KONU ÖTESİ « ÖTEKİ KONULAR METAFİZİK ARAŞTIRMALAR BİR FOTOĞRAF BİN İSTİĞFAR :

BİR FOTOĞRAF BİN İSTİĞFAR :

BİR FOTOĞRAF BİN İSTİĞFAR :

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
138
27-09-2020:18:57
#1
[Resim: mKwF0rYSM4oaFMNQ7Am_DlXCXK2gL6formWvxAON...fffeb8f-nd]

Bu fotoğraf benzerleri içerisinde sadece bir örnek resim… Bir tek resim karesindeki hikayeyi yahut romanı hatta ansiklopediyi yazmaya ne kalem nede vakit yetmez. Hatta ırmaklar mürekkep olsa özetini yazmaya bile yetmez Allahualem…  Aslında bu katıksız saf ateist olduğunu zan eden bu süzme malın yazdıkları aslında ateist olamadığını, Allah'a inandığını gösteren bir itiraftır. Bu masum cehalet onu isyan ve şirk günahından da cehennemin narındanda kurtarmaz! Şirk, isyan, küfür vb. kebair günaharı nedeniyle ruhsatlar verdigi şeytan cinlerin Lemme’sinin üflemesi yani;  vesvesecinin vesvesesi ile böyle konuşan tipik patolojik, kronik, ağır bir Metafizik vaka!...

Anlamını dahi bilmediği ateistim demeyi marifet sanıyor özenti cehil zavallı. Bu ve benzeri inkarcı sözde ateistler, Allaha şirk koştuklarından ve isyan ile küfre şirke düştüklerinden dolayı ruhsatlar alan 7 başlı şirk şeytanlarını bedenlerine almış oluyorlar. Ruhsatlı şeytan cinlerde bedeni, lisanını ve kişinin irade ve insiyatifi dahil tüm melekelerini ruhsatlarla ele geçirip istedikleri gibi kullanıp tasarrufta buunuyorlar. Kişinin kendi insiyatifi ve iradesi söz konusu dahi olamıyor! Şirk isyan ve + + +… diğer kebair günahlardan ruhsat alarak bedeni ele geçiren şeytan cinler tarafından vesvese ve halüsinasyon larla daha büyük günahlar işlemeye programlanıyorlar ve intihara kadar  yönlendirebiliyorlar!

Bu  cehil ve benzeri ateistlerin, kişilikleri oluşmamış, cenabet, gusülsüz, inançsız, imansız, ibadetsiz ve itikatsız olduklarından ve işledikleri kebair günahları nedeniyle koruyucu meleklerinide yitirdiklerinden manende çok negatif, zayıf ve korumasızdırlar! Bu nedenlerle kendi insiyatif ve iradelerini kullanamayan, saf katıksız cehil bu sözde ateist isyankar inkarcılar toplumda yer edinemeyen, korku ve güvensizlik içerisinde çırpınan, boşa kürek çeken kafaları gömülü olan, belki böyle görünürse pirim yapacağını zan eden şeytan cinlerin kuklalarıdır!

Şeytan cinlerin tasarrufundaki bu ateist olduklarını zan yahut idda eden  isyankar zavallılarla biraz sohbet ettiğinizde, insiyatifsiz, melekeleri ipotekli, çok cahil, iradesiz ve insiyatifsiz cehiller olduğunu tek bir kare resimde bile görmek mümkün. yahut iki satır yazıda dahi görmemek namümkün. Bırakın uzun boylu sohbeti, tek bir fotoğraf karedesinde bile  görüyoruz cehaleti ve pişkinliği. 

Allah HİDAYET versin. Bu kim olduğunu bile bilmediğim bir çok benzeri resim içerisindeki en anlaşılır örnek olguğu için yayınladım. Maksat bağcıyı dövmek değil, meselemiz Allah rızası için yanlışa, hata ve günahlara dikkat çekmektir! Bu vesile ile hem hidayete vesile olması için bir örnek hemde bu ve benzeri kardeşlerimize tebliğ edip Tevbe istiğfar etmelerine vesile olabilmektir. Nette tesadüfen gördüğüm bu zavallı kardeşimin yahut benzerlerinin hidayetine vesile olması ve Tevbe istiğfar etmesine sebep olması için bu makalemi sadece Allah rızası için yazdım. Allah cc. bu zavallı kardeşimize ve benzerlerine hemde cümlemize HİDAYET versin inşaallah.

Es Selam ve Dua ile.
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:18:57 #1

[Resim: mKwF0rYSM4oaFMNQ7Am_DlXCXK2gL6formWvxAON...fffeb8f-nd]

Bu fotoğraf benzerleri içerisinde sadece bir örnek resim… Bir tek resim karesindeki hikayeyi yahut romanı hatta ansiklopediyi yazmaya ne kalem nede vakit yetmez. Hatta ırmaklar mürekkep olsa özetini yazmaya bile yetmez Allahualem…  Aslında bu katıksız saf ateist olduğunu zan eden bu süzme malın yazdıkları aslında ateist olamadığını, Allah'a inandığını gösteren bir itiraftır. Bu masum cehalet onu isyan ve şirk günahından da cehennemin narındanda kurtarmaz! Şirk, isyan, küfür vb. kebair günaharı nedeniyle ruhsatlar verdigi şeytan cinlerin Lemme’sinin üflemesi yani;  vesvesecinin vesvesesi ile böyle konuşan tipik patolojik, kronik, ağır bir Metafizik vaka!...

Anlamını dahi bilmediği ateistim demeyi marifet sanıyor özenti cehil zavallı. Bu ve benzeri inkarcı sözde ateistler, Allaha şirk koştuklarından ve isyan ile küfre şirke düştüklerinden dolayı ruhsatlar alan 7 başlı şirk şeytanlarını bedenlerine almış oluyorlar. Ruhsatlı şeytan cinlerde bedeni, lisanını ve kişinin irade ve insiyatifi dahil tüm melekelerini ruhsatlarla ele geçirip istedikleri gibi kullanıp tasarrufta buunuyorlar. Kişinin kendi insiyatifi ve iradesi söz konusu dahi olamıyor! Şirk isyan ve + + +… diğer kebair günahlardan ruhsat alarak bedeni ele geçiren şeytan cinler tarafından vesvese ve halüsinasyon larla daha büyük günahlar işlemeye programlanıyorlar ve intihara kadar  yönlendirebiliyorlar!

Bu  cehil ve benzeri ateistlerin, kişilikleri oluşmamış, cenabet, gusülsüz, inançsız, imansız, ibadetsiz ve itikatsız olduklarından ve işledikleri kebair günahları nedeniyle koruyucu meleklerinide yitirdiklerinden manende çok negatif, zayıf ve korumasızdırlar! Bu nedenlerle kendi insiyatif ve iradelerini kullanamayan, saf katıksız cehil bu sözde ateist isyankar inkarcılar toplumda yer edinemeyen, korku ve güvensizlik içerisinde çırpınan, boşa kürek çeken kafaları gömülü olan, belki böyle görünürse pirim yapacağını zan eden şeytan cinlerin kuklalarıdır!

Şeytan cinlerin tasarrufundaki bu ateist olduklarını zan yahut idda eden  isyankar zavallılarla biraz sohbet ettiğinizde, insiyatifsiz, melekeleri ipotekli, çok cahil, iradesiz ve insiyatifsiz cehiller olduğunu tek bir kare resimde bile görmek mümkün. yahut iki satır yazıda dahi görmemek namümkün. Bırakın uzun boylu sohbeti, tek bir fotoğraf karedesinde bile  görüyoruz cehaleti ve pişkinliği. 

Allah HİDAYET versin. Bu kim olduğunu bile bilmediğim bir çok benzeri resim içerisindeki en anlaşılır örnek olguğu için yayınladım. Maksat bağcıyı dövmek değil, meselemiz Allah rızası için yanlışa, hata ve günahlara dikkat çekmektir! Bu vesile ile hem hidayete vesile olması için bir örnek hemde bu ve benzeri kardeşlerimize tebliğ edip Tevbe istiğfar etmelerine vesile olabilmektir. Nette tesadüfen gördüğüm bu zavallı kardeşimin yahut benzerlerinin hidayetine vesile olması ve Tevbe istiğfar etmesine sebep olması için bu makalemi sadece Allah rızası için yazdım. Allah cc. bu zavallı kardeşimize ve benzerlerine hemde cümlemize HİDAYET versin inşaallah.

Es Selam ve Dua ile.

138
27-09-2020:18:59
#2
[Resim: LYvKqwPKLIFIsdtSE6iySX24I4h_m1hjwn2DWYry...A=s1024-nd]

Cin, melekleri de içine alan en genel mânâya bütün gizli mahluklar, metafizik güçler, bütün ruhanîler demektir. Cinler duyularla idrak edilemeyen ve ademoğulları gibi ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlıklıklardır.

Cinler sözlükte “örtmek, örtünmek, gizli kalmak” anlamındaki cenn kökünden türeyen bir isim olup tekili olan cinnî “örtülü ve gizli şey” mânasına gelir. Terim olarak “duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kâfir gruplarından oluşan varlık türü” anlamına gelir.

Cinlerin atalarına cân adı verilir. Gūl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen cinler eski Araplar’da bazan hin kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça’da cin karşılığında perî ve dîv kelimeleri kullanılır. Bazı şarkiyatçılar cinin Latince kökenli genie veya genius kelimelerinden Arapça’ya geçtiğini öne sürmüşlerse de İslâm âlimleri bu kelimenin Arapça asıllı olduğunda görüş birliği içindedir. Kök anlamı ve çeşitli türevleri dikkate alındığı takdirde bu görüşün daha isabetli olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim şarkiyatçıların bir kısmı da buna katılmaktadır (Watt, s. 62).

Cin kelimesinin melekleri bütün gizli mahlukları, metafizik güçleri ve  bütün ruhanîler de kapsayacak şekilde insan türünün karşıtı olan görünmez örtülü gizli varlıklar için kullanılan genel bir anlamı da vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de İblîs’in melekler arasında zikredilmesi bundan kaynaklanmaktadır. (el-Bakara 2/34)

“Görünmeyen  varlık” gizli mahluklar, metafizik güçler ve  bütün ruhanîler anlamında her melek cindir, fakat her cin melek değildir. Bununla birlikte İslâm âlimleri meleklerin cinlerden ayrı bir tür olduğunu belirterek cin kelimesinin insan ve melek dışındaki üçüncü bir varlık türünün adı olarak kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “cin” md.).

el-Cin adıyla müstakil bir sûrenin bulunduğu Kur’ân-ı Kerîm’de cinne, cân ve cin kelimeleri geçmektedir. Bunlardan “delilik” anlamındaki cinne üç yerde “cin topluluğu”, cân iki yerde “yılan”, beş yerde “cin” anlamına gelmektedir. Yirmi iki yerde geçen cin kelimesi de melek ve insan dışındaki üçüncü varlık türü karşılığında kullanılmıştır (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “cân”, “cin”, “cinne” md.leri). Cin kelimesi sözlük ve terim mânalarıyla çeşitli hadislerde de yer almaktadır (bk. Wensinck, el-Muʿcem, “cnn” md.).

Es Selam ve Dua ile.
DoğaötesiAraştırman
27-09-2020:18:59 #2

[Resim: LYvKqwPKLIFIsdtSE6iySX24I4h_m1hjwn2DWYry...A=s1024-nd]

Cin, melekleri de içine alan en genel mânâya bütün gizli mahluklar, metafizik güçler, bütün ruhanîler demektir. Cinler duyularla idrak edilemeyen ve ademoğulları gibi ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlıklıklardır.

Cinler sözlükte “örtmek, örtünmek, gizli kalmak” anlamındaki cenn kökünden türeyen bir isim olup tekili olan cinnî “örtülü ve gizli şey” mânasına gelir. Terim olarak “duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kâfir gruplarından oluşan varlık türü” anlamına gelir.

Cinlerin atalarına cân adı verilir. Gūl, ifrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilen cinler eski Araplar’da bazan hin kelimesiyle ifade edilmiştir. Farsça’da cin karşılığında perî ve dîv kelimeleri kullanılır. Bazı şarkiyatçılar cinin Latince kökenli genie veya genius kelimelerinden Arapça’ya geçtiğini öne sürmüşlerse de İslâm âlimleri bu kelimenin Arapça asıllı olduğunda görüş birliği içindedir. Kök anlamı ve çeşitli türevleri dikkate alındığı takdirde bu görüşün daha isabetli olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim şarkiyatçıların bir kısmı da buna katılmaktadır (Watt, s. 62).

Cin kelimesinin melekleri bütün gizli mahlukları, metafizik güçleri ve  bütün ruhanîler de kapsayacak şekilde insan türünün karşıtı olan görünmez örtülü gizli varlıklar için kullanılan genel bir anlamı da vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de İblîs’in melekler arasında zikredilmesi bundan kaynaklanmaktadır. (el-Bakara 2/34)

“Görünmeyen  varlık” gizli mahluklar, metafizik güçler ve  bütün ruhanîler anlamında her melek cindir, fakat her cin melek değildir. Bununla birlikte İslâm âlimleri meleklerin cinlerden ayrı bir tür olduğunu belirterek cin kelimesinin insan ve melek dışındaki üçüncü bir varlık türünün adı olarak kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “cin” md.).

el-Cin adıyla müstakil bir sûrenin bulunduğu Kur’ân-ı Kerîm’de cinne, cân ve cin kelimeleri geçmektedir. Bunlardan “delilik” anlamındaki cinne üç yerde “cin topluluğu”, cân iki yerde “yılan”, beş yerde “cin” anlamına gelmektedir. Yirmi iki yerde geçen cin kelimesi de melek ve insan dışındaki üçüncü varlık türü karşılığında kullanılmıştır (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “cân”, “cin”, “cinne” md.leri). Cin kelimesi sözlük ve terim mânalarıyla çeşitli hadislerde de yer almaktadır (bk. Wensinck, el-Muʿcem, “cnn” md.).

Es Selam ve Dua ile.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 0
Gösterim: 536
24-09-2020:14:35
Son Mesaj tarafından Sahin