HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « DİĞER İŞLEMLER Bent u bang dat u wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt in uw thuisland?

Bent u bang dat u wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt in uw thuisland?

Bent u bang dat u wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt in uw thuisland?

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
amirr
Üye
2
22-01-2016:20:22
#1
Bent u bang dat u wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt in uw thuisland?

Of bent u al achtergelaten, alleen, met kinderen of als jongere?
Kent u personen die zijn achtergelaten?
Weet u wat uw rechten zijn?
En waar u hulp kunt vragen?
Ken uw rechten!
 
Gaat u trouwen?

Weet u dat:
•     De    minimumleeftijd om te trouwen in Marokko en Nederland 18 jaar is en in Turkije  17 jaar.
•     Zonder UW TOESTEMMING er NIET getrouwd kan worden
•     Polygamie in Turkije en Nederland VERBODEN   is    
•     In    Marokko polygame huwelijken alleen zijn toegestaan met TOESTEMMING van    
     de vrouw en de Marokkaanse familie rechtbank!   

Gaat u trouwen?


•     Rechtsgeldig trouwen in Nederland alleen kan bij de burgerlijke stand
•     Als u ALLEEN TRADITIONEEL  (een informeel islamitisch huwelijk) getrouwd bent, dit zonder een burgerlijk huwelijk niet wordt erkend door de Nederlandse wet en in Turkije    zelfs    STRAFBAAR is
•     U    in    de    HUWELIJKSAKTE    of    het    huwelijkscontract een    aantal    zaken    kunt    regelen    en    afspraken    kunt    maken    met    uw    partner
•     U    uw    Nederlandse    huwelijk    moet    laten ERKENNEN    in    uw    thuisland!
•     Een    in    het    buitenland    gesloten    huwelijk    bij    de    gemeentelijke basisadministratie  moet    worden    geregistreerd

Gaat u scheiden?
 
Weet u dat:
•     DUURZAME ONTWRICHTING    een    acceptabele    reden    is    voor    scheiding    in    
Turkije,    Marokko    en    Nederland.    Hierdoor    kan    het    scheidingsvonnis    sneller    uitgesprokenworden
•     Als    u    in    Nederland    voor    de    rechter  gescheiden    bent,    dat    dit    Nederlandse  vonnis    nog    ERKEND    moet    worden    door   de    Marokkaanse    en    de    Turkse    rechtbank.

Vraag    advies    aan    een    advocaat    in Nederland!     
 
Gaat u scheiden?

•     Als    u    in    uw    thuisland    gescheiden    bent,    het    belangrijk    is    om    deze    scheiding    ook    in    Nederland    te    laten    registreren
•     De    voogdij    over    de    kinderen    en  alimentatie    na    de    echtscheiding    in    elk    land    anders    GEREGELD    is.   

     Vraag    altijd    advies    aan    een    advocaat!
•     Volgens    de    Turkse    en    Marokkaanse    wet   uw    bezittingen    van    VOOR    het    huwelijk   ook    bij    SCHEIDING    van    u    blijven
•     Het    belangrijk    is    om    KOPIEËN van  belangrijke    papieren    zoals    uw    paspoort/ identiteitsbewijs,    verblijfsvergunning    en aktes    van    huwelijk    en    scheiding    te    maken
 
Wilt u in Nederland gaan wonen?

Weet u dat:

•     Als    u    in    het    kader    van    GEZINSVORMING OF -HERENIGING    in    Nederland    wilt    gaan wonen,    u    dan    aan    een    aantal    voorwaarden    
moet    voldoen?   

Informatie    vindt    u    bij    de    Nederlandse   Ambassade    of    bij    het    Consulaat    in   Marokko    en    Turkije,    op        www.ind.nl    en    bij   ‘Belangrijke    adressen’


Wilt u in Nederland gaan wonen?

•     MELD    dit    altijd    bij    uw    huisarts,    bij    andere   hulpverleners    of    het    steunpunt    Huiselijk  Geweld    in    uw    buurt
•     Doe    aangifte    of    een    melding    van   mishandeling    bij    de    politie.    Dit    kan    ook  
 
ACHTERAF!
•     Zoek    hulp    en    een    VEILIGE plaats! In    Nederland    is    er    hulp    en    opvang    voor  mishandelde    vrouwen    en    meisjes

Heeft u te maken met huiselijk of eergerelateerd geweld?

•     U    hebt    met    een    AFHANKELIJKE verblijfsvergunning,    de    mogelijkheid    
     om    zelfstandig    voortgezet    verblijf    aan  te    vragen
•     Als    u    SLACHTOFFER    bent,    hebt    u    ook    met     een    AFHANKELIJKE    verblijfsvergunning,  recht    op    voortgezet    verblijf.    Schakel    direct een advocaat    in

•     Bent    u    bang    om    ACHTERGELATEN en/of  UITGEHUWELIJKT    te    worden,    meldt    u    dan  bij    het    steunpunt    Huiselijk    Geweld    of    bij  vertrouwde    hulpverleners.    Bel    bij    acute    dreiging    of    gevaar    112
•     Vrouwen,    kinderen    en    jongeren:    schakel    een    VERTROUWENSPERSOON    in!    
•     Maak    voor    uzelf    en    voor    uw    vertrouwens persoon    KOPIEËN van    al    uw    papieren
•     Neem    bij    vertrek    adressen,    telefoonnummers   en    uw    kopieën    mee
Achtergebleven of achtergelaten?
 
•     Bent    u    GEDWONGEN ACHTERGELATEN? Zijn    uw    papieren    afgepakt?                                                                                                                                                                                                
MELDT    u    meteen    bij    de    Nederlandse  Ambassade,    het    Consulaat    of    bij    andere  organisaties    (Zie    Belangrijke    adressen)
•     MELD    achterlating    altijd    en    doe    bij   ontvoering    AANGIFTE    bij    de    politie
•     LET OP:    als    jongeren    niet    terugkomen    op    school    na    de    vakantie,    meld    het    meteen!
•     U    hoeft    het    niet    alleen    op    te    lossen! SCHAKEL HULP IN!

Belangrijke adressen Turkije:

Ankara: Nederlandse Ambassade
     T     0090-3124091800    
     http://www.mfa.nl/turkije
Istanbul: Nederlandse Consulaat
     T     0090-212392121
     www.mfa.nl/ist   

Istanbul: Orde van Advocaten
     T     0090-2122516325

Istanbul: Ka-Der
     T     0090-2122732535
     www.ka-der.org

Diyarbakir: KA-MER Kadin Merkezi
(Women’s Center)
     T     0090-4122281053
     www.kamer.org.tr

Nederland:

Stichting Steun Remigranten-Nederland
     T     +31    (0)6-48687086    
     www.steunremigranten.nl

Stichting Kezban
     T     +31    (0)6-12507996
     www.st-kezban.nl

Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders (SMN)
     T     +31    (0)30-2367327
     www.smnnet.nl

Inspraakorgaan Turken (IOT)
     T     +31    (0)30-2343625
     www.iot.nl

Steunpunten Huiselijk Geweld
     T     +31    (0)00-1262626
     www.shginfo.nl

Contactpersonen bij IND
     T     +31    (0)70-7795009    Rijswijk    
     T     +31    (0)73–8883347    Den    Bosch

Ministerie van Justitie
         www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl

STO-HEG Vrouwennetwerk
         T     +31    (0)6-29    15    41    58
     E     nurcan.yildirim2@hotmail.com

Marokko:

Rabat: Nederlandse Ambassade
     T     +212    (0)    537219600
     www.ambassadepaysbasrabat.org

Berkane: Stichting Steun Remigranten
     T     +212    (0)    536612456        
     www.steunremigranten.nl

Ouarzazate: Ligue Démocratique pour les
Droits des Femmes
     T     +212    (0)524890236
     E     lddfozte@yahoo.fr             
Rabat: Global Rights
     T     +212    (0)537660410    
     E     wrapmorocco@globalrights.ma                
     www.globalrights.org/morocco

Turks, Marokkaans en Nederlands familierecht
Vreemdelingenrecht en achterlating

Mudawwanah
املغرب:
الرباط: السفارة الهولندية
+212 )0( 537219600 :الهاتف رقم
www.ambassadepaysbasrabat.org :اإللكرتوين الربيد
بركان: مؤسسة دعم العائدين
+212 )0( 536612456 :الهاتف رقم
www.steunremigranten.nl :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 212 )0( 524890236+ ورزازات: الجمعية الدميوقراطية لحقوق النساء
lddfozte@yahoo.fr :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 212 )0( 537660410+ الرباط: الحقوق العامة Global Rights
wrapmorocco@globalrights.ma :اإللكرتوين الربيد
www.globalrights.org/morocco :اإللكرتوين الربيد
4015
zakboekjeFolderArabCijfers.indd 40 29-07-2010 12:55
املكلفني باالتصال لدة مصلحة الهجرة والتجنيس )IND(
Rijswijk رايسڤايك +31 )0( 70-7795009 :الهاتف رقم
Den Bosch دينبوش +31 )0( 73-8883347 :الهاتف رقم
وزارة العدل
www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl :اإللكرتوين الربيد
HEG(STO( النسائية العالقات شبكة +31 )0( 6-29154158 :الهاتف رقم
nurcan.yildrim2@hotmail.com :اإللكرتوين الربيد

أهم العناوين
هولندا:
مؤسسة دعم العائدين – هولندا
+31 )0( 6-48687086 :الهاتف رقم
www.steunremigranten.nl :اإللكرتوين الربيد
Kezban مؤسسة +31 )0( 6-12507996 :الهاتف رقم
www.st-kezban.nl :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 31 )0( 30-2367327+ املجلس االستشاري للمغاربة الهولنديني )SMN (
www.smnnet.nl :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 31 )0( 30-2343625+ املجلس االستشاري لألتراك )IOT(
www.iot.nl :اإللكرتوين الربيد
مركز الدعم الخاص بالعنف املنزيل
+31 )0( 00-1262626 :الهاتف رقم
www.shginfo.nl :اإللكرتوين الربيدzakboekjeFolderArabCijfers.indd 42 29-07-2010 12:55
• حاويل أن تبلغي دامئا عن التخيل املرغم عنك وقدمي شكاية لدى
 مركز الرشطة حني يتعلق األمر باالختطاف
• إنتبه! كشاب)ة( مل تقدر)ي( عن العودة إىل املدرسة بعد إنقضاء
 العطلة، بلغ)ي( مبارشة بذلك!
• ال داعي بحل املشكل بوحدك! إتصل)ي( مبقدمي املساعدة!

هل تم التخيّل عنك بالبلد األصيل؟
نصائح:
• إن كنت خائفة من أن يتخىل عنك بالبلد األصيل أو يتم تزويجك
 رغام عنك بلّغي بذلك لدى مركز العنف املنزيل أو لدة مراكز
 املساعدة املوثوق بها. إتصيل هاتفيا بالرقم 112 حينام يكون
 التهديد أو يف تكوين يف خطر
 إن تعلق األمر بالنساء وباألطفال وبالشباب: إتصيل بشخص
 موثوق به!
• ضعي نسخا مصورة لنفسك لكل وثائقك الهامة وكذا للشخص
 املوثوق به
• حني تتم مغادرتك إصحبي معك العناوين وارقام الهواتف
 والنسخ املصورة الهامة
ُ • هل تم التخيل عندك رغام عنك؟ هل سحبت منك أوراق هويتك
 وأوراق اإلقامة؟ بلغي بذلك مبارشة لدى السفارة أو لدى
 القنصلية الهولندية أو لدى املؤسسات املعينة األخرى )أنظر)ي(
 أهم العناوين(

هل تتعرضني للعنف الزوجي
ّر بالرشف؟
أو للعنف املرب
نصائح:
ّغي بهذا لدى طبيبك الخاص، لدى القامئني بتقديم
• بل
 املساعدة أو لدى مركز الدعم الخاص بالعنف الزوجي
 بحيك الذي تسكنني فيه
• قدمي شكاية أو بلغي بسوء املعاملة لدى مركز الرشطة. وميكن لك
 القيام أيضا بهذا الحقا!
• إبحثي عن املساعدة وعن مكان آمن! بهولندا تتواجد أماكن
ّ استقبال ومساعدة للنساء والبنات املعنفات.
• ميكن لك هنا إن كانت لديك بطاقة إقامة مرتبطة بالزوج بأن
 تطالبي بتمديد بطاقة إقامة مستقلة بك
ّ • إن كنت يف هذه الحالة تعدين مبثابة ضحية، فلك الحق يف طلب
 متديد بطاقة إقامة مستقلة بك. إتصيل مبارشة بأحد املحامني

هل تريدين
اإلقامة بهولندا؟
هل تعرفني بأنك:
• إن أردت اإلقامة بهولندا بسبب التجمع العائيل أو بسبب
 جمع الشمل عليك االستجابة ملجموعة من الرشوط؟
• ميكن لك الحصول عىل املعلومات بهذا الصدد من طرف السفارة
 أو القنصلية الهولنديتني سواء باملغرب أو برتكيا ومن طرف املوقع
 االكرتوين www.ind.nl أو من طرف عناوين املؤسسات املعنية

• حسب القانون املغريب والرتيك، تبقى ممتلكاتك الخاصة قبل
 الزواج ملكا خاصا بك بعد الطالق
• إنه من األهمية مبكان بأن تكون لديك نسخا مصورة ألهم
 وثائقك الخاصة بك كجواز السفر ووثائق الهوية وبطاقة اإلقامة
 وعقود الزواج والطالق

هل أنت مقبلة عىل الطالق؟
• الطالق بسبب الشقاق املستديم الذي يعرتي الزواج هل تعرفني بأن:
 يعترب مقبوال لدى املحاكم برتكيا واملغرب وبهولندا وبأن النطق
 بالطالق من طرف املحكمة بناء عىل الشقاق يعرت أمرا سهال
• إن كنت مطلقة بأحد املحاكم الهولندية، يجب عليك تذييل هذا
 الطالق بالصيغة التنفيذية )أي االعرتاف لك بالطالق الهولندي(
 لدى إحدى املحاكم املغربية )بالنسبة للمغاربة( ولدى إحدى
 املحاكم الرتكية )بالنسبة لألتراك(. حاويل طلب االستشارة بهذا
 الشأن من طرف محام بهولندا!
• إن تم الطالق بالبلد األصيل، فإنه من األهمية مبكان العمل عىل
 تسجيل هذا الطالق بالبلدية التي تقطنني فيها بهولندا
• تنظيم مسألة حضانة األطفال ومسألة النفقة بعد الطالق تختلف
 من بلد آلخر. أطلبي االستشارة بهذا الصدد من طرف املحامي

• خالل تحرير عقد زواجك ميكن لك أن تضعي رشوطا واتفاقيات يف
 أمور معينة بينك وبني زوجك بالعقد
• زواجك الهولندي يتوجب االعرتاف به من طرف دولة بلدك األصيل
 )كأن يسجل بالقنصلية مثال(
• عقد الزواج الذي يتم خارج هولندا يجب تسجيله بالبلدية مبكتب
 الحالة املدنية

هل أنت قادمة عىل الزواج؟
هل تعرفني بأن:
• السن األدىن للزواج باملغرب وبهولندا هو 18 سنة وبرتكيا
 هو 17 سنة
• ال ميكن لك الزواج إال من خالل ترخيصك به
 وترصيحك بالقبول به
• تعدد الزوجات يعد ممنوعا قانونيا برتكيا وبهولندا
• تعدد الزوجات باملغرب ال يسمح به إال برتخيص من املرأة ومن
 طرف محكمة األرسة املغربية!
• الزواج القانوين بهولندا ال يكون إال بالبلدية لدى مكتب الحالة
 املدنية
• إن كنت متزوجة بشكل تقليدي )زواج عريف(، فهذا غري معرتف
 به من طرف القانون الهولندي وهذا النوع من الزواج يعاقب
 عليه القانون الرتيك

إعرف حقوقك!
هل أنت خائفة من التخيل عنك أو من تزويجك ببلدك
األصيل ؟
أو تُعترب من من الشباب القارص املتخىل عنهم بوحدهم،
متخىل عنك مع أوالدك أو متخىل عنك كشابة ؟
هل تعرفني أشخاصا متخىل عنهم بالبلد األصيل؟
هل تعرفني حقوققك بهذا الصدد؟
وهل تعرفني أين ميكن لك طلب املساعدة؟
إقرأ)يئ( هذا الكتيب!
هناك نصائح ومعلومات عدة بكتيبات املدونة وبكتيب القانون املدين
الرتيك ميكن لك الحصول عليها )باملجان(: أنظر)ي( العناوين يف آخر
صفحة الكتيب.

كولوفون
النرش: اللجنة الوطنية ملدونة األرسة غشت 2009
بتاريخ: غشت 2009
ميكن الحصول عىل هذا الكتيب عن طريق:
مؤسسة دعم العائدين
ssrned@planet.nl :اإللكرتوين الربيد • 06-48687086 :الهاتف رقم
مؤسسة Palet
info@palet.nl :اإللكرتوين الربيد • 040-2359999 :الهاتف رقم
مؤسسة Kezban
info@st-kezban.nl :اإللكرتوين الربيد • 06-12507996 :الهاتف رقم
يعترب هذا الكتيب عبارة عن منشور، تابع لكتيب آخر، يتضمن
معلومات موسعة. وكال الكتيبني قابلني للطلب.
لقد خرج املنشور وهذا الكتيب إىل الوجود بفضل املساعدة والتمويل
املقدمني من طرف وزارة العدل ومن طرف إدارة تدبري سياسة
املهاجرين بهولندا.
قانون األرسة الرتيك، املغريب والهولندي
قانون األجانب واملتخىل عنهم بالبلد األصيل
ّ مدونة األرسة Mudawwanah
قانون األرسة الرتيك، املغريب والهولندي
قانون األجانب واملتخىل عنهم بالبلد األصيل


قانون األرسة الرتيك، املغريب والهولندي ّ مدونة األرسة Mudawwanah
قانون األجانب واملتخىل عنهم بالبلد األصيل
هل تريد معرفة املزيد حول كل من
 قانون األرسة بهولندا وبالبلد األصيل؟
وكذا حول الزواج والطالق؟
ماذا تعرف عن قانون األجانب ؟
amirr
22-01-2016:20:22 #1

Bent u bang dat u wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt in uw thuisland?

Of bent u al achtergelaten, alleen, met kinderen of als jongere?
Kent u personen die zijn achtergelaten?
Weet u wat uw rechten zijn?
En waar u hulp kunt vragen?
Ken uw rechten!
 
Gaat u trouwen?

Weet u dat:
•     De    minimumleeftijd om te trouwen in Marokko en Nederland 18 jaar is en in Turkije  17 jaar.
•     Zonder UW TOESTEMMING er NIET getrouwd kan worden
•     Polygamie in Turkije en Nederland VERBODEN   is    
•     In    Marokko polygame huwelijken alleen zijn toegestaan met TOESTEMMING van    
     de vrouw en de Marokkaanse familie rechtbank!   

Gaat u trouwen?


•     Rechtsgeldig trouwen in Nederland alleen kan bij de burgerlijke stand
•     Als u ALLEEN TRADITIONEEL  (een informeel islamitisch huwelijk) getrouwd bent, dit zonder een burgerlijk huwelijk niet wordt erkend door de Nederlandse wet en in Turkije    zelfs    STRAFBAAR is
•     U    in    de    HUWELIJKSAKTE    of    het    huwelijkscontract een    aantal    zaken    kunt    regelen    en    afspraken    kunt    maken    met    uw    partner
•     U    uw    Nederlandse    huwelijk    moet    laten ERKENNEN    in    uw    thuisland!
•     Een    in    het    buitenland    gesloten    huwelijk    bij    de    gemeentelijke basisadministratie  moet    worden    geregistreerd

Gaat u scheiden?
 
Weet u dat:
•     DUURZAME ONTWRICHTING    een    acceptabele    reden    is    voor    scheiding    in    
Turkije,    Marokko    en    Nederland.    Hierdoor    kan    het    scheidingsvonnis    sneller    uitgesprokenworden
•     Als    u    in    Nederland    voor    de    rechter  gescheiden    bent,    dat    dit    Nederlandse  vonnis    nog    ERKEND    moet    worden    door   de    Marokkaanse    en    de    Turkse    rechtbank.

Vraag    advies    aan    een    advocaat    in Nederland!     
 
Gaat u scheiden?

•     Als    u    in    uw    thuisland    gescheiden    bent,    het    belangrijk    is    om    deze    scheiding    ook    in    Nederland    te    laten    registreren
•     De    voogdij    over    de    kinderen    en  alimentatie    na    de    echtscheiding    in    elk    land    anders    GEREGELD    is.   

     Vraag    altijd    advies    aan    een    advocaat!
•     Volgens    de    Turkse    en    Marokkaanse    wet   uw    bezittingen    van    VOOR    het    huwelijk   ook    bij    SCHEIDING    van    u    blijven
•     Het    belangrijk    is    om    KOPIEËN van  belangrijke    papieren    zoals    uw    paspoort/ identiteitsbewijs,    verblijfsvergunning    en aktes    van    huwelijk    en    scheiding    te    maken
 
Wilt u in Nederland gaan wonen?

Weet u dat:

•     Als    u    in    het    kader    van    GEZINSVORMING OF -HERENIGING    in    Nederland    wilt    gaan wonen,    u    dan    aan    een    aantal    voorwaarden    
moet    voldoen?   

Informatie    vindt    u    bij    de    Nederlandse   Ambassade    of    bij    het    Consulaat    in   Marokko    en    Turkije,    op        www.ind.nl    en    bij   ‘Belangrijke    adressen’


Wilt u in Nederland gaan wonen?

•     MELD    dit    altijd    bij    uw    huisarts,    bij    andere   hulpverleners    of    het    steunpunt    Huiselijk  Geweld    in    uw    buurt
•     Doe    aangifte    of    een    melding    van   mishandeling    bij    de    politie.    Dit    kan    ook  
 
ACHTERAF!
•     Zoek    hulp    en    een    VEILIGE plaats! In    Nederland    is    er    hulp    en    opvang    voor  mishandelde    vrouwen    en    meisjes

Heeft u te maken met huiselijk of eergerelateerd geweld?

•     U    hebt    met    een    AFHANKELIJKE verblijfsvergunning,    de    mogelijkheid    
     om    zelfstandig    voortgezet    verblijf    aan  te    vragen
•     Als    u    SLACHTOFFER    bent,    hebt    u    ook    met     een    AFHANKELIJKE    verblijfsvergunning,  recht    op    voortgezet    verblijf.    Schakel    direct een advocaat    in

•     Bent    u    bang    om    ACHTERGELATEN en/of  UITGEHUWELIJKT    te    worden,    meldt    u    dan  bij    het    steunpunt    Huiselijk    Geweld    of    bij  vertrouwde    hulpverleners.    Bel    bij    acute    dreiging    of    gevaar    112
•     Vrouwen,    kinderen    en    jongeren:    schakel    een    VERTROUWENSPERSOON    in!    
•     Maak    voor    uzelf    en    voor    uw    vertrouwens persoon    KOPIEËN van    al    uw    papieren
•     Neem    bij    vertrek    adressen,    telefoonnummers   en    uw    kopieën    mee
Achtergebleven of achtergelaten?
 
•     Bent    u    GEDWONGEN ACHTERGELATEN? Zijn    uw    papieren    afgepakt?                                                                                                                                                                                                
MELDT    u    meteen    bij    de    Nederlandse  Ambassade,    het    Consulaat    of    bij    andere  organisaties    (Zie    Belangrijke    adressen)
•     MELD    achterlating    altijd    en    doe    bij   ontvoering    AANGIFTE    bij    de    politie
•     LET OP:    als    jongeren    niet    terugkomen    op    school    na    de    vakantie,    meld    het    meteen!
•     U    hoeft    het    niet    alleen    op    te    lossen! SCHAKEL HULP IN!

Belangrijke adressen Turkije:

Ankara: Nederlandse Ambassade
     T     0090-3124091800    
     http://www.mfa.nl/turkije
Istanbul: Nederlandse Consulaat
     T     0090-212392121
     www.mfa.nl/ist   

Istanbul: Orde van Advocaten
     T     0090-2122516325

Istanbul: Ka-Der
     T     0090-2122732535
     www.ka-der.org

Diyarbakir: KA-MER Kadin Merkezi
(Women’s Center)
     T     0090-4122281053
     www.kamer.org.tr

Nederland:

Stichting Steun Remigranten-Nederland
     T     +31    (0)6-48687086    
     www.steunremigranten.nl

Stichting Kezban
     T     +31    (0)6-12507996
     www.st-kezban.nl

Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders (SMN)
     T     +31    (0)30-2367327
     www.smnnet.nl

Inspraakorgaan Turken (IOT)
     T     +31    (0)30-2343625
     www.iot.nl

Steunpunten Huiselijk Geweld
     T     +31    (0)00-1262626
     www.shginfo.nl

Contactpersonen bij IND
     T     +31    (0)70-7795009    Rijswijk    
     T     +31    (0)73–8883347    Den    Bosch

Ministerie van Justitie
         www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl

STO-HEG Vrouwennetwerk
         T     +31    (0)6-29    15    41    58
     E     nurcan.yildirim2@hotmail.com

Marokko:

Rabat: Nederlandse Ambassade
     T     +212    (0)    537219600
     www.ambassadepaysbasrabat.org

Berkane: Stichting Steun Remigranten
     T     +212    (0)    536612456        
     www.steunremigranten.nl

Ouarzazate: Ligue Démocratique pour les
Droits des Femmes
     T     +212    (0)524890236
     E     lddfozte@yahoo.fr             
Rabat: Global Rights
     T     +212    (0)537660410    
     E     wrapmorocco@globalrights.ma                
     www.globalrights.org/morocco

Turks, Marokkaans en Nederlands familierecht
Vreemdelingenrecht en achterlating

Mudawwanah
املغرب:
الرباط: السفارة الهولندية
+212 )0( 537219600 :الهاتف رقم
www.ambassadepaysbasrabat.org :اإللكرتوين الربيد
بركان: مؤسسة دعم العائدين
+212 )0( 536612456 :الهاتف رقم
www.steunremigranten.nl :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 212 )0( 524890236+ ورزازات: الجمعية الدميوقراطية لحقوق النساء
lddfozte@yahoo.fr :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 212 )0( 537660410+ الرباط: الحقوق العامة Global Rights
wrapmorocco@globalrights.ma :اإللكرتوين الربيد
www.globalrights.org/morocco :اإللكرتوين الربيد
4015
zakboekjeFolderArabCijfers.indd 40 29-07-2010 12:55
املكلفني باالتصال لدة مصلحة الهجرة والتجنيس )IND(
Rijswijk رايسڤايك +31 )0( 70-7795009 :الهاتف رقم
Den Bosch دينبوش +31 )0( 73-8883347 :الهاتف رقم
وزارة العدل
www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl :اإللكرتوين الربيد
HEG(STO( النسائية العالقات شبكة +31 )0( 6-29154158 :الهاتف رقم
nurcan.yildrim2@hotmail.com :اإللكرتوين الربيد

أهم العناوين
هولندا:
مؤسسة دعم العائدين – هولندا
+31 )0( 6-48687086 :الهاتف رقم
www.steunremigranten.nl :اإللكرتوين الربيد
Kezban مؤسسة +31 )0( 6-12507996 :الهاتف رقم
www.st-kezban.nl :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 31 )0( 30-2367327+ املجلس االستشاري للمغاربة الهولنديني )SMN (
www.smnnet.nl :اإللكرتوين الربيد
رقم الهاتف: 31 )0( 30-2343625+ املجلس االستشاري لألتراك )IOT(
www.iot.nl :اإللكرتوين الربيد
مركز الدعم الخاص بالعنف املنزيل
+31 )0( 00-1262626 :الهاتف رقم
www.shginfo.nl :اإللكرتوين الربيدzakboekjeFolderArabCijfers.indd 42 29-07-2010 12:55
• حاويل أن تبلغي دامئا عن التخيل املرغم عنك وقدمي شكاية لدى
 مركز الرشطة حني يتعلق األمر باالختطاف
• إنتبه! كشاب)ة( مل تقدر)ي( عن العودة إىل املدرسة بعد إنقضاء
 العطلة، بلغ)ي( مبارشة بذلك!
• ال داعي بحل املشكل بوحدك! إتصل)ي( مبقدمي املساعدة!

هل تم التخيّل عنك بالبلد األصيل؟
نصائح:
• إن كنت خائفة من أن يتخىل عنك بالبلد األصيل أو يتم تزويجك
 رغام عنك بلّغي بذلك لدى مركز العنف املنزيل أو لدة مراكز
 املساعدة املوثوق بها. إتصيل هاتفيا بالرقم 112 حينام يكون
 التهديد أو يف تكوين يف خطر
 إن تعلق األمر بالنساء وباألطفال وبالشباب: إتصيل بشخص
 موثوق به!
• ضعي نسخا مصورة لنفسك لكل وثائقك الهامة وكذا للشخص
 املوثوق به
• حني تتم مغادرتك إصحبي معك العناوين وارقام الهواتف
 والنسخ املصورة الهامة
ُ • هل تم التخيل عندك رغام عنك؟ هل سحبت منك أوراق هويتك
 وأوراق اإلقامة؟ بلغي بذلك مبارشة لدى السفارة أو لدى
 القنصلية الهولندية أو لدى املؤسسات املعينة األخرى )أنظر)ي(
 أهم العناوين(

هل تتعرضني للعنف الزوجي
ّر بالرشف؟
أو للعنف املرب
نصائح:
ّغي بهذا لدى طبيبك الخاص، لدى القامئني بتقديم
• بل
 املساعدة أو لدى مركز الدعم الخاص بالعنف الزوجي
 بحيك الذي تسكنني فيه
• قدمي شكاية أو بلغي بسوء املعاملة لدى مركز الرشطة. وميكن لك
 القيام أيضا بهذا الحقا!
• إبحثي عن املساعدة وعن مكان آمن! بهولندا تتواجد أماكن
ّ استقبال ومساعدة للنساء والبنات املعنفات.
• ميكن لك هنا إن كانت لديك بطاقة إقامة مرتبطة بالزوج بأن
 تطالبي بتمديد بطاقة إقامة مستقلة بك
ّ • إن كنت يف هذه الحالة تعدين مبثابة ضحية، فلك الحق يف طلب
 متديد بطاقة إقامة مستقلة بك. إتصيل مبارشة بأحد املحامني

هل تريدين
اإلقامة بهولندا؟
هل تعرفني بأنك:
• إن أردت اإلقامة بهولندا بسبب التجمع العائيل أو بسبب
 جمع الشمل عليك االستجابة ملجموعة من الرشوط؟
• ميكن لك الحصول عىل املعلومات بهذا الصدد من طرف السفارة
 أو القنصلية الهولنديتني سواء باملغرب أو برتكيا ومن طرف املوقع
 االكرتوين www.ind.nl أو من طرف عناوين املؤسسات املعنية

• حسب القانون املغريب والرتيك، تبقى ممتلكاتك الخاصة قبل
 الزواج ملكا خاصا بك بعد الطالق
• إنه من األهمية مبكان بأن تكون لديك نسخا مصورة ألهم
 وثائقك الخاصة بك كجواز السفر ووثائق الهوية وبطاقة اإلقامة
 وعقود الزواج والطالق

هل أنت مقبلة عىل الطالق؟
• الطالق بسبب الشقاق املستديم الذي يعرتي الزواج هل تعرفني بأن:
 يعترب مقبوال لدى املحاكم برتكيا واملغرب وبهولندا وبأن النطق
 بالطالق من طرف املحكمة بناء عىل الشقاق يعرت أمرا سهال
• إن كنت مطلقة بأحد املحاكم الهولندية، يجب عليك تذييل هذا
 الطالق بالصيغة التنفيذية )أي االعرتاف لك بالطالق الهولندي(
 لدى إحدى املحاكم املغربية )بالنسبة للمغاربة( ولدى إحدى
 املحاكم الرتكية )بالنسبة لألتراك(. حاويل طلب االستشارة بهذا
 الشأن من طرف محام بهولندا!
• إن تم الطالق بالبلد األصيل، فإنه من األهمية مبكان العمل عىل
 تسجيل هذا الطالق بالبلدية التي تقطنني فيها بهولندا
• تنظيم مسألة حضانة األطفال ومسألة النفقة بعد الطالق تختلف
 من بلد آلخر. أطلبي االستشارة بهذا الصدد من طرف املحامي

• خالل تحرير عقد زواجك ميكن لك أن تضعي رشوطا واتفاقيات يف
 أمور معينة بينك وبني زوجك بالعقد
• زواجك الهولندي يتوجب االعرتاف به من طرف دولة بلدك األصيل
 )كأن يسجل بالقنصلية مثال(
• عقد الزواج الذي يتم خارج هولندا يجب تسجيله بالبلدية مبكتب
 الحالة املدنية

هل أنت قادمة عىل الزواج؟
هل تعرفني بأن:
• السن األدىن للزواج باملغرب وبهولندا هو 18 سنة وبرتكيا
 هو 17 سنة
• ال ميكن لك الزواج إال من خالل ترخيصك به
 وترصيحك بالقبول به
• تعدد الزوجات يعد ممنوعا قانونيا برتكيا وبهولندا
• تعدد الزوجات باملغرب ال يسمح به إال برتخيص من املرأة ومن
 طرف محكمة األرسة املغربية!
• الزواج القانوين بهولندا ال يكون إال بالبلدية لدى مكتب الحالة
 املدنية
• إن كنت متزوجة بشكل تقليدي )زواج عريف(، فهذا غري معرتف
 به من طرف القانون الهولندي وهذا النوع من الزواج يعاقب
 عليه القانون الرتيك

إعرف حقوقك!
هل أنت خائفة من التخيل عنك أو من تزويجك ببلدك
األصيل ؟
أو تُعترب من من الشباب القارص املتخىل عنهم بوحدهم،
متخىل عنك مع أوالدك أو متخىل عنك كشابة ؟
هل تعرفني أشخاصا متخىل عنهم بالبلد األصيل؟
هل تعرفني حقوققك بهذا الصدد؟
وهل تعرفني أين ميكن لك طلب املساعدة؟
إقرأ)يئ( هذا الكتيب!
هناك نصائح ومعلومات عدة بكتيبات املدونة وبكتيب القانون املدين
الرتيك ميكن لك الحصول عليها )باملجان(: أنظر)ي( العناوين يف آخر
صفحة الكتيب.

كولوفون
النرش: اللجنة الوطنية ملدونة األرسة غشت 2009
بتاريخ: غشت 2009
ميكن الحصول عىل هذا الكتيب عن طريق:
مؤسسة دعم العائدين
ssrned@planet.nl :اإللكرتوين الربيد • 06-48687086 :الهاتف رقم
مؤسسة Palet
info@palet.nl :اإللكرتوين الربيد • 040-2359999 :الهاتف رقم
مؤسسة Kezban
info@st-kezban.nl :اإللكرتوين الربيد • 06-12507996 :الهاتف رقم
يعترب هذا الكتيب عبارة عن منشور، تابع لكتيب آخر، يتضمن
معلومات موسعة. وكال الكتيبني قابلني للطلب.
لقد خرج املنشور وهذا الكتيب إىل الوجود بفضل املساعدة والتمويل
املقدمني من طرف وزارة العدل ومن طرف إدارة تدبري سياسة
املهاجرين بهولندا.
قانون األرسة الرتيك، املغريب والهولندي
قانون األجانب واملتخىل عنهم بالبلد األصيل
ّ مدونة األرسة Mudawwanah
قانون األرسة الرتيك، املغريب والهولندي
قانون األجانب واملتخىل عنهم بالبلد األصيل


قانون األرسة الرتيك، املغريب والهولندي ّ مدونة األرسة Mudawwanah
قانون األجانب واملتخىل عنهم بالبلد األصيل
هل تريد معرفة املزيد حول كل من
 قانون األرسة بهولندا وبالبلد األصيل؟
وكذا حول الزواج والطالق؟
ماذا تعرف عن قانون األجانب ؟

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi