DİNİMİZ « iSLAM İSLAMİYET « SORULAR CEVAPLAR Müslümanlığın Temel Şartları, İmanımız, Dini bilgiler, soru ve cevaplar

Müslümanlığın Temel Şartları, İmanımız, Dini bilgiler, soru ve cevaplar

Müslümanlığın Temel Şartları, İmanımız, Dini bilgiler, soru ve cevaplar

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Administrator
Administrator
317
12-03-2011:01:17
#1
Müslümanlığın Temel Şartları, İmanımız, Dini bilgiler, soru ve cevaplar


TEMEL DİNİ BİLGİLER

Ben bir MÜSLÜMAN’IM ELHAMDÜLİLLAH

Rabbim............ : ALLAH (Celle Celaluhu)

Dinim............... : İSLAM

Kitabım............ : KUR’AN-I KERİM

Peygamberim... :Hz. MUHAMMED MUSTAFA (Sallellahu teala aleyhi ve sellem)


S 1: Din neye denir?
C 1: Din:Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.
S 2: İslâm dininin gayesi nedir ?
C 2: İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır.

S 3: İmanı tarif edermisiniz ?
C 3: İman: Peygamber Efendimizin Allah'ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna kalb ile inanmak
ve bunu dil ile söylemektir.

S 4: Kelime -i Şehadet ve Kelime -i Tevhid -i okuyunuz ve manasını söyleyiniz.
C 4: Kelime -i Şahadet: Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh
Manası: Ben şahadet ederim ki Allah' tan başka ilah yoktur , ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (S.A.V)
onun kulu ve Resülüdür.
Kelime -i Tevhid:Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulullah.
Manası: Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) Allah' ın Resülüdür.

S 5: İmanın şartlarını sayınız.
C 5: İmanın şartları altıdır:
a) Allah' ü Teâlâ' nın varlığına ve birliğine inanmak,
b) Allah' ü Teâlâ' nın Melekler'ine inanmak,
c) Allah'ü Teâlâ'nın Kitaplar'ına inanmak,
d) Allah'ü Teâlâ nın Peygamber'lerine inanmak,
e) Ahiret gününe inanmak,
f) Kadere (Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ) inanmak.

S 6: İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır ?
C 6: İnanç yönünden insanlar üçe ayrılır;
1) Mümin: Allah'ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna kalb ile inanan
ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.

2) Münafık: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine kalb ile inanmadığı halde
dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.

3) Kafir: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber'liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kafir denir.

S 7: İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız.
C 7: Bir müslüman dini hükümleri inkar etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kafir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

S 8: Allah'ın zati sıfatlarını sayınız.
C 8: 1) VÜCUT: Var olmak Allah vardır yokluğu düşünülemez.
2) KIDEM: Allah' ın varlığının başlangıcı yoktur.
3) BEKA: Allah' ın varlığının sonu yoktur.
4) VAHDANİYET: Allah tektir.
5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.
6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.

S 9: Allah'ın Sübuti sıfatlarını sayınız.
C 9: 1)HAYAT: Allah daima diridir,
2) İLİM: Allah geçmiş gelecek, gizli aşikar her şeyi bilir,
3) SEMİ': Allah her şeyi işitir,
4) BASAR : Allah her şeyi görür,
5) İRADE: Allah diler ve dilediğini yapar,
6) KUDRET: Allah sonsuz kudret sahibidir,
7) KELAM: Allah söz sahibidir Kuran Allah'ın kelamıdır,
8) TEKVİN: Allah yaratıcıdır.

S 10: Melekler nasıl varlıklardır?
C 10: Melekler :Yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişiliği bulunmayan nurdan yartıklardır.

S 11: Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız?
C 11: 1) CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi Allah ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır.
2) MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgar vs)
3) İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir.
4) AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.

S 12: Kiramen katibin melekleri hakkında bilgi veriniz.
C 12: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir.Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar.Böylece amel defterimiz meydana gelir.

S 13: Münker ve Nekir kimdir?
C 13: Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.

S 14: Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söylermisiniz?
C 14: Tevrat Musa (A.S)'a , Zebur Davud (A.S)'a, İncil İsa (A.S) 'a, Kur'an Muhammed (A.S)'a inmiştir.

S 15: Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?
C 15: Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet'ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.

S 16: Kur'anı Kerim'in özelliklerini sayar mısınız?
C 16: a) Kur'anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.
Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.
b) Kuran toplu olarak değil,zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.
c) Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.
d) Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır.Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.
e)Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir.Hem kelimeleri, hem anlamı , hemde taşıdığı yüksek
hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.

S 17: Kur'an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?
C 17: a) Her müslüman Kur'anı Allah' ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.
b) Kur'an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır.Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli
ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır.
c) Kur'an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.
d) Başkalarının okuduğu Kur'anı saygı ile dinlemelidir.
e) Kur'an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.
f) Her müslüman Kur'anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur'anın ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

S 18: Kur'an kaç sure ve ayettir, Kur'anda ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir?
C 18: Kur'an 114 Sure ve 6666 Ayettir. Kur'anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şüayb, Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed ( Aleyhim'üs Salâtü Vesselam)

S 19: Mucize ve Keramet ne demektir?
C 19: Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını isbat etmek için Allah'ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır.Keramet:Allah'ın yardımı ile veli kulları tarfından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

S 20: Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız.
C 20: a) Peygamberimiz Allah'ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir.
b) Son Peygamberdir.Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.
c) Bütün insan ve cinlerin peygamberidir.
d) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.
e) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.

S 21: Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?
C 21: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikce huzurdan ayrılamaz;
a) Ömrünü nerede geçirdiğinden,
b) Vücudunu nerede yıprattığından,
c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,
d) Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.

S 22: Kader ve Kazayı tarif ediniz.
C 22: Kader:Kainatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Alla'ü Teâlâ'nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.
Kaza: Allah'ü Teâlâ 'nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu taktire uygun olarak yaratmasına kaza denir.Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.

İBADET

S 23: Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız.
C 23: Yaradılışımızın gayesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir.Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allh' a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.

S 24: İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayarmısınız?
C 24: İbadetler üç çeşittir:
a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak.
b) Mal ile yapılan ibadetler : Zekat vermek,
c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.

S 25: İbadetlerin faydalarını anlatınız.
C 25: İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah' a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal bir çok faideleri de vardır.

S 26: İslâm'ın şartı kaçtır sayarmısınız?
C 26: İslâm'ın şartı beştir;
a) Kelime-i Şahadet getirmek,
b) Namaz kılmak,
c) Oruç tutmak,
d) Zekat vermek,
e) Hacca gitmek.

S 27: Abdestin farzları kaçtır sayarmısınız?
C 27: Abdestin farzları dörttür;
a) Yüzü yıkamak,
b) Elleri dirseklerle beraber yıkamak,
c) Başın dörtte birini mesh etmek,
d) Ayakları topuklara kadar yıkamak.

S 28: Abdesti bozan şeyleri sayarmısınız?
C 28: abdesti bozan şeyler;
a) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya su akması,
b) Ağız dolusu kusmak,
c) Tükürdüğü zaman tükrüğünün enaz yarısının kan olması,
d) Küçük veya büyük abdest bozmak, arkadan yel çıkarmak,
e) Bayılmak veya sarhoş olmak,
f) Namazda gülmek ( Namaz haricinde gülmek abdest bozmaz),
g) Uyumak.

S 29: Gusül abdestinin farzlarını sayarmısınız?
C 29: Gusül abdestinin farzları;
a) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak,
b) Burna su çekip yıkamak,
c) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmadan) yıkamak.

S 30: Gusül abdestinin sünnetlerini sayınız.
C 30: Gusül abdestinin sünnetleri,
a) Gusüle besmele ile başlamak,
b) Niyet etmek,
c) Bedenin herhangi bir yerinde pislik var ise onu önce yıkamak,
c) Edep yerlerini yıkamak,
e) Gusülden önce abdest almak,
f) Başımızdan, sağ omuzumuzdan, sol omuzumuzdan suyu dökerek ve bedeni ovarak yıkamak,
g) Ayaklarımızın bulunduğu yere su birikiyorsa en son ayakları yıkamak.

S 31: Namaz kimlere farzdır?
C 31: Namaz;
a) Müslüman olan,
b) Erginlik çağına gelmiş olan,
c) Akıllı olan kimselere farzdır.

S 32: Beş vakit namazı rekatları ile sayar mısınız?
C 32: Beş vakit namaz;
a) Sabah namazı dört rekattır, iki rekat sünnet, iki rekat farz;
b) Öğle namazı on rekattır; Dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet,
c) İkindi namazı sekiz rekattır; dört rekat sünnet, dört rekat farzdır.
d) Akşam namazı beş rekattır; üç rekat farz , iki rekat sünnet.
e) Yatsı namazı on üç rekattır; dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet, üç rekat vitir dir.

S 33: Cuma namazı kaç rekattır sayar mısınız?
C 33: Cuma namazı on rekattır; Dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet.

S 34: Namazın farzlarını sayar mısınız?
C 34: Namazın farzı 12 dir, bunlardan altısı namazdan öncedir. Bunlara Namazın şartlarıdenir. Altısı da namaza başladığımızdan itibarendir, bunlarada Namazın rükunları diyoruz.Namazın sahih olması için bu 12 farzın yerine getirilmesi gerekir.

Namazın şartları
a) Hadesten taharet: Yani abdestimiz yoksa abdest almak, gerekiyorsa güsül abdesti almak.
b) Necasetten taharet: Bedenimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde pislik varsa temizlemek.
c) Setri avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.
d) İstikbali kıble: Namazı Kıbleye yani Kabeye dönerek kılmak.
e) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmak.
f) Niyet: Hangi namazı kıldığına niyet etmek.

Namazın rükunları
a) İftitah tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak.
b) Kıyam: Namazda ayakta durmak.
c) Kıraat: Kur'an okumak.
d) Rüku: Namaz da eller diz kapağına erişecek kadar eğilmek.
e) Sücud: Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak.
f) Kade-i ahire: Namaz sonunda Ettehiyatü okuyacak kadar oturmak.

S 35: Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz?
C 35: Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir.
Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer.
Kürsü: Camilerde va'z edilirken yüksekçe oturma yeri.

S 36: Minare, Şerefe ve Alem nedir?
C 36: Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı.
Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla
çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır.
Alem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.

S 37: Oruç kimlere farzdır?
C 37: Oruç: a) Müslüman, b) Akıllı, c) Ergenlik çağına gelmiş olan kimselere farzdır.

S 38: Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?
C 38: Ramazan orucuna akşam iftardan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.

S 39: Oruçta Kaza ve Kefaret ne demektir?
C 39: Kaza: Bozulan veya tutulamamış olan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır.
Kefaret: Bozulan bir orucun yerine iki ay ara vermeden oruç tutmaktır.

S 40: Orucu bozup, hem Kaza hemde Kefareti gerektiren şeyler nelerdir?
C 40: Oruçlu olduğunu bilerek ve isteyerek:Yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmak, orucu bozar hem kaza hemde kefaret gerektirir.

S 41: Zekatı kimler verir ?
C 41: Zekatı; Müslüman, akıl baliğ, hür ve dinen zengin sayılan kimseler verir.

S 42: Zekat kimlere verilir?
C 42: Zekat;
a) Fakirlere,
b) Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara)
c) Borçlulara, d) Yolculara,
e) Allah yolunda olanlara verilir.

S 43: Zekat kimlere verilmez?
C 43: a) Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara verilmez,
b) Zenginlere verilmez,c) Müslüman olmayanlara verilmez,
d) Karı koca biribirlerine veremez.

S 44: Fıtır sadakası nedir?
C 44: Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hemde çocuklarının fitrelerini vermelidirler.

S 45: Hacc kimlere farzdır?
C 45: Hacc; Akıl baliğ, Müslüman, hür ve Hacc' a gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olan kimselere farzdır.

S 46: Kimler Kurban keser?
C 46: Müslüman, Akıl baliğ, hür, mukim (yani misafir olmayan) ve İslam'a göre zengin olan kimseler kurban keser.

S 47: Bir yılda kaç dini bayram vardır?
C 47: Bir yılda iki dini bayram vardır,
a) Ramazan bayramı,
b) Kurban bayramı. Ayrıca Cuma günü de biz müslümanlar için bir bayram günü demektir.

S 48: Mübarek geceleri sayar mısınız?
C 48: a) Mevlid Kandili: Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Bütün müslümanlar olarak peygamber Efendimizin doğum
yıldönümü olan bu geceyi büyük bir çoşku ile kutlarız.
b) Regaib Kandili: Mübarek Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. Bu gece Allah'ü Teâlâ nın rahmet
ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir.
c) Mi'rac Kandili: Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan Mirac mucizesi Hicret'ten bir buçuk yıl
önce Recep ayının 27 ci gecesinde meydana gelmiştir.
d) Berat Kandili: Şaban ayının onbeşinci gecesi mübarek Berat gecesidir. Bu gece yüce Allah'ın kendisine yönelip af
dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir.
e) Kadir Gecesi: Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Yüce kitabımız Kur' anı Kerim Peygamber
Efendimize Ramazan ayı içinde bu gece inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur' anı
Kerim'de açıkca belirtilmiştir.

SİYER
S 49: Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede dünya ya gelmiştir?
C 49: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul' evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke' de dünyaya geldi.
S 50: Peygamber Efendimizin annesi, babası ve dedesinin isimlerini söyleyiniz.
C 50: Peygamber Efendimizin annesi, Amine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.

S 51: Peygamber Efendimizin ilk hanımı kimdir? Çocuklarının adlarını söyleyiniz:
C 51: Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.

S 52: İlk vahiy hangi tarihte, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi?
C 52: İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.

S 53: İlk Müslümanlar kimlerdir?
C 53: İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden
Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.

S 54: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nereden nereye hicret etmiştir?
C 54: Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir.

S 55: İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir?
C 55: İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.

S 56: Ensar ve Muhacir kimlere denir?
C 56: Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen Müslümanlara Muhacir; Medine'nin yerli halkı olan ve Mekke'den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman'lara Ensar denir.

S 57: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti?
C 57: Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine' de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.

S 58: Sahabe kime denir?
C 58: Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.

S 59: Peygamber Efendimiz nerede defnedilmiştir? Kabrine ne ad verilmiştir?
C 59: Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere).
Kabrinin bulunduğu yere Ravza-i Mutahhare denilmektedir.

AHLAK
S 60: Allah'ü Teâlâ ya karşı vazifelerimizi sayınız?
C 60: Allah' ü Teâlâ' ya karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Allah'ü Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inanmak,
b) Emirlerine uygun hareket etmek,
c) Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak, onun adını saygı ile anmak,
d) Verdiği nimetlere şükretmek ve ibadet vazifelerimizi yerine getirmek.

S 61: Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi sayınız?
C 61: Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak,
b) Onu çok sevmek ve adı anıldığı zaman salavatı şerif okumak,
c) Onun gösterdiği yolda yürümek ve güzel ahlakını kendimize örnek edinmek.

S 62: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim' e karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 62: Kur'anı Kerim'e karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Kur'an-ı Kerim'in Allah'ü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderilen son kitap olduğuna inanmak,
b) Onu usulüne uygun güzelce okumak ve manasını anlamaya çalışmak,
c) Kur'anı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak,
d) Kur'anın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerinden sakınmak.

S 63: Bedenimize karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 63: Bedenimize karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Dengeli beslenmek,
b) Sağlığımızı korumak,
c) Temizliğe dikkat etmek.

S 64: Ruhumuza karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 64: Ruhumuza karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek,
b) Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak
c) Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak.

S 65: Karı, kocanın biribirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 65: Karı kocanın biribirlerine karşı vazifeleri şunlardır;
a) Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı,
b) Koca; ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalı,
c) Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı, eksiklerini öğretmeli,
d) Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır.
e) Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır.
f) Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemeli.
g) Kadın evine, yuvasına bağlı olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli, tesettürlü olmalıdır.

S 66: Ana babanın çocuklarına karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 66: Ana ve babanın çocuklarına karşı vazifeleri şunlardır:
a) Çocuğuna güzel bir ad koymak
b) Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumak.
c) Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmekve kendi güzel yaşantısı ile onlara örnek olmak.
d) Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak.Eşit ve adaletli davranmak.
e) Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek.

S 67: Çocukların ana ve babalarına karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 67: Çocukların ana ve babalarına karşı vazifeleri şunlardır;
a) Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile dememek.
b) İhtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak.
c) Allah'a isyana davet etmedikleri müddetce emirlerini dinlemek.
d) Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde yürümemek.
e) Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve onlar için her zaman hayır dua etmek.

S 68: Kardeşlerin biribirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 68: Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır;
a) Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı.
b) Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı
c) Küçük kardeşler büyüklerine saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı, sevgi ve merhamet göstermeli.
d) Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatları gibi gözetmeli.

S 69: Komşularımıza karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 69: Komşularımıza karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Onlara karşı saygılı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek.
b) Sevinç ve hüzünlerini paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak,
c) Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek.d) Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek.
Administrator
12-03-2011:01:17 #1

Müslümanlığın Temel Şartları, İmanımız, Dini bilgiler, soru ve cevaplar


TEMEL DİNİ BİLGİLER

Ben bir MÜSLÜMAN’IM ELHAMDÜLİLLAH

Rabbim............ : ALLAH (Celle Celaluhu)

Dinim............... : İSLAM

Kitabım............ : KUR’AN-I KERİM

Peygamberim... :Hz. MUHAMMED MUSTAFA (Sallellahu teala aleyhi ve sellem)


S 1: Din neye denir?
C 1: Din:Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir kanundur.
S 2: İslâm dininin gayesi nedir ?
C 2: İslâm dininin gayesi: Hükümlerine uygun hareket edenlere dünya ve ahiret saadetini kazandırmaktır.

S 3: İmanı tarif edermisiniz ?
C 3: İman: Peygamber Efendimizin Allah'ü Teâlâ tarafından getirmiş olduğu hususların doğruluğuna kalb ile inanmak
ve bunu dil ile söylemektir.

S 4: Kelime -i Şehadet ve Kelime -i Tevhid -i okuyunuz ve manasını söyleyiniz.
C 4: Kelime -i Şahadet: Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh
Manası: Ben şahadet ederim ki Allah' tan başka ilah yoktur , ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (S.A.V)
onun kulu ve Resülüdür.
Kelime -i Tevhid:Lâ ilâhe illallah Muhammedur Rasulullah.
Manası: Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V) Allah' ın Resülüdür.

S 5: İmanın şartlarını sayınız.
C 5: İmanın şartları altıdır:
a) Allah' ü Teâlâ' nın varlığına ve birliğine inanmak,
b) Allah' ü Teâlâ' nın Melekler'ine inanmak,
c) Allah'ü Teâlâ'nın Kitaplar'ına inanmak,
d) Allah'ü Teâlâ nın Peygamber'lerine inanmak,
e) Ahiret gününe inanmak,
f) Kadere (Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ) inanmak.

S 6: İnanç yönünden insanlar kaça ayrılır ?
C 6: İnanç yönünden insanlar üçe ayrılır;
1) Mümin: Allah'ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz Muhammed (S.A.V) in Onun Peygamberi olduğuna kalb ile inanan
ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere Mümin denir.

2) Münafık: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına, birliğine ve Hz. Muhammed (S.A.V )in Peygamberliğine kalb ile inanmadığı halde
dili ile inandığını söyleyen kimselere Münafık denir.

3) Kafir: Allah' ü Teâlâ' nın varlığına birliğine ve Hz: Muhammed (S.A.V) in Peygamber'liğine kalb ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere Kafir denir.

S 7: İman ile ibadetler arasındaki münasebetleri anlatınız.
C 7: Bir müslüman dini hükümleri inkar etmediği müddetçe ibadet etmese bile dinden çıkmaz, kafir olmaz. Ancak ibadetlerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur, cezayı hak eder. Ayrıca ibadetlerin başkaları için değil müslümanlar için emredildiğini unutmamalıyız.

S 8: Allah'ın zati sıfatlarını sayınız.
C 8: 1) VÜCUT: Var olmak Allah vardır yokluğu düşünülemez.
2) KIDEM: Allah' ın varlığının başlangıcı yoktur.
3) BEKA: Allah' ın varlığının sonu yoktur.
4) VAHDANİYET: Allah tektir.
5) MUHALEFETÜN LİL HAVADİS: Sonradan olan şeylere benzemez.
6) KIYAM BİNEFSİHİ: Varlığı kendisindendir, hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.

S 9: Allah'ın Sübuti sıfatlarını sayınız.
C 9: 1)HAYAT: Allah daima diridir,
2) İLİM: Allah geçmiş gelecek, gizli aşikar her şeyi bilir,
3) SEMİ': Allah her şeyi işitir,
4) BASAR : Allah her şeyi görür,
5) İRADE: Allah diler ve dilediğini yapar,
6) KUDRET: Allah sonsuz kudret sahibidir,
7) KELAM: Allah söz sahibidir Kuran Allah'ın kelamıdır,
8) TEKVİN: Allah yaratıcıdır.

S 10: Melekler nasıl varlıklardır?
C 10: Melekler :Yemeye, içmeye ihtiyacı olmayan, erkeklik ve dişiliği bulunmayan nurdan yartıklardır.

S 11: Dört büyük meleği görevleriyle beraber sayar mısınız?
C 11: 1) CEBRAİL: Meleklerin en büyüğüdür, görevi Allah ile Peygamberler arasında elçilik yapmaktır.
2) MİKAİL: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir.( yağmur, rüzgar vs)
3) İSRAFİL: Sura üflemekle görevlidir.
4) AZRAİL: Ömrü sona eren insanların canını almakla görevlidir.

S 12: Kiramen katibin melekleri hakkında bilgi veriniz.
C 12: Bunlar sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir.Sağdaki melek sevaplarımızı soldaki melek ise günahlarımızı yazar.Böylece amel defterimiz meydana gelir.

S 13: Münker ve Nekir kimdir?
C 13: Öldükten sonra kabirde insana soru sormakla görevli iki melektir.

S 14: Dört büyük kitabı ve hangi Peygamberlere indiğini söylermisiniz?
C 14: Tevrat Musa (A.S)'a , Zebur Davud (A.S)'a, İncil İsa (A.S) 'a, Kur'an Muhammed (A.S)'a inmiştir.

S 15: Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?
C 15: Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet'ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.

S 16: Kur'anı Kerim'in özelliklerini sayar mısınız?
C 16: a) Kur'anı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.
Kıyamete kadarda bozulmadan kalacaktır.
b) Kuran toplu olarak değil,zaman ve hadiselere göre ayetler ve sureler halinde inmiştir.
c) Kur'an son ilahi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir.
d) Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır.Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.
e)Kur'an Peygamber Efendimizin en büyük ve daimi mucizesidir.Hem kelimeleri, hem anlamı , hemde taşıdığı yüksek
hakikatlerle eşsiz bir mucizedir.

S 17: Kur'an-ı Kerime karşı görevlerimizi sayar mısınız?
C 17: a) Her müslüman Kur'anı Allah' ın kelamı olarak bilmeli, ve tecvit kurallarına uygun olarak yanlışsız okumalıdır.
b) Kur'an abdestli olarak ele alınmalı, Euzu besmele ile okunmaya başlanmalıdır.Okurken mümkünse kıbleye yönelmeli
ve son derece edepli ve saygılı olunmalıdır.
c) Kur'an temiz yerde okunmalı. Başka işlerle meşgul olan onu dinlemeyenlerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.
d) Başkalarının okuduğu Kur'anı saygı ile dinlemelidir.
e) Kur'an yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı alçak yerlere konulmamalıdır.
f) Her müslüman Kur'anın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı ve Kur'anın ahlakı ile ahlaklanmalıdır.

S 18: Kur'an kaç sure ve ayettir, Kur'anda ismi geçen Peygamberlerin isimleri nelerdir?
C 18: Kur'an 114 Sure ve 6666 Ayettir. Kur'anda ismi geçen Peygamberler şunlardır:
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lud, İbrahim, İsmail, İshak; Yakup, Yusuf, Şüayb, Harun, Musa; Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed ( Aleyhim'üs Salâtü Vesselam)

S 19: Mucize ve Keramet ne demektir?
C 19: Mucize: Peygamberlerin peygamber olduklarını isbat etmek için Allah'ın yardımı ile gösterdikleri olağan üstü olaylardır.Keramet:Allah'ın yardımı ile veli kulları tarfından meydana getirilen olağan üstü olaylardır.

S 20: Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatınız.
C 20: a) Peygamberimiz Allah'ın en sevgili kulu yaratılmışların en faziletlisidir.
b) Son Peygamberdir.Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.
c) Bütün insan ve cinlerin peygamberidir.
d) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.
e) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini kıyamete kadar devam edecektir.

S 21: Kıyamet günü insanlara nelerden sorulacaktır?
C 21: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikce huzurdan ayrılamaz;
a) Ömrünü nerede geçirdiğinden,
b) Vücudunu nerede yıprattığından,
c) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,
d) Bildiği ile ne kadar amel ettiğinden.

S 22: Kader ve Kazayı tarif ediniz.
C 22: Kader:Kainatta olacak şeylerin zamanını, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Alla'ü Teâlâ'nın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.
Kaza: Allah'ü Teâlâ 'nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu taktire uygun olarak yaratmasına kaza denir.Kaderi bir plana benzetirsek kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır.

İBADET

S 23: Niçin ibadet etmeliyiz anlatınız.
C 23: Yaradılışımızın gayesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir.Bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren yüce Allh' a karşı teşekkür etmeli ve emrettiği ibadetleri seve, seve yapmalıyız.

S 24: İbadetler kaç çeşittir birer misalle sayarmısınız?
C 24: İbadetler üç çeşittir:
a) Beden ile yapılan ibadetler; Namaz kılmak.
b) Mal ile yapılan ibadetler : Zekat vermek,
c) Hem mal hemde beden ile yapılan ibadetler: Hac ibadeti.

S 25: İbadetlerin faydalarını anlatınız.
C 25: İbadetler ruhumuzu yüceltir, bizi kötülüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır ve en değerli varlığımız olan imanımızı korur. İnsan ibadet sayesinde Allah' a yaklaşır, onun rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetin ayrıca bedeni ve sosyal bir çok faideleri de vardır.

S 26: İslâm'ın şartı kaçtır sayarmısınız?
C 26: İslâm'ın şartı beştir;
a) Kelime-i Şahadet getirmek,
b) Namaz kılmak,
c) Oruç tutmak,
d) Zekat vermek,
e) Hacca gitmek.

S 27: Abdestin farzları kaçtır sayarmısınız?
C 27: Abdestin farzları dörttür;
a) Yüzü yıkamak,
b) Elleri dirseklerle beraber yıkamak,
c) Başın dörtte birini mesh etmek,
d) Ayakları topuklara kadar yıkamak.

S 28: Abdesti bozan şeyleri sayarmısınız?
C 28: abdesti bozan şeyler;
a) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya su akması,
b) Ağız dolusu kusmak,
c) Tükürdüğü zaman tükrüğünün enaz yarısının kan olması,
d) Küçük veya büyük abdest bozmak, arkadan yel çıkarmak,
e) Bayılmak veya sarhoş olmak,
f) Namazda gülmek ( Namaz haricinde gülmek abdest bozmaz),
g) Uyumak.

S 29: Gusül abdestinin farzlarını sayarmısınız?
C 29: Gusül abdestinin farzları;
a) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak,
b) Burna su çekip yıkamak,
c) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmadan) yıkamak.

S 30: Gusül abdestinin sünnetlerini sayınız.
C 30: Gusül abdestinin sünnetleri,
a) Gusüle besmele ile başlamak,
b) Niyet etmek,
c) Bedenin herhangi bir yerinde pislik var ise onu önce yıkamak,
c) Edep yerlerini yıkamak,
e) Gusülden önce abdest almak,
f) Başımızdan, sağ omuzumuzdan, sol omuzumuzdan suyu dökerek ve bedeni ovarak yıkamak,
g) Ayaklarımızın bulunduğu yere su birikiyorsa en son ayakları yıkamak.

S 31: Namaz kimlere farzdır?
C 31: Namaz;
a) Müslüman olan,
b) Erginlik çağına gelmiş olan,
c) Akıllı olan kimselere farzdır.

S 32: Beş vakit namazı rekatları ile sayar mısınız?
C 32: Beş vakit namaz;
a) Sabah namazı dört rekattır, iki rekat sünnet, iki rekat farz;
b) Öğle namazı on rekattır; Dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet,
c) İkindi namazı sekiz rekattır; dört rekat sünnet, dört rekat farzdır.
d) Akşam namazı beş rekattır; üç rekat farz , iki rekat sünnet.
e) Yatsı namazı on üç rekattır; dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet, üç rekat vitir dir.

S 33: Cuma namazı kaç rekattır sayar mısınız?
C 33: Cuma namazı on rekattır; Dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet.

S 34: Namazın farzlarını sayar mısınız?
C 34: Namazın farzı 12 dir, bunlardan altısı namazdan öncedir. Bunlara Namazın şartlarıdenir. Altısı da namaza başladığımızdan itibarendir, bunlarada Namazın rükunları diyoruz.Namazın sahih olması için bu 12 farzın yerine getirilmesi gerekir.

Namazın şartları
a) Hadesten taharet: Yani abdestimiz yoksa abdest almak, gerekiyorsa güsül abdesti almak.
b) Necasetten taharet: Bedenimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerde pislik varsa temizlemek.
c) Setri avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.
d) İstikbali kıble: Namazı Kıbleye yani Kabeye dönerek kılmak.
e) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmak.
f) Niyet: Hangi namazı kıldığına niyet etmek.

Namazın rükunları
a) İftitah tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak.
b) Kıyam: Namazda ayakta durmak.
c) Kıraat: Kur'an okumak.
d) Rüku: Namaz da eller diz kapağına erişecek kadar eğilmek.
e) Sücud: Ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymak.
f) Kade-i ahire: Namaz sonunda Ettehiyatü okuyacak kadar oturmak.

S 35: Mihrab, Minber ve Kürsü ne demektir tarif ediniz?
C 35: Mihrab: Camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir.
Minber: Camilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe merdivenli yer.
Kürsü: Camilerde va'z edilirken yüksekçe oturma yeri.

S 36: Minare, Şerefe ve Alem nedir?
C 36: Minare: Camilerin bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapı.
Şerefe: Minarelerde çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeri. Buraya minarenin içindeki basamaklarla
çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minarelerde vardır.
Alem: Minarenin tepesine yerleştirilen Hilal (ay) şeklindeki tepeliktir.

S 37: Oruç kimlere farzdır?
C 37: Oruç: a) Müslüman, b) Akıllı, c) Ergenlik çağına gelmiş olan kimselere farzdır.

S 38: Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?
C 38: Ramazan orucuna akşam iftardan itibaren ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir.

S 39: Oruçta Kaza ve Kefaret ne demektir?
C 39: Kaza: Bozulan veya tutulamamış olan orucun yerine gününe gün oruç tutmaktır.
Kefaret: Bozulan bir orucun yerine iki ay ara vermeden oruç tutmaktır.

S 40: Orucu bozup, hem Kaza hemde Kefareti gerektiren şeyler nelerdir?
C 40: Oruçlu olduğunu bilerek ve isteyerek:Yemek, içmek ve cinsi ilişkide bulunmak, orucu bozar hem kaza hemde kefaret gerektirir.

S 41: Zekatı kimler verir ?
C 41: Zekatı; Müslüman, akıl baliğ, hür ve dinen zengin sayılan kimseler verir.

S 42: Zekat kimlere verilir?
C 42: Zekat;
a) Fakirlere,
b) Miskinlere, (hiç bir şeyi olmayanlara)
c) Borçlulara, d) Yolculara,
e) Allah yolunda olanlara verilir.

S 43: Zekat kimlere verilmez?
C 43: a) Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara verilmez,
b) Zenginlere verilmez,c) Müslüman olmayanlara verilmez,
d) Karı koca biribirlerine veremez.

S 44: Fıtır sadakası nedir?
C 44: Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır, buna fitrede denir. Dini ölçülere göre zengin olanlar hem kendilerinin hemde çocuklarının fitrelerini vermelidirler.

S 45: Hacc kimlere farzdır?
C 45: Hacc; Akıl baliğ, Müslüman, hür ve Hacc' a gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olan kimselere farzdır.

S 46: Kimler Kurban keser?
C 46: Müslüman, Akıl baliğ, hür, mukim (yani misafir olmayan) ve İslam'a göre zengin olan kimseler kurban keser.

S 47: Bir yılda kaç dini bayram vardır?
C 47: Bir yılda iki dini bayram vardır,
a) Ramazan bayramı,
b) Kurban bayramı. Ayrıca Cuma günü de biz müslümanlar için bir bayram günü demektir.

S 48: Mübarek geceleri sayar mısınız?
C 48: a) Mevlid Kandili: Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir. Bütün müslümanlar olarak peygamber Efendimizin doğum
yıldönümü olan bu geceyi büyük bir çoşku ile kutlarız.
b) Regaib Kandili: Mübarek Recep ayının ilk Cuma gecesi mübarek Regaip kandilidir. Bu gece Allah'ü Teâlâ nın rahmet
ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir.
c) Mi'rac Kandili: Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden birisi olan Mirac mucizesi Hicret'ten bir buçuk yıl
önce Recep ayının 27 ci gecesinde meydana gelmiştir.
d) Berat Kandili: Şaban ayının onbeşinci gecesi mübarek Berat gecesidir. Bu gece yüce Allah'ın kendisine yönelip af
dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir.
e) Kadir Gecesi: Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Yüce kitabımız Kur' anı Kerim Peygamber
Efendimize Ramazan ayı içinde bu gece inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu Kur' anı
Kerim'de açıkca belirtilmiştir.

SİYER
S 49: Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede dünya ya gelmiştir?
C 49: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul' evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke' de dünyaya geldi.
S 50: Peygamber Efendimizin annesi, babası ve dedesinin isimlerini söyleyiniz.
C 50: Peygamber Efendimizin annesi, Amine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.

S 51: Peygamber Efendimizin ilk hanımı kimdir? Çocuklarının adlarını söyleyiniz:
C 51: Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.

S 52: İlk vahiy hangi tarihte, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi?
C 52: İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.

S 53: İlk Müslümanlar kimlerdir?
C 53: İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden
Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.

S 54: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nereden nereye hicret etmiştir?
C 54: Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir.

S 55: İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir?
C 55: İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.

S 56: Ensar ve Muhacir kimlere denir?
C 56: Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen Müslümanlara Muhacir; Medine'nin yerli halkı olan ve Mekke'den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman'lara Ensar denir.

S 57: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti?
C 57: Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine' de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.

S 58: Sahabe kime denir?
C 58: Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.

S 59: Peygamber Efendimiz nerede defnedilmiştir? Kabrine ne ad verilmiştir?
C 59: Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere).
Kabrinin bulunduğu yere Ravza-i Mutahhare denilmektedir.

AHLAK
S 60: Allah'ü Teâlâ ya karşı vazifelerimizi sayınız?
C 60: Allah' ü Teâlâ' ya karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Allah'ü Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inanmak,
b) Emirlerine uygun hareket etmek,
c) Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak, onun adını saygı ile anmak,
d) Verdiği nimetlere şükretmek ve ibadet vazifelerimizi yerine getirmek.

S 61: Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizi sayınız?
C 61: Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Onun son ve en büyük Peygamber olduğuna inanmak,
b) Onu çok sevmek ve adı anıldığı zaman salavatı şerif okumak,
c) Onun gösterdiği yolda yürümek ve güzel ahlakını kendimize örnek edinmek.

S 62: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim' e karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 62: Kur'anı Kerim'e karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Kur'an-ı Kerim'in Allah'ü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderilen son kitap olduğuna inanmak,
b) Onu usulüne uygun güzelce okumak ve manasını anlamaya çalışmak,
c) Kur'anı okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak,
d) Kur'anın yap dediklerini yapıp, yapma dediklerinden sakınmak.

S 63: Bedenimize karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 63: Bedenimize karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Dengeli beslenmek,
b) Sağlığımızı korumak,
c) Temizliğe dikkat etmek.

S 64: Ruhumuza karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 64: Ruhumuza karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek,
b) Doğru ve faydalı inançlarla ruhumuzu donatmak
c) Kötü düşünce ve çirkin huylardan ruhumuzu korumak.

S 65: Karı, kocanın biribirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 65: Karı kocanın biribirlerine karşı vazifeleri şunlardır;
a) Her şeyden evvel karı, koca arasında karşılıklı sevgi olmalı,
b) Koca; ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı, helalinden kazanmalı,
c) Koca; ailesinin dini ve ahlaki vazifelerini yerine getirmesinde yardımcı olmalı, eksiklerini öğretmeli,
d) Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak huylu olmalı. Kaba ve kırıcı olmamalıdır.
e) Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı, ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalıdır.
f) Kadın tutumlu olmalı, kocasının kazancını israf etmemeli.
g) Kadın evine, yuvasına bağlı olmalı. Namusunu titizlikle korumalı. Evden dışarıya çıkarken ve yabancı erkeklerin göreceği yerlerde örtünmeli, tesettürlü olmalıdır.

S 66: Ana babanın çocuklarına karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 66: Ana ve babanın çocuklarına karşı vazifeleri şunlardır:
a) Çocuğuna güzel bir ad koymak
b) Çocuklarına haram lokma yedirmemek, onların ruh ve beden sağlığını korumak.
c) Çocukları iyi terbiye etmek, namaz kılmayı diğer dini bilgileri öğretmekve kendi güzel yaşantısı ile onlara örnek olmak.
d) Çocuklara ilgi gösterirken, hediye verirken ayrım yapmamak.Eşit ve adaletli davranmak.
e) Evlenme çağına geldiklerinde onları evlendirmek.

S 67: Çocukların ana ve babalarına karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 67: Çocukların ana ve babalarına karşı vazifeleri şunlardır;
a) Ana ve babayı söz ve davranışlarıyla hiç bir zaman incitmemek. Onlara öf bile dememek.
b) İhtiyaç duydukları takdirde geçimlerine yardımcı olmak.
c) Allah'a isyana davet etmedikleri müddetce emirlerini dinlemek.
d) Yanlarında yüksek sesle konuşmamak ve yolda yürürken onların önünde yürümemek.
e) Öldükleri zaman varsa vasiyetlerini yerine getirmek, onları rahmetle anmak ve onlar için her zaman hayır dua etmek.

S 68: Kardeşlerin biribirlerine karşı vazifelerini sayar mısınız?
C 68: Kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri şunlardır;
a) Kardeşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve birlik olmalı.
b) Miras, para ve mal gibi maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı
c) Küçük kardeşler büyüklerine saygı göstermeli, büyüklerde küçüklerini korumalı, sevgi ve merhamet göstermeli.
d) Kardeşler birbirlerinin menfaatlarını kendi menfaatları gibi gözetmeli.

S 69: Komşularımıza karşı vazifelerimizi sayar mısınız?
C 69: Komşularımıza karşı vazifelerimiz şunlardır;
a) Onlara karşı saygılı olmak. Söz ve davranışlarımızla onları incitmemek.
b) Sevinç ve hüzünlerini paylaşmak, gerektiğinde onlara yardımcı olmak,
c) Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek.d) Hastalanınca ziyaret etmek, ölenin cenazesine iştirak etmek.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi