KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR AYETLERLE ÇOCUKLARDA GÜNAH VE HARAM:

AYETLERLE ÇOCUKLARDA GÜNAH VE HARAM:

AYETLERLE ÇOCUKLARDA GÜNAH VE HARAM:

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
27-09-2020:00:22
#1
[Resim: 119459131_331403008193913_64547539493284...e=5F958AB2]
ÇOCUKLAR "VAZİRE" YANİ AKİL VE BALİĞ OLMADAN GÜNAHKAR OLABİLİR Mİ?:
Günahkar Müşriklerin çocuklarının dahi Cennetlik olduklarına dair delil olan ayetleri kısaca bir tahlile tabi tutup konumuz açısından değerlendirgiğimizde; bu ayetlerden sadece isra 15. ayetini delil olarak kullandığımızda, bu konuda ortaya koyduğu netice daha iyi anlaşılmış olacaktır. Değerlendireceğimiz ayetler, birçok kaynakta müşrik çocuklarına bile azap edilmeyeceği doğrultusunda delildir. Bu ayetlerde delilin özünü oluşturan husus ise "Hiç bir günahkarın (vazire) diğer bir günahkarın (vazire) günahını yüklenmeyeceği" hükmüdür. Bu ayetlerde ortak kavram ve anahtar kelime "Vizir" dir. Vizir, günah demektir. "Günahkar" anlamında kullanılmıştır.
O halde, ayetlerin açıklamasına geçebiliriz:
"De ki: "Allah her şeyin Rabbi iken ben hiç O'ndan başka Rab mi ararım? Halbu ki herkesin kazandığı ancak kendisine aittir. Hiç bir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit Allah, dünyada ayrılığa düşmüş olduğunuz şeyleri size haber verecektir." (Enam 6/164)

Görüldüğü gibi 51 Nisa,4/165; Taha , 20/134; Kasas, 28/47 (Bu ayetlerde sözü edilen Resül, Yüce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ eden elçi, yani Peygamberdir. itiraz edecek olanlar, 'Aklımız yoktu" demiyorlar.) 52 Maide, 5/19 ayette, tamamen akil-baliğ olan insanların şahsi amel ve iradi fiilierinden bahisle, sorumlu olduklarından ve sorumluluktan kurtuluşun mümkün olmadığından bahsedilir. Bu ayette vurgulanan sorumluluk, akil ve baliğ olmaya dayandığından çocukları kapsaması veya hedef alması da mümkün değildir!
- "Hiç bir günahkar başkasının günahını yüklenemez; günah yükü ağır basan kimse bu günahı taşımak için bir başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez! Sen ancak görmeden bile Rablerinden çekinip namaz kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi yararına temizlenmiş olur. Dönüş Allah'a dır." (Fatır 35/18)
Ayette, herkesin şahsi kendi yükünü, kendi ameli neticesinde hakkettiğini taşıyacağı, bu yükün, yakınları, akrabaları hatta ailesi bile olsa kimseye devredilemeyeceği ve bölüşemeyeceği anlatılır. Görüldüğü gibi ayetin konusu, mükellef insanların bizatihi şahsi sorumluluklarını beyan etmektedir. Bu ayet, tefsirlerde çocuklarının cennetlik olduğuna dair delildir.
- Eğer inkar edecek olursanız, şüphesiz Allah'ın, iman etmeniz konusunda size hiç bir ihtiyacı yoktur; iman etmezseniz O'nun her hangi bir kaybı olmaz. Bununla beraber O, kullarının küfrüne de razı olmaz. Eğer imanınızın gereğini yapar ve imanınızı yaşatırsanız, yani şükredersen iz, sizin adınıza hoşnut olur, neticesinde de hesabınıza sevap yazılır. Şükür ile küfür arasında dengeyi iyi kurun ve isyan etmekten, günah yüklenmekten kaçının, kendi adınıza tedbir alın. Zira bu dünyadan günah ile giden, bu yükü kendisi çeker. Şunu unutmayın ki, hiçbir günahkar, diğer bir günahkarın günah yükünü yüklenmeyecektir. Günahınız benim boynuma deyip sizi kandıranlar, sizin günahınız kadar bir günah daha çekebilir, amma siz de kendi günahınızı çekeceksiniz... Olup bitenlerden sonra nihayet hepinizin dönüşü Rabbinizedir; böylece O, yaptıklarınızı size haber verecektir. Kim kimi aldattı, kim inkar etti ve kim iman etti ve iman edenlerden kim iman nimetinin şükrünü yerine getirdi ise bütün bunları ortaya çıkaracaktır. Çünkü O, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. (Zümer 39/7)
Bu ayette, Allah'ın, insanı yaptıklarından hesaba çekeceğini ve bu hususta hiç bir şeyin gizli kapaklı kalmayacağını bildirir. Görüldüğü gibi bütün bunlar, çocukların değil akil baliğ olan yetişkinlerin günahlardan sorumlu insanlar durumunda oldugunu açıklar.
- " Çok vefalı olan ibrahim'in sahifelerindeki haber verilmedi mi? O haberde şunlar yazılı ·idi: Hiç bir günahkar başkasının günahını çekmez. Doğrusu, insan için çalıştığından başkası yoktur. Elbette çalışması ileride görülecektir. Sonra en dolgun karşılık verilecektir. Yine elbette sonunda Rabbine gidilecektir." (Necm 53/38-41)
Ayet-i kerimelerle çizilen çerçeve, akil ve baliğ olan kimseleri içine alır. Bu tanım ve çerçevenin dışında kalan kesim, çocuklardır. Müşrik çocukları bile böyledir. Çünkü çocuklar, günah işlemiş değildir, dinen günahlardan muaftır ve sorumluda değillerdir. Sevap işlermek zorunda da değillerdir. Çocuğa "vazire" yani akil ve baliğ olmadan günahkar denmeyeceği de aşikardır!
- "Amel defterini bu dünyada herkes kendi eli ile dolduracaksa, o zaman şimdiden bilinmelidir ki, kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü çekmez! Biz bir elçi göndermedikçe de kimseye, yaptığından veya yapmadığından dolayı azap edecek değiliz."( isra 17/15)
Aynca Bakıniz, Ta Ha,201134. mealindaki ayette geçen Vizir ve Vazire için daha önceki ayetlerde verilen açıklamalar geçerlidir.
Sorumlu tutulacağı şey bildirilmeden insan yaptığından veya yapmadığından dolayı cezalandırılamaz. Aslında bu ifade öncelikle "Fetrer kavramını ve tarihte yaşanan fetret dönemini hatırlatır. Çocukların fetreti, çocukluk dönemidir. Yani, akil ve baliğ olmayışlarından dolayı dinen böyle bir sorumluktan yani günahlardan muaf tutuldukları ayetlerde aşikardir.
Ancak yetişkinlerden fetret dönemi insanı için akıl, bir dereceye kadar sorumlu olabileceğinin delilidir. En azından Yüce Allah'ın varlığı ve birliği gibi hususlardan sorumludur. Fakat Dinin hükümlerinden yani dinin kurallarından sorumlu değildir. Bu yüzden de Allah'ın varlığını birliğini ikrar edince azap edilmezler. Azabı hak etmeyen çocuklar, fıtri iman ile doğup günah işlemeden de öldükleri takdirde Cennetliktirler.
AKIL-BALİĞ OLMADAN ÖLEN ÇOCUKLAR CENNETE GİRER Mİ? ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ HADİSLERDE ŞÖYLE RİVAYET EDİLİR:
Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur. [Buhari]
Her çocuk İslam fıtratı üzere [İslam’a elverişli olarak günahsız] doğar. [Buhari]
Rabbimden, küçükken ölen müşrik çocuklarının Cennette müminlere hizmet etmelerini istedim, kabul etti. [Hakim-i Tirmizi]
HER DOĞAN ÇOCUK İSLAM FITRATI ÜZERE GÜNAHSIZ DOĞAR. ÇOCUKLAR AKİL BALİĞ OLAMADAN GÜNAHLARDAN MUAFTIR. AKİL BALİĞ OLAMADAN ÖLEN ÇOCUKLAR MÜŞRİK ÇOCUKLARI DAHİ OLSALAR CENNETLİKTİR!
AKRABASI, YAKINI, SOYU VE ZÜRRİYETİ DAHİ OLSA, KİMSE İŞTİRAKİ OLMAYAN BİR AMELİN SEVAP VE GÜNAHINI İSTESE DAHİ YÜKLENEMEZ! BÖLÜŞEMEZ! SORUMLU OLAMAZ!!!:
”O gün bütün ümmetleri zillet içinde diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi hesap defterinin başına çağrılır. O gün, ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. (Câsiye 28. Ayet)
”Gerçek şu ki, doğru yoldan sapmış kâfirlerin defteri Siccîn’­dedir”. ”O, kâfirlerin amellerinin yazıldığı, rakamlanıp mühürlendiği bir defterdir”. (Mutaffifin 7-9. Ayet)
”İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız; bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır”. (Tûr Suresi 21. Ayet)
Biz her insanın sevabını ve günahını boynuna doladık; öyle ki, kıyâmet günü önüne, her şeyi açık açık kaydedilmiş bulacağı bir defter çıkaracağız”. (İsrâ 13. Ayet)
”Kıyâmet günü biz adâlet terâzilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz”! (Enbiyâ 47. Ayet)
… ”Herkesin kazandığı kendisinedir, kimse başkasının yükünü taşımaz; sonunda dönüşünüz Rabbinizedir, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir.' (EN'ÂM suresi 164. ayet)
…”Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez... (İsrâ Suresi 15. Ayet)
”Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri hâlde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah’adır. (Fâtır Suresi 18. Ayet)
Es Selam ve Dua ile,
METAFİZİK YAŞAMKOÇU.
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:00:22 #1

[Resim: 119459131_331403008193913_64547539493284...e=5F958AB2]
ÇOCUKLAR "VAZİRE" YANİ AKİL VE BALİĞ OLMADAN GÜNAHKAR OLABİLİR Mİ?:
Günahkar Müşriklerin çocuklarının dahi Cennetlik olduklarına dair delil olan ayetleri kısaca bir tahlile tabi tutup konumuz açısından değerlendirgiğimizde; bu ayetlerden sadece isra 15. ayetini delil olarak kullandığımızda, bu konuda ortaya koyduğu netice daha iyi anlaşılmış olacaktır. Değerlendireceğimiz ayetler, birçok kaynakta müşrik çocuklarına bile azap edilmeyeceği doğrultusunda delildir. Bu ayetlerde delilin özünü oluşturan husus ise "Hiç bir günahkarın (vazire) diğer bir günahkarın (vazire) günahını yüklenmeyeceği" hükmüdür. Bu ayetlerde ortak kavram ve anahtar kelime "Vizir" dir. Vizir, günah demektir. "Günahkar" anlamında kullanılmıştır.
O halde, ayetlerin açıklamasına geçebiliriz:
"De ki: "Allah her şeyin Rabbi iken ben hiç O'ndan başka Rab mi ararım? Halbu ki herkesin kazandığı ancak kendisine aittir. Hiç bir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit Allah, dünyada ayrılığa düşmüş olduğunuz şeyleri size haber verecektir." (Enam 6/164)

Görüldüğü gibi 51 Nisa,4/165; Taha , 20/134; Kasas, 28/47 (Bu ayetlerde sözü edilen Resül, Yüce Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ eden elçi, yani Peygamberdir. itiraz edecek olanlar, 'Aklımız yoktu" demiyorlar.) 52 Maide, 5/19 ayette, tamamen akil-baliğ olan insanların şahsi amel ve iradi fiilierinden bahisle, sorumlu olduklarından ve sorumluluktan kurtuluşun mümkün olmadığından bahsedilir. Bu ayette vurgulanan sorumluluk, akil ve baliğ olmaya dayandığından çocukları kapsaması veya hedef alması da mümkün değildir!
- "Hiç bir günahkar başkasının günahını yüklenemez; günah yükü ağır basan kimse bu günahı taşımak için bir başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez! Sen ancak görmeden bile Rablerinden çekinip namaz kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi yararına temizlenmiş olur. Dönüş Allah'a dır." (Fatır 35/18)
Ayette, herkesin şahsi kendi yükünü, kendi ameli neticesinde hakkettiğini taşıyacağı, bu yükün, yakınları, akrabaları hatta ailesi bile olsa kimseye devredilemeyeceği ve bölüşemeyeceği anlatılır. Görüldüğü gibi ayetin konusu, mükellef insanların bizatihi şahsi sorumluluklarını beyan etmektedir. Bu ayet, tefsirlerde çocuklarının cennetlik olduğuna dair delildir.
- Eğer inkar edecek olursanız, şüphesiz Allah'ın, iman etmeniz konusunda size hiç bir ihtiyacı yoktur; iman etmezseniz O'nun her hangi bir kaybı olmaz. Bununla beraber O, kullarının küfrüne de razı olmaz. Eğer imanınızın gereğini yapar ve imanınızı yaşatırsanız, yani şükredersen iz, sizin adınıza hoşnut olur, neticesinde de hesabınıza sevap yazılır. Şükür ile küfür arasında dengeyi iyi kurun ve isyan etmekten, günah yüklenmekten kaçının, kendi adınıza tedbir alın. Zira bu dünyadan günah ile giden, bu yükü kendisi çeker. Şunu unutmayın ki, hiçbir günahkar, diğer bir günahkarın günah yükünü yüklenmeyecektir. Günahınız benim boynuma deyip sizi kandıranlar, sizin günahınız kadar bir günah daha çekebilir, amma siz de kendi günahınızı çekeceksiniz... Olup bitenlerden sonra nihayet hepinizin dönüşü Rabbinizedir; böylece O, yaptıklarınızı size haber verecektir. Kim kimi aldattı, kim inkar etti ve kim iman etti ve iman edenlerden kim iman nimetinin şükrünü yerine getirdi ise bütün bunları ortaya çıkaracaktır. Çünkü O, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. (Zümer 39/7)
Bu ayette, Allah'ın, insanı yaptıklarından hesaba çekeceğini ve bu hususta hiç bir şeyin gizli kapaklı kalmayacağını bildirir. Görüldüğü gibi bütün bunlar, çocukların değil akil baliğ olan yetişkinlerin günahlardan sorumlu insanlar durumunda oldugunu açıklar.
- " Çok vefalı olan ibrahim'in sahifelerindeki haber verilmedi mi? O haberde şunlar yazılı ·idi: Hiç bir günahkar başkasının günahını çekmez. Doğrusu, insan için çalıştığından başkası yoktur. Elbette çalışması ileride görülecektir. Sonra en dolgun karşılık verilecektir. Yine elbette sonunda Rabbine gidilecektir." (Necm 53/38-41)
Ayet-i kerimelerle çizilen çerçeve, akil ve baliğ olan kimseleri içine alır. Bu tanım ve çerçevenin dışında kalan kesim, çocuklardır. Müşrik çocukları bile böyledir. Çünkü çocuklar, günah işlemiş değildir, dinen günahlardan muaftır ve sorumluda değillerdir. Sevap işlermek zorunda da değillerdir. Çocuğa "vazire" yani akil ve baliğ olmadan günahkar denmeyeceği de aşikardır!
- "Amel defterini bu dünyada herkes kendi eli ile dolduracaksa, o zaman şimdiden bilinmelidir ki, kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü çekmez! Biz bir elçi göndermedikçe de kimseye, yaptığından veya yapmadığından dolayı azap edecek değiliz."( isra 17/15)
Aynca Bakıniz, Ta Ha,201134. mealindaki ayette geçen Vizir ve Vazire için daha önceki ayetlerde verilen açıklamalar geçerlidir.
Sorumlu tutulacağı şey bildirilmeden insan yaptığından veya yapmadığından dolayı cezalandırılamaz. Aslında bu ifade öncelikle "Fetrer kavramını ve tarihte yaşanan fetret dönemini hatırlatır. Çocukların fetreti, çocukluk dönemidir. Yani, akil ve baliğ olmayışlarından dolayı dinen böyle bir sorumluktan yani günahlardan muaf tutuldukları ayetlerde aşikardir.
Ancak yetişkinlerden fetret dönemi insanı için akıl, bir dereceye kadar sorumlu olabileceğinin delilidir. En azından Yüce Allah'ın varlığı ve birliği gibi hususlardan sorumludur. Fakat Dinin hükümlerinden yani dinin kurallarından sorumlu değildir. Bu yüzden de Allah'ın varlığını birliğini ikrar edince azap edilmezler. Azabı hak etmeyen çocuklar, fıtri iman ile doğup günah işlemeden de öldükleri takdirde Cennetliktirler.
AKIL-BALİĞ OLMADAN ÖLEN ÇOCUKLAR CENNETE GİRER Mİ? ÇOCUKLAR İLE İLGİLİ HADİSLERDE ŞÖYLE RİVAYET EDİLİR:
Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur. [Buhari]
Her çocuk İslam fıtratı üzere [İslam’a elverişli olarak günahsız] doğar. [Buhari]
Rabbimden, küçükken ölen müşrik çocuklarının Cennette müminlere hizmet etmelerini istedim, kabul etti. [Hakim-i Tirmizi]
HER DOĞAN ÇOCUK İSLAM FITRATI ÜZERE GÜNAHSIZ DOĞAR. ÇOCUKLAR AKİL BALİĞ OLAMADAN GÜNAHLARDAN MUAFTIR. AKİL BALİĞ OLAMADAN ÖLEN ÇOCUKLAR MÜŞRİK ÇOCUKLARI DAHİ OLSALAR CENNETLİKTİR!
AKRABASI, YAKINI, SOYU VE ZÜRRİYETİ DAHİ OLSA, KİMSE İŞTİRAKİ OLMAYAN BİR AMELİN SEVAP VE GÜNAHINI İSTESE DAHİ YÜKLENEMEZ! BÖLÜŞEMEZ! SORUMLU OLAMAZ!!!:
”O gün bütün ümmetleri zillet içinde diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi hesap defterinin başına çağrılır. O gün, ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. (Câsiye 28. Ayet)
”Gerçek şu ki, doğru yoldan sapmış kâfirlerin defteri Siccîn’­dedir”. ”O, kâfirlerin amellerinin yazıldığı, rakamlanıp mühürlendiği bir defterdir”. (Mutaffifin 7-9. Ayet)
”İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız; bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır”. (Tûr Suresi 21. Ayet)
Biz her insanın sevabını ve günahını boynuna doladık; öyle ki, kıyâmet günü önüne, her şeyi açık açık kaydedilmiş bulacağı bir defter çıkaracağız”. (İsrâ 13. Ayet)
”Kıyâmet günü biz adâlet terâzilerini kuracağız da hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa, biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz”! (Enbiyâ 47. Ayet)
… ”Herkesin kazandığı kendisinedir, kimse başkasının yükünü taşımaz; sonunda dönüşünüz Rabbinizedir, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir.' (EN'ÂM suresi 164. ayet)
…”Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez... (İsrâ Suresi 15. Ayet)
”Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri hâlde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah’adır. (Fâtır Suresi 18. Ayet)
Es Selam ve Dua ile,
METAFİZİK YAŞAMKOÇU.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi