SAĞLIK KÖŞESİ CİNSEL SAĞLIK Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
fikriye
Çalışkan Üye
101
03-05-2014:19:13
#1
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi

------
Bakanlar Kurulundan

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin
Onaylanması Hakkında Karar


Karar Numarası: 2011/2060

Karar Tarihi: 18.07.2011

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28050

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote'de imzalanan ve
25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Avrupa
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi"nin
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

_______________________________________
Önsöz


Avrupa Konseyi Üye Devletleri ile diğer imza edenler;

[Resim: images?q=tbn:ANd9GcSQlKGc325AgpGqRPB24cl...M0m91sT4tA]


Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında daha sıkı birlik oluşturmak olduğunu göz
önünde bulundurarak;

Her çocuğun küçük olma durumunun gerektirdiği ailesi, toplum ve Devlet tarafından
koruma tedbirlerine hakkı olduğunu göz önünde bulundurarak;

Çocukların cinsel sömürüsünün, özellikle çocuk pornografisi ve fuhuşunun ve çocukların
her türlü cinsel istismarının, yurtdışında işlenen fiiller dahil olmak üzere, çocukların sağlık
ve psikososyal gelişimi açısından yıkıcı olduğunu dikkate alarak;


Çocukların cinsel sömürüsünün ve istismarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) çocuklar ve failler tarafından artan kullanımı
ile ilgili olarak endişe verici oranlara ulaştığı ve çocukların cinsel sömürüsü ve istismarım
engellemek ve bununla mücadele etmek için uluslararası işbirliği gerektiği dikkate
alınarak;


Çocukların iyilik ve menfaatinin tüm üye Devletler tarafından paylaşılan temel değerler
olduğunu ve hiçbir ayrım yapmadan geliştirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak;


Çocukların cinsel sömürüsüne son verme tedbirlerinin detaylandınlması çağrısı yapan
Devlet ve Hükümet Başkanları Avrupa Konseyi 3. Zirvesinde (Varşova, 16-17 Mayıs
2005) kabul edilen Eylem Planını hatırlayarak;


Çocukların ve genç yetişkinlerin cinsel sömürüsü, pornografisi ve fuhuşu ile ticaretine
ilişkin Bakanlar Komitesinin R (91) 11 Numaralı Tavsiye Kararını, çocukların cinsel
sömürüye karşı korunması konusundaki Rec (2001) 16 Tavsiye Kararını, Bilişim Suçlan
Sözleşmesini (ETS No. 185), özellikle buradaki 9'uncu maddeyi, ve Avrupa Konseyi İnsan
Ticaretine karşı Eylem Sözleşmesini (CETS No. 197) Özellikle hatırlayarak;


İnsan Haklan ve Temel Özgürlükler Birleşmiş Milletler Sözleşmesini (1950, ETS No. 5),
gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Haklan Sözleşmesini (1996, ETS No. 163) ve Avrupa
Çocuk Haklannm Kullanımı Sözleşmesini (1996, ETS No. 160) akılda tutarak;


Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi, özellikle ilgili 34. maddesini, Çocukların
Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk pornografisine İlişkin İhtiyari Protokol, Sınıraşan Örgütlü
Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadm ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandınlmasına Dair Protokol,
Uluslararası Çalışma Örgütü Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesini de akılda tutarak;

Çocukların Cinsel Sömürüsü ve Çocuk Pomografisiyle Mücadeleye İlişkin Avrupa Birliği
Konseyi Çerçeve Karanm (2004/68/JHA), Mağdurların Cezai Takibatlardaki Durumu
Hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Karanm (2001/220/JHA) ve İnsan Ticaretiyle
Mücadeleye ilişkin Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Karanm (2002/629/JHA) akılda tutarak;


Bu alanda ilgili diğer uluslararası belgeleri ve programları, özellikle Çocuklann Ticari
Amaçla Cinsel Sömürüsüne Karşı 1. Dünya Kongresinde (27-31 Ağustos 1996) kabul
edilen


Stockholm Beyannamesi ve Eylem Gündemini, Çocukların Ticari Amaçla Cinsel
Sömürüsüne Karşı 2. Dünya Kongresinde (17-20 Aralık 2001) kabul edilen Yokohama
Küresel Taahhüdünü, Çocukların Ticari Amaçla Cinsel Sömürüsüne karşı 2. Dünya
Kongresine Hazırlık Konferansında (20-21 Kasım 2001) kabul edilen Budapeşte Taahhüdü
ve Eylem Planım, 3. Zirveyi takiben kabul edilen ve Monako Konferansında (4-5 Nisan 2006) başlatılan "Çocuklara uygun bir dünya" Birleşmiş Milletler S-27/2 Genel Kurul
Kararım ve "Çocuklar için ve çocuklarla bir Avrupa kurmak" adlı üç yıllık programını
gerektiği gibi hesaba katarak;


Çocukları, fail kim olursa olsun, cinsel sömürü ve istismara karşı koruma ve mağdurlara
yardım sağlama ortak amacına etkin şekilde katkıda bulunmaya kararlı olarak;


Her türlü cinsel sömürü ve istismara karşı mücadelenin önleyici, koruyucu ve ceza
hukuku yönlerine odaklanan ve özel bir gözetim mekanizması kuran kapsamlı bir
uluslararası belge hazırlama ihtiyacını göz önünde bulundurarak,


aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:1. Bolüm - Amaçlar, ayrımcılık yapmama ilkesi ve tanımlar

Madde 1- Amaçlar

1- Bu Sözleşmenin amaçları:a çocukların cinsel sömürüsü ve istismarım engellemek ve bunlarla mücadele etmek;


b cinsel sömürü ve istismara maruz çocuk mağdurların haklarını korumak;c çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı ulusal ve uluslararası işbirliği
geliştirmektir.


2- Bu Sözleşme Taraflarca hükümlerinin etkin uygulamasını temin etmek için özel bir
gözetim mekanizması kurar.


Madde 2- Ayrımcılık yapmama ilkesi


Bu Sözleşme hükümlerinin Taraflarca uygulanması, özellikle mağdur haklarım koruma
tedbirlerini kullanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya
sosyal köken, ulusal bir azınlıkla bağlantı, mülk, doğum, cinsel eğilim, sağlık durumu,
özürlülük veya diğer durumlar gibi hiçbir zeminde ayrımcılık yapılmamasını güvenceye
alır.

Madde 3- Tanımlar

Bu Sözleşme amacı için:


a- "Çocuk" 18 yaşın altındaki herhangi bir kişi anlamına gelir;b- "Çocuğun cinsel sömürüsü ve istismarı" bu Sözleşmenin 18 ila 23'üncü maddelerde
belirtilen davranışları içerir;


c- "Mağdur" cinsel sömürü veya istismara maruz kalan herhangi bir kişi anlamına gelir.


2. Bölüm - Önleyici tedbirler Madde 4- İlkeler


Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürü ve istismarının her türünü engellemek ve
çocukları korumak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.

Madde 5- Çocuklarla ilişki içinde çalışan kişilerin işe alımı, eğitimi ve bilinçlendirilmesi


1- Taraflardan her biri eğitim, sağlık, sosyal koruma, adli ve emniyet sektörleri ve spor,
kültür ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili alanlarda, çocuklarla düzenli ilişki içinde olan
kişiler arasında çocukların haklan ve korunması bilincini teşvik etmek için gereken yasal
ve diğer tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, 1. fıkrada belirtilen kişilerin çocukların cinsel sömürüsü ve
istismarı, bunları tespit etme ve 12. maddenin 1, fıkrasında belirtilen olasılık ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmalarım sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


3- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, çocuklarla düzenli ilişki
gerektiren bu mesleklere girişte bu meslek adaylarının çocuklara cinsel sömürü veya
istismar fiillerinden hüküm giymemiş olduğundan emin olmak için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


Madde 6- Çocukların eğitimi


Taraflardan her biri, çocukların ilk ve orta öğretimde gelişen kapasitelerine uygun olarak,
cinsel sömürü ve istismar risklerine ve kendilerini koruma yollarına ilişkin bilgi
edinmelerini sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Anne babalarla işbirliği
içinde sağlanan bu bilgi, uygun olduğu hallerde cinselliğe ilişkin daha genel bir bilgi
kapsamında verilir ve risk durumlarına, özellikle yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını içeren durumlara dikkat çeker.


Madde 7- Önleyici müdahale programları veya tedbirleri

Taraflardan her biri, Sözleşme uyarınca belirtilen suçlardan herhangi birini
işleyebileceğinden çekinen kişilerin, uygun olduğu hallerde, işlenen suçun riskini
değerlendirmek ve bu riski önlemek için tasarlanmış etkin müdahale programlarına veya
tedbirlerine erişim sağlayabilmesini sağlar.


Madde S- Kamusal tedbirler


1- Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürüsü've istismarı olgusu ve alınabilecek
koruyucu tedbirler konusunda bilgi sağlayan kamuya yönelik bilinçlendirme kampanyaları
geliştirir veya yürütür.


2- Taraflardan her biri, Sözleşme uyarınca belirlenen suçların reklamını yapan
materyallerin yayımını önlemek veya yasaklamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri
alır.


Madde 9- Çocukların, özel sektörün, medyanın ve sivil toplumun katılımı


1- Taraflardan her biri, gelişim kapasitelerine uygun olarak çocukların cinsel sömürü ve
istismarı ile mücadeleye ilişkin devlet politikalarının, programlarının ve diğer girişimlerin
geliştirilmesi ve uygulanmasına çocukların katılımını teşvik eder.2- Taraflardan her biri, özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi sektörü, turizm ve seyahat
endüstrisi, banka ve fkıans sektörleri olmak üzere özel sektörü ve sivil toplumu çocukların
cinsel sömürü ve istismarım önleme politikalarının detaylandınlmasuıa ve uygulanmasına
katılmaya ve kendi kendine düzenleme veya ortak düzenleme yoluyla iç normlar
uygulamaya teşvik eder.

3- Taraflardan her biri medyayı, medyanın bağımsızlığına ve basın özgürlüğüne saygı
çerçevesinde, çocukların cinsel sömürü ve istismarının tüm yönlerine ilişkin uygun bilgi
sağlanması için teşvik eder.


4- Taraflardan her biri, çocukları cinsel sömürü ve istismardan koruma ve bunları önleme
amacıyla sivil toplum tarafından yürütülen, uygun olduğu hallerde fon kurma yolunu da
içeren, proje ve programlarının finansmanım teşvik eder.


3. Bölüm - Uzman makamlar ve koordinasyon organları Madde 10- Koordinasyon ve işbirliği ulusal tedbirleri1- Taraflardan her biri, özellikle eğitim sektörü, sağlık sektörü, sosyal hizmetler ve kolluk
güçleri ve adli makamlar olmak üzere çocukların korunmasından, cinsel sömürü ve
istismarlarının önlenmesinden ve buna karşı mücadeleden sorumlu farklı organların ulusal
ve yerel düzeyde işbirliğini sağlamak için gereken tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri:


a kendilerine belirli kaynaklar ve sorumluluklar teinin edilmesini sağlayarak çocukların
haklarının teşvik edilmesi ve korunması için bağımsız yetkili ulusal veya yerel kurumlan;


b kişisel verilerin korunmasına saygı göstererek, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarı
olgusunu gözlemleme ve değerlendirme amacıyla ulusal veya yerel seviyede ve sivil
toplumla işbirliği içinde veri toplamak için mekanizmalar veya irtibat noktaları

kurmak veya belirlemek için gereken yasal veya diğer tedbirleri alır.


3- Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını daha iyi önlemek ve
bunlarla daha iyi mücadele edebilmek için yetkili devlet makamları, sivil toplum ve özel
sektör arasında işbirliğini teşvik eder.


4. Bolum - Koruyucu tedbirler ve mağdurlara yardım Madde 11-İlkeler


1- Taraflardan her biri, mağdurlar, yakın akrabaları ve bakımlarından sorumlu kişiler için
gereken desteği sağlamak amacıyla etkin sosyal programlar oluşturur ve multidisipliner
yapılar kurar.


2- Taraflardan her biri mağdurun yaşı belirli değilse ve mağdurun bir çocuk olduğuna
inanmak için nedenler varsa, yaşının tahkiki süresince mağdura çocuklar için sağlanan
koruma ve yardım tedbirlerinin tanınmasını sağlamak için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


Madde 12- Cinsel sömürü veya istismar şüphesinin rapor edilmesi1- Taraflardan her biri, çocuklarla ilişki içinde çalışması istenilen belirli meslek sahiplerine
İç hukuk tarafından getirilen gizlilik kuralının, bu meslek sahiplerinin, bir çocuğun cinsel
sömürü veya istismar mağduru olduğuna inanmak için makul nedenlerin olduğu herhangi bir durumu çocuk korumadan sorumlu servislere rapor etmeleri olasılığına engel teşkil
etmemesini sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.

2- Taraflardan her biri çocukların cinsel sömürüsü veya istismarı olduğunu bilen veya bu
konuda, iyi niyetli şüphesi olan herhangi bir kişiyi bu durumu yetkili servislere bildirmesi
için teşvik etmek üzere gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


Madde 13-Yardım hatları


Taraflardan her biri, gizlilik ve anonimliğe saygı içinde arayanlara danışma sağlamak
üzere telefon veya Internet yardım hatları gibi bilgi servisleri oluşturmayı teşvik etmek ve
desteklemek için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


Madde 14- Mağdurlara yardım


1- Taraflardan her biri, mağdurların kısa veya uzun süreçte, fiziksel ve psikososyal
iyileşmelerine yardım etmek için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Bu fıkra uyarınca
alınan tedbirler çocuğun görüşleri, ihtiyaçları ve kaygılarım dikkate alır.


2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukunun sağladığı şartlar altında, mağdurlara yardım
etmekle uğraşan sivil toplum örgütleri, diğer ilgili örgütler veya sivil toplumun diğer
unsurlarıyla işbirliği yapmak için tedbirler alır.


3- Çocuğun annebabası veya bakımından sorumlu kişi, çocuğun cinsel sömürüsü veya
istismarına karışmış ise, 11. Maddenin 1. fıkrasının uygulanmasında ele alman müdahale
usulleri aşağıdakileri içerir:

- varsayılan failin uzaklaştırılması ihtimali;


- mağdurun kendi aile ortamından çıkarılması olasılığını içerir. Bu çıkarılmanın şartlan ve
süresi çocuğun yüksek menfaatine uygun şekilde belirlenir.


4- Taraflardan her biri, mağdura yakın olan kişilerin, uygun olan hallerde, tedavi amaçlı
yardımlardan, özellikle acil psikolojik bakımdan, yararlanmalarım sağlamak için gereken
yasal ve diğer tedbirleri alır.


5. Bölüm - Müdahale programları ve tedbirleri


Madde 15- Genel ilkeler

1- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, çocuklara karşı cinsel nitelikli
mükerrer suç riskini önleme ve en aza düşürme amacıyla 16. Maddenin 1 ve 2.
fıkralarında belirtilen kişiler için etkin müdahale programlan veya tedbirleri sağlar veya
bunlan geliştirir. Bu programlar ve tedbirler, iç hukukta belirlenen şartlara uygun olarak,
dava sırasında, hapishane içinde ve dışında her daim erişilebilir olmalıdır.2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, yetkili makamlar, özellikle sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetler, ile adli makamlar ve 16. Maddenin 1 ve 2. fıkralarında
belirtilen kişileri takipten sorumlu diğer organlar arasında ortaklık veya diğer işbirliği
türlerinin geliştirilmesini sağlar veya iyileştirir.

3- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, uygun programlar ve tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçların 16, Maddenin 1 ve 2.
fıkralarında belirtilen kişiler tarafından muhtemel tekrarlanma riskleri ve tehlikeliliğinin bir
değerlendirmesini öngörür.


4- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, uygulanan programlar ve
tedbirlerin etkinliğinin değerlendirmesini öngörür.


Madde 16- Müdahale programlan ve tedbirlerinin alıcıları


1 - Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlardan herhangi biri nedeniyle hakkında ceza davası bulunan kişilerin, savunma
hakkına aykırı veya zarar verici olmayan şartlar altında ve adil ve tarafsız bir
yargılamanın gerekliliklerine, özellikle masumiyet karinesi ilkesini düzenleyen kurallara
saygı içinde, 15. Maddenin l fıkrasında belirtilen programlan veya tedbirleri kullanmalarım
sağlar.


2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlardan herhangi birinden hüküm giyen kişilerin 15. Maddenin 1. fıkrasında belirtilen
programlar veya tedbirlere katılabilmelerini sağlar.


3- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, cinsel davranış problemlerine
çözüm bulmak amacıyla cezai sorumluluk yaşının altında olanlar dahil cinsel suç işleyen,
çocukların gelişimsel ihtiyaçlarım karşılamak için müdahale programlan veya tedbirlerinin
geliştirilmesini veya uyarlanmasını sağlar.Madde 17- Bilgi ve rıza

1- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, 16. maddede belirtilen kendilerine müdahale programlan veya tedbirleri Önerilen kişilerin, önerinin nedenleri
hakkında tümüyle bilgilendirilmelerim ve program ve tedbir hakkında tam bilgi sahibi
olarak nza göstermelerini sağlar.


2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, kendilerine müdahale
programlan veya tedbirleri önerilen kişilerin bunları reddedebilmelerini ve hüküm giymiş
kişiler söz konusu olduğunda, bu reddin muhtemel sonuçlarının farkında olmalarını sağlar.


6. Bolüm - Maddi ceza hukuku


Madde 18- Cinsel istismar


l- Taraflardan her biri aşağıdaki kasti fiilin suç kapsamına girmesini sağlamak için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:


a ulusal hukukun ilgili hükümlerine göre yasal olarak cinsel erginlik yaşma gelmemiş olan
bir çocukla cinsel faaliyetlerde bulunmak;


b bir çocukla aşağıdaki yollarla cinsel faaliyette bulunulması halinde:

- zor, güç veya tehdit kullanma; veya


- aile içi dahil, çocuk üzerinde güven, yetki veya etki gerektiren mevkii kullanarak
istismar; veya


- özellikle bir zihinsel veya fiziksel özürlülük veya bağımlılığı sebebiyle, çocuğun özellikle
savunmasız bir durumundan yararlanarak istismar.


2- Yukarıdaki 1. fıkra amacına uygun olarak, Taraflardan her biri bir çocukla cinsel
faaliyette bulunmama yasak olduğu yaş alt sınırına karar verir.


3- La fıkrasının hükümleri, küçükler arasında rızaya dayalı cinsel faaliyetleri düzenlemeye
yönelik değildir.


Madde 19- Çocuk fuhuşuna ilişkin suçlar


1- Taraflardan her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç kapsamına girmesini sağlamak
için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:
a bir çocuğu Muş için işe almak veya bir çocuğun fuhuşa katılmasına neden olmak;


b bir çocuğu fuhuş için zorlamak veya bu amaçla, bir çocuk üzerinden kazanç sağlamak
veya çocuğu istismar etmek;


c çocuk fuhuşuna başvurmak.


2- Bu madde kapsamında, "çocuk fuhuşu" ifadesi; ödeme olarak para veya herhangi bir
ücret ya da bedel verilmesi veya vaat edilmesi karşılığında, bu ödemenin, vaadin veya
bedelin çocuğa mı yoksa üçüncü bir kişiye mi yapıldığına bakılmaksızın, bir çocuğu cinsel
faaliyetler için kullanma eylemi anlamına gelir.


Madde 20- Çocuk pornografisine ilişkin suçlar


1- Taraflardan her biri aşağıdaki kasti davranışın, hakkı olmadan işlenmesi halinde, suç
kapsamına girmesini sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:


a çocuk pornografisi üretimi;

b çocuk pornografisi teklifi veya sağlanması;


c çocuk pornografisi dağıtımı veya yayınlanması;


d kendisi veya başkası için çocuk pornografisi temin etmek;


e çocuk pornografisine sahip olmak;


f bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla bilerek çocuk pornografisine erişim sağlamak.


2- Bu madde kapsamında, "çocuk pornografisi" ifadesi; görsel olarak bir çocuğun gerçek
veya temsili açık cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koyan veya bir çocuğun cinsel organlarının
cinsel amaç öncelikli olarak her türlü gösterimini içeren herhangi bir materyali ifade eder.3- Taraflardan her biri, aşağıda belirtilen pornografik materyallerin üretimi ve sahipliğine
la ve e fıkralarını kısmen veya tamamen uygulamama hakkını saklı tutabilir:
- tamamen temsili sunumlardan veya var olmayan bir çocuğun görüntülerinden oluşan;


-18. Maddenin 2. fıkrasının uygulanmasında belirlenen yaşa ulaşmış ve bu görüntüleri
kendi nzalanyla ve sadece kendi özel kullanımdan için üretip iyeliklerinde bulunduran
çocuklan içeren.


4- Taraflardan her biri, l.f. fıkrasını uygulamama hakkını, kısmen veya tamamen, saklı
tutabilir koyabilir.


Madde 21- Bir çocuğun pornografik gösterilere katılımına ilişkin suçlar


1- Taraflardan her biri, aşağıdaki kasti fiilin suç kapsamına girmesini sağlamak için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:


a bir çocuğu pornografik gösterilere katılması için işe almak veya bir çocuğun böyle
gösterilere katılımına neden olmak:

b bir çocuğu pornografik gösterilere katılması için zorlamak veya bir çocuk üzerinden
kazanç sağlamak veya bu amaçla çocuğu her türlü istismar etmek;

c bilerek çocukların katılımını içeren pornografik gösterilere katılmak.


2- Taraflardan her biri, lc fıkrasının çocuklann la veya b fıkralarına uygun olarak İşe
alındığı veya icbar edildiği durumlara uygulanmasını kısıtlama hakkım saklı tutabilir.


Madde 22- Çocuklarınsuiistimali -


Taraflardan her biri, cinsel amaçlarla, 18. Maddenin 2. fıkrasının uygulanmasında
belirlenen yaşa ulaşmamış bir çocuğun katılım olmadan da olsa cinsel sömürü veya cinsel
faaliyetlere tanık olmasına kasten neden olmanın suç olarak düzenlenmesi için gereken
yasal ve diğer tedbirleri alır.


Madde 23- Çocuklann cinsel amaçlar için teşviki


Taraflardan her biri, 18. Maddenin 2. fıkrasının uygulanmasında belirlenen yaşa
ulaşmamış bir çocuğa, bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla bir yetişkinin, 18. Maddenin la
fıkrası veya 20. Maddenin la fıkrası uyannca belirlenen suçlardan herhangi birini işlemek
amacıyla kasten buluşma teklifinde bulunmasını, bu teklifi takiben söz konusu buluşmayla
sonuçlanacak icra hareketlerinin gerçekleşmesi halinde, suç olarak düzenlemek için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.

Madde 24- İştirak ve teşebbüs

1- Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyannca belirlenen suçlardan herhangi birine yardım
ve yataklığın kasten işlenmesinin suç olarak düzenlenmesi için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri bu Sözleşme uyannca belirlenen suçlardan herhangi birine
teşebbüsün kasten işlenmesinin suç olarak düzenlenmesi için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


3- Taraflardan her biri, 20. Maddenin lb, d, e ve f fıkralan, 21. Maddenin lc fıkrası, 22 ve
23. Maddeler uyannca belirlenen suçlara ikinci fıkranın kısmen veya tamamen
uygulanmaması hakkım saklı tutabilir.


Madde 25- Yargı yetkisi


1- Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyarınca belirlenen herhangi bir suçun: a kendi
ülkesinde; veya


b o Tarafın bayrağım taşıyan bir gemi üzerinde; veyac o Tarafın kanunları altında kayıtlı bir hava taşıtının içinde; veya

d kendi vatandaşlarından biri tarafından; veya


e kendi ülkesinde sürekli ikamet adresi olan bir kişi tarafından


işlenmesi halinde, bu suçlar üzerinde yargı yetkisi kurmak için gereken yasal veya diğer
tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, suç kendi vatandaşlarından birine veya kendi topraklarında mutat
ikametgahı olan bir bir kişiye karşı işlendiğinde, bu Sözleşme uyarmca belirlenen
herhangi bir suç hakkında yargı yetkisi kurmak için gereken yasal ve diğer tedbirleri
almaya çaba gösterir.


3- Taraflardan her biri, imza sırasında veya onay, kabul, tasdik veya katılım belgelerini
tevdi ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yazılmış bir beyan yoluyla, bu maddenin le fıkrasında düzenlenen yargılama yetkisi kurallarını uygulamama veya


.. sadece belirli durum ve şartlarda uygulama hakkını saklı tuttuğunu beyan edebilir.4- Taraflardan her biri, bu Sözleşmenin 18, 19. Maddeleri, 20 Maddesinin la fikrası ve 21.
Maddenin la ve b fıkrası gereğince belirlenen suçların kovuşturulması amacıyla İd
fıkrasının söz konusu olduğu durumlarda yargılama yetkisinin, fiillerin işlendikleri yerde
de suç olarak düzenlenmiş olması şartına bağlı olmamasını sağlamak için gereken yasal
ve diğer tedbirleri alır.

5- Taraflardan her biri, imza sırasmda veya onay, kabul, tasdik veya katılım belgelerim
tevdi ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yazılmış bir beyan yoluyla, 18.
Maddenin lb fıkrasının ikinci ve üçüncü alt paragrafları uyarmca belirlenen suçlara ilişkin
bu maddenin 4. paragrafının uygulanmasını sınırlama hakkının vatandaşının mutat
ikametgahının kendi topraklan üzerinde olduğu durumlarla saklı tuttuğunu açıklayabilir.


6- Taraflardan her biri, bu Sözleşmenin 18, 19. maddeleri, 20 maddesinin la fıkrası ve 21.
maddesi gereğince belirlenen suçların kovuşturulması amacıyla İd ve e fıkraları söz
konusu olduğunda yargılama yetkisinin ancak mağdurun bildirimi veya suçun işlendiği
ülkenin şikayeti üzerine kovuşturma açılabileceği şartına bağlı olmamasını sağlamak için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


7- Taraflardan her biri, varsayılan suçlunun kendi ülkesinde olduğu ve yalnızca uyruğu
nedeniyle sanığı başka bir Tarafa iade etmediği hallerde, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlar üzerinde yargılama yetkisini kurmak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


8- Bu Sözleşme uyannca, birden çok Tarafın varsayılan bir suç üzerinde yargılama
yetkisinin bulunduğunu iddia ettikleri hallerde, ilgili taraflar, uygun olduğu taktirde
kovuşturma için en uygun yargı yetkisini belirlemek amacıyla görüşür.


9- Uluslararası hukukun genel kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu Sözleşme kendi iç
hukuku gereğince bir Taraf tarafından uygulanan herhangi bir cezai yargı yetkisini hariç
tutmaz.


Madde 26- Tüzel Kişilerin Sorumluluğu


1- Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyannca öngörülen ve tüzel kişilik içinde aşağıda
sayılanlara dayalı olarak lider pozisyonuna sahip herhangi bir gerçek kişi tarafından, tüzel
kişilik çıkarına, gerek bireysel gerekse tüzel kişiliğin bir organının parçası sıfatıyla işlenen
bir suçtan bir tüzel kişiliğin sorumlu tutulabilmesi içir gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alır:
a. Tüzel kişiliği temsil gücü


b. Tüzel kişilik adına karar alma yetkisi


c. Tüzel kişilik içerisinde kontrol yetkisi


2- Paragraf l'de daha önce öngörülen haller dışında, paragraf l'de bahsedilen gerçek
kişinin denetim ve kontrolünün yokluğu, bu tüzel kişiliğin yararına olarak tüzel kİşüik
otoritesi altında hareket eden bir gerçek kişi tarafından bu Sözleşmeye göre suç sayılan
bir eylemin işlenmesini mümkün kılıyorsa, taraflardan her biri tüzel kişiliğin sorumlu
tutulabilmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


3- Tarafın hukuk kurallanna göre tüzel kişiliğin sorumluluğu cezai, hukuki ya da idari
olabilir.


4- Bu tür bir sorumluluk, suçu işleyen gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna halel
getirmez.


Madde 27- Yaptırımlar ve Tedbirler

1- Taraflardan her biri, bu Sözleşmedeki suçların ciddiyeti göz önünde bulundurularak
etkin, makul ve caydıncı yaptıranlarla cezalandınlmasım sağlamak için gerekli yasal ve
diğer tedbirleri alır. Bu yaptırımlar, suçlu iadesine yol açabilecek hürriyeti bağlayıcı
cezalan da içerir.


2- Taraflardan her biri, 26. madde uyannca sorumlu görülen tüzel kişilere cezai ve cezai
olmayan para cezalannı ve özellikle aşağıda sıralanan tedbirler gibi başka tedbirleri de
içeren etkin, orantılı ve caydıncı yaptırımların uygulanmasını sağlamak için gerekli yasal
ve diğer tedbirleri alır:


a. Kamusal menfaatlerden ve yardımından men;


b. Ticari faaliyetlerden devamli ya da geçici olarak men;


c. Adli denetim altına almak;


d. Tasfiye.

3- Taraflardan her biri;

a. -Bu Sözleşmedeki suçların işlenmesinde veya işlenmesine yardım için kullanılan mallar,
belgeler ve diğer araçlara


-bu tür suçlardan elde edilen kazanca veya değeri bu tür kazanca denk gelen mal
varlığına el koyma ve bunların müsaderesi için;


b. Bu Sözleşmedeki suçların işlenmesi için kullanılan her hangi bir müessesenin, iyi niyetli
üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin, geçici ya da daimi olarak kapatılmasını ya
da suçlunun çocuklarla teması içeren ve icrası sırasında suçların işlendiği mesleki veya
gönüllü faaliyetlerden men edilmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


4- Taraflardan her biri, faillerle ilgili olarak velayet hakkının kaldırılması ya da hükümlü
kişilerin gözetimi veya denetimi gibi başka tedbirler benimseyebilir.


5- Taraflardan her biri, bu madde uyarınca müsadere edilen mal varlığı veya suçtan elde
edilen kazancın, bu Sözleşme uyarınca öngörülen suçların mağdurları için önleme ve
yardım programlarını finanse etmek üzere özel bir fona tahsis edilmesini sağlayabilir.


Madde 28- Ağırlaştırıcı durumlar


Taraflardan her biri, aşağıdaki durumların, suçu oluşturan unsurların bir parçası
olmadıkları takdirde, iç hukukun ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmedeki suçlara
ilişkin yaptırımlara karar verilirken ağırlaştırıcı durum olarak değerlendirilmesini sağlamak
için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:

a. Suç mağdurun fiziksel ve akıl sağlığını ciddi olarak zarar vermişse;


b. Suçun öncesinde veya beraberinde işkence veya ciddi şiddet eylemleri olduysa;


c. Suç özel olarak savunmasız bir mağdura karşı işlenmişse;


d. Suç ailenin bir üyesi tarafından, çocukla beraber yaşayan bir şahıs ya da yetkisini
kötüye kullanan bir kişi tarafından işlenmişse;


e. Suç beraber hareket eden birkaç kişi tarafından işlenmişse;

f. Suç bir suç örgütü çerçevesinde işlenmişse;

g. Fail daha önce aynı türden bir suçtan hüküm giymişse. Madde 29- Önceki
mahkumiyetler

Taraflardan her biri, yaptırımlara karar verirken bu Sözleşme uyarınca öngörülen suçlara
ilişkin olarak başka bir Tarafça alınan nihai kararlan göz önüne alma imkanını sağlayıcı
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


7. Bölüm- Soruşturma, Kovuşturma ve Usul Hukuku


Madde 30-İlkeler

1- Taraflardan her biri soruşturmanın ve ceza davasının çocukların yüksek menfaatlerine
uygun ve haklarına saygı içinde yürütülmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer
tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, soruşturma ve ceza davasının çocuğun yaşadığı travmayı
ağırlaştırmamasım ve uygun olduğunda cezai cevaba yardımın eşlik etmesini sağlayarak
mağdurlara karşı koruyucu bir yaklaşım benimser.


3- Taraflardan her biri soruşturma ve ceza davalarının öncelikli olarak ele alınmasını ve
haksız gecikmeler olmaksızın yerine getirilmesini sağlar.

4- Taraflardan her biri, bu bölüm altındaki tedbirlerin İnsan Haklan ve Temel
Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin 6. Maddesine uygun olarak adil ve tarafsız
yargılamanın gerekleri ve savunma haklanna halel getirmemesini sağlar.

5- Taraflardan her biri, kendi iç hukukun temel kurallarına uygun olarak,


- Bu Sözleşme uyannca öngörülen suçların mümkün olduğunda gizli operasyonlara da izin
vererek etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulmasını sağlamak;


- Madde 20'deki suçların mağdurlanm, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla
yayınlanan veya iletilen fotoğraf ve görüntü kayıtlan gibi çocuk pornografisi materyallerini
analiz ederek belirlemek için birimler ve soruşturma hizmetleri sağlamak için gerekli yasal
ve diğer tedbirleri alır.

Madde 31- Genel koruma tedbirleri


1- Taraflardan her biri, mağdurlann özellikle tanık sıfatıyla hak ve çıkarlarım korumak için
soruşturma ve cezai davalanmn her aşamasında, özellikle aşağıda belirtilen yollarla
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:

a. Mağdurları, ifade sırasındaki haklan ve kendilerine tahsis edilen hizmetler ve böyle bir
bilgiyi istemediklerini ifade etmedikleri sürece şikayetleri konusundaki gelişmeler,
ücretler, soruşturma ve davanın genel seyri ve bu aşamalardaki rolleri ile davaların
sonuçlan hakkında bilgilendirmek;


b. En azından mağdurlann ve ailelerinin tehlikede olabileceği durumlarda, yargılanan ya
da hüküm giyen kişinin geçici ya da tamamen serbest bırakıldığı konusunda gerektiğinde
bilgilendirilebilmelerini sağlamak;

e. tç hukukun usul kurallanna uygun şekilde, delillerden haberdar olmalanm, delil
sağlamalannı ve görüşlerinin, ihtiyaçlannm ve endişelerinin doğrudan ya da bir aracı ile
alınması ve değerlendirilmesi yöntemlerini seçmelerini sağlamak;


d. Hak ve çıkarlanmn tam olarak temsil edilmesi ve dikkate alınması için uygun destek
hizmetlerini sağlamak;

e. Mahremiyetlerini, kimliklerini ve görünüş şekillerini korumak ve iç hukuka uygun
tedbirler alarak kimliklerinin tespit edilmesine yol açacak her türlü bilginin yayılmasını
engellemek;

f. Kendilerinin, ailelerinin ve tanıklannm yıldırma, kısas ve çifte mağduriyetten
korunmalannı sağlamak;


g. Yetkili makamlar, çocuğun yüksek çıkarlan ya da soruşturma veya kovuşturmanın
gerekleri için başka türlü karar vermedikçe mağdurlann ve faillerin soruşturma ve
mahkeme binalannda doğrudan temasta olmamalarını sağlamak;


2- Taraflardan her biri mağdurlara, yetkili makamlarla ilk temaslarından itibaren ilgili adli
ve idari işlemler hakkında bilgi almalarını garanti eder.

3- Taraflardan her biri mağdurların, ceza davasında taraf sıfatı alabilecek konumda İseler,
şartlarını haiz oldukları taktirde, ücretsiz olarak adli yardım almalarını sağlar.

4- Taraflardan her biri, iç hukuka göre mağdur bir ceza davasında taraf olabilecek
durumdaysa ve velisi olan kişiler çocukla aralarındaki çıkar çatışmasının sonucu olarak bu
davada çocuğu temsil etme yetkisinden yoksun bırakılmışsa, adli makamların mağdur için
özel bir temsilci tayin etmesini sağlar.


5- Taraflardan her biri, yasal ya da diğer tedbirler yoluyla ve iç hukukunun öngördüğü
şartlara uygun olarak, grup, vakıf, dernek veya devlete bağlı örgütler ya da sivil toplum
örgütlerinin işbu Sözleşmedeki suçlarla ilgili cezai işlemler boyunca buna rıza gösteren
mağdurlara yardım ve destek sağlamalarına imkan tanır.

6- Taraflardan her biri bu maddenin hükümlerine uygun olarak mağdurlara verilen
bilginin yaşlarına ve olgunluklarına uygun şekilde ve anlayabildikleri dilde verilmesini
sağlar.

Madde 32- İşlemlerin Başlatılması

Taraflardan her biri işbu Sözleşmedeki suçların soruşturulması ve kovuşturulmasmın
mağdur tarafından yapılan bir açıklama ya da suçlamaya dayandınlmamasmı ve mağdur
ifadelerim geri alsa bile işlemlerin devam etmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer
tedbirleri alır.


Madde 33- Zaman Aşımı


Taraflardan her biri, Madde 18, 19 paragraf l.a ve b ile madde 21 paragraf l.a ve b
maddelerinde düzenlenen suçlar bağlamında başlatılacak takibat işlemleri için
zamanaşımı süresinin, mağdur, reşit yaşa geldikten sonra ve söz konusu suçun ağırlığıyla
orantılı olarak etkili takibat işlemlerinin başlatılmasına izin verilmesini sağlayacak yeterli
sürenin verilmesini temin için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.

Madde 34- Soruşturmalar


1- Taraflardan her biri, soruşturmalardan sorumlu kişilerin, birimlerin ya da servislerin
çocukların cinsel sömürü ve istismarı ile mücadele alanında uzmanlaşmış olmaları ya da
kişilerin bu amaçla eğitilmiş olmaları için gerekli tedbirleri kabul eder. Bu birim ve
servisler yeterli mali kaynaklara sahip olmalıdırlar.


2- Taraflardan her biri mağdurun gerçek yaşıyla ilgili belirsizliğin cezai soruşturmanın
başlatılmasına engel olmamasını sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.Madde 35- Çocuğun ifadesinin alınması


1- Taraflardan her biri aşağıdakileri sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:


a. Çocukla yapılacak mülakatın, yetkili makamlara vakalar bildirildikten sonra haksız bir
gecikme olmaksızın gerçekleştirilmesi;


b. Çocukla yapılacak mülakatın" gerekli görülüyorsa, bu amaçla tasarlanmış ya da uygun
hale getirilmiş binalarda gerçekleştirilmesi;

c. Çocukla yapılacak mülakatın bu amaçla eğitilmiş profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi;


d. Mümkün ve uygunsa, çocukla yapılacak bütün mülakatların aynı kişiler tarafından
gerçekleştirilmesi;


e. Çocukla yapılacak mülakatların cezai işlemlerin amacı için gerekli olan kadar ve
mümkün olduğunca sınırlı tutulması;


f. Çocuğa, yasal temsilcisinin ya da uygun olduğu takdirde kendi seçeceği bir yetişkinin,
bu kişiye yönelik aksi yönde bir karar alınmamışsa, eşlik etmesi.


2- Taraflardan her biri, mağdurla ya da çocuk tanıkla yapılan tüm mülakatların
sesligörüntülü olarak kaydedilmesini ve bu kayıtların gerektiğinde iç hukuktaki kurallara
uygun olarak mahkeme işlemlerinde delil olarak kabul edilmesini sağlamak için gerekli
yasal ve diğer tedbirleri alır.


3- Mağdurun yaşı konusunda bir belirsizlik ve mağdurun çocuk olduğuna inanılacak
sebepler var ise, yaşının doğrulanması beklenilirken paragraf 1 ve 2'deki tedbirler
uygulanır.


Madde 36- Ceza mahkemesi işlemleri

1- Taraflardan her biri, hukuki mesleklerin bağımsızlığım yöneten kurallara saygı içinde,
çocuk haklan ve çocukların cinsel sömürü ve istismar konusunda eğitimlerin ceza
mahkemesi işlemlerine katılan bütün kişiler, özellikle de hakim, savcı ve avukatlar için
temin edilmesini sağlamak amacıyla gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, iç hukukundaki kurallara göre, aşağıdakilerin sağlanması için
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:


a. Hakimin duruşmayı kamuya kapalı olarak gerçekleştirebilmesi;


b. Mağdurun duruşma salonunda fiziksel olarak bulunmadan, özellikle uygun iletişim
teknolojileri aracılığıyla, dinlenilebilmesi


8. Bolüm- Verilerin kaydedilmesi ve saklanması


Madde 37- Hüküm giymiş cinsel suç failleri hakkındaki ulusal verilerin kaydedilmesi ve
saklanması


1- İşbu Sözleşmedeki suçların engellenmesi ve kovuşturulması için taraflardan her biri, iç
hukuklannda kişisel verilerin korunması hakkındaki hükümlere ve diğer uygun kural ve
garantilere uygun olarak, işbu Sözleşmedeki suçlardan birinden hüküm giymiş bir şahsın
kimliği ve genetik profili (DNA) ile ilgili verinin toplanması ve saklanması için gerekli yasal
ve diğer tedbirleri alır.

2- Taraflardan her biri, imza tarihinde ya da onay, kabul, tasdik veya katılım belgelerini
teslim ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine paragraf 1'deki amaç için sorumlu
tek ulusal makamın ismini ve adresini verir.


3- Taraflardan her biri, paragraf l'de bahsedilen bilgilerin iç hukukunda ve ilgili
uluslararası belgelerde belirlenen koşullara uygun olarak bir başka Tarafın yetkili
makamına aktarılmasını sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


9. Bölüm- Uluslararası İşbirliği


Madde 38- Uluslararası işbirliği için genel ilke ve tedbirler


1- Taraflar işbu Sözleşmenin hükümleri uyannca ve tek ya da iki taraflı mevzuat ve iç
hukuklar temelinde mutabık kalınmış ilgili uygulanabilir uluslararası ve bölgesel belge ve
düzenlemelerin uygulanması yoluyla, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda mümkün
olduğunca işbirliği yaparlar:


a. Çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istisman engelleme ve mücadele;

b. Mağdurlan koruma ve yardım sağlıma;

c. İşbu Sözleşmedeki suçlara ilişkin soruşturma ve işlemler yürütme;


2- Taraflardan her biri bu Sözleşmedeki suçların ikamet ettikleri ülkenin dışında bir
Tarafın topraklarındaki mağdurlarının ikamet ettikleri Devletin yetkili makamları önünde
şikayette bulunabilmelerini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


3: Bir anlaşmanın varlığı şartıyla cezai konularda karşılıklı adli yardım ya da iade
gerçekleştiren bir Taraf, bu tür bir anlaşma imzalamadığı bir Taraftan adli yardım ya da
iade talebi alırsa, işbu Sözleşme kapsamındaki suçlar için bu Sözleşmeyi cezai konularda
adli yardımlaşma ve iade için yasal temel olarak alabilir.

4- Taraflardan her biri, uygun olan hallerde, üçüncü ülkeler yararına düzenlenen gelişim
için yardım programlan içine çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismann önlenmesi ve
bunlarla mücadeleyi entegre etmeye çalışır.

10. Bölüm- İzleme Mekanizması


Madde 39- Taraflar Komitesi


1- Taraflar Komitesi Sözleşme Taraflarının temsilcilerinden oluşur.

2- Taraflar Komitesi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplanır, ilk toplantısı işbu
Sözleşmenin onuncu imzayla yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içerisinde
gerçekleştirir. Daha sonra ise Genel Sekreterin ya da Taraflann en az üçte birinin talebi
ile toplanır.


3- Taraflar Komitesi kendi iç usulünü benimser.


Madde 40- Diğer temsilciler


1- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, İnsan Hakları Komiseri, Avrupa Suç Sorunlan
Komitesi (CDPC) ve bunlann yanı sıra diğer ilgili Avrupa Konseyi hükümetlerarası
komitelerinin her biri Taraflar Komitesine bir temsilci atar.


2- Bakanlar Komitesi, Taraflar Komitesine danıştıktan sonra Avrupa Konseyinin diğer
organlarım bu sonuncuya bir temsilci tayin etmeye davet edebilir.


3- Sivil toplum temsilcileri, özellikle de sivil toplum örgütleri, Avrupa Konseyinin ilgili
kurallarıyla oluşturulan usulleri takip ederek Taraflar Komitesine gözlemci olarak
katılabilirler.


4- Paragraf 1-3 kapsamında atanan temsilciler Taraflar Komitesinin toplantılarına oy
haklan olmadan katılırlar.

Madde 41- Taraflar Komitesinin görevleri


1- Taraflar Komitesi Sözleşmenin uygulanışını izler. Taraflar Komitesinin usul kurallan,
Sözleşmenin uygulanışım değerlendirmekte kullanılan usulleri belirler.


2- Taraflar Komitesi, Devletlerin çocuklann cinsel sömürü ve istismannı engelleme
kapasitelerini geliştirmek için aralarında bilgi, deneyim ve iyi uygulamalann değişimini,
bunlann toplanmasını ve analizini kolaylaştırır.

3- Taraflar Komitesi aynca uygun olduğunda;


a. İşbu Sözleşme altında yapılan çekinceler veya bildirgelerin etkisi ve problemlerin
belirlenmesi dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin etkin olarak kullanımı ve uygulanmasını
kolaylaştmr;


b. İşbu Sözleşmenin uygulanışına ilişkin her hangi bir sorunla ilgili görüş bildirir ve önemli
hukuksal, politik veya teknolojik gelişmeler hakkında bilgi alışverişi sağlar.(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * © 1998 - 2011)

4- Taraflar Komitesine işbu maddeden doğan görevlerini yerine getirmede Avrupa
Konseyi Genel Sekreterliği yardım eder.

5- Avrupa Suç Sorunlan Komitesi (CDPC) bu maddenin 1, 2 ve 3. paragraflarında
bahsedilen faaliyetlerden düzenli aralıklarla bilgilendirilir.


11. Bolüm- Diğer uluslararası belgelerle ilişki


Madde 42- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve
Çocuk Pornografisi Ek Protokolü ile ilişkiİşbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi ve Çocuk Satışı, Çocuk
Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi Ek Protokolünden doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez;
Sözleşmenin amacı bu belgelerle inşa edilen korumayı güçlendirmek ve içerdikleri
standarttan geliştirmek ve tamamlamaktır.


Madde 43- Diğer uluslararası belgelerle ilişki


1- İşbu Sözleşme, Taraf ülkelerin taraf olduklan ya da olacakları ve işbu Sözleşme
kapsamındaki konularda hüküm içeren ve cinsel istismar ve sömürünün çocuk mağdurları
için daha geniş koruma ve yardım sağlayan diğer uluslararası belgelerin hükümlerinden
doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez,

2- İşbu Sözleşme Taraflan, bu Sözleşmenin ele aldığı konularla ilgili olarak, hükümlerini
desteklemek ve güçlendirme ve içerdiği ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak için kendi
aralarında ikili ya da çoklu anlaşmalar imzalayabilirler.

3- Avrupa Birliği üyesi olan Taraflar, karşılıklı ilişkilerinde, işbu Sözleşmenin amaç ve
hedeflerine ve diğer Taraflarla tam olarak uygulanışına halel getirmeden, belirli bir duruma ilişkin uygulanabilir ve konuyla ilgili Topluluk ve Avrupa Birliği kuralları varsa bu
Topluluk ve Avrupa Birliği kurallarına uyarlar.


12. Bölüm- Sözleşmede yapılacak değişiklikler


Madde 44- Değişiklikler


4- Tarafların herhangi biri tarafından işbu Sözleşmede yapılacak değişiklik teklifleri,
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilmeli ve Sekreter tarafından Avrupa Konseyi Üye
Devletlerine, imzalayan tüm Devletlere, taraf tüm devletlere, Avrupa Topluluğuna, 45'inci
maddenin l'inci paragrafı uyannca Sözleşmeyi imzalamaya çağmlan Devletler ve 46'ıncı
maddenin l'inci paragrafı uyannca işbu sözleşmeyi kabule çağırılan Devletlere iletilir.


5- Taraflardan birinin teklif ettiği değişiklik Avrupa Suç Sorunlan Komitesi'ne (CDPC)
iletilir ve bu Komite Bakanlar Komitesine teklif edilen bu değişiklik ile ilgili görüşünü
sunar.


6- Bakanlar Komitesi, teklif edilen değişikliği ve CDPC tarafından sunulmuş görüşleri
değerlendirir ve işbu Sözleşmeye taraf olan üye olmayan Devletlere danıştıktan sonra
değişikliği onaylayabilir.


7- 3. Paragrafa uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen değişiklik metni
Tarafların kabulüne sunulur.

8- 3. paragrafa uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen herhangi bir
değişiklik, bütün Taraflann Genel Sekretere değişikliği kabul ettiklerini bildirdikleri
tarihten sonra bir aylık sürenin geçmesini takiben gelen ayın ilk günü yürürlüğe girer.


13. Bölüm- Nihai Hükümler


Madde 45- Sözleşmenin İmzalanması ve Yürürlüğe Girmesi


1- İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin, hazırlanışına katılan üye olmayan
Devletlerin ve Avrupa Topluluğunun imzasına açıktır.


2- İşbu Sözleşme onay, kabul veya tasdike tabidir. Onay, kabul veya tasdik belgeleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilir.


3- işbu Sözleşme en az 3 Avrupa Konseyi üye Devleti dahil olmak üzere imzası bulunan 5 ülkenin 2. Paragraftaki hükümlere göre Sözleşmeye bağlı kalacağını bildirdiği tarihten
sonra üç aylık sürenin bitmesini takiben gelen ayın ilk gönü yürürlüğe girer.4- Paragraf 1 'de bahsedilen veya Avrupa Topluluğuna üye Sözleşmeye bağlı kalma rızası
gösteren her hangi bir Devlet için Sözleşme, onay, kabul veya tasdik belgelerinin teslim
tarihinden sonra üç aylık sürenin bitmesini takiben gelen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 46- Sözleşmeye Katılım


1- İşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Taraflara
danışarak ve onlann oybirliğiyle nzalanm alarak, Sözleşmenin hazırlanışına


katılmayan ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan her hangi bir Devleti, Avrupa Konseyi
Tüzüğünün 20. Maddesinin d bendinde belirtilen çoğunluk tarafından ve Bakanlar
Komitesinde yer alma hakkı bulunan Tarafların temsilcilerinin oybirliği ile alman bir
kararla Sözleşmeyi kabul etmeye davet eder.


2- Sözleşmeyi kabul eden her hangi bir Devlet için Sözleşme, katılım belgelerinin Avrupa
Konseyi Genel Sekreterliğine iletildiği tarihten sonra üç aylık sürenin bitmesini takiben
gelen ayın ilk günü yürürlüğe girer.


Madde 47- Ülke Katılımı


1. Her Devlet veya Avrupa Topluluğu imza sırasında veya onay, kabul, tasdik ve katılım
belgelerini verirken, işbu Sözleşmenin uygulanacağı topraklan belirleyebilir.


2. Her Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bir bildirgeyle
işbu Sözleşmenin bildirgede belirtilmiş başka topraklarda ve uluslararası ilişkilerinden
sorumlu olduğu ya da adına girişimde bulunabildiği başka topraklarda da uygulanacağım
bildirebilir. Bu tür bir toprak için Sözleşme, Genel Sekreterliğin bu tür bir tebliği aldığı
tarihten sonra üç aylık sürenin geçmesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3. Yukarıdaki iki paragrafta bahsi geçen her tür bildirge, bu tür bildirgelerde belirlenen
toprak parçası açısından, Genel Sekretere gönderilecek bir tebliğ ile geri çekilebilir. BU
geri çekme, Genel Sekreterin bu tebliği aldığı tarihten sonra "üç aylık sürenin geçmesini
takip eden aym ilk günü yürürlüğe girer.


Madde 48- Çekinceler


Açıkça belirtilen çekinceler dışında işbu Sözleşmenin her hangi bir hükmüne ilişkin hiçbir çekince yapılamaz. Çekince her zaman geri çekilebilir.

Madde 49- Fesih


1. Herhangi bir Taraf Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı bir bildirimle
her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.


2. Fesih, Genel Sekreterlik tarafından tebliğin alındığı tarihi izleyen üç aylık dönemi
takiben gelen aym ilk günü geçerlik kazanır.


Madde 50- Bildirim

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi Üye Devletlerine, işbu Sözleşmeyi
imzalayan, Taraf Devlet, Avrupa Topluluğu ve Madde 45 hükümleri uyarınca Sözleşmeyi
imzalamaya davet edilmiş her Devlete ve Madde 46 hükümleri uyannca işbu Sözleşmeyi
kabule çağırılan her Devlete aşağıdakileri tebliğ eder:


a. Bütün imzalar


b. Onay, kabul, tasdik ve katılım belgelerinin teslimi


c. Madde 45 ve 46'da belirtilen Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi


d. Madde 44 uyarınca yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi


e. Madde 48 altında yapılan çekinceler


f. Madde 49 hükümleri uyarınca yapılan fesih duyurulan

g. İşbu sözleşmeyle ilgili başka kanun, tebligat ve bildirimler


Bu hükümlerin kanıtı olmak üzere, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış aşağıda imzası
bulunanlar bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.


Lanzarote'de 25 Ekim 2007'de Fransızca ve İngilizce olarak, her iki metin aynı şekilde
geçerli olmak üzere, Avrupa Konseyi arşivlerine teslim edilecek bir tek nüsha olarak
tanzim edilmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin her
birine, işbu Sözleşmenin hazırlanışına katılan üye olmayan Devletlere, Avrupa
Topluluğuna ve işbu Sözleşmeye katılmaya çağrılan Devletlere onaylı bir örneği intikal ettirecektir.


Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Andora Prensliği Hükümeti adma:


Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına:

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına: Belçika Krallığı Hükümeti adına: Bosna Hersek
Hükümeti adma:


Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Çek Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Danimarka Krallığı Hükümeti adma:


Estonya Cumhuriyeti Hükümeti adma:

Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Federal Almanya Ctımhuriyeti Hükümeti adma:


Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adma:

Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti adma:(ICD-IMEX © 1998 - 2011 * Binlerce Sayfa Kitap)

İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına:

İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti adma:


İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Letonya Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Liechtenstein Prensliği Hükümeti adma:
---------------------------------------------------------

Bakanlar Kurulundan

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin
Onaylanması Hakkında Karar


Karar Numarası: 2011/2060

Karar Tarihi: 18.07.2011

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28050Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote'de imzalanan ve
25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Avrupa
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi"nin
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V.Ekonomi
Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı


Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi Tam Metin "pdf" olarak indirebilirsiniz!
fikriye
03-05-2014:19:13 #1

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi

------
Bakanlar Kurulundan

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin
Onaylanması Hakkında Karar


Karar Numarası: 2011/2060

Karar Tarihi: 18.07.2011

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28050

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote'de imzalanan ve
25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Avrupa
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi"nin
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

_______________________________________
Önsöz


Avrupa Konseyi Üye Devletleri ile diğer imza edenler;

[Resim: images?q=tbn:ANd9GcSQlKGc325AgpGqRPB24cl...M0m91sT4tA]


Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında daha sıkı birlik oluşturmak olduğunu göz
önünde bulundurarak;

Her çocuğun küçük olma durumunun gerektirdiği ailesi, toplum ve Devlet tarafından
koruma tedbirlerine hakkı olduğunu göz önünde bulundurarak;

Çocukların cinsel sömürüsünün, özellikle çocuk pornografisi ve fuhuşunun ve çocukların
her türlü cinsel istismarının, yurtdışında işlenen fiiller dahil olmak üzere, çocukların sağlık
ve psikososyal gelişimi açısından yıkıcı olduğunu dikkate alarak;


Çocukların cinsel sömürüsünün ve istismarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) çocuklar ve failler tarafından artan kullanımı
ile ilgili olarak endişe verici oranlara ulaştığı ve çocukların cinsel sömürüsü ve istismarım
engellemek ve bununla mücadele etmek için uluslararası işbirliği gerektiği dikkate
alınarak;


Çocukların iyilik ve menfaatinin tüm üye Devletler tarafından paylaşılan temel değerler
olduğunu ve hiçbir ayrım yapmadan geliştirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak;


Çocukların cinsel sömürüsüne son verme tedbirlerinin detaylandınlması çağrısı yapan
Devlet ve Hükümet Başkanları Avrupa Konseyi 3. Zirvesinde (Varşova, 16-17 Mayıs
2005) kabul edilen Eylem Planını hatırlayarak;


Çocukların ve genç yetişkinlerin cinsel sömürüsü, pornografisi ve fuhuşu ile ticaretine
ilişkin Bakanlar Komitesinin R (91) 11 Numaralı Tavsiye Kararını, çocukların cinsel
sömürüye karşı korunması konusundaki Rec (2001) 16 Tavsiye Kararını, Bilişim Suçlan
Sözleşmesini (ETS No. 185), özellikle buradaki 9'uncu maddeyi, ve Avrupa Konseyi İnsan
Ticaretine karşı Eylem Sözleşmesini (CETS No. 197) Özellikle hatırlayarak;


İnsan Haklan ve Temel Özgürlükler Birleşmiş Milletler Sözleşmesini (1950, ETS No. 5),
gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Haklan Sözleşmesini (1996, ETS No. 163) ve Avrupa
Çocuk Haklannm Kullanımı Sözleşmesini (1996, ETS No. 160) akılda tutarak;


Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi, özellikle ilgili 34. maddesini, Çocukların
Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk pornografisine İlişkin İhtiyari Protokol, Sınıraşan Örgütlü
Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadm ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandınlmasına Dair Protokol,
Uluslararası Çalışma Örgütü Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesini de akılda tutarak;

Çocukların Cinsel Sömürüsü ve Çocuk Pomografisiyle Mücadeleye İlişkin Avrupa Birliği
Konseyi Çerçeve Karanm (2004/68/JHA), Mağdurların Cezai Takibatlardaki Durumu
Hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Karanm (2001/220/JHA) ve İnsan Ticaretiyle
Mücadeleye ilişkin Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Karanm (2002/629/JHA) akılda tutarak;


Bu alanda ilgili diğer uluslararası belgeleri ve programları, özellikle Çocuklann Ticari
Amaçla Cinsel Sömürüsüne Karşı 1. Dünya Kongresinde (27-31 Ağustos 1996) kabul
edilen


Stockholm Beyannamesi ve Eylem Gündemini, Çocukların Ticari Amaçla Cinsel
Sömürüsüne Karşı 2. Dünya Kongresinde (17-20 Aralık 2001) kabul edilen Yokohama
Küresel Taahhüdünü, Çocukların Ticari Amaçla Cinsel Sömürüsüne karşı 2. Dünya
Kongresine Hazırlık Konferansında (20-21 Kasım 2001) kabul edilen Budapeşte Taahhüdü
ve Eylem Planım, 3. Zirveyi takiben kabul edilen ve Monako Konferansında (4-5 Nisan 2006) başlatılan "Çocuklara uygun bir dünya" Birleşmiş Milletler S-27/2 Genel Kurul
Kararım ve "Çocuklar için ve çocuklarla bir Avrupa kurmak" adlı üç yıllık programını
gerektiği gibi hesaba katarak;


Çocukları, fail kim olursa olsun, cinsel sömürü ve istismara karşı koruma ve mağdurlara
yardım sağlama ortak amacına etkin şekilde katkıda bulunmaya kararlı olarak;


Her türlü cinsel sömürü ve istismara karşı mücadelenin önleyici, koruyucu ve ceza
hukuku yönlerine odaklanan ve özel bir gözetim mekanizması kuran kapsamlı bir
uluslararası belge hazırlama ihtiyacını göz önünde bulundurarak,


aşağıdaki gibi anlaşmışlardır:1. Bolüm - Amaçlar, ayrımcılık yapmama ilkesi ve tanımlar

Madde 1- Amaçlar

1- Bu Sözleşmenin amaçları:a çocukların cinsel sömürüsü ve istismarım engellemek ve bunlarla mücadele etmek;


b cinsel sömürü ve istismara maruz çocuk mağdurların haklarını korumak;c çocukların cinsel sömürü ve istismarına karşı ulusal ve uluslararası işbirliği
geliştirmektir.


2- Bu Sözleşme Taraflarca hükümlerinin etkin uygulamasını temin etmek için özel bir
gözetim mekanizması kurar.


Madde 2- Ayrımcılık yapmama ilkesi


Bu Sözleşme hükümlerinin Taraflarca uygulanması, özellikle mağdur haklarım koruma
tedbirlerini kullanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya
sosyal köken, ulusal bir azınlıkla bağlantı, mülk, doğum, cinsel eğilim, sağlık durumu,
özürlülük veya diğer durumlar gibi hiçbir zeminde ayrımcılık yapılmamasını güvenceye
alır.

Madde 3- Tanımlar

Bu Sözleşme amacı için:


a- "Çocuk" 18 yaşın altındaki herhangi bir kişi anlamına gelir;b- "Çocuğun cinsel sömürüsü ve istismarı" bu Sözleşmenin 18 ila 23'üncü maddelerde
belirtilen davranışları içerir;


c- "Mağdur" cinsel sömürü veya istismara maruz kalan herhangi bir kişi anlamına gelir.


2. Bölüm - Önleyici tedbirler Madde 4- İlkeler


Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürü ve istismarının her türünü engellemek ve
çocukları korumak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.

Madde 5- Çocuklarla ilişki içinde çalışan kişilerin işe alımı, eğitimi ve bilinçlendirilmesi


1- Taraflardan her biri eğitim, sağlık, sosyal koruma, adli ve emniyet sektörleri ve spor,
kültür ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili alanlarda, çocuklarla düzenli ilişki içinde olan
kişiler arasında çocukların haklan ve korunması bilincini teşvik etmek için gereken yasal
ve diğer tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, 1. fıkrada belirtilen kişilerin çocukların cinsel sömürüsü ve
istismarı, bunları tespit etme ve 12. maddenin 1, fıkrasında belirtilen olasılık ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmalarım sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


3- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, çocuklarla düzenli ilişki
gerektiren bu mesleklere girişte bu meslek adaylarının çocuklara cinsel sömürü veya
istismar fiillerinden hüküm giymemiş olduğundan emin olmak için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


Madde 6- Çocukların eğitimi


Taraflardan her biri, çocukların ilk ve orta öğretimde gelişen kapasitelerine uygun olarak,
cinsel sömürü ve istismar risklerine ve kendilerini koruma yollarına ilişkin bilgi
edinmelerini sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Anne babalarla işbirliği
içinde sağlanan bu bilgi, uygun olduğu hallerde cinselliğe ilişkin daha genel bir bilgi
kapsamında verilir ve risk durumlarına, özellikle yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını içeren durumlara dikkat çeker.


Madde 7- Önleyici müdahale programları veya tedbirleri

Taraflardan her biri, Sözleşme uyarınca belirtilen suçlardan herhangi birini
işleyebileceğinden çekinen kişilerin, uygun olduğu hallerde, işlenen suçun riskini
değerlendirmek ve bu riski önlemek için tasarlanmış etkin müdahale programlarına veya
tedbirlerine erişim sağlayabilmesini sağlar.


Madde S- Kamusal tedbirler


1- Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürüsü've istismarı olgusu ve alınabilecek
koruyucu tedbirler konusunda bilgi sağlayan kamuya yönelik bilinçlendirme kampanyaları
geliştirir veya yürütür.


2- Taraflardan her biri, Sözleşme uyarınca belirlenen suçların reklamını yapan
materyallerin yayımını önlemek veya yasaklamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri
alır.


Madde 9- Çocukların, özel sektörün, medyanın ve sivil toplumun katılımı


1- Taraflardan her biri, gelişim kapasitelerine uygun olarak çocukların cinsel sömürü ve
istismarı ile mücadeleye ilişkin devlet politikalarının, programlarının ve diğer girişimlerin
geliştirilmesi ve uygulanmasına çocukların katılımını teşvik eder.2- Taraflardan her biri, özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi sektörü, turizm ve seyahat
endüstrisi, banka ve fkıans sektörleri olmak üzere özel sektörü ve sivil toplumu çocukların
cinsel sömürü ve istismarım önleme politikalarının detaylandınlmasuıa ve uygulanmasına
katılmaya ve kendi kendine düzenleme veya ortak düzenleme yoluyla iç normlar
uygulamaya teşvik eder.

3- Taraflardan her biri medyayı, medyanın bağımsızlığına ve basın özgürlüğüne saygı
çerçevesinde, çocukların cinsel sömürü ve istismarının tüm yönlerine ilişkin uygun bilgi
sağlanması için teşvik eder.


4- Taraflardan her biri, çocukları cinsel sömürü ve istismardan koruma ve bunları önleme
amacıyla sivil toplum tarafından yürütülen, uygun olduğu hallerde fon kurma yolunu da
içeren, proje ve programlarının finansmanım teşvik eder.


3. Bölüm - Uzman makamlar ve koordinasyon organları Madde 10- Koordinasyon ve işbirliği ulusal tedbirleri1- Taraflardan her biri, özellikle eğitim sektörü, sağlık sektörü, sosyal hizmetler ve kolluk
güçleri ve adli makamlar olmak üzere çocukların korunmasından, cinsel sömürü ve
istismarlarının önlenmesinden ve buna karşı mücadeleden sorumlu farklı organların ulusal
ve yerel düzeyde işbirliğini sağlamak için gereken tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri:


a kendilerine belirli kaynaklar ve sorumluluklar teinin edilmesini sağlayarak çocukların
haklarının teşvik edilmesi ve korunması için bağımsız yetkili ulusal veya yerel kurumlan;


b kişisel verilerin korunmasına saygı göstererek, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarı
olgusunu gözlemleme ve değerlendirme amacıyla ulusal veya yerel seviyede ve sivil
toplumla işbirliği içinde veri toplamak için mekanizmalar veya irtibat noktaları

kurmak veya belirlemek için gereken yasal veya diğer tedbirleri alır.


3- Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını daha iyi önlemek ve
bunlarla daha iyi mücadele edebilmek için yetkili devlet makamları, sivil toplum ve özel
sektör arasında işbirliğini teşvik eder.


4. Bolum - Koruyucu tedbirler ve mağdurlara yardım Madde 11-İlkeler


1- Taraflardan her biri, mağdurlar, yakın akrabaları ve bakımlarından sorumlu kişiler için
gereken desteği sağlamak amacıyla etkin sosyal programlar oluşturur ve multidisipliner
yapılar kurar.


2- Taraflardan her biri mağdurun yaşı belirli değilse ve mağdurun bir çocuk olduğuna
inanmak için nedenler varsa, yaşının tahkiki süresince mağdura çocuklar için sağlanan
koruma ve yardım tedbirlerinin tanınmasını sağlamak için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


Madde 12- Cinsel sömürü veya istismar şüphesinin rapor edilmesi1- Taraflardan her biri, çocuklarla ilişki içinde çalışması istenilen belirli meslek sahiplerine
İç hukuk tarafından getirilen gizlilik kuralının, bu meslek sahiplerinin, bir çocuğun cinsel
sömürü veya istismar mağduru olduğuna inanmak için makul nedenlerin olduğu herhangi bir durumu çocuk korumadan sorumlu servislere rapor etmeleri olasılığına engel teşkil
etmemesini sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.

2- Taraflardan her biri çocukların cinsel sömürüsü veya istismarı olduğunu bilen veya bu
konuda, iyi niyetli şüphesi olan herhangi bir kişiyi bu durumu yetkili servislere bildirmesi
için teşvik etmek üzere gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


Madde 13-Yardım hatları


Taraflardan her biri, gizlilik ve anonimliğe saygı içinde arayanlara danışma sağlamak
üzere telefon veya Internet yardım hatları gibi bilgi servisleri oluşturmayı teşvik etmek ve
desteklemek için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


Madde 14- Mağdurlara yardım


1- Taraflardan her biri, mağdurların kısa veya uzun süreçte, fiziksel ve psikososyal
iyileşmelerine yardım etmek için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Bu fıkra uyarınca
alınan tedbirler çocuğun görüşleri, ihtiyaçları ve kaygılarım dikkate alır.


2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukunun sağladığı şartlar altında, mağdurlara yardım
etmekle uğraşan sivil toplum örgütleri, diğer ilgili örgütler veya sivil toplumun diğer
unsurlarıyla işbirliği yapmak için tedbirler alır.


3- Çocuğun annebabası veya bakımından sorumlu kişi, çocuğun cinsel sömürüsü veya
istismarına karışmış ise, 11. Maddenin 1. fıkrasının uygulanmasında ele alman müdahale
usulleri aşağıdakileri içerir:

- varsayılan failin uzaklaştırılması ihtimali;


- mağdurun kendi aile ortamından çıkarılması olasılığını içerir. Bu çıkarılmanın şartlan ve
süresi çocuğun yüksek menfaatine uygun şekilde belirlenir.


4- Taraflardan her biri, mağdura yakın olan kişilerin, uygun olan hallerde, tedavi amaçlı
yardımlardan, özellikle acil psikolojik bakımdan, yararlanmalarım sağlamak için gereken
yasal ve diğer tedbirleri alır.


5. Bölüm - Müdahale programları ve tedbirleri


Madde 15- Genel ilkeler

1- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, çocuklara karşı cinsel nitelikli
mükerrer suç riskini önleme ve en aza düşürme amacıyla 16. Maddenin 1 ve 2.
fıkralarında belirtilen kişiler için etkin müdahale programlan veya tedbirleri sağlar veya
bunlan geliştirir. Bu programlar ve tedbirler, iç hukukta belirlenen şartlara uygun olarak,
dava sırasında, hapishane içinde ve dışında her daim erişilebilir olmalıdır.2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, yetkili makamlar, özellikle sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetler, ile adli makamlar ve 16. Maddenin 1 ve 2. fıkralarında
belirtilen kişileri takipten sorumlu diğer organlar arasında ortaklık veya diğer işbirliği
türlerinin geliştirilmesini sağlar veya iyileştirir.

3- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, uygun programlar ve tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla, bu Sözleşme uyarınca belirlenen suçların 16, Maddenin 1 ve 2.
fıkralarında belirtilen kişiler tarafından muhtemel tekrarlanma riskleri ve tehlikeliliğinin bir
değerlendirmesini öngörür.


4- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, uygulanan programlar ve
tedbirlerin etkinliğinin değerlendirmesini öngörür.


Madde 16- Müdahale programlan ve tedbirlerinin alıcıları


1 - Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlardan herhangi biri nedeniyle hakkında ceza davası bulunan kişilerin, savunma
hakkına aykırı veya zarar verici olmayan şartlar altında ve adil ve tarafsız bir
yargılamanın gerekliliklerine, özellikle masumiyet karinesi ilkesini düzenleyen kurallara
saygı içinde, 15. Maddenin l fıkrasında belirtilen programlan veya tedbirleri kullanmalarım
sağlar.


2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlardan herhangi birinden hüküm giyen kişilerin 15. Maddenin 1. fıkrasında belirtilen
programlar veya tedbirlere katılabilmelerini sağlar.


3- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, cinsel davranış problemlerine
çözüm bulmak amacıyla cezai sorumluluk yaşının altında olanlar dahil cinsel suç işleyen,
çocukların gelişimsel ihtiyaçlarım karşılamak için müdahale programlan veya tedbirlerinin
geliştirilmesini veya uyarlanmasını sağlar.Madde 17- Bilgi ve rıza

1- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, 16. maddede belirtilen kendilerine müdahale programlan veya tedbirleri Önerilen kişilerin, önerinin nedenleri
hakkında tümüyle bilgilendirilmelerim ve program ve tedbir hakkında tam bilgi sahibi
olarak nza göstermelerini sağlar.


2- Taraflardan her biri, kendi iç hukukuna uygun olarak, kendilerine müdahale
programlan veya tedbirleri önerilen kişilerin bunları reddedebilmelerini ve hüküm giymiş
kişiler söz konusu olduğunda, bu reddin muhtemel sonuçlarının farkında olmalarını sağlar.


6. Bolüm - Maddi ceza hukuku


Madde 18- Cinsel istismar


l- Taraflardan her biri aşağıdaki kasti fiilin suç kapsamına girmesini sağlamak için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:


a ulusal hukukun ilgili hükümlerine göre yasal olarak cinsel erginlik yaşma gelmemiş olan
bir çocukla cinsel faaliyetlerde bulunmak;


b bir çocukla aşağıdaki yollarla cinsel faaliyette bulunulması halinde:

- zor, güç veya tehdit kullanma; veya


- aile içi dahil, çocuk üzerinde güven, yetki veya etki gerektiren mevkii kullanarak
istismar; veya


- özellikle bir zihinsel veya fiziksel özürlülük veya bağımlılığı sebebiyle, çocuğun özellikle
savunmasız bir durumundan yararlanarak istismar.


2- Yukarıdaki 1. fıkra amacına uygun olarak, Taraflardan her biri bir çocukla cinsel
faaliyette bulunmama yasak olduğu yaş alt sınırına karar verir.


3- La fıkrasının hükümleri, küçükler arasında rızaya dayalı cinsel faaliyetleri düzenlemeye
yönelik değildir.


Madde 19- Çocuk fuhuşuna ilişkin suçlar


1- Taraflardan her biri, aşağıdaki kasti davranışların suç kapsamına girmesini sağlamak
için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:
a bir çocuğu Muş için işe almak veya bir çocuğun fuhuşa katılmasına neden olmak;


b bir çocuğu fuhuş için zorlamak veya bu amaçla, bir çocuk üzerinden kazanç sağlamak
veya çocuğu istismar etmek;


c çocuk fuhuşuna başvurmak.


2- Bu madde kapsamında, "çocuk fuhuşu" ifadesi; ödeme olarak para veya herhangi bir
ücret ya da bedel verilmesi veya vaat edilmesi karşılığında, bu ödemenin, vaadin veya
bedelin çocuğa mı yoksa üçüncü bir kişiye mi yapıldığına bakılmaksızın, bir çocuğu cinsel
faaliyetler için kullanma eylemi anlamına gelir.


Madde 20- Çocuk pornografisine ilişkin suçlar


1- Taraflardan her biri aşağıdaki kasti davranışın, hakkı olmadan işlenmesi halinde, suç
kapsamına girmesini sağlamak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:


a çocuk pornografisi üretimi;

b çocuk pornografisi teklifi veya sağlanması;


c çocuk pornografisi dağıtımı veya yayınlanması;


d kendisi veya başkası için çocuk pornografisi temin etmek;


e çocuk pornografisine sahip olmak;


f bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla bilerek çocuk pornografisine erişim sağlamak.


2- Bu madde kapsamında, "çocuk pornografisi" ifadesi; görsel olarak bir çocuğun gerçek
veya temsili açık cinsel ilişkiye girdiğini ortaya koyan veya bir çocuğun cinsel organlarının
cinsel amaç öncelikli olarak her türlü gösterimini içeren herhangi bir materyali ifade eder.3- Taraflardan her biri, aşağıda belirtilen pornografik materyallerin üretimi ve sahipliğine
la ve e fıkralarını kısmen veya tamamen uygulamama hakkını saklı tutabilir:
- tamamen temsili sunumlardan veya var olmayan bir çocuğun görüntülerinden oluşan;


-18. Maddenin 2. fıkrasının uygulanmasında belirlenen yaşa ulaşmış ve bu görüntüleri
kendi nzalanyla ve sadece kendi özel kullanımdan için üretip iyeliklerinde bulunduran
çocuklan içeren.


4- Taraflardan her biri, l.f. fıkrasını uygulamama hakkını, kısmen veya tamamen, saklı
tutabilir koyabilir.


Madde 21- Bir çocuğun pornografik gösterilere katılımına ilişkin suçlar


1- Taraflardan her biri, aşağıdaki kasti fiilin suç kapsamına girmesini sağlamak için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır:


a bir çocuğu pornografik gösterilere katılması için işe almak veya bir çocuğun böyle
gösterilere katılımına neden olmak:

b bir çocuğu pornografik gösterilere katılması için zorlamak veya bir çocuk üzerinden
kazanç sağlamak veya bu amaçla çocuğu her türlü istismar etmek;

c bilerek çocukların katılımını içeren pornografik gösterilere katılmak.


2- Taraflardan her biri, lc fıkrasının çocuklann la veya b fıkralarına uygun olarak İşe
alındığı veya icbar edildiği durumlara uygulanmasını kısıtlama hakkım saklı tutabilir.


Madde 22- Çocuklarınsuiistimali -


Taraflardan her biri, cinsel amaçlarla, 18. Maddenin 2. fıkrasının uygulanmasında
belirlenen yaşa ulaşmamış bir çocuğun katılım olmadan da olsa cinsel sömürü veya cinsel
faaliyetlere tanık olmasına kasten neden olmanın suç olarak düzenlenmesi için gereken
yasal ve diğer tedbirleri alır.


Madde 23- Çocuklann cinsel amaçlar için teşviki


Taraflardan her biri, 18. Maddenin 2. fıkrasının uygulanmasında belirlenen yaşa
ulaşmamış bir çocuğa, bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla bir yetişkinin, 18. Maddenin la
fıkrası veya 20. Maddenin la fıkrası uyannca belirlenen suçlardan herhangi birini işlemek
amacıyla kasten buluşma teklifinde bulunmasını, bu teklifi takiben söz konusu buluşmayla
sonuçlanacak icra hareketlerinin gerçekleşmesi halinde, suç olarak düzenlemek için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.

Madde 24- İştirak ve teşebbüs

1- Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyannca belirlenen suçlardan herhangi birine yardım
ve yataklığın kasten işlenmesinin suç olarak düzenlenmesi için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri bu Sözleşme uyannca belirlenen suçlardan herhangi birine
teşebbüsün kasten işlenmesinin suç olarak düzenlenmesi için gereken yasal ve diğer
tedbirleri alır.


3- Taraflardan her biri, 20. Maddenin lb, d, e ve f fıkralan, 21. Maddenin lc fıkrası, 22 ve
23. Maddeler uyannca belirlenen suçlara ikinci fıkranın kısmen veya tamamen
uygulanmaması hakkım saklı tutabilir.


Madde 25- Yargı yetkisi


1- Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyarınca belirlenen herhangi bir suçun: a kendi
ülkesinde; veya


b o Tarafın bayrağım taşıyan bir gemi üzerinde; veyac o Tarafın kanunları altında kayıtlı bir hava taşıtının içinde; veya

d kendi vatandaşlarından biri tarafından; veya


e kendi ülkesinde sürekli ikamet adresi olan bir kişi tarafından


işlenmesi halinde, bu suçlar üzerinde yargı yetkisi kurmak için gereken yasal veya diğer
tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, suç kendi vatandaşlarından birine veya kendi topraklarında mutat
ikametgahı olan bir bir kişiye karşı işlendiğinde, bu Sözleşme uyarmca belirlenen
herhangi bir suç hakkında yargı yetkisi kurmak için gereken yasal ve diğer tedbirleri
almaya çaba gösterir.


3- Taraflardan her biri, imza sırasında veya onay, kabul, tasdik veya katılım belgelerini
tevdi ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yazılmış bir beyan yoluyla, bu maddenin le fıkrasında düzenlenen yargılama yetkisi kurallarını uygulamama veya


.. sadece belirli durum ve şartlarda uygulama hakkını saklı tuttuğunu beyan edebilir.4- Taraflardan her biri, bu Sözleşmenin 18, 19. Maddeleri, 20 Maddesinin la fikrası ve 21.
Maddenin la ve b fıkrası gereğince belirlenen suçların kovuşturulması amacıyla İd
fıkrasının söz konusu olduğu durumlarda yargılama yetkisinin, fiillerin işlendikleri yerde
de suç olarak düzenlenmiş olması şartına bağlı olmamasını sağlamak için gereken yasal
ve diğer tedbirleri alır.

5- Taraflardan her biri, imza sırasmda veya onay, kabul, tasdik veya katılım belgelerim
tevdi ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yazılmış bir beyan yoluyla, 18.
Maddenin lb fıkrasının ikinci ve üçüncü alt paragrafları uyarmca belirlenen suçlara ilişkin
bu maddenin 4. paragrafının uygulanmasını sınırlama hakkının vatandaşının mutat
ikametgahının kendi topraklan üzerinde olduğu durumlarla saklı tuttuğunu açıklayabilir.


6- Taraflardan her biri, bu Sözleşmenin 18, 19. maddeleri, 20 maddesinin la fıkrası ve 21.
maddesi gereğince belirlenen suçların kovuşturulması amacıyla İd ve e fıkraları söz
konusu olduğunda yargılama yetkisinin ancak mağdurun bildirimi veya suçun işlendiği
ülkenin şikayeti üzerine kovuşturma açılabileceği şartına bağlı olmamasını sağlamak için
gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


7- Taraflardan her biri, varsayılan suçlunun kendi ülkesinde olduğu ve yalnızca uyruğu
nedeniyle sanığı başka bir Tarafa iade etmediği hallerde, bu Sözleşme uyarınca belirlenen
suçlar üzerinde yargılama yetkisini kurmak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.


8- Bu Sözleşme uyannca, birden çok Tarafın varsayılan bir suç üzerinde yargılama
yetkisinin bulunduğunu iddia ettikleri hallerde, ilgili taraflar, uygun olduğu taktirde
kovuşturma için en uygun yargı yetkisini belirlemek amacıyla görüşür.


9- Uluslararası hukukun genel kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu Sözleşme kendi iç
hukuku gereğince bir Taraf tarafından uygulanan herhangi bir cezai yargı yetkisini hariç
tutmaz.


Madde 26- Tüzel Kişilerin Sorumluluğu


1- Taraflardan her biri, bu Sözleşme uyannca öngörülen ve tüzel kişilik içinde aşağıda
sayılanlara dayalı olarak lider pozisyonuna sahip herhangi bir gerçek kişi tarafından, tüzel
kişilik çıkarına, gerek bireysel gerekse tüzel kişiliğin bir organının parçası sıfatıyla işlenen
bir suçtan bir tüzel kişiliğin sorumlu tutulabilmesi içir gerekli yasal veya diğer tedbirleri
alır:
a. Tüzel kişiliği temsil gücü


b. Tüzel kişilik adına karar alma yetkisi


c. Tüzel kişilik içerisinde kontrol yetkisi


2- Paragraf l'de daha önce öngörülen haller dışında, paragraf l'de bahsedilen gerçek
kişinin denetim ve kontrolünün yokluğu, bu tüzel kişiliğin yararına olarak tüzel kİşüik
otoritesi altında hareket eden bir gerçek kişi tarafından bu Sözleşmeye göre suç sayılan
bir eylemin işlenmesini mümkün kılıyorsa, taraflardan her biri tüzel kişiliğin sorumlu
tutulabilmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


3- Tarafın hukuk kurallanna göre tüzel kişiliğin sorumluluğu cezai, hukuki ya da idari
olabilir.


4- Bu tür bir sorumluluk, suçu işleyen gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna halel
getirmez.


Madde 27- Yaptırımlar ve Tedbirler

1- Taraflardan her biri, bu Sözleşmedeki suçların ciddiyeti göz önünde bulundurularak
etkin, makul ve caydıncı yaptıranlarla cezalandınlmasım sağlamak için gerekli yasal ve
diğer tedbirleri alır. Bu yaptırımlar, suçlu iadesine yol açabilecek hürriyeti bağlayıcı
cezalan da içerir.


2- Taraflardan her biri, 26. madde uyannca sorumlu görülen tüzel kişilere cezai ve cezai
olmayan para cezalannı ve özellikle aşağıda sıralanan tedbirler gibi başka tedbirleri de
içeren etkin, orantılı ve caydıncı yaptırımların uygulanmasını sağlamak için gerekli yasal
ve diğer tedbirleri alır:


a. Kamusal menfaatlerden ve yardımından men;


b. Ticari faaliyetlerden devamli ya da geçici olarak men;


c. Adli denetim altına almak;


d. Tasfiye.

3- Taraflardan her biri;

a. -Bu Sözleşmedeki suçların işlenmesinde veya işlenmesine yardım için kullanılan mallar,
belgeler ve diğer araçlara


-bu tür suçlardan elde edilen kazanca veya değeri bu tür kazanca denk gelen mal
varlığına el koyma ve bunların müsaderesi için;


b. Bu Sözleşmedeki suçların işlenmesi için kullanılan her hangi bir müessesenin, iyi niyetli
üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin, geçici ya da daimi olarak kapatılmasını ya
da suçlunun çocuklarla teması içeren ve icrası sırasında suçların işlendiği mesleki veya
gönüllü faaliyetlerden men edilmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


4- Taraflardan her biri, faillerle ilgili olarak velayet hakkının kaldırılması ya da hükümlü
kişilerin gözetimi veya denetimi gibi başka tedbirler benimseyebilir.


5- Taraflardan her biri, bu madde uyarınca müsadere edilen mal varlığı veya suçtan elde
edilen kazancın, bu Sözleşme uyarınca öngörülen suçların mağdurları için önleme ve
yardım programlarını finanse etmek üzere özel bir fona tahsis edilmesini sağlayabilir.


Madde 28- Ağırlaştırıcı durumlar


Taraflardan her biri, aşağıdaki durumların, suçu oluşturan unsurların bir parçası
olmadıkları takdirde, iç hukukun ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmedeki suçlara
ilişkin yaptırımlara karar verilirken ağırlaştırıcı durum olarak değerlendirilmesini sağlamak
için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:

a. Suç mağdurun fiziksel ve akıl sağlığını ciddi olarak zarar vermişse;


b. Suçun öncesinde veya beraberinde işkence veya ciddi şiddet eylemleri olduysa;


c. Suç özel olarak savunmasız bir mağdura karşı işlenmişse;


d. Suç ailenin bir üyesi tarafından, çocukla beraber yaşayan bir şahıs ya da yetkisini
kötüye kullanan bir kişi tarafından işlenmişse;


e. Suç beraber hareket eden birkaç kişi tarafından işlenmişse;

f. Suç bir suç örgütü çerçevesinde işlenmişse;

g. Fail daha önce aynı türden bir suçtan hüküm giymişse. Madde 29- Önceki
mahkumiyetler

Taraflardan her biri, yaptırımlara karar verirken bu Sözleşme uyarınca öngörülen suçlara
ilişkin olarak başka bir Tarafça alınan nihai kararlan göz önüne alma imkanını sağlayıcı
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


7. Bölüm- Soruşturma, Kovuşturma ve Usul Hukuku


Madde 30-İlkeler

1- Taraflardan her biri soruşturmanın ve ceza davasının çocukların yüksek menfaatlerine
uygun ve haklarına saygı içinde yürütülmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer
tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, soruşturma ve ceza davasının çocuğun yaşadığı travmayı
ağırlaştırmamasım ve uygun olduğunda cezai cevaba yardımın eşlik etmesini sağlayarak
mağdurlara karşı koruyucu bir yaklaşım benimser.


3- Taraflardan her biri soruşturma ve ceza davalarının öncelikli olarak ele alınmasını ve
haksız gecikmeler olmaksızın yerine getirilmesini sağlar.

4- Taraflardan her biri, bu bölüm altındaki tedbirlerin İnsan Haklan ve Temel
Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin 6. Maddesine uygun olarak adil ve tarafsız
yargılamanın gerekleri ve savunma haklanna halel getirmemesini sağlar.

5- Taraflardan her biri, kendi iç hukukun temel kurallarına uygun olarak,


- Bu Sözleşme uyannca öngörülen suçların mümkün olduğunda gizli operasyonlara da izin
vererek etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulmasını sağlamak;


- Madde 20'deki suçların mağdurlanm, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla
yayınlanan veya iletilen fotoğraf ve görüntü kayıtlan gibi çocuk pornografisi materyallerini
analiz ederek belirlemek için birimler ve soruşturma hizmetleri sağlamak için gerekli yasal
ve diğer tedbirleri alır.

Madde 31- Genel koruma tedbirleri


1- Taraflardan her biri, mağdurlann özellikle tanık sıfatıyla hak ve çıkarlarım korumak için
soruşturma ve cezai davalanmn her aşamasında, özellikle aşağıda belirtilen yollarla
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:

a. Mağdurları, ifade sırasındaki haklan ve kendilerine tahsis edilen hizmetler ve böyle bir
bilgiyi istemediklerini ifade etmedikleri sürece şikayetleri konusundaki gelişmeler,
ücretler, soruşturma ve davanın genel seyri ve bu aşamalardaki rolleri ile davaların
sonuçlan hakkında bilgilendirmek;


b. En azından mağdurlann ve ailelerinin tehlikede olabileceği durumlarda, yargılanan ya
da hüküm giyen kişinin geçici ya da tamamen serbest bırakıldığı konusunda gerektiğinde
bilgilendirilebilmelerini sağlamak;

e. tç hukukun usul kurallanna uygun şekilde, delillerden haberdar olmalanm, delil
sağlamalannı ve görüşlerinin, ihtiyaçlannm ve endişelerinin doğrudan ya da bir aracı ile
alınması ve değerlendirilmesi yöntemlerini seçmelerini sağlamak;


d. Hak ve çıkarlanmn tam olarak temsil edilmesi ve dikkate alınması için uygun destek
hizmetlerini sağlamak;

e. Mahremiyetlerini, kimliklerini ve görünüş şekillerini korumak ve iç hukuka uygun
tedbirler alarak kimliklerinin tespit edilmesine yol açacak her türlü bilginin yayılmasını
engellemek;

f. Kendilerinin, ailelerinin ve tanıklannm yıldırma, kısas ve çifte mağduriyetten
korunmalannı sağlamak;


g. Yetkili makamlar, çocuğun yüksek çıkarlan ya da soruşturma veya kovuşturmanın
gerekleri için başka türlü karar vermedikçe mağdurlann ve faillerin soruşturma ve
mahkeme binalannda doğrudan temasta olmamalarını sağlamak;


2- Taraflardan her biri mağdurlara, yetkili makamlarla ilk temaslarından itibaren ilgili adli
ve idari işlemler hakkında bilgi almalarını garanti eder.

3- Taraflardan her biri mağdurların, ceza davasında taraf sıfatı alabilecek konumda İseler,
şartlarını haiz oldukları taktirde, ücretsiz olarak adli yardım almalarını sağlar.

4- Taraflardan her biri, iç hukuka göre mağdur bir ceza davasında taraf olabilecek
durumdaysa ve velisi olan kişiler çocukla aralarındaki çıkar çatışmasının sonucu olarak bu
davada çocuğu temsil etme yetkisinden yoksun bırakılmışsa, adli makamların mağdur için
özel bir temsilci tayin etmesini sağlar.


5- Taraflardan her biri, yasal ya da diğer tedbirler yoluyla ve iç hukukunun öngördüğü
şartlara uygun olarak, grup, vakıf, dernek veya devlete bağlı örgütler ya da sivil toplum
örgütlerinin işbu Sözleşmedeki suçlarla ilgili cezai işlemler boyunca buna rıza gösteren
mağdurlara yardım ve destek sağlamalarına imkan tanır.

6- Taraflardan her biri bu maddenin hükümlerine uygun olarak mağdurlara verilen
bilginin yaşlarına ve olgunluklarına uygun şekilde ve anlayabildikleri dilde verilmesini
sağlar.

Madde 32- İşlemlerin Başlatılması

Taraflardan her biri işbu Sözleşmedeki suçların soruşturulması ve kovuşturulmasmın
mağdur tarafından yapılan bir açıklama ya da suçlamaya dayandınlmamasmı ve mağdur
ifadelerim geri alsa bile işlemlerin devam etmesini sağlamak için gerekli yasal ve diğer
tedbirleri alır.


Madde 33- Zaman Aşımı


Taraflardan her biri, Madde 18, 19 paragraf l.a ve b ile madde 21 paragraf l.a ve b
maddelerinde düzenlenen suçlar bağlamında başlatılacak takibat işlemleri için
zamanaşımı süresinin, mağdur, reşit yaşa geldikten sonra ve söz konusu suçun ağırlığıyla
orantılı olarak etkili takibat işlemlerinin başlatılmasına izin verilmesini sağlayacak yeterli
sürenin verilmesini temin için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.

Madde 34- Soruşturmalar


1- Taraflardan her biri, soruşturmalardan sorumlu kişilerin, birimlerin ya da servislerin
çocukların cinsel sömürü ve istismarı ile mücadele alanında uzmanlaşmış olmaları ya da
kişilerin bu amaçla eğitilmiş olmaları için gerekli tedbirleri kabul eder. Bu birim ve
servisler yeterli mali kaynaklara sahip olmalıdırlar.


2- Taraflardan her biri mağdurun gerçek yaşıyla ilgili belirsizliğin cezai soruşturmanın
başlatılmasına engel olmamasını sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.Madde 35- Çocuğun ifadesinin alınması


1- Taraflardan her biri aşağıdakileri sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:


a. Çocukla yapılacak mülakatın, yetkili makamlara vakalar bildirildikten sonra haksız bir
gecikme olmaksızın gerçekleştirilmesi;


b. Çocukla yapılacak mülakatın" gerekli görülüyorsa, bu amaçla tasarlanmış ya da uygun
hale getirilmiş binalarda gerçekleştirilmesi;

c. Çocukla yapılacak mülakatın bu amaçla eğitilmiş profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi;


d. Mümkün ve uygunsa, çocukla yapılacak bütün mülakatların aynı kişiler tarafından
gerçekleştirilmesi;


e. Çocukla yapılacak mülakatların cezai işlemlerin amacı için gerekli olan kadar ve
mümkün olduğunca sınırlı tutulması;


f. Çocuğa, yasal temsilcisinin ya da uygun olduğu takdirde kendi seçeceği bir yetişkinin,
bu kişiye yönelik aksi yönde bir karar alınmamışsa, eşlik etmesi.


2- Taraflardan her biri, mağdurla ya da çocuk tanıkla yapılan tüm mülakatların
sesligörüntülü olarak kaydedilmesini ve bu kayıtların gerektiğinde iç hukuktaki kurallara
uygun olarak mahkeme işlemlerinde delil olarak kabul edilmesini sağlamak için gerekli
yasal ve diğer tedbirleri alır.


3- Mağdurun yaşı konusunda bir belirsizlik ve mağdurun çocuk olduğuna inanılacak
sebepler var ise, yaşının doğrulanması beklenilirken paragraf 1 ve 2'deki tedbirler
uygulanır.


Madde 36- Ceza mahkemesi işlemleri

1- Taraflardan her biri, hukuki mesleklerin bağımsızlığım yöneten kurallara saygı içinde,
çocuk haklan ve çocukların cinsel sömürü ve istismar konusunda eğitimlerin ceza
mahkemesi işlemlerine katılan bütün kişiler, özellikle de hakim, savcı ve avukatlar için
temin edilmesini sağlamak amacıyla gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


2- Taraflardan her biri, iç hukukundaki kurallara göre, aşağıdakilerin sağlanması için
gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır:


a. Hakimin duruşmayı kamuya kapalı olarak gerçekleştirebilmesi;


b. Mağdurun duruşma salonunda fiziksel olarak bulunmadan, özellikle uygun iletişim
teknolojileri aracılığıyla, dinlenilebilmesi


8. Bolüm- Verilerin kaydedilmesi ve saklanması


Madde 37- Hüküm giymiş cinsel suç failleri hakkındaki ulusal verilerin kaydedilmesi ve
saklanması


1- İşbu Sözleşmedeki suçların engellenmesi ve kovuşturulması için taraflardan her biri, iç
hukuklannda kişisel verilerin korunması hakkındaki hükümlere ve diğer uygun kural ve
garantilere uygun olarak, işbu Sözleşmedeki suçlardan birinden hüküm giymiş bir şahsın
kimliği ve genetik profili (DNA) ile ilgili verinin toplanması ve saklanması için gerekli yasal
ve diğer tedbirleri alır.

2- Taraflardan her biri, imza tarihinde ya da onay, kabul, tasdik veya katılım belgelerini
teslim ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine paragraf 1'deki amaç için sorumlu
tek ulusal makamın ismini ve adresini verir.


3- Taraflardan her biri, paragraf l'de bahsedilen bilgilerin iç hukukunda ve ilgili
uluslararası belgelerde belirlenen koşullara uygun olarak bir başka Tarafın yetkili
makamına aktarılmasını sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


9. Bölüm- Uluslararası İşbirliği


Madde 38- Uluslararası işbirliği için genel ilke ve tedbirler


1- Taraflar işbu Sözleşmenin hükümleri uyannca ve tek ya da iki taraflı mevzuat ve iç
hukuklar temelinde mutabık kalınmış ilgili uygulanabilir uluslararası ve bölgesel belge ve
düzenlemelerin uygulanması yoluyla, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda mümkün
olduğunca işbirliği yaparlar:


a. Çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istisman engelleme ve mücadele;

b. Mağdurlan koruma ve yardım sağlıma;

c. İşbu Sözleşmedeki suçlara ilişkin soruşturma ve işlemler yürütme;


2- Taraflardan her biri bu Sözleşmedeki suçların ikamet ettikleri ülkenin dışında bir
Tarafın topraklarındaki mağdurlarının ikamet ettikleri Devletin yetkili makamları önünde
şikayette bulunabilmelerini sağlamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.


3: Bir anlaşmanın varlığı şartıyla cezai konularda karşılıklı adli yardım ya da iade
gerçekleştiren bir Taraf, bu tür bir anlaşma imzalamadığı bir Taraftan adli yardım ya da
iade talebi alırsa, işbu Sözleşme kapsamındaki suçlar için bu Sözleşmeyi cezai konularda
adli yardımlaşma ve iade için yasal temel olarak alabilir.

4- Taraflardan her biri, uygun olan hallerde, üçüncü ülkeler yararına düzenlenen gelişim
için yardım programlan içine çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismann önlenmesi ve
bunlarla mücadeleyi entegre etmeye çalışır.

10. Bölüm- İzleme Mekanizması


Madde 39- Taraflar Komitesi


1- Taraflar Komitesi Sözleşme Taraflarının temsilcilerinden oluşur.

2- Taraflar Komitesi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplanır, ilk toplantısı işbu
Sözleşmenin onuncu imzayla yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içerisinde
gerçekleştirir. Daha sonra ise Genel Sekreterin ya da Taraflann en az üçte birinin talebi
ile toplanır.


3- Taraflar Komitesi kendi iç usulünü benimser.


Madde 40- Diğer temsilciler


1- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, İnsan Hakları Komiseri, Avrupa Suç Sorunlan
Komitesi (CDPC) ve bunlann yanı sıra diğer ilgili Avrupa Konseyi hükümetlerarası
komitelerinin her biri Taraflar Komitesine bir temsilci atar.


2- Bakanlar Komitesi, Taraflar Komitesine danıştıktan sonra Avrupa Konseyinin diğer
organlarım bu sonuncuya bir temsilci tayin etmeye davet edebilir.


3- Sivil toplum temsilcileri, özellikle de sivil toplum örgütleri, Avrupa Konseyinin ilgili
kurallarıyla oluşturulan usulleri takip ederek Taraflar Komitesine gözlemci olarak
katılabilirler.


4- Paragraf 1-3 kapsamında atanan temsilciler Taraflar Komitesinin toplantılarına oy
haklan olmadan katılırlar.

Madde 41- Taraflar Komitesinin görevleri


1- Taraflar Komitesi Sözleşmenin uygulanışını izler. Taraflar Komitesinin usul kurallan,
Sözleşmenin uygulanışım değerlendirmekte kullanılan usulleri belirler.


2- Taraflar Komitesi, Devletlerin çocuklann cinsel sömürü ve istismannı engelleme
kapasitelerini geliştirmek için aralarında bilgi, deneyim ve iyi uygulamalann değişimini,
bunlann toplanmasını ve analizini kolaylaştırır.

3- Taraflar Komitesi aynca uygun olduğunda;


a. İşbu Sözleşme altında yapılan çekinceler veya bildirgelerin etkisi ve problemlerin
belirlenmesi dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin etkin olarak kullanımı ve uygulanmasını
kolaylaştmr;


b. İşbu Sözleşmenin uygulanışına ilişkin her hangi bir sorunla ilgili görüş bildirir ve önemli
hukuksal, politik veya teknolojik gelişmeler hakkında bilgi alışverişi sağlar.(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * © 1998 - 2011)

4- Taraflar Komitesine işbu maddeden doğan görevlerini yerine getirmede Avrupa
Konseyi Genel Sekreterliği yardım eder.

5- Avrupa Suç Sorunlan Komitesi (CDPC) bu maddenin 1, 2 ve 3. paragraflarında
bahsedilen faaliyetlerden düzenli aralıklarla bilgilendirilir.


11. Bolüm- Diğer uluslararası belgelerle ilişki


Madde 42- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve
Çocuk Pornografisi Ek Protokolü ile ilişkiİşbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi ve Çocuk Satışı, Çocuk
Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi Ek Protokolünden doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez;
Sözleşmenin amacı bu belgelerle inşa edilen korumayı güçlendirmek ve içerdikleri
standarttan geliştirmek ve tamamlamaktır.


Madde 43- Diğer uluslararası belgelerle ilişki


1- İşbu Sözleşme, Taraf ülkelerin taraf olduklan ya da olacakları ve işbu Sözleşme
kapsamındaki konularda hüküm içeren ve cinsel istismar ve sömürünün çocuk mağdurları
için daha geniş koruma ve yardım sağlayan diğer uluslararası belgelerin hükümlerinden
doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez,

2- İşbu Sözleşme Taraflan, bu Sözleşmenin ele aldığı konularla ilgili olarak, hükümlerini
desteklemek ve güçlendirme ve içerdiği ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak için kendi
aralarında ikili ya da çoklu anlaşmalar imzalayabilirler.

3- Avrupa Birliği üyesi olan Taraflar, karşılıklı ilişkilerinde, işbu Sözleşmenin amaç ve
hedeflerine ve diğer Taraflarla tam olarak uygulanışına halel getirmeden, belirli bir duruma ilişkin uygulanabilir ve konuyla ilgili Topluluk ve Avrupa Birliği kuralları varsa bu
Topluluk ve Avrupa Birliği kurallarına uyarlar.


12. Bölüm- Sözleşmede yapılacak değişiklikler


Madde 44- Değişiklikler


4- Tarafların herhangi biri tarafından işbu Sözleşmede yapılacak değişiklik teklifleri,
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilmeli ve Sekreter tarafından Avrupa Konseyi Üye
Devletlerine, imzalayan tüm Devletlere, taraf tüm devletlere, Avrupa Topluluğuna, 45'inci
maddenin l'inci paragrafı uyannca Sözleşmeyi imzalamaya çağmlan Devletler ve 46'ıncı
maddenin l'inci paragrafı uyannca işbu sözleşmeyi kabule çağırılan Devletlere iletilir.


5- Taraflardan birinin teklif ettiği değişiklik Avrupa Suç Sorunlan Komitesi'ne (CDPC)
iletilir ve bu Komite Bakanlar Komitesine teklif edilen bu değişiklik ile ilgili görüşünü
sunar.


6- Bakanlar Komitesi, teklif edilen değişikliği ve CDPC tarafından sunulmuş görüşleri
değerlendirir ve işbu Sözleşmeye taraf olan üye olmayan Devletlere danıştıktan sonra
değişikliği onaylayabilir.


7- 3. Paragrafa uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen değişiklik metni
Tarafların kabulüne sunulur.

8- 3. paragrafa uygun olarak Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen herhangi bir
değişiklik, bütün Taraflann Genel Sekretere değişikliği kabul ettiklerini bildirdikleri
tarihten sonra bir aylık sürenin geçmesini takiben gelen ayın ilk günü yürürlüğe girer.


13. Bölüm- Nihai Hükümler


Madde 45- Sözleşmenin İmzalanması ve Yürürlüğe Girmesi


1- İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi Üye Devletlerinin, hazırlanışına katılan üye olmayan
Devletlerin ve Avrupa Topluluğunun imzasına açıktır.


2- İşbu Sözleşme onay, kabul veya tasdike tabidir. Onay, kabul veya tasdik belgeleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilir.


3- işbu Sözleşme en az 3 Avrupa Konseyi üye Devleti dahil olmak üzere imzası bulunan 5 ülkenin 2. Paragraftaki hükümlere göre Sözleşmeye bağlı kalacağını bildirdiği tarihten
sonra üç aylık sürenin bitmesini takiben gelen ayın ilk gönü yürürlüğe girer.4- Paragraf 1 'de bahsedilen veya Avrupa Topluluğuna üye Sözleşmeye bağlı kalma rızası
gösteren her hangi bir Devlet için Sözleşme, onay, kabul veya tasdik belgelerinin teslim
tarihinden sonra üç aylık sürenin bitmesini takiben gelen ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 46- Sözleşmeye Katılım


1- İşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Taraflara
danışarak ve onlann oybirliğiyle nzalanm alarak, Sözleşmenin hazırlanışına


katılmayan ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan her hangi bir Devleti, Avrupa Konseyi
Tüzüğünün 20. Maddesinin d bendinde belirtilen çoğunluk tarafından ve Bakanlar
Komitesinde yer alma hakkı bulunan Tarafların temsilcilerinin oybirliği ile alman bir
kararla Sözleşmeyi kabul etmeye davet eder.


2- Sözleşmeyi kabul eden her hangi bir Devlet için Sözleşme, katılım belgelerinin Avrupa
Konseyi Genel Sekreterliğine iletildiği tarihten sonra üç aylık sürenin bitmesini takiben
gelen ayın ilk günü yürürlüğe girer.


Madde 47- Ülke Katılımı


1. Her Devlet veya Avrupa Topluluğu imza sırasında veya onay, kabul, tasdik ve katılım
belgelerini verirken, işbu Sözleşmenin uygulanacağı topraklan belirleyebilir.


2. Her Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bir bildirgeyle
işbu Sözleşmenin bildirgede belirtilmiş başka topraklarda ve uluslararası ilişkilerinden
sorumlu olduğu ya da adına girişimde bulunabildiği başka topraklarda da uygulanacağım
bildirebilir. Bu tür bir toprak için Sözleşme, Genel Sekreterliğin bu tür bir tebliği aldığı
tarihten sonra üç aylık sürenin geçmesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

3. Yukarıdaki iki paragrafta bahsi geçen her tür bildirge, bu tür bildirgelerde belirlenen
toprak parçası açısından, Genel Sekretere gönderilecek bir tebliğ ile geri çekilebilir. BU
geri çekme, Genel Sekreterin bu tebliği aldığı tarihten sonra "üç aylık sürenin geçmesini
takip eden aym ilk günü yürürlüğe girer.


Madde 48- Çekinceler


Açıkça belirtilen çekinceler dışında işbu Sözleşmenin her hangi bir hükmüne ilişkin hiçbir çekince yapılamaz. Çekince her zaman geri çekilebilir.

Madde 49- Fesih


1. Herhangi bir Taraf Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı bir bildirimle
her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.


2. Fesih, Genel Sekreterlik tarafından tebliğin alındığı tarihi izleyen üç aylık dönemi
takiben gelen aym ilk günü geçerlik kazanır.


Madde 50- Bildirim

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi Üye Devletlerine, işbu Sözleşmeyi
imzalayan, Taraf Devlet, Avrupa Topluluğu ve Madde 45 hükümleri uyarınca Sözleşmeyi
imzalamaya davet edilmiş her Devlete ve Madde 46 hükümleri uyannca işbu Sözleşmeyi
kabule çağırılan her Devlete aşağıdakileri tebliğ eder:


a. Bütün imzalar


b. Onay, kabul, tasdik ve katılım belgelerinin teslimi


c. Madde 45 ve 46'da belirtilen Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi


d. Madde 44 uyarınca yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi


e. Madde 48 altında yapılan çekinceler


f. Madde 49 hükümleri uyarınca yapılan fesih duyurulan

g. İşbu sözleşmeyle ilgili başka kanun, tebligat ve bildirimler


Bu hükümlerin kanıtı olmak üzere, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış aşağıda imzası
bulunanlar bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.


Lanzarote'de 25 Ekim 2007'de Fransızca ve İngilizce olarak, her iki metin aynı şekilde
geçerli olmak üzere, Avrupa Konseyi arşivlerine teslim edilecek bir tek nüsha olarak
tanzim edilmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin her
birine, işbu Sözleşmenin hazırlanışına katılan üye olmayan Devletlere, Avrupa
Topluluğuna ve işbu Sözleşmeye katılmaya çağrılan Devletlere onaylı bir örneği intikal ettirecektir.


Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Andora Prensliği Hükümeti adma:


Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına:

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına: Belçika Krallığı Hükümeti adına: Bosna Hersek
Hükümeti adma:


Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Çek Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Danimarka Krallığı Hükümeti adma:


Estonya Cumhuriyeti Hükümeti adma:

Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti adına:


Federal Almanya Ctımhuriyeti Hükümeti adma:


Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adma:

Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti adma:(ICD-IMEX © 1998 - 2011 * Binlerce Sayfa Kitap)

İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına:

İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti adma:


İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Letonya Cumhuriyeti Hükümeti adma:


Liechtenstein Prensliği Hükümeti adma:
---------------------------------------------------------

Bakanlar Kurulundan

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin
Onaylanması Hakkında Karar


Karar Numarası: 2011/2060

Karar Tarihi: 18.07.2011

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28050Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote'de imzalanan ve
25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Avrupa
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi"nin
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/7/2011 tarihinde
kararlaştırılmıştır.


Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK E. BAYRAKTAR T. YILDIZ M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V.Ekonomi
Bakanı

T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı


Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi Tam Metin "pdf" olarak indirebilirsiniz!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi