HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « EVLENME & BOŞANMA Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht- Türk & Hollanda (Aile) Hukuku

Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht- Türk & Hollanda (Aile) Hukuku

Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht- Türk & Hollanda (Aile) Hukuku

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
857
21-02-2013:19:21
#1
Türk Medeni Kanunu
Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht

Het huwelijk in Turkije en Nederland - Türkiye ve Hollanda'da Evlilik

Türk Medeni Kanunu

Voor 1926 was het Turkse familierecht gebaseerd op de islam. Na 1926
zijn staat en godsdienst gescheiden en werd in opdracht van Mustafa
Kemal Atatürk het Burgerlijk Wetboek, waarvan het familierecht deel
uitmaakt, ingevoerd. Een wetboek dat stoelt op Zwitsers recht. Omdat
het wetboek niet meer aansloot bij moderne maatschappelijke ontwikkelingen en internationale verdragen als het Europees Verdrag van
de rechten van de mens, werd besloten om na 75 jaar het wetboek te
wijzigen. Zo werd in 1988 het scheidingsrecht gewijzigd waardoor man
en vrouw gelijke rechten kregen bij de gevolgen van echtscheiding. In
2002 volgden de laatste wijzigingen en werd ook de gelijkheid van man
en vrouw bij huwelijkssluiting geregeld. In het erfrecht is de positie van
buitenechtelijke kinderen nu gelijk aan die van wettige kinderen.
In het huidige Turks familierecht is er sprake van juridische, gelijkheid
van mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten,
dragen dezelfde verantwoordelijkheden en hebben sinds de laatste
wetswijziging recht op gelijke verdeling van goederen.
Zo zijn man en vrouw gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële onderhoud van het gezin en de verzorging van de kinderen. En hebben mannen en
vrouwen, ongeacht op wiens naam het vermogen is geregistreerd, recht op een
deel van het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
In de praktijk blijkt dat niet overal in Turkije deze gelijkheid al wordt geaccepteerd en uitgevoerd. In sommige regio’s is anno 2009 het verschil
tussen de wet en de toepassing hiervan nog groot.

71. Het huwelijk in Turkije en Nederland

Ook in het huwelijk is er in het vernieuwde Turks familierecht sprake
van gelijkheid tussen man en vrouw. Een belangrijke wetswijziging is
de leeftijdsverhoging van 15 naar 17 jaar om te mogen trouwen. Ook
dat de vrouw haar meisjesnaam mag blijven voeren als eerste naam.

1.1 Trouwen volgens het Turkse recht

De keuze van een partner

In het Turks familierecht is niets vastgelegd over wie de keuze van de
toekomstige partner maakt. In de praktijk blijkt dat de invloed van ouders op de partnerkeuze nog steeds groot is. Ook bij jongeren die zelf
hun partner kiezen, is het gebruikelijk dat de ouders van de jongen om
de hand van het meisje vragen. Bij een gearrangeerd huwelijk, waarbij
de familie een partner voorstelt, is nadrukkelijk de toestemming van
de jongeren zelf nodig. Maar nog steeds worden vooral meisjes tegen
hun wil uitgehuwelijkt. In de praktijk blijkt dat Turkse jongeren die in
Nederland wonen,steeds meer eigen keuzes maken en creatieve oplossingen vinden om hun ouders te bewegen toestemming te geven voor
8een door hen zelf gekozen partner. Verschillen in religieuze, politieke en
culturele stromingen, en de invloed van de familie, kunnen een bepalende factor zijn in de partnerkeuze.
Tip: Vraag een familielid van uw vaderskant, die achter uw keuze staat, om
de ouders van uw partner te vragen om bij uw eigen ouders de hand
te vragen

De procedure

Als eenmaal om de hand is gevraagd volgt de verloving (Nişan). Verloven
is geen juridische verplichting. Het is een traditie die is bedoeld om
bekendheid aan het huwelijk te geven. Als een verloving verbroken
wordt, kunnen cadeaus die zijn gegeven voor het verlovingsfeest teruggevraagd worden. In sommige gevallen betaalt diegene die de verloving
heeft verbroken ook (im)materiële schadevergoeding.
In de nieuwe wet is de leeftijd om te mogen trouwen van 15 jaar verhoogd naar 17 jaar. Deze leeftijd geldt nu voor zowel jongens als meisjes.
In bijzondere gevallen, zoals bij zwangerschap, geeft de rechter ook toestemming om te trouwen als de man of vrouw 16 jaar is.
Als een van beiden een ernstige psychiatrische stoornis heeft of een
andere ziekte die belemmerend is voor een goed huwelijk, mag er niet
getrouwd worden.
Tip: Bij de aangifte van het huwelijk (Nikah ișlemleri) is een gezondheidsverklaring een eis. Vraag bij twijfel over de gezondheid van uw partner
om een uitgebreider medisch rapport van een arts
Ook verwantschap (familiebetrekking) kan een reden zijn om niet te
mogen trouwen. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, oom of tante
met nicht of neef, of tussen schoonzus/dochter met een van de (ex)
schoonouders. Geadopteerde kinderen mogen niet met een van de
adoptieouders, met een ander kind uit het adoptiegezin of met de partner van een van de adoptieouders trouwen.
9Het Turks Burgerlijk Wetboek maakt onderscheid tussen een burgerlijk
en een traditioneel religieus huwelijk (Dini nikah/Imam nikahi). Een
religieuze huwelijkssluiting mag pas plaatsvinden nadat de burgerlijke
huwelijkssluiting heeft plaatsgevonden. Is dit niet het geval dan wordt
dit volgens het Turks Wetboek van Strafrecht als een strafbaar feit
beschouwd. De straf hiervoor is hoog: minstens zes maanden gevangenisstraf voor man, vrouw en imam. Deze straf geldt ook voor trouwen
onder de 16 jaar.
Tip: In de praktijk vinden er nog steeds religieuze huwelijken plaats.
Een religieus huwelijk wordt door Nederland en Turkije niet erkend.
U bent in Turkije strafbaar en hebt in Nederland geen enkel juridisch
recht! Sluit dus altijd eerst een burgerlijk huwelijk af!
Om te kunnen trouwen moet eerst, gezamenlijk, aangifte van het huwelijk worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds de
wetswijzigingen in 2002 kan ook in de woonplaats van de vrouw aangifte worden gedaan. Voor de aangifte zijn de volgende stukken nodig: het
originele identiteitsbewijs, zes pasfoto’s van elke huwelijkskandidaat,
een huwelijksbevoegdheidsverklaring (Bekar ehliyet belgesi of evlenme
ruhsati), een gezondheidsverklaring en een afschrift uit de bevolkingsregistratie. Een internationale geboorteakte is alleen nodig als een van
beiden de Nederlandse nationaliteit heeft.
Vrouwen die opnieuw trouwen mogen dit niet binnen 300 dagen na hun
vorig huwelijk doen, tenzij men een medisch bewijs heeft, dat men niet
zwanger is. De huwelijksbevoegdheidsverklaring kan verkregen worden
bij het familieregister (Nufus Dairesi).
Tip: Let op of op uw identiteitsbewijs staat of u gescheiden bent.
Dit wordt niet overal in Turkije automatisch gedaan
Bij het burgerlijk huwelijk moeten bruid en bruidegom in eigen persoon
tegelijkertijd aanwezig zijn. Een huwelijksvoogd wordt niet geaccepteerd.
10De huwelijkssluiting vindt plaats in aanwezigheid van twee getuigen.
Directe familieleden (ouders, broers en zussen) mogen geen getuigen
zijn. De huwelijksbeambte schrijft het huwelijk in het huwelijksregister
en stuurt een schriftelijke verklaring naar het bevolkingsregister.
Een Turks huwelijk voltrekken op het Turkse consulaat is alleen mogelijk
als beide partners geen Nederlander zijn. Documenten die hiervoor nodig
zijn: een huwelijksbevoegdheidsverklaring, identiteitsbewijs, geboorteakte, gezondheidsverklaring en van elke partij vier pasfoto’s.
Polygamie, met meerdere vrouwen getrouwd zijn, wordt in Turkije niet
geaccepteerd.

Bruidsschat

De bruidsschat (Mihir of Başlık) wordt in het Turks Burgerlijk Wetboek
niet genoemd en is dus niet wettelijk vastgelegd. Bij de Dini Nikah wordt
meestal wel een bruidsschat vastgesteld, maar als de bruidegom deze
niet betaalt, kan de bruid de som alleen opeisen als dit schriftelijk is
vastgelegd.

Registratie van het Turkse huwelijk in Turkije

Per district wordt een familieregister (Nüfus Dairesi) bijgehouden. Elk
gezin krijgt een familieboekje (Aile Cüzdani) uitgereikt waarin gegevens
van het gezin zijn geregistreerd. Ook veranderingen die buiten Turkije
plaatsvinden, zoals geboorte, overlijden en huwelijk, worden geregistreerd in het Turks familieregister en op verzoek in het familieboekje
vermeld.
Om gegevens uit een Turks familieregister te kunnen opvragen zijn de
volgende documenten belangrijk: fotokopieën van het familieboekje en
van de Turkse identiteitskaart (Nüfus kağıdı).

Registratie van het Turkse huwelijk in Nederland

Nederland erkent elk huwelijk dat geldig is volgens het recht van
de plaats waar het huwelijk gesloten is, tenzij het in strijd is met de
11Nederlandse openbare orde. Omdat er een legalisatieverdrag is tussen
Turkije en Nederland is de huwelijksakte automatisch gelegaliseerd.
Tip: Het is belangrijk om het in Turkije afgesloten huwelijk te laten registreren
in Nederland. Dit doet u bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar u
woont. Het voordeel is dat u altijd afschriften of uittreksels kunt aanvragen. Hiervoor hebt u de originele huwelijksakte en uw identiteitsbewijs
nodig

Rechten en plichten

Met de komst van de nieuwe wet is de man niet meer vanzelfsprekend
het hoofd van het gezin. Het Turkse huwelijk is sinds 2002 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en vrouw. Een andere wijziging is dat
de vrouw er voor kan kiezen om voor de achternaam van haar man haar
eigen naam te dragen. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden
bij de huwelijksambtenaar. Ook het feit dat vrouwen niet meer de toestemming van hun man nodig hebben om buitenshuis te werken is een
belangrijke verandering in het Turks familierecht.
De opvoeding van de kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
geworden. Beide ouders hebben het juridische gezag over de kinderen en
zijn verplicht om voor het onderhoud van de kinderen te zorgen. Als de
ouders niet gehuwd zijn dan komt het gezag toe aan de moeder. Indien
de moeder minderjarig is of onder toezicht is gesteld, dan draagt de rechter het gezag op aan de vader of stelt een voogd aan.

1.2 Trouwen volgens het Nederlands recht

De procedure

Elke inwoner van Nederland kan volgens Nederlands recht trouwen.
Hiervoor hoeft men niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.
Belangrijk is dat men in Nederland woont en 18 jaar of ouder is. Is men
jonger dan 18 jaar dan moeten de ouders of een voogd toestemming voor
12het huwelijk geven. Bij zwangerschap of als men al kinderen heeft en de
leeftijd is 16 of 17 jaar, dan is er geen toestemming nodig. In Nederland
is het niet toegestaan om te trouwen met iemand die een verstandelijke
beperking heeft.
Ook bij illegaal verblijf in Nederland, kan men trouwen. Belangrijk is om
hierover juridisch advies te vragen. Zie voor meer informatie hoofdstuk
3 Rechten en plichten.
Het Nederlandse huwelijk bestaat uit twee stappen. Allereerst wordt
aangifte van het toekomstig huwelijk gedaan bij de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand in de gemeente waar men woont (in ondertrouw gaan).
Hiervoor zijn de volgende documenten nodig: afschriften van de geboorteakten, een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister en geldige
verblijfsvergunningen. Ook kan gevraagd worden naar een verklaring
van de politie, een schriftelijke toestemming, bijvoorbeeld in de situatie
als men jonger dan 18 jaar is, of naar een bewijs dat men gescheiden is.
Na de ondertrouw geldt een minimale wachttijd van twee weken voordat de huwelijkssluiting plaatsvindt. Dit gebeurt bij een ambtenaar van
de Burgerlijke Stand en in aanwezigheid van getuigen (minimaal twee,
maximaal vier). De partners leggen dan een verklaring af dat men wil
trouwen (jawoord). De huwelijksakte wordt ondertekend door de beide
partners, de ambtenaar en de getuigen.

Het huwelijkscontract

Net zoals in Turkije kan men in Nederland een aantal voorwaarden voor
het huwelijk vastleggen. Dit wordt in Nederland trouwen op huwelijkse
voorwaarden genoemd. Dit huwelijkscontract wordt opgesteld door een
notaris en kan zowel voor als tijdens het huwelijk gemaakt worden. Is er
geen huwelijkscontract afgesloten, dan leeft men in gemeenschap van
goederen.
13Dat betekent dat, in tegenstelling tot het Turkse recht, alle bezittingen,
maar ook alle schulden die een van de partners al voor het huwelijk
heeft, na de huwelijkssluiting eigendom van beide partners worden.

Rechten en plichten in het huwelijk

De partners moeten samenwonen, elkaar trouw zijn en elkaar bijstaan.
Net zoals in de Turkse wetgeving zijn man en vrouw samen verantwoordelijk voor het gezin en voor elkaar. De partners zorgen voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen en betalen samen
hiervan de kosten. Ook hebben beiden het gezag over de kinderen. Dat
betekent dat beide ouders zowel juridisch als voor de verzorging en opvoeding van de kinderen verantwoordelijk zijn.
In het Nederlands recht werd vroeger de achternaam van de vrouw bij
het huwelijk automatisch veranderd in de achternaam van de man.
Tegenwoordig zijn er verschillende keuzemogelijkheden: de man/vrouw
kiest de achternaam van de partner, de achternaam van de man wordt
gevolgd door de meisjesnaam van de vrouw, de meisjesnaam van de
vrouw wordt gevolgd door de achternaam van de man of men houdt
beiden de eigen achternaam. Dit kan geregeld worden bij de gemeente
waarin men woont.

Registratie van het huwelijk

Een Nederlands huwelijk wordt door de Turkse wetgeving erkend. Omdat
er een legalisatieverdrag is tussen Nederland en Turkije hoeft de huwelijksakte dus niet gelegaliseerd te worden voor Turkije. Het Nederlandse
huwelijk wordt automatisch geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Om
het Nederlandse huwelijk te laten registreren in Turkije wordt het huwelijk ter registratie aangeboden bij de Turkse ambassade. Documenten
die nodig zijn: trouwboekje, Turkse identiteitsbewijzen, paspoorten, verblijfsvergunningen en vier pasfoto’s. Als een van de partners
Nederlander is er ook een internationale geboorteakte nodig.
De volgende tips gelden zowel voor het huwelijk volgens Turks recht als
voor het huwelijk dat is afgesloten volgens het Nederlands recht:
14Tip: Leg bij een notaris in een akte vast welke bezittingen/vermogen en
schulden van voor het huwelijk van wie zijn. Dit kan ook tijdens het huwelijk. Dit voorkomt moeilijkheden bij een eventuele scheiding
Tip: Bewaar alle bewijsstukken waarmee aangetoond kan worden dat
de goederen en schulden al voor het huwelijk van u waren
Tip: Maak kopieën van belangrijke documenten als het trouwboekje,
de huwelijksakte en het registratiebewijs van het huwelijk

1.3 Nationaliteit van de kinderen

Op grond van artikel 1 van de Turkse nationaliteitswetgeving heeft het
in of buiten Turkije geboren kind van een Turkse vader of moeder de
Turkse nationaliteit van geboorte af. In Nederland geboren kinderen van
een Turkse en een Nederlandse ouder of van een Turkse ouder die in
Nederland zelf is geboren, krijgen automatisch, naast de Nederlandse
nationaliteit, ook de Turkse nationaliteit.
De Turkse nationaliteitswetgeving kent de mogelijkheid om, vanaf 18
jaar, afstand te doen van de Turkse nationaliteit. Jongens moeten hiervoor eerst in militaire dienst of de dienstplicht afkopen.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
21-02-2013:19:21 #1

Türk Medeni Kanunu
Informatie over het Turks en Nederlands (familie)recht

Het huwelijk in Turkije en Nederland - Türkiye ve Hollanda'da Evlilik

Türk Medeni Kanunu

Voor 1926 was het Turkse familierecht gebaseerd op de islam. Na 1926
zijn staat en godsdienst gescheiden en werd in opdracht van Mustafa
Kemal Atatürk het Burgerlijk Wetboek, waarvan het familierecht deel
uitmaakt, ingevoerd. Een wetboek dat stoelt op Zwitsers recht. Omdat
het wetboek niet meer aansloot bij moderne maatschappelijke ontwikkelingen en internationale verdragen als het Europees Verdrag van
de rechten van de mens, werd besloten om na 75 jaar het wetboek te
wijzigen. Zo werd in 1988 het scheidingsrecht gewijzigd waardoor man
en vrouw gelijke rechten kregen bij de gevolgen van echtscheiding. In
2002 volgden de laatste wijzigingen en werd ook de gelijkheid van man
en vrouw bij huwelijkssluiting geregeld. In het erfrecht is de positie van
buitenechtelijke kinderen nu gelijk aan die van wettige kinderen.
In het huidige Turks familierecht is er sprake van juridische, gelijkheid
van mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten,
dragen dezelfde verantwoordelijkheden en hebben sinds de laatste
wetswijziging recht op gelijke verdeling van goederen.
Zo zijn man en vrouw gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële onderhoud van het gezin en de verzorging van de kinderen. En hebben mannen en
vrouwen, ongeacht op wiens naam het vermogen is geregistreerd, recht op een
deel van het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
In de praktijk blijkt dat niet overal in Turkije deze gelijkheid al wordt geaccepteerd en uitgevoerd. In sommige regio’s is anno 2009 het verschil
tussen de wet en de toepassing hiervan nog groot.

71. Het huwelijk in Turkije en Nederland

Ook in het huwelijk is er in het vernieuwde Turks familierecht sprake
van gelijkheid tussen man en vrouw. Een belangrijke wetswijziging is
de leeftijdsverhoging van 15 naar 17 jaar om te mogen trouwen. Ook
dat de vrouw haar meisjesnaam mag blijven voeren als eerste naam.

1.1 Trouwen volgens het Turkse recht

De keuze van een partner

In het Turks familierecht is niets vastgelegd over wie de keuze van de
toekomstige partner maakt. In de praktijk blijkt dat de invloed van ouders op de partnerkeuze nog steeds groot is. Ook bij jongeren die zelf
hun partner kiezen, is het gebruikelijk dat de ouders van de jongen om
de hand van het meisje vragen. Bij een gearrangeerd huwelijk, waarbij
de familie een partner voorstelt, is nadrukkelijk de toestemming van
de jongeren zelf nodig. Maar nog steeds worden vooral meisjes tegen
hun wil uitgehuwelijkt. In de praktijk blijkt dat Turkse jongeren die in
Nederland wonen,steeds meer eigen keuzes maken en creatieve oplossingen vinden om hun ouders te bewegen toestemming te geven voor
8een door hen zelf gekozen partner. Verschillen in religieuze, politieke en
culturele stromingen, en de invloed van de familie, kunnen een bepalende factor zijn in de partnerkeuze.
Tip: Vraag een familielid van uw vaderskant, die achter uw keuze staat, om
de ouders van uw partner te vragen om bij uw eigen ouders de hand
te vragen

De procedure

Als eenmaal om de hand is gevraagd volgt de verloving (Nişan). Verloven
is geen juridische verplichting. Het is een traditie die is bedoeld om
bekendheid aan het huwelijk te geven. Als een verloving verbroken
wordt, kunnen cadeaus die zijn gegeven voor het verlovingsfeest teruggevraagd worden. In sommige gevallen betaalt diegene die de verloving
heeft verbroken ook (im)materiële schadevergoeding.
In de nieuwe wet is de leeftijd om te mogen trouwen van 15 jaar verhoogd naar 17 jaar. Deze leeftijd geldt nu voor zowel jongens als meisjes.
In bijzondere gevallen, zoals bij zwangerschap, geeft de rechter ook toestemming om te trouwen als de man of vrouw 16 jaar is.
Als een van beiden een ernstige psychiatrische stoornis heeft of een
andere ziekte die belemmerend is voor een goed huwelijk, mag er niet
getrouwd worden.
Tip: Bij de aangifte van het huwelijk (Nikah ișlemleri) is een gezondheidsverklaring een eis. Vraag bij twijfel over de gezondheid van uw partner
om een uitgebreider medisch rapport van een arts
Ook verwantschap (familiebetrekking) kan een reden zijn om niet te
mogen trouwen. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, oom of tante
met nicht of neef, of tussen schoonzus/dochter met een van de (ex)
schoonouders. Geadopteerde kinderen mogen niet met een van de
adoptieouders, met een ander kind uit het adoptiegezin of met de partner van een van de adoptieouders trouwen.
9Het Turks Burgerlijk Wetboek maakt onderscheid tussen een burgerlijk
en een traditioneel religieus huwelijk (Dini nikah/Imam nikahi). Een
religieuze huwelijkssluiting mag pas plaatsvinden nadat de burgerlijke
huwelijkssluiting heeft plaatsgevonden. Is dit niet het geval dan wordt
dit volgens het Turks Wetboek van Strafrecht als een strafbaar feit
beschouwd. De straf hiervoor is hoog: minstens zes maanden gevangenisstraf voor man, vrouw en imam. Deze straf geldt ook voor trouwen
onder de 16 jaar.
Tip: In de praktijk vinden er nog steeds religieuze huwelijken plaats.
Een religieus huwelijk wordt door Nederland en Turkije niet erkend.
U bent in Turkije strafbaar en hebt in Nederland geen enkel juridisch
recht! Sluit dus altijd eerst een burgerlijk huwelijk af!
Om te kunnen trouwen moet eerst, gezamenlijk, aangifte van het huwelijk worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds de
wetswijzigingen in 2002 kan ook in de woonplaats van de vrouw aangifte worden gedaan. Voor de aangifte zijn de volgende stukken nodig: het
originele identiteitsbewijs, zes pasfoto’s van elke huwelijkskandidaat,
een huwelijksbevoegdheidsverklaring (Bekar ehliyet belgesi of evlenme
ruhsati), een gezondheidsverklaring en een afschrift uit de bevolkingsregistratie. Een internationale geboorteakte is alleen nodig als een van
beiden de Nederlandse nationaliteit heeft.
Vrouwen die opnieuw trouwen mogen dit niet binnen 300 dagen na hun
vorig huwelijk doen, tenzij men een medisch bewijs heeft, dat men niet
zwanger is. De huwelijksbevoegdheidsverklaring kan verkregen worden
bij het familieregister (Nufus Dairesi).
Tip: Let op of op uw identiteitsbewijs staat of u gescheiden bent.
Dit wordt niet overal in Turkije automatisch gedaan
Bij het burgerlijk huwelijk moeten bruid en bruidegom in eigen persoon
tegelijkertijd aanwezig zijn. Een huwelijksvoogd wordt niet geaccepteerd.
10De huwelijkssluiting vindt plaats in aanwezigheid van twee getuigen.
Directe familieleden (ouders, broers en zussen) mogen geen getuigen
zijn. De huwelijksbeambte schrijft het huwelijk in het huwelijksregister
en stuurt een schriftelijke verklaring naar het bevolkingsregister.
Een Turks huwelijk voltrekken op het Turkse consulaat is alleen mogelijk
als beide partners geen Nederlander zijn. Documenten die hiervoor nodig
zijn: een huwelijksbevoegdheidsverklaring, identiteitsbewijs, geboorteakte, gezondheidsverklaring en van elke partij vier pasfoto’s.
Polygamie, met meerdere vrouwen getrouwd zijn, wordt in Turkije niet
geaccepteerd.

Bruidsschat

De bruidsschat (Mihir of Başlık) wordt in het Turks Burgerlijk Wetboek
niet genoemd en is dus niet wettelijk vastgelegd. Bij de Dini Nikah wordt
meestal wel een bruidsschat vastgesteld, maar als de bruidegom deze
niet betaalt, kan de bruid de som alleen opeisen als dit schriftelijk is
vastgelegd.

Registratie van het Turkse huwelijk in Turkije

Per district wordt een familieregister (Nüfus Dairesi) bijgehouden. Elk
gezin krijgt een familieboekje (Aile Cüzdani) uitgereikt waarin gegevens
van het gezin zijn geregistreerd. Ook veranderingen die buiten Turkije
plaatsvinden, zoals geboorte, overlijden en huwelijk, worden geregistreerd in het Turks familieregister en op verzoek in het familieboekje
vermeld.
Om gegevens uit een Turks familieregister te kunnen opvragen zijn de
volgende documenten belangrijk: fotokopieën van het familieboekje en
van de Turkse identiteitskaart (Nüfus kağıdı).

Registratie van het Turkse huwelijk in Nederland

Nederland erkent elk huwelijk dat geldig is volgens het recht van
de plaats waar het huwelijk gesloten is, tenzij het in strijd is met de
11Nederlandse openbare orde. Omdat er een legalisatieverdrag is tussen
Turkije en Nederland is de huwelijksakte automatisch gelegaliseerd.
Tip: Het is belangrijk om het in Turkije afgesloten huwelijk te laten registreren
in Nederland. Dit doet u bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar u
woont. Het voordeel is dat u altijd afschriften of uittreksels kunt aanvragen. Hiervoor hebt u de originele huwelijksakte en uw identiteitsbewijs
nodig

Rechten en plichten

Met de komst van de nieuwe wet is de man niet meer vanzelfsprekend
het hoofd van het gezin. Het Turkse huwelijk is sinds 2002 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van man en vrouw. Een andere wijziging is dat
de vrouw er voor kan kiezen om voor de achternaam van haar man haar
eigen naam te dragen. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden
bij de huwelijksambtenaar. Ook het feit dat vrouwen niet meer de toestemming van hun man nodig hebben om buitenshuis te werken is een
belangrijke verandering in het Turks familierecht.
De opvoeding van de kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
geworden. Beide ouders hebben het juridische gezag over de kinderen en
zijn verplicht om voor het onderhoud van de kinderen te zorgen. Als de
ouders niet gehuwd zijn dan komt het gezag toe aan de moeder. Indien
de moeder minderjarig is of onder toezicht is gesteld, dan draagt de rechter het gezag op aan de vader of stelt een voogd aan.

1.2 Trouwen volgens het Nederlands recht

De procedure

Elke inwoner van Nederland kan volgens Nederlands recht trouwen.
Hiervoor hoeft men niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.
Belangrijk is dat men in Nederland woont en 18 jaar of ouder is. Is men
jonger dan 18 jaar dan moeten de ouders of een voogd toestemming voor
12het huwelijk geven. Bij zwangerschap of als men al kinderen heeft en de
leeftijd is 16 of 17 jaar, dan is er geen toestemming nodig. In Nederland
is het niet toegestaan om te trouwen met iemand die een verstandelijke
beperking heeft.
Ook bij illegaal verblijf in Nederland, kan men trouwen. Belangrijk is om
hierover juridisch advies te vragen. Zie voor meer informatie hoofdstuk
3 Rechten en plichten.
Het Nederlandse huwelijk bestaat uit twee stappen. Allereerst wordt
aangifte van het toekomstig huwelijk gedaan bij de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand in de gemeente waar men woont (in ondertrouw gaan).
Hiervoor zijn de volgende documenten nodig: afschriften van de geboorteakten, een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister en geldige
verblijfsvergunningen. Ook kan gevraagd worden naar een verklaring
van de politie, een schriftelijke toestemming, bijvoorbeeld in de situatie
als men jonger dan 18 jaar is, of naar een bewijs dat men gescheiden is.
Na de ondertrouw geldt een minimale wachttijd van twee weken voordat de huwelijkssluiting plaatsvindt. Dit gebeurt bij een ambtenaar van
de Burgerlijke Stand en in aanwezigheid van getuigen (minimaal twee,
maximaal vier). De partners leggen dan een verklaring af dat men wil
trouwen (jawoord). De huwelijksakte wordt ondertekend door de beide
partners, de ambtenaar en de getuigen.

Het huwelijkscontract

Net zoals in Turkije kan men in Nederland een aantal voorwaarden voor
het huwelijk vastleggen. Dit wordt in Nederland trouwen op huwelijkse
voorwaarden genoemd. Dit huwelijkscontract wordt opgesteld door een
notaris en kan zowel voor als tijdens het huwelijk gemaakt worden. Is er
geen huwelijkscontract afgesloten, dan leeft men in gemeenschap van
goederen.
13Dat betekent dat, in tegenstelling tot het Turkse recht, alle bezittingen,
maar ook alle schulden die een van de partners al voor het huwelijk
heeft, na de huwelijkssluiting eigendom van beide partners worden.

Rechten en plichten in het huwelijk

De partners moeten samenwonen, elkaar trouw zijn en elkaar bijstaan.
Net zoals in de Turkse wetgeving zijn man en vrouw samen verantwoordelijk voor het gezin en voor elkaar. De partners zorgen voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen en betalen samen
hiervan de kosten. Ook hebben beiden het gezag over de kinderen. Dat
betekent dat beide ouders zowel juridisch als voor de verzorging en opvoeding van de kinderen verantwoordelijk zijn.
In het Nederlands recht werd vroeger de achternaam van de vrouw bij
het huwelijk automatisch veranderd in de achternaam van de man.
Tegenwoordig zijn er verschillende keuzemogelijkheden: de man/vrouw
kiest de achternaam van de partner, de achternaam van de man wordt
gevolgd door de meisjesnaam van de vrouw, de meisjesnaam van de
vrouw wordt gevolgd door de achternaam van de man of men houdt
beiden de eigen achternaam. Dit kan geregeld worden bij de gemeente
waarin men woont.

Registratie van het huwelijk

Een Nederlands huwelijk wordt door de Turkse wetgeving erkend. Omdat
er een legalisatieverdrag is tussen Nederland en Turkije hoeft de huwelijksakte dus niet gelegaliseerd te worden voor Turkije. Het Nederlandse
huwelijk wordt automatisch geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Om
het Nederlandse huwelijk te laten registreren in Turkije wordt het huwelijk ter registratie aangeboden bij de Turkse ambassade. Documenten
die nodig zijn: trouwboekje, Turkse identiteitsbewijzen, paspoorten, verblijfsvergunningen en vier pasfoto’s. Als een van de partners
Nederlander is er ook een internationale geboorteakte nodig.
De volgende tips gelden zowel voor het huwelijk volgens Turks recht als
voor het huwelijk dat is afgesloten volgens het Nederlands recht:
14Tip: Leg bij een notaris in een akte vast welke bezittingen/vermogen en
schulden van voor het huwelijk van wie zijn. Dit kan ook tijdens het huwelijk. Dit voorkomt moeilijkheden bij een eventuele scheiding
Tip: Bewaar alle bewijsstukken waarmee aangetoond kan worden dat
de goederen en schulden al voor het huwelijk van u waren
Tip: Maak kopieën van belangrijke documenten als het trouwboekje,
de huwelijksakte en het registratiebewijs van het huwelijk

1.3 Nationaliteit van de kinderen

Op grond van artikel 1 van de Turkse nationaliteitswetgeving heeft het
in of buiten Turkije geboren kind van een Turkse vader of moeder de
Turkse nationaliteit van geboorte af. In Nederland geboren kinderen van
een Turkse en een Nederlandse ouder of van een Turkse ouder die in
Nederland zelf is geboren, krijgen automatisch, naast de Nederlandse
nationaliteit, ook de Turkse nationaliteit.
De Turkse nationaliteitswetgeving kent de mogelijkheid om, vanaf 18
jaar, afstand te doen van de Turkse nationaliteit. Jongens moeten hiervoor eerst in militaire dienst of de dienstplicht afkopen.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...