KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR İSLÂM'DA RUHUN YARATILMASI: (1)

İSLÂM'DA RUHUN YARATILMASI: (1)

İSLÂM'DA RUHUN YARATILMASI: (1)

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
21-04-2020:05:09
#1
İSLÂM'DA RUHUN YARATILMASI: (1)
Bütün kutsal kitaplar ve peygamberler, ruhların Allah tarafından yaratılmış olduğunu söylemişlerdir:
Yaratıcı yalnız Allah'tır (Zumer (39) /62.). O'ndan başka herşey yaratılmıştır. 

Muhammed b. Nasr el-Mervezî ve Ebu Muhammed b  Hazım ruhun cesedden önce yaratıldığını ve bu görüşte icmâ veki olduğunu söylemişler, bu görüşlerini te'kid için de şu âyet ve hadisleri delil olarak getirmişlerdir:

a) «Andolsun önce sizi yarattık, sonra size, suret: verdik, sonra da meleklere; —Adem'e (yahut Adem için Allah'a) secde ediniz, dedik… (A'raf (7)/11) âyetinde «sümme» edatı tertip ve mühlet içindir. Buna göre ruhun yaratılışı «Adem'e secde ediniz.» emrinden öncedir. Çünkü bedenlerin ruhdan sonra yaratıldığı bilinen bir gerçektir. Zira «Önce sizi yarattık.» sözü ruha hitaptır.

b) «Hani Rabbin ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp, nefislerine şahit tutmuş, «—Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» demişti. Onlar da, «Evet! Rabbimizsin, şâhid olduk.» demişlerdi. İşte bu şâhidlendirme kıyamet günü, «---Bizim bundan haberimiz yoktu. dememeniz içindi (A'râf (7)/172) .» hitabı da ruhlara yapılmıştır. Çünkü o zamanda cesetler mevcut değildi.

c) Müslim b, Yesâr el-Cühenî (R.A) 'nin rivayetine gğre„ -Hz. Ömer'e bu âyetin manası sorulduğunda, Ömer' b. Hattâb (R.A) demiştir ki, «Resulullah ûa bu ayetin manası sorulurken işittim.». O: «Muhakkak ki, Allah Teâlâ Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle sırtını sığadı. Bu sığama sebebiyle Adem'in sırtından bir kısım zürriyetini çıkardı ve: «—-Bunları cennetlik olarak yarattım. 'Cennet ehlinin yapacağı işleri yaparlar.» buyurdu. Sonra yine Adem'in sırtını sığadı. Bu defa da yine onun sırtından bir kısım zürriyetlerini çıkardı ve:
— Bunları cehennemlik olarak yarattım. Cehennem ehli" nin yapacağı işl eri yaparlar.» buyurdu. Bunun üzerine bir kimse çalışmamızın ne değeri kaldı ey Allah'ın Resülü?» dedi... Resul-i Ekrem de:
«—Şüphesiz ki, Allah Teâlâ kulu cennetlik olarak yarattığında, onu cennet ehlinin işlerini yapmaya istidatlı kılar ki, bu kimse cennet ehlinin yapacağı işlerden birini yaparken ölür, bu sebeple onu cennete koyar. Kulu cehennemlik olarak yarattığında, cehennem ehlinin işlerini yapmaya istidatlı kılar ki, bu kimse cehennem ehlinin yapacağı işlerden birini yaparken ölür,  bu sebeple onu cehenneme koyar buyurdu.
d) İbn Mende'nin Amr b. Abese'den rivayetine göre, müşârun ileyh demiştir ki, Resulullah'dan işittim, şöyle buyurdu: «—Ruhlar cesedlerden ikibin yıl önce yaratıldı) ».
(İmam Mâlik, el-Muvatta•, 2/898 - 899; Ebu Dâvud, K. es-Sünne, bab 16; Tirmîzî, K. Tefsir-i Sureti'I-A'râf, bab 2-3; İbn Hânbel, Müsned, 1/41-45, 251; Bakâi, Burhünü'd-Dîn b. Ömer, Sırru'r-Ruh, vr. 25 a-b-)

Ruhların bedenlerden sonra yaratıldığını söyleyenler de: «Ey insanlar, sizi bir- erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tammanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık âyetiyle,  insanlar, sizi bir tek candan yaratan ve ondan eşini yara tıp, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten rabbınıidan korkun... (Hucurat (49) / 13.  Nisâ (4)/1) . «âyetlerine dayanmaktadırlar…

Ruhların cesetlerden önce yaratıldığını kabul etmeyenler, «Rabbin, Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini aldı... (A'râf (7) /172) » âyetine de şu anlamı veriyorlar : « Yani Allah, babalarının belinde sperma olan insanları sırasına göre dünyaya getirdi. Kendişinin onların Rabbi olduğuna dair onlara şahitlik yaptırdı, .Gösterdiği mucizeler ve delillerle insanlar, kendilerini Allah'ın yaratmış olduğunu bildiler. Herkeste kendisini Allah'ın yarattığını bilecek kadar ilâhi sanat vardır. İşte bunu bilince ve gördükleri herşey, kendilerini Allah'ın varlığını tasdike çağırınca insanlar şahit durumunda 'oldular ve kendi aleyhlerine şahit durumuna geçtiler. Şuurları Allah'ın varlığına ve yaratıcılığına hükmettiği halde, kendilerinin bu şahitliğe aykırı davranışları, bu şahitliklerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah'ın yaratıcı olduğunu bile bile, hatta bunu dil ile söyledikleri halde söylediklerine aykırı davrandılar…


Daha az göster
DoğaötesiAraştırman
21-04-2020:05:09 #1

İSLÂM'DA RUHUN YARATILMASI: (1)
Bütün kutsal kitaplar ve peygamberler, ruhların Allah tarafından yaratılmış olduğunu söylemişlerdir:
Yaratıcı yalnız Allah'tır (Zumer (39) /62.). O'ndan başka herşey yaratılmıştır. 

Muhammed b. Nasr el-Mervezî ve Ebu Muhammed b  Hazım ruhun cesedden önce yaratıldığını ve bu görüşte icmâ veki olduğunu söylemişler, bu görüşlerini te'kid için de şu âyet ve hadisleri delil olarak getirmişlerdir:

a) «Andolsun önce sizi yarattık, sonra size, suret: verdik, sonra da meleklere; —Adem'e (yahut Adem için Allah'a) secde ediniz, dedik… (A'raf (7)/11) âyetinde «sümme» edatı tertip ve mühlet içindir. Buna göre ruhun yaratılışı «Adem'e secde ediniz.» emrinden öncedir. Çünkü bedenlerin ruhdan sonra yaratıldığı bilinen bir gerçektir. Zira «Önce sizi yarattık.» sözü ruha hitaptır.

b) «Hani Rabbin ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp, nefislerine şahit tutmuş, «—Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» demişti. Onlar da, «Evet! Rabbimizsin, şâhid olduk.» demişlerdi. İşte bu şâhidlendirme kıyamet günü, «---Bizim bundan haberimiz yoktu. dememeniz içindi (A'râf (7)/172) .» hitabı da ruhlara yapılmıştır. Çünkü o zamanda cesetler mevcut değildi.

c) Müslim b, Yesâr el-Cühenî (R.A) 'nin rivayetine gğre„ -Hz. Ömer'e bu âyetin manası sorulduğunda, Ömer' b. Hattâb (R.A) demiştir ki, «Resulullah ûa bu ayetin manası sorulurken işittim.». O: «Muhakkak ki, Allah Teâlâ Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle sırtını sığadı. Bu sığama sebebiyle Adem'in sırtından bir kısım zürriyetini çıkardı ve: «—-Bunları cennetlik olarak yarattım. 'Cennet ehlinin yapacağı işleri yaparlar.» buyurdu. Sonra yine Adem'in sırtını sığadı. Bu defa da yine onun sırtından bir kısım zürriyetlerini çıkardı ve:
— Bunları cehennemlik olarak yarattım. Cehennem ehli" nin yapacağı işl eri yaparlar.» buyurdu. Bunun üzerine bir kimse çalışmamızın ne değeri kaldı ey Allah'ın Resülü?» dedi... Resul-i Ekrem de:
«—Şüphesiz ki, Allah Teâlâ kulu cennetlik olarak yarattığında, onu cennet ehlinin işlerini yapmaya istidatlı kılar ki, bu kimse cennet ehlinin yapacağı işlerden birini yaparken ölür, bu sebeple onu cennete koyar. Kulu cehennemlik olarak yarattığında, cehennem ehlinin işlerini yapmaya istidatlı kılar ki, bu kimse cehennem ehlinin yapacağı işlerden birini yaparken ölür,  bu sebeple onu cehenneme koyar buyurdu.
d) İbn Mende'nin Amr b. Abese'den rivayetine göre, müşârun ileyh demiştir ki, Resulullah'dan işittim, şöyle buyurdu: «—Ruhlar cesedlerden ikibin yıl önce yaratıldı) ».
(İmam Mâlik, el-Muvatta•, 2/898 - 899; Ebu Dâvud, K. es-Sünne, bab 16; Tirmîzî, K. Tefsir-i Sureti'I-A'râf, bab 2-3; İbn Hânbel, Müsned, 1/41-45, 251; Bakâi, Burhünü'd-Dîn b. Ömer, Sırru'r-Ruh, vr. 25 a-b-)

Ruhların bedenlerden sonra yaratıldığını söyleyenler de: «Ey insanlar, sizi bir- erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tammanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık âyetiyle,  insanlar, sizi bir tek candan yaratan ve ondan eşini yara tıp, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten rabbınıidan korkun... (Hucurat (49) / 13.  Nisâ (4)/1) . «âyetlerine dayanmaktadırlar…

Ruhların cesetlerden önce yaratıldığını kabul etmeyenler, «Rabbin, Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini aldı... (A'râf (7) /172) » âyetine de şu anlamı veriyorlar : « Yani Allah, babalarının belinde sperma olan insanları sırasına göre dünyaya getirdi. Kendişinin onların Rabbi olduğuna dair onlara şahitlik yaptırdı, .Gösterdiği mucizeler ve delillerle insanlar, kendilerini Allah'ın yaratmış olduğunu bildiler. Herkeste kendisini Allah'ın yarattığını bilecek kadar ilâhi sanat vardır. İşte bunu bilince ve gördükleri herşey, kendilerini Allah'ın varlığını tasdike çağırınca insanlar şahit durumunda 'oldular ve kendi aleyhlerine şahit durumuna geçtiler. Şuurları Allah'ın varlığına ve yaratıcılığına hükmettiği halde, kendilerinin bu şahitliğe aykırı davranışları, bu şahitliklerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah'ın yaratıcı olduğunu bile bile, hatta bunu dil ile söyledikleri halde söylediklerine aykırı davrandılar…


Daha az göster

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi