HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « SOSYAL YARDIMLAR TÜRKiYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLiK ANTLAŞMASI

TÜRKiYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLiK ANTLAŞMASI

TÜRKiYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLiK ANTLAŞMASI

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Administrator
Administrator
317
14-03-2011:20:25
#1
İmza Tarihi ve Yeri : 5.4.1966/ANKARA
Yayınlandığı Resmi Gazete
Tarih ve Nosu : 16.12.1967/12778
Yürürlük Tarihi : 1.2.1968

TÜRKiYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLiK ANTLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA
5 NİSAN 1966 TARİHLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN
TADİLİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞME

İmza Tarihi ve Yeri : 4.9.1980/ANKARA
Yayınlandığı Resmi Gazete
Tarih ve No?su : 2.4.1981/17298
Yürürlük Tarihi : 1.5.1983İki Devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki münasebetleri düzenlemeyi arzu eden: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Hollanda Kraliçesi aşağıda yazılı hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır:KISIM 1
GENEL HÜKÜMLERMADDE 1


Bu sözleşmenin uygulanmasında:
(a) « Mevzuat » tabiri, 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı Sosyal Güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride yürürlüğe konulacak kanun, tüzük ve yönetmelikleri;
(b) « Ülke » tabiri:
Türkiye bakımından, Milli sınırlar içindeki Türkiye ülkesini, Hollanda bakımından, Avrupa?daki Krallık ülkesini;
© « Vatandaşlar » tabiri:
Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını haiz kimseleri,
Hollanda bakımından, Hollanda vatandaşı olan kimseleri;
(d) « Yetkili Makam » tabiri:
Hollanda bakımından : Sosyal İşler Bakanı ve Çevre Temizliği ve Kamu Sağlığı Bakanı,
Türkiye bakımından: Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve yetkili diğer Bakanlıklar;
(e) « Kurum » tabiri, mevzuatı tamamen veya kısmen uygulamakla görevli teşkilat veya makamı;
(f) « Yetkili kurum » tabiri, sigortalının yardım talebinde bulunduğu tarihte bağlı bulunduğu kurumu veya kendisinden yardım talep etme hakkına sahip olduğu veyahut son defa çalıştığı ülkede ikamet etse idi kendisinden yardım talep etme hakkına sahip olacağı kurumu;
(g) « Yetkili taraf » tabiri, ülkesinde yetkili kurumun bulunduğu Akit Tarafı;
(h) « İkamet tabiri », daimi ikameti;
(i) « İkamet mahallindeki kurum » ve « bulunulan yerdeki kurum » tabirleri, sırasıyla, ilgilinin ikamet ettiği yerde yardımları yapmakla görevli kurumu ve ilgilinin geçici olarak bulunduğu yerde, bahis konusu yardımları bu Akit Taraf mevzuatına göre yapmakla görevli kurumu veya böyle bir kurum mevcut değilse, ilgili tarafın yetkili makamınca belirtilen kurumu;
(j) « Aile fertleri » tabiri, çalışan kimsenin, ikamet ettikleri memleket mevzuatına göre, yardımdan faydalanma hakkına sahip olarak kabul edilen ailesi fertlerini;
(k) « Ölen sigortalının hak sahipleri » tabiri, uygulanan mevzuata göre böyle kabul veya tarif edilen kimseleri;
(l) « Sigortalılık süreleri » tabiri, mevzuata göre sigortalılık süresi olarak tarif veya kabul edilen prim ödeme veya çalışma süreleri ile aynı mevzuata göre, sigortalılık süresi veya çalışma süresine muadil olarak kabul edilen bütün süreleri;
(m) « Yardımlar, Aylıklar » ve « Gelirler » tabirleri, kamu fonlarından ödenen bütün elemanlar da dahil olmak üzere, zamlar, ayarlamalar, ek tahsislerle birlikte bütün yardımları, aylıkları, gelirleri ve aylık veya gelir yerine ödenebilen sermaye yardımlarını;
ifade eder.MADDE 2


(1) Bu sözleşme aşağıda yazılı Sosyal Güvenlik Mevzuatına uygulanır:
(a) Hollanda’da:
1- Hastalık ve analık yardımları;
2- İşgöremezlik yardımları;
3- Yaşlılık yardımları;
4- Ölüm yardımları;
5- İşsizlik yardımları;
6- Aile tahsisleri;
7- Kömür ocağı işleten kuruluşlar tarafından çalıştırılan kimseler hakkında uygulanan özel rejimlere ilişkin mevzuat.
(b) Türkiye’de;
1- Ücretli işçilerin Sosyal Sigortaları (hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) mevzuatı;
2- Bağımsız çalışanlar ve serbest meslek sahiplerine ilişkin Sosyal Sigortalar (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) mevzuatı;
3- Memurlar için T.C. Emekli Sandığı;
4- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde öngörülen kuruluşlar.
(2) Bu sözleşme, bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan mevzuatı değiştirecek veya tamamlayacak olan bütün kanun ve tüzüklere de uygulanır.
Sözleşme :
(a) Yeni bir Sosyal Sigorta koluna ilişkin mevzuata, Akit Taraflar arasında bu maksatla anlaşma yapılması şartıyla uygulanır.
(b) Mevcut Sosyal Güvenlik rejimlerini yeni sigortalı zümrelerine teşmil edecek olan mevzuata, bu hükümlerin yayınlandığının bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık bir süre içinde, ilgili Akit Taraf hükümetince itirazda bulunulmaması şartıyla uygulanır.MADDE 3


(1) Bu sözleşme hükümleri, Akit Taraflardan birinin vatandaşı olup bu taraflardan birinin mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş bulunan işçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri ve ölümlerinde hak sahipleri hakkında uygulanır.
(2) Bu sözleşme hükümleri, Kançılarya kadrolarında çalışanlar dahil, Elçilik ve Konsolosluklardaki meslek memurları ile Akit Taraflardan birinin resmi dairelerinde çalışmakta iken hükümetleri tarafından diğer taraf ülkesine gönderilen memurlar hakkında uygulanmaz.MADDE 4


Akit Taraflardan birinin vatandaşı olup, haklarında bu sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, 2 nci maddede yazılı mevzuata, mükellefiyetler ve haklar bakımından, diğer Akit Tarafın vatandaşları ile aynı şartlarla tabidirler.MADDE 5


(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazanılmış olan aylık veya gelirlerle bunlara yapılan zamlar, hak sahibinin ödemeyi yapacak kurumun bulunduğu ülkede değil de diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet etmesi sebebiyle, hiç bir indirime tabi tutulamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, kesilemez ve el konulamaz.
(2) Akit Taraflardan birinin sosyal sigorta yardımları, üçüncü bir devletin ülkesinde ikamet eden diğer Akit Taraf vatandaşlarına, bu üçüncü devlet ülkesinde ikamet eden kendi vatandaşları ölçüsünde ve aynı şartlarla ödenir.MADDE 6


(1) İki Akit Tarafın kurumlarınca kısmi aylıklar şeklinde bağlanan ihtiyarlık sigortası yardımları hariç olmak üzere bu Sözleşme aynı sigorta vak’ası veya aynı sigortalılık süresi için iki Akit Tarafın mevzuatı gereğince birden fazla yardım yapılmasına hak kazandırmadığı gibi böyle bir hakkı devam ettiremez.
(2) Bir yardımın diğer sosyal güvenlik yardımlarıyla veya bir kazançla birleşmesi halinde, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımın azaltılması, durdurulması veya kesilmesi gerekiyorsa, diğer akit tarafın mevzuatı gereğince sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılmış olması veya diğer akit taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi halinde de aynı hükümler uygulanır.
(3) 2 inci fıkra hükmünün uygulanması, her iki Akit Taraf mevzuatına göre ödenen yardımların azaltılmasını veya durdurulmasını gerektirirse, yardımlardan her biri, azaltılması icap eden miktarın yarısından daha fazla miktarda azaltılamaz veya durdurulamaz.

(4) Şu kadar ki, yukarıdaki fıkra hükmü, bu sözleşmenin 22 ve 23 üncü maddeleri gereğince iki Akit Tarafın mevzuatına göre aynı mahiyette yardımlara hak kazanılması hallerinde uygulanmaz.
(5) 2 inci fıkra hükmünün uygulanması, 22 ve 23 üncü maddeler hükümlerine göre tespit edilmiş olan bir yardımın azaltılmasını veya durdurulmasını gerektirdiği takdirde, yardımın azaltılması veya durdurulmasında, bu yardımların veya kazançların sadece 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde bahsolunan sigortalılık süreleriyle orantılı kısımları nazara alınır.KISIM II
UYGULANACAK MEVZUATIN TAYİNİ HAKKINDA HÜKÜMLERMADDE 7


Bu kısım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Akit Taraflardan birinin ülkesinde çalışan işçiler veya benzerleri, ikametgahlarının diğer Akit Taraf ülkesinde bulunduğunun kabul edilmesi veya bunların işverenlerinin yahut teşebbüs merkezinin diğer Akit Taraf ülkesinde bulunması hallerinde dahi, çalıştıkları tarafın mevzuatına tabidirler.MADDE 8


Aşağıda yazılı haller yukarıdaki madde hükmünden istisna edilmiştir.
(a) Bir teşebbüsün hizmetinde olup, normal olarak, bu teşebbüsün Akit Taraflardan birinin ülkesindeki bir işyerine bağlı bulunan işçiler veya benzerleri, bir işin yapılması maksadiyle, teşebbüs tarafından diğer Akit Taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, 24 ay müddetle, teşebbüs merkezinin bulunduğu Akit Taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi bu taraf mevzuatına tabi tutulurlar. Diğer Akit Taraf ülkesindeki çalışma süresi 24 ayı aştığı takdirde, bu sürenin sona ermesinden önce, işçinin muvafakatı ile işveren veya işverenin muvafakatı ile işçi tarafından, 7 nci madde hükmünü uygulama durumunda olan Akit Taraf yetkili makamının muvafakatı istenmek şartıyla teşebbüs merkezinin bulunduğu taraf mevzuatının uygulanmasına devam edilir. Yetkili makam, bu muvafakatı, ancak diğer tarafın yetkili makamının da müsadesini almak suretiyle verebilir.
(b) Merkezi Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve gerek başkasının hesabına gerekse kendi hesabına, demir, kara, hava veya deniz yolu ile yolcu veya yük taşıyan veya deniz balıkçılığı işleri yapan bir teşebbüsün hizmetinde gezici olarak çalışan işçiler veya benzerleri, teşebbüsün merkezinin bulunduğu Akit Taraf mevzuatına tabidirler; şu kadar ki, teşebbüsün diğer Akit Taraf ülkesinde bir şubesi veya daimi temsilciliği varsa, şube veya temsilcilik tarafından çalıştırılan kimseler, şubenin veya daimi temsilciliğinin bulunduğu Akit Taraf mevzuatına tabidirler.MADDE 9


(1) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydiyle, Akit Tarafların elçilik ve konsolosluklarında ve buralardaki memurların şahsi hizmetinde çalışan işçiler veya benzerleri hakkında 7 inci madde hükümleri uygulanır.
(2) Şu kadar ki, bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsolunan kimseler, elçilik veya konsoloslukca temsil edilen Akit Tarafın vatandaşı iseler çalışmaya başladıkları veya bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde, haklarında kendi memleketleri mevzuatının uygulanmasını isteyebilirler; yapılan tercihin eski sürelere şumulü yoktur.MADDE 10


Akit Tarafların yetkili makamları, aralarında anlaşmak suretiyle, bazı işçiler veya işçi toplulukları hakkında uygulanacak mevzuat bakımından bu sözleşmenin 7-9 uncu maddeleri hükümlerinden istisnalar öngörebilirler.KISIM III
ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 1
HASTALIK-ANALIK

MADDE 11


Bir işçi veya benzeri, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak iki Akit Tarafın mevzuatna da tabi olmuş bulunuyorsa yardımlara hak kazanılması, bu hakkın ihyası veya idamesi bakımlarından, her iki Akit Taraf mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirilir.MADDE 12


(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, sigortalılık süreleri bulunan bir işçi veya benzeri, diğer Akit Taraf ülkesine gittiğinde, kendisi ve aynı ülkede bulunan ailesi fertleri için, aşağıdaki şartlarla ülkesinde bulunduğu Akit Tarafın mevzuatında öngörülen hastalık ve analık sigortaları yardımlarından faydalanır.
(a) Bu Akit Taraf ülkesine son gelişinde çalışabilir durumda olmak,
(b) Bu ülkeye son gelişinden sonra mecburi sigortaya tabi tutulmuş olmak;
© Yukarıdaki maddede bahsolunan sigortalı süreleri toplamı nazara alınmak suretiyle, bu Akit Taraf mevzuatına göre gerekli şartları yerine getirmiş bulunmak.
(2) Bu maddenin 1. fıkrasında yazılı hallerde, işçi veya benzeri, aynı fıkranın a,b, ve c bendlerinde öngörülen şartları yerine getirmediği takdirde ve ikametgahını nakletmeden önce son defa sigortalı bulunduğu ülkede kalsa idi o taraf mevzuatına göre yardımlardan faydalanma hakkına sahip olacak idiyse, yardımlardan faydalanma hakkını muhafaza eder. İşçinin ayrıldığı memleketteki kurum, ikametgahın bulunduğu yerdeki kurumdan ilgiliye bu son kurum mevzuatında öngörülen şekil ve usullere göre sağlık yardımı yapılmasını isteyebilir.
MADDE 13


(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan ve bu taraf ülkesinde ikamet eden işçi veya benzeri, geçici olarak diğer Akit Taraf ülkesinde bulunduğu sırada durumu derhal yardım yapılmasını gerektirirse, hastahanede yapılacak tedaviler de dahil olmak üzere, sağlık yardımlarından faydalanır.
(2) Akit taraflardan birinin kurumunca sağlanan yardımlardan faydalanmağa başlamış ve bu taraf ülkesinde ikamet etmekte olan bir işçi veya benzeri ikametgahını diğer Akit taraf ülkesine naklettiği takdirde de yardımdan faydalanma hakkı devam eder; şu kadar ki , işçi ikametgahını değiştirmeden önce yetkili kurumun müsaadesini almak zorundadır; müsaade talebi, yalnız, bu kurumun bir hekimi tarafından ilgilinin sağlık durumunun ikametgahını diğer Akit Taraf ülkesine nakletmesine mani olduğu hakkında rapor verilmesi halinde reddolunabilir.
(3) Yukarıdaki fıkralar gereğince yardıma hak kazanmış bulunan bir işçi veya benzerine yapılacak sağlık yardımları, geçici olarak bulunulan yerdeki veya yeni ikamet mahallindeki kurum tarafından ve özellikle sağlık yardımlarının kapsamı ve ifa şekli bakımından, bu kurumun uyguladığı mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanır; şu kadar ki, yardımların süresi yetkili tarafın mevzuatında öngörülen süredir.
(4) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında bahsolunan hallerde, protezlerin, büyük cihazların ve önemli sağlık yardımlarının sağlanması, mutlak olarak müstacel olan haller müstesna olmak üzere, yetkili kurumun müsaade vermesi şartına bağlıdır.
(5) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında bahsolunan hallerde yapılacak para yardımları yetkili taraf mevzuatına göre sağlanır. Bu yardımlar, bir idari anlaşma ile tespit olunacak usullerle, yetkili kurum hesabına diğer taraf kurumunca da ödenebilir.
(6) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, aile fertlerinin geçici olarak diğer Akit Taraf ülkesinde bulunmaları veya, hastalık yahut analık halinin vukuundan sonra ikametgahlarını diğer Akit Taraf ülkesine nakletmeleri hallerinde de, kıyas yoluyla uygulanır.MADDE 14


(1) Akit taraflardan birinin kurumuna bağlı bir işçi veya benzerinin diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri, sanki işçi bunların ikamet mahallindeki kuruma bağlı imiş gibi sağlık yardımlarından faydalanırlar. Bu yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli ikamet mahallindeki kurumca uygulanan mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.
(2) Aile fertleri ikametgahlarını yetkili kurumun bulunduğu ülkeye naklettiklerinde, yardımlardan bu taraf mevzuatındaki hükümlere göre faydalanırlar. Bu hüküm, aile fertlerinin. ikametgahlarını değiştirmeden önce bulundukları memleketin kurumu tarafından sağlanan yardımlardan aynı hastalık veya analık vakası için faydalanmağa başlamış olmaları halinde de uygulanır; bu halde, yetkili kurumun uyguladığı mevzuatta sağlık yardımları için azami bir süre derpiş olunmuş ise, ikametgahın naklinden önce yardım yapılmış olan süreler nazara alınır.
(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsolunan aile fertleri ikametgahlarının bulunduğu ülkede mesleki bir faaliyet icra ediyorlarsa veya kendilerine sağlık yardımlarından faydalanma hakkını sağlayan bir aylık yahut gelir alıyorlarsa, bu madde hükümleri uygulanmaz.MADDE 14 bis


İşsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Akit Tarafın mevzuatına göre, gerektiğinde 11. madde hükümleri de nazara alınarak, sağlık yardımlarına hak kazanmak için gerekli şartları yerine getiren işsiz kimseler, diğer Akit Tarafın ülkesinde ikamet ettikleri sırada, aile fertleri ile birlikte sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu takdirde, sağlık yardımları, ilgili kimsenin yardım hakkı ikamet yerindeki kurumun uyguladığı mevzuata göre doğmuş gibi, bu kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanır; ancak yardım masrafları işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Akit Tarafın yetkili kurumunca ödenir.
MADDE 15


Bu bölüm hükümlerinin uygulanması bir işçi veya benzerine veya bunların aile fertlerinden birine her iki taraf mevzuatına göre de analık yardımlarından faydalanma hakkını kazandığı takdirde, gerekirse 11 nci maddeye göre birleştirilen sigortalılık süreleri de nazara alınmak suretiyle, yalnız doğumun vuku bulduğu ülkede yürürlükte olan mevzuat uygulanır.MADDE 16


(1) Aynı zamanda her iki Akit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan ve Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir kimse, bu taraf mevzuatıyla sağlanan sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulunduğu takdirde, gerek kendisine gerek aile fertlerine yapılacak sağlık yardımları, ikamet mahallindeki kurum tarafından ve sanki aylık veya gelir yalnız bu tarafın mevzuatına göre ödeniyormuşcasına sağlanır. Bu yardımların yükü ikamet mahallindeki kuruma aittir.
(2) Akit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimse diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet ettiği takdirde aylığı ödeyen Akit Tarafın mevzuatına göre gerek kendisinin gerekse ailesi fertlerinin müstehak bulundukları sağlık yardımları, ikamet mahalindeki kurumca sağlanır.
(3) Akit Taraflardan birinin mevzuatı sağlık yardımları karşılığı olarak aylık veya gelirden prim kesilmesini öngörüyorsa, bu maddede bahis konusu olan hallerde, aylık veya geliri ödeyen ve sağlık yardımlarının masrafını yükümlenen kurum, ödediği aylık veya gelirden bu kesintileri yapmağa yetkilidir.MADDE 17


(1) Bu sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 13 üncü maddesinin 1,2 ve 6 ncı fıkraları, 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve 16 ıncı maddenin 2 nci fıkrası gereğince yapılan sağlık yardımlarının tutarları, yetkili kurumlarca, bu yardımları yapan kurumlara ödenir.
(2) Ödeme, yetkili makamlar arasında akdolunacak bir idari anlaşmada tespit edilecek usullere göre yapılır, ödemenin götürü olarak yapılmasıda mümkündür.BÖLÜM 2
MALÜLLÜKMADDE 18


Sigortalı, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Akit Tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, yardımlara hak kazanılması bu hakkın ihyası veya idamesi bakımlarından, Akit Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartiyle, birleştirilir.MADDE 19


Bir sigortalı, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak iki tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, gerekirse 18 inci madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle yalnız, malüllükle sonuçlanan işgöremezlik halinin vukua geldiği tarihte tabi bulunduğu mevzuat ile sağlanan yardımlardan faydalanır.MADDE 20


(1) Malüllük yardımının durdurulmasından sonra, sigortalı yardıma tekrar hak kazanırsa, malüllük hali önceki yardımın yapılmasına sebep olan hastalıktan ileri geldiği takdirde, önceki yardımı yapmış olan kurum bu yardımı yapmağa devam eder.
(2) Malüllük yardımının kesilmesinden sonra sigortalının durumu kendisinin yeniden bir malüllük yardımı yapılmasını gerektirdiği takdirde, yardım, 19 uncu maddede yazılı esaslara göre yeniden tespit edilir.MADDE 21


Malüllük yardımından faydalanma hakkının doğması için, bu yardımların ödenmesine başlamadan önce, ilgiliye hastalık sigortasından ödenek verilmesi gereken süre, herhalde, malüllüğe sebep olan hastalığın meydana çıktığı veya kazanın olduğu tarihte sigortalının tabi bulunduğu mevzuatta öngörülen süredir.BÖLÜM 3
YAŞLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)
-1-
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 22


(1) Bir sigortalı, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Akit Tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, yardımlardan faydalanma hakkının doğması, bu hakkın ihyası veya idamesi bakımlarından, Akit Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartıyla, birleştirilir.
(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bazı yardımların yapılması, sigortalılık sürelerinin özel bir sosyal güvenlik rejimine tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, bu yardımlara hak kazanılması için, diğer Akit Taraf ülkesinde yalnız bu rejime tekabül eden bir sosyal güvenlik rejimine tabi olarak geçmiş süreler ile diğer Akit Tarafın başka rejimlerine tabi olarak aynı meslekte geçmiş süreler, aynı zamana rastlamamak şartıyla, birleştirilir. Sigortalı, bu sürelerin toplanmasına rağmen, bahis konusu yardımlardan faydalanmak için gerekli süreyi tamamlayamazsa, sözü edilen süreler, Akit Tarafların genel rejimleriyle sağlanan yardımlardan faydalanmak bakımından, yine birleştirilir.
(3) Bir Akit Tarafın mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının doğmasında ve belirlenmesinde hiç bir sigortalılık süresi gerekmiyorsa ve yardımların sağlanması işçinin sigorta olayının meydana geldiği tarihte mevzuata göre sigortalı olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu koşul işçinin o tarihte diğer Akit Tarafın mevzuatına göre sigortalı olması halinde yerine getirilmiş sayılır.MADDE 23


(1) İlgilinin talep edebileceği yardımlar aşağıdaki şekilde tasfiye edilir:
(a) Akit Taraflardan her birinin kurumu, kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanan yardımlardan faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmiş olup olmadığını, gerektirdiğinde önceki madde hükümlerini de nazara almak suretiyle tespit eder.
(b) Yukarıdaki bende göre yardıma hak kazanılıyorsa? bahis konusu kurum, ilgili maddeye göre birleştirilen sigortalılık sürelerinin tamamını kendi uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş gibi kabul ederek, ilgilinin hak kazanabileceği nazari yardım tutarını hesaplar; ve bu tutarın sigorta vak?asının vukuundan önce kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş süreler toplamı oranına tekabül eden kısmını tayin eder; bu meblağ bahis konusu kurumun ilgiliye ödemesi gereken yardımı teşkil eder.
© Bununla birlikte, yardım tutarının geçmiş devrelerin süresine bağlı olmaması halinde, bu tutar yukarıdaki bentde sözü edilen « nazari miktar » olarak kabul edilir; Bu takdirde ilgili kurum ilgili kimseye ödenmesi gereken yardımın fiili tutarını; uyguladığı mevzuata göre sigorta olayının meydana gelmesinden önce geçen sigortalılık devreleri süresinin ilgili kimsenin veya ölen kişinin 20 yaşına bastığı tarihte veya (20 yaşına basmadan önce akit taraflardan birinin mevzuatına göre işçi niteliği ile sigortalı idiyse) sigortalılığın başladığı tarihle sigorta olayının meydana geldiği tarih arasında geçen devrenin süresine oranı ölçüsünde tesbit eder.
(d) İlgili kimse, yukarıdaki madde hükümleri nazara alındığında, kendisi hakkında uygulanacak mevzuatlara göre gerekli koşulları belirli bir zamanda yerine getiremediği, fakat bunlardan yalnız birinin koşullarını yerine getirdiği takdirde, yardım tutarı, duruma göre, bu fıkranın (b) veya © bendi hükümleri gereğince tesbit olunur.
(e) İlgili, kendisi hakkında uygulanacak mevzuatlara göre gerekli şartları belirli bir zamanda yerine getiremediği, fakat, bunlardan birine göre gerekli şartları, diğer akit taraf mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerinin nazara alınmasına ihtiyaç duyulmaksızın, yerine getirebildiği takdirde; yardım tutarı, yalnız yardıma hak kazanmış bulunduğu mevzuat hükümlerine göre ve yalnız bu mevzuata tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle tayin olunur.
(f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda evvelce tasfiye olunan yardımlar, önceki madde hükümleri nazari itibare alınmak suretiyle, ilgili hakkında uygulanabilecek diğer mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine geldiğinde, bu fıkranın (b) ve © bendindeki esaslara göre yeniden gözden geçirilir.
(2) 22 nci madde hükmü uygulanmaksızın, yalnız bir Akit Tarafın mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle ve bu mevzuat hükümlerine göre ilgilinin hak kazanabileceği yardım tutarı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre tayin olunan yardım tutarından fazla olduğu takdirde, bu Akit Tarafın kurumunca yapılan yardım, aradaki fark kadar arttırılır.
(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendi ile 26 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu bölüm hükümlerinden fayadalanabilecek durumda olan kimseler, haklarında yalnız bir Akit Tarafın mevzuatının uygulanmasını isteyemezler.- 2 -
ÖZEL HÜKÜMLER
MADDE 24


Yaşlılık sigortası hakkında Hollanda mevzuatına tabi bir sigortalının, 65 yaşından küçük olan ve Türkiye?de ikamet eden karısı da, aşağıda yazılı süreler hariç olmak üzere aynı mevzuata göre sigortalıdır.
(a) Türkiye’de mecburi bir yaşlılık sigortasına tabi olarak geçen
süre; (b) Böyle bir sigortadan yaşlılık aylığı almakta olduğu süre,MADDE 25


Hollanda kurumları, yaşlılık aylığını, doğrudan doğruya ve yalnız ilgili mevzuata tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerine göre hesaplarlar.MADDE 26


Sözleşmenin 26. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27


(1) Yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatında, 1 Ocak 1957 tarihinde 65 yaşını tamamlamış olan kimseler için öngörülen geçici aylıklardan, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar.
(2) Yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatında, 1 Ocak 1957 tarihinde 15-65 yaşlar arasında olan kimseler için öngörülen geçici menfaatlerden, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar.MADDE 28


Dul ve yetimler sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatının geçici hükümleri gereğince, 1 Ekim 1959?dan önce vuku bulmuş ölüm hallerinde yapılması öngörülen yardımlardan, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar.MADDE 29


Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları hakkındaki Türk mevzuatının uygulanmasında, sigortalı, Türkiye?de yaşlılık sigortasına tabi işe girmeden önce, Hollanda da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuşsa, bahis konusu Hollanda rejimine tabi olduğu ilk gün, Türk mevzuatına göre yaşlılık sigortasına tabi işe ilk defa girdiği gün olarak kabul edilir.BÖLÜM 4
İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARIMADDE 30


(1) Türkiye mevzuatına göre sigortalı olan bir işçi veya benzerinin 8 inci madde hükümlerine uygun olarak Hollanda?da çalıştığı sırada bir işkazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması yahut, Türkiye mevzuatına göre tedavi edilmeğe başladıktan sonra ikametgahını Hollanda?ya nakletmesi halinde, sağlık yardımları, masrafları yetkili kurum tarafından karşılanmak üzere, sigortalının geçici olarak çalıştığı veya yeni ikametgahının bulunduğu yerdeki kurum tarafından sağlanır.
(2) Sağlık yardımlarının kapsamı, süresi ve ifa şekilleri bakımından, 13 üncü maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
(3) Bu maddede bahis konusu olan hallerde para yardımları, 13 üncü maddenin 5 inci fıkrası hükümlerine göre yapılır.MADDE 31


Türk Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmaya başlamış olan bir sigortalının ikametgahını Hollanda?ya nakletmesi halinde, nakilden önce bu Kurumun müsaadesinin alınması gerekir. Müsaade talebi yalnız, sigortalının sağlık durumunun ikametgahını Hollanda?ya nakletmesine mani olduğu hakkında, bu kurumun bir hekimi tarafından verilen rapor üzerine reddolunabilir.MADDE 32


30 uncu maddede bahsolunan hallerde yapılacak sağlık yardımlarının tutarı, 17. maddede belirtilen esaslar dahilinde, Hollanda Kurumlarına ödenir.BÖLÜM 5
AİLE YARDIMLARIMADDE 33


(1) Hollanda?da çalışan ve çocukları Türkiye?de ikamet eden veya yetiştirilen Türk Işçileri, aile yardımlarından, Hollandalı işçilerin tabi oldukları şartlarla faydalanırlar.
(2) Aile yardımları, bu yardımların ödendiği kimse tarafından aile bireylerinin bakımına tahsis olunmadığı takdirde, Hollanda kurumu, anılan yardımları, yükümlülükten kurtarıcı sonuçları ile, Türk yetkili makamı tarafından bu maksatla tayin olunan kurumun talebi üzerine ve bu kurumun aracılığı ile, aile bireylerini fiilen geçindirmekle yükümlü gerçek veya tüzel kişiye öder.BÖLÜM 6
İŞSİZLİKMADDE 34


Hollanda mevzuatına göre sağlanan işsizlik yardımlarına hak kazanılmasında, Türkiye?deki çalışma süreleri ile Hollanda?daki çalışma süreleri birleştirilir.MADDE 34 bis


Hollanda’ya giden Türk İşçisi bu ülkede bulunduğu sürece, Hollanda mevzuatında öngörülen işsizlik yardımlarından;
(a) Yukarıdaki madde gereğince birleştirilen sürelerde nazara alındığında bu mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirmesi;
(b) Yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuata göre çalıştırılmış olması:
kaydıyla,
Yararlanmak hakkına sahiptir.KISIM IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERMADDE 35


Yetkili Makamlar;
(1) Bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli bütün idari hazırlıkları yaparlar;
(2) Bu sözleşmenin uygulanması maksadıyla alınan tedbirler hakkında birbirlerine bilgi verirler;
(3) Sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapılabilecek mahiyetteki bütün mevzuat tadilleri hakkında birbirlerine bilgi verirler.MADDE 36


(1) Bu sözleşmenin uygulanmasıyla görevli makam ve kurumlar, bu sözleşmenin uygulanmasına gayret ederler ve tıpkı kendi mevzuatlarının uygulanmasında olduğu gibi davranırlar.
(2) İki Akit Tarafın makam ve kurumları bu sözleşmenin uygulanmasında, gerek birbirleriyle gerekse ilgili şahıslar veya bunların vekilleriyle doğrudan doğruya yazışabilirler.
(3) Türk mevzuatına göre malüllük veya işgöremezlik derecelerinin tespitine ilişkin hükümlerin uygulanmasında, bir Hollanda sağlık kurumunca verilmiş olan tıbbi raporlar Türk kurumlarınca verilmiş gibi kabul edilirler.
MADDE 37


(1) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre bu Akit Taraf mevzuatının uygulanmasında düzenlenen belgeler için tanınmış olan pul, resim ve harç muafiyeti veya indirimler, diğer Akit Taraf mevzuatının veya bu sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelere de teşmil edilir.
(2) Bu sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelerle yazılan yazılar elçilik ve konsoloslukların tasdikinden ve konsolosluk harçlarından muaftır.MADDE 38


(1) Bu Sözleşmenin uygulanmasında, kurumlar, aralarında doğrudan doğruya ve Fransızca yahut İngilizce olarak yazışırlar.
(2) Akit Taraflardan birinin kurum ve makamları, kendilerine sunulan dilekçe ve diğer belgeleri, sırf diğer Akit Tarafın resmi diliyle yazılmış olmasından dolayı reddedemezler.MADDE 39


Akit Taraflardan birinin mevzuatının uygulanmasında, bu tarafın bir makamına, kurumuna veya diğer bir teşekkülüne belirli bir süre içinde verilmesi gerekli olan dilekçe, bildirge veya müracaatlar, aynı süre içinde diğer tarafın bunlara tekabül eden bir makamına, kurumuna veya diğer bir teşekkülüne verilebilir. Bu halde, başvurulan makam, kurum veya teşekkül, bu dilekçe, bildirge veya müracaatları geciktirmeksizin diğer Akit tarafın yetkili makam, kurum veya teşekkülüne, ya doğrudan doğruya, veya Akit tarafların yetkili makamlarının aracılığı ile intikal ettirirler.MADDE 40


(1) Diğer Akit taraf ülkesinde bulunan kimselere bu sözleşme gereğince para yardımları ödemek durumunda olan kurumları, ödemeyi kendi paralarıyla yaparak görevlerini yerine getirmiş olurlar; kurumların diğer Akit Taraf ülkesindeki bir kuruma ödeme yapmaları gerektiğinde ise, bu ödeme diğer tarafın parasıyla yapılmak zorundadır.
(2) Bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili para transferleri, Akit taraflar arasında transfer tarihinde yürürlükte olan bu konudaki anlaşma ve kurallara göre yapılır.MADDE 41


(1) Bu sözleşmenin yorumu veya uygulanmasıyle ilgili olarak Akit Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Akit Tarafların yetkili makamları arasında müzakere yoluyla halledilir.
(2) Anlaşmazlıklar, müzakerelerin başlamasından itibaren 6 aylık bir süre içinde bu yoldan halledilemezse, konu teşekkülü ve çalışma usulleri Akit Tarafların hükümetleri arasında mutabık kalınarak tespit edilecek bir hakem kuruluna tevdi edilir. Hakem kurulu, anlaşmazlığı, bu sözleşmenin ana prensiplerine ve ruhuna göre halleder. Kurulun kararları kesin ve uyulması zorunludur.MADDE 42


(1) Akit taraflardan birinin kurumu, yardıma hak kazanan bir kimseye avans ödemişse, bu kurum veya onun talebi üzerine diğer tarafın yetkili kurumu, bu avansı, ilgilinin hak ettiği ödemelerden keser.
(2) Yardıma hak kazanmış olan kimse, para yardımlarına müstehak bulunduğu süre içinde, Akit taraflardan birinin sosyal yardımlarından faydalanmış ise, sosyal sigorta yardımlarını ödeyen kurum, bu yardımlardan, sosyal yardım olarak ödenmiş meblağ kadarını, sosyal yardım teşkilatının talebi üzerine ve onun hesabına keser.KISIM V
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLERMADDE 43


(1) Bu sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için hiç bir yardım ödenmesi hakkını doğurmaz.
(2) Bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi olarak geçmiş olan bütün sigortalılık süreleri, bu sözleşme hükümlerine göre hak kazanılacak yardımların tayininde nazara alınır.
(3) Bu maddenin 1. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vukua gelmiş olaylar için dahi, bu sözleşme hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanabilir. Bu maksatla, ilgilinin vatandaşlık durumu veya ikametgahının diğer Akit Taraf ülkesinde bulunması yüzünden bağlanamamış veya ödenmesi durdurulmuş olan bütün aylık veya gelirler, ilgilinin müracaatı üzerine, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlanır veya ihya edilir; şu kadar ki, evvelce toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilen haklar için bu hüküm uygulanmaz.
(4) Yukarıdaki fıkranın uygulanmasından doğan haklar için, ilgilinin sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde müracaat etmesi halinde, akit tarafların mevzuatında yer alan hakkın düşmesi ve zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
Müracaat bu süreden sonra yapılmışsa yardım hakkı yine düşmez veya zamanaşımına uğramaz; şu kadar ki, bu hak, akit tarafın mevzuatında daha müsait hükümler bulunmadığı takdirde, müracaat tarihinden başlar.MADDE 44


Bu sözleşme, Hollanda Krallığı bakımından, Avrupa’daki Krallık ülkesinde uygulanır.MADDE 45


Bu sözleşme, tasdik edilir ve tasdik belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Lahey?de teati edilir.MADDE 46


Bu sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.MADDE 47


Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Akit Taraflar sözleşmeyi fesh edebilirler. Fesih için engeç, içinde bulunulan takvim yılının sona ermesinden 6 ay önce karşı tarafa ihbarda bulunulması şarttır. Bu takdirde sözleşme, o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkar.MADDE 48


(1) Sözleşmenin feshi halinde, hükümlerinin uygulanmasından doğan bütün haklar saklı kalır.
(2) Feshin muteber olduğu tarihten önceki süreler dolayısıyla ileride iktisap edilecek haklar; sözleşmenin feshi sebebiyle kaybolmaz; bu hakların ne suretle devam ettirileceği sözleşmenin feshinden sonraki devreler için varılacak bir mutabakatla veya böyle bir mutabakata varılamaması halinde ilgili kurumun uyguladığı mevzuat ile tespit edilir.


Usulüne göre yetkili kılınan temsilciler işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
Ankara’da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak iki nüsha düzenlenmiştir.Türkiye Cumhuriyeti adına Hollanda Krallığı adına
Ali Naili ERDEM Dr. G. M. J VELDKAMP
Çalışma Bakanı Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı


A. R. Tammenoms BAKKER,
Hollanda BüyükelçisiİMZA PROTOKOLÜ


Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (Bundan sonra «Sözleşme» olarak bahsedilecektir) imzalandığı sırada aşağıda imzaları bulunan temsilciler şu hususlarda mutabık kalmışlardır.
1- İşçilerin, uzun süreli işgöremezliklerinin mali sonuçlarına karşı mecburi olarak sigortalanmalarına müteallik yeni mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, Hollanda mevzuatında işkazaları ve meslek hastalıklarının tazmini için ayrı bir rejimin bulunmayacağı kaydedilmiştir. Bu takdirde, işkazaları ve meslek hastalıkları halinde yapılacak yardımlar, sözleşmenin 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) 1,2 ve 4 üncü sıralarında kayıtlı genel rejimler çerçevesi içerisinde sağlanacaktır.
2- Sözleşme, yukarıdaki 1 inci fıkrada bahsolunan yeni Hollanda mevzuatından daha önce yürürlüğe girdiği takdirde, bu sözleşme işkazaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatına uygulanacaktır.
Bu protokol sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
Ankara’da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak iki nüsha düzenlenmiştir.Türkiye Cumhuriyeti adına Hollanda Krallığı adına
Ali Naili ERDEM Dr. G.M.J.VELDKAMP
Çalışma Bakanı Sağ. ve Sos. İşl. Bakanı


A. R. Tammenoms BAKKER
Hollanda BüyükelçisiTürkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekilleri Hakkında İdari Anlaşma


İmza Tarihi ve Yeri: 14.5.1967/La-Haye
Yayınlandığı Resmi Gazete:
Tarih ve Nosu : 26.6.1969/13233
Yürürlük Tarihi: 1.2.1968Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekilleri Hakkında İdari Anlaşma


Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 5 Nisan 1966 tarihinde Ankara?da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (Aşağıda Sözleşme olarak adlandırılmıştır) 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 35 inci maddesi hükümlerinin uygulama şekilleri hakkında, Türkiye ve Hollanda yetkili mercileri:
«Türkiye’nin La Haye Büyükelçisi V. Halefoğlu tarafından temsil olunan Türkiye Çalışma Bakanı» ile «Hollanda Sosyal İşler ve Halk Sağlığı Bakanı B. Roolvink» aşağıdaki hükümleri müştereken kararlaştırmışlardır.BÖLÜM 1


MADDE 1


Sözleşmenin ve bu İdari Anlaşmanın uygulanmasında aşağıda isimleri yazılı teşekküller İrtibat Büroları olarak seçilmişlerdir.
(1) Hollanda’da:
(a) Hastalık ve analık halinde yapılacak sağlık yardımları için:
Hastalık Sandıkları Konseyi «Ziekenfondsraad» Amsterdam:
(b) Aile yardımları için: Çalışma Konseyleri Derneği «Vereenigingvan Radenvan Arbeid» Amsterdam:
© İhtiyarlık ve ölüm aylıkları ile bu aylıklardan yararlanacak kimselere ödenecek aile tahsisleri için: Sosyal Sigortalar Bankası «SocialeVerzekeringsbank» Amsterdam:
(d) Bütün diğer hallerde : Müşterek Yönetim Bürosu «GemeenschapplejkAdministratiekantoor» Amsterdam:
(2) Türkiye’de : Sosyal Sİgortalar Kurumu - AnkaraMADDE 2


(1) Sözleşmenin 8 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen halde, işyeri merkezinin bulunduğu memleketin bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen makam veya kurumu, işçiye anılan memleket mevzuatına tabi olmakta devam ettiğini gösterir bir belge verir.
Bu belge, gerektiğinde, işverenin diğer memlekette bir vekilinin bulunması halinde bu vekil tarafından, yoksa bizzat işçi tarafından temin edilir.
Aynı işyerine bağlı birden fazla işçinin müşterek bir iş yapmak üzere diğer memlekete aynı zamanda gitmesi halinde, bütün işçiler için bir tek belge düzenlenebilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında anılan makam veya kurum aşağıda gösterilmiştir.
Hollanda’da: Sosyal İşler ve Halk Sağlığı Bakanlığı Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu- Ankara
MADDE 3


Sözleşmenin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen tercih hakkını kullanmak için, işçi, işverenini de haberdar ederek temsil edilen memleketin yukarıdaki maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen makam veya kurumuna müracaat eder.
Müracaatın yapıldığı makam veya kurum durumu diğer memleketin makam veya kurumuna bildirir.BÖLÜM 2
HASTALIK-ANALIKMADDE 4


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında bahsi geçen işçi, sigortalılık devrelerinin birleştirilmesinden yararlanmak için, yetkili tarafa son geliş tarihinden hemen önce tabi olduğu mevzuata göre geçmiş sigortalılık sürelerini gösterir bir belgeyi yetkili kuruma ibraz etmeye mecburdur.
(2) Belge, işçinin talebi üzerine, aşağıda isimleri yazılı kurumlarca verilir:
(a) Hollanda?da geçmiş sigortalılık devreleri için:
(i) Para yardımları sözkonusu ise, işçinin son defa sigortalı olduğu Hastalık Sigortası Para Yardımları Kurumu:
(ii) İşçi yalnız sağlık yardımları bakımından sigortalı ise, Hastalık Sigortası Sağlık Yardımları Kurumu:
Anılan Kurum işçinin para yardımları bakımından sigortalı olmadığını belirtir.
(b) Türkiye’de geçmiş sigortalılık süreleri için:
Sosyal Sigortalar Kurumunun yetkili şubesi:
(3) İşçi anılan belgeyi ibraz etmezse, gittiği memleketin yetkili kurumu, yukarıda belirtilen kurumdan belgeyi düzenleyip kendisine göndermesini ister.

(4) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında bahsi geçen işçi, diğer memlekete gelmesinden önce son defa sigortalı olduğu yetkili kurumca kendisine veya bir aile ferdine protez, önemli araç veya önemli yekûn tutan diğer sağlık yardımları yapılmasına hak kazanmış ise, bu yardımlar, işçinin hareketinden sonra fiilen yapılmış olsa dahi, anılan kurumca karşılanır.MADDE 5


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre sağlık yardımlarından yararlanmak için işçi, ikametgahını nakletmeden önce son defa sigortalı olduğu memleketin yetkili kurumunca verilmiş, kendisinin bu yardımlara hak kazandığını ve bilhassa yardımların yapılabileceği azami süreyi belirten bir belgeyi, ikamet mahallindeki kuruma ibraz eder. Eğer işçi anılan belgeyi ibraz etmezse , ikamet mahallindeki kurum, yetkili kuruma belgenin temini için müracaat eder.
(2) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.MADDE 6


(1) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında bahsi geçen işçi, yetkili tarafta değil de diğer Akit Taraf ülkesinde geçici olarak ikamet ettiği sırada sağlık yardımlarından (Gerektiğinde hastanede tedavi dahil) yararlanmak için mümkün olduğu takdirde geçici ikametin başlamasından önce yetkili kurumca verilmiş ve kendisinin bu yardımlara hak kazandığını gösterir bir belgeyi geçici ikamet mahallindeki kuruma ibraz eder. Bu belgede, bilhassa yardımların yapılabileceği devrenin süresi belirtilir. İşçi anılan belgeyi ibraz etmediği takdirde, geçici ikamet mahallindeki kurum, yetkili kuruma, belgenin temini için, müracaat eder.
(2) Yukarıdaki fıkra hükümleri, aile fertlerine diğer memleketteki geçici ikametleri sırasında kıyas yoluyla uygulanır.MADDE 7


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ve 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen hallerde sağlık yardımlarının yapılması için aşağıdaki hükümler uygulanır.
(2) Yatarak tedavi halinde, geçici ikamet mahallindeki kurum, ilgilinin bir hastane veya sağlık tesisine giriş tarihini ve sözkonusu tedavinin muhtemel süresini, duruma ıttılaından itibaren 7 gün içinde yetkili kuruma bildirir; hastaneden veya sağlık tesisinden çıkış halinde de, geçici ikamet mahallindeki kurum, söz konusu çıkış tarihini, duruma ıttılaından itibaren 7 gün içinde yetkili kuruma bildirir.
(3) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, yardımların sağlanmasında öngörülen müsadeyi almak için, geçici ikamet mahallindeki kurum, yetkili kuruma müracaat eder. Bu yardımlar mutlak müstaceliyet halinde, yetkili kurumun izni olmadan yapılırsa, geçici ikamet mahallindeki kurum, yetkili kurumu derhal haberdar eder.
(4) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında öngörülen mutlak müstaceliyet halleri, ilgilinin hayatını veya sağlığını ağır surette tehlikeye düşüren ve yardımın derhal yapılmasını gerektiren hallerdir. Bir protez veya aracın kazaen kırılması veya bozulması halinde, mutlak müstaceliyeti tespit için, söz konusu malzemenin tamiri veya yenilenmesi zaruretinin belirtilmesi kâfidir.
(5) Hastalık Sandıkları Konseyi ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında öngörülen yardımların listesini müştereken düzenlerler.MADDE 8


(1) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında bahsi geçen işçi, yeni ikamet yerinin bulunduğu memlekette sağlık yardımlarından yararlanmak için, anılan memleketteki kuruma bir belge ibraz etmek zorundadır. Bu belge ile, yetkili kurum, işçiyi, ikametgâhının naklinden sonra yardımlardan yararlanmaya devam hakkını muhafazaya yetkili kılar. Anılan kurum, gerektiğinde aynı belgede sağlık yardımlarının yetkili taraf mevzuatına göre devam edeceği azami süreyi de belirtir. Belge mücbir sebeplerle önceden düzenlenememişse, yetkili kurum, bunu işçinin ikametgâhını naklinden sonra ve müracaatı üzerine de verebilir.
(2) İşçinin yeni ikamet mahallindeki kurumca yardımların yapılmasında, bu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 2. ve 3. fıkraları hükümleri, kıyas yoluyla uygulanır.
(3) Yeni ikamet mahallindeki kurum, yardımları fiilen ve muntazaman devam edip etmediğini tespit için, ilgiliyi, gerek kendi müracaatı gerek yetkili kurumun talebi üzerine, eşit devrelerle muayene ettirir. Anılan kurum bu muayeneleri yaptırmakla ve neticelerini yetkili kuruma derhal bildirmekle yükümlüdür. Yardımların yetkili kurumca kaşılanmaya devam olunması bu usullere uyulmasına bağlıdır.
(4) Bu maddenin 1 ilâ 3 üncü fıkraları hükümleri, hastalık veya analık halinin vukuundan sonra ikametgâhlarını diğer memlekete nakleden aile fertlerine, kıyas yoluyla uygulanır.
(5) İkamet mahallindeki kurum, hastanede tedavinin sona ermesi gerektiğini tespit ettiği takdirde işçiye, söz konusu tedavinin sona eriş tarihini bildirir ve bildirisinin bir suretini derhal yetkili kuruma gönderir.MADDE 9


(1) Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 1. fıkrasında bahsi geçen aile fertleri, ikamet yerlerinin bulunduğu memlekette sağlık yardımlarından yararlanmak için, anılan memleketteki kuruma aşağıdaki belgeleri ibraz ederek kaydolmaya mecburdurlar:
(i) İşçinin talebi üzerine yetkili kurumca 3 nüsha olarak verilmiş işçinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının bulunduğunu ve işçi tarafından bildirilen aile fertlerinin isimlerini gösterir bir belge. Bu belge, hükümsüzlüğü yetkili Kurumca ikamet mahallindeki kuruma bildirilinceye kadar geçerlidir.
[ii) Aile fertlerine sağlık yardımları sağlanması için, ikamet yerinin bulunduğu memleket mevzuatınca normal olarak gerekli görülen belgeler.
(2) İkamet mahallindeki kurum, kendi mevzuatına göre aile fertlerinin yardımlarından yararlanma hakkına sahip olup olmadıklarını yetkili kuruma bildirir.
(3) Aile fertlerine sağlık yardımlarının yapılması, bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgenin geçerliliğine bağlıdır.
(4) İşçi ve aile fertleri, bu fertlerin sağlık yardımlarından yararlanma haklarına tesir eden mahiyetteki her türlü değişikliği, bilhassa işçinin işini terk ettiğini veya değiştirdiğini yahut işçinin veya ailesinden birinin daimi veya geçici ikametgâhını naklettiğini, yetkili kuruma ve aile fertlerinin ikamet mahallindeki kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
(5) Yardımlardan haksız yere yararlanmış olan kimse hakkında muamele yapmak isteyen yetkili kuruma, daimi ikamet mahallindeki kurum yardımcı olur.MADDE 10


Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2. fıkrasında öngörülen halde, yetkili kurum, gerektiğinde, yetkili kurumun bulunduğu memlekete ikametgâhını nakletmiş olan aile fertlerinin her biri için, son ikametgâhın bulunduğu memleketteki kurumdan, nakilden hemen önce yardım yapılan sürelere ait bilgilerin verilmesini ister.MADDE 11


(1) Sözleşmenin 16 ncı maddesinin 2. fıkrasında öngörülen aylık veya gelir alan kimse, ikamet yerinin bulunduğu memlekette sağlık yardımlarından yararlanmak için, anılan memleketteki kuruma bir belge ibraz ederek kaydolmaya mecburdur. Bu belgede, aylık veya gelir ödeyen kurumun tabi olduğu memlekete göre, «Sosyal Sigortalar Kurumu» veya «Hastalık Sandıkları Konseyi», aylık veya gelir alan kimsenin ve aile fertlerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olduğunu bildirir. Belgeyi düzenleyen kurum, ikamet mahallindeki İrtibat Bürosuna belgenin ikinci nüshasını gönderir.
(2) Aylık veya gelir alan kimse, sağlık yardımlarından yararlanma hakkına tesir eden mahiyette her türlü değişikliği, bilhassa aylık veya gelirin kesildiğini veya durdurulduğunu ve kendisinin veya aile fertlerinin ikametgahlarını naklettiklerini ikamet mahallindeki kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(3) Belgeyi düzenleyen kurum, aylık veya gelir alan kimsenin ikamet mahallindeki İrtibat Bürosuna, bu kimsenin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının sona erdiğini bildirir.
MADDE 12


(1) Yetkili tarafta değil de, diğer Akit Taraf ülkesinde geçici olarak ikameti sırasında para yardımlarından yararlanmak için işçi, geçici ikamet mahallindeki kuruma (Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2. fıkrasında öngörülen halde, 5 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeyi, sözleşmenin 13 üncü maddesinin 1. fıkrasında öngörülen halde, 6 ıncı maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeyi ve sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2. fıkrasında öngörülen halde, 8 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeyi ibraz ederek) derhal müracaatta bulunur. Eğer bulunduğu memleketin mevzuatı gerektiriyorsa müracaatına müdavi hekim tarafından verilmiş bir işgöremezlik belgesini ekler. Ayrıca, bulunduğu memleketteki kendi adresini ve işvereni ile yetkili kurumun isim ve adresini de bildirir.
(2) Eğer işçi, yukarıdaki fıkrada öngörülen belgeyi ibraz etmezse geçici ikamet mahallindeki kurum, böyle bir belgenin veya işçinin yetkili memleket mevzuatına göre halâ sigortalı olduğunu gösterir bir belgenin temini için, yetkili kuruma müracaat eder. Bununla beraber, 8 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belge ancak mücbir sebeplerle önceden düzenlenememişse, ikametgâhın naklinden sonra düzenlenir.MADDE 13


(1) Geçici ikamet mahallindeki kurum, derhal ve en geç işçinin bu kuruma başvurduğu tarihi takip eden 3 gün içinde, hekimlerinden birine işçiyi muayene ettirir. Yetkili kurum, 8 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgede, işçinin sağlık kontrolüne tabi olacağı bir tarih bildirmişse, ikamet halindeki kurum, ilk muayeneyi bu tarihe kadar geciktirebilir.
(2) İşçinin işgöremez durumda olup olmadığını belirten ve işgöremezliğin mevcut olması halinde bunun başladığı tarihi, teşhis ve muhtemel işgöremezlik süresini gösteren hekim raporu, muayene tarihini takip eden 3 gün içinde, geçici ikamet mahallindeki kurumca, yetkili kuruma gönderilir. Geçici ikamet mahallindeki kurum, bu meyanda, işçinin bu kuruma başvurduğu tarihi de bildirir.MADDE 14


(1) İşçi geçici ikamet mahallindeki kurumun idari kontrol nizamına tabidir.
(2) Geçici ikamet mahallindeki kurum, ilk sağlık kontrolünden sonra, kendi sigortalılarına uygulanan şartlar dahilinde tıbbi ve idari kontrole devam eder. Tıbbi kontrol, işçinin son hekim raporuna göre, muhtemelen işgöremez halde kalacağı devrenin sonunda yeniden kontrole tabi tutulmasına kadar sık sık yapılır.
(3) İşçinin halâ işgöremez durumda olup olmadığını belirten ve teşhis ve muhtemel işgöremezlik süresini de gösteren hekim raporları, muayene tarihini takip eden 7 gün içinde, geçici ikamet mahallindeki kurumca, yetkili kuruma gönderilir.
(4) İşçi kontrol nizamına uymadığı takdirde, geçici ikamet mahallindeki kurum, durumu derhal yetkili kuruma bildirir, Bildiride ihlalin mahiyeti ve kendi sigortalısına bu gibi ahvalde, mutat olarak, ne gibi işlemler yapıldığını da belirtir.MADDE 15


(1) Hekim, işçinin tekrar işe başlamaya müsait durumda olduğunu veya olacağını tespit ederse, geçici ikamet mahallindeki kurum, işçiye işgöremezliğinin sona erdiğini bildirir ve bildirinin bir suretini hekim raporuyla birlikte derhal yetkili kuruma gönderir.
(2) Yetkili kurum, aldığı bilgilere dayanarak, işçinin tekrar işe başlamaya müsait olduğuna karar verirse, kararını kendisine bildirir ve bildirinin bir suretini ikamet mahallindeki kuruma gönderir.
(3) Böyle bir durumda, ikamet mahallindeki kurumla yetkili kurum işgöremezliğin sona erdiğine dair, birbirinden farklı iki tarih tespit ederlerse, yetkili kurumun tespit ettiği tarihe itibar olunur.MADDE 16


İşçinin, yetkili tarafa dönmesi halinde, geçici ikamet mahallindeki kurum, durumu yetkili kuruma bildirir ve bildiriye seyahatin, işçinin sağlık durumu bakımından zararlı olup olmadığını gösteren hekim mütalaasını ekler.MADDE 17


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 13 üncü maddesinin 1,2 ve 6 ıncı fıkraları hükümlerine göre yapılan sağlık yardımları masraflarının, kurumların muhasebe kayıtlarından elde edilen fiili tutarları, yetkili kurumlarca, bu yardımları yapan, kurumlara ödenir.
(2) Türkiye?de bu konuda yapılan yardım tutarlarını gösterir belgeler Sosyal Sİgortalar Kurumuna ve bu Kurumca, örneği müştereken tespit edilen bir cetvelle birlikte, altı ayda bir, Hastalık Sandıkları Konseyine, gönderilir.
(3) Hollanda?da bu konuda yapılan yardım tutarlarını gösterir belgeler Hastalık Sandıkları Konseyine ve bu Konseyce, örneği müştereken tespit edilen bir cetvelle birlikte, altı ayda bir, Sosyal Sigortalar Kurumuna, gönderilir.
(4) Ödemelerde, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen yardımları yapmış olan Kurumun mevzuatına tabi işçilere sağlanan sağlık yardımlarına uygulanan tarifelerden yüksek olan tarifeler nazara alınmaz.MADDE 18


(1) Sözleşmenin 14 üncü maddesinin uygulanmasında, aile fertlerine yapılan sağlık yardımları masrafları, her takvim yılı için, götürü olarak hesaplanır.
(2) Götürü meblâğ, aile başına düşen yıllık ortalama miktarın, hesaba dahil edilen aile sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur.
Hesapla ilgili unsurlar şöyle tayin edilir:
(a) Hollanda için, aile başına düşen yıllık ortalama miktar, Hollanda mevzuatına tabi sigortalıların aile fertlerinin tamamına bu memleket kurumlarınca yapılan yıllık sağlık yardımları masrafları mecmuunun, bu memleket mevzuatına tabi ve yardım talebinde bulunabilen aile fertlerine sahip sigortalıların yıllık ortalama sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir;
(b) Türkiye için aile başına düşen yıllık ortalama miktar, sigortalılara ve bunların aile fertlerine yapılan sağlık yardımları masrafları mecmuunun, (Emsal+1) ile çarpılan yıllık ortalama fiili sigortalı sayısına bölünmesi ve elde edilen sayının anılan emsalle çarpılması suretiyle hesap edilir.
Sigortalı başına düşen aile fertleri ortalamasını gösteren emsal, aile fertleri mecmuunun sigortalı mecmuuna bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu emsal her takvim yılı için, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, kendi hesaplarında kullandığı istatistiki doneleri nazara almak suretiyle, tespit edilir ve netice tasvip edilmek üzere Hastalık Sandıkları Konseyine bildirilir. Bu konu ile ilgili her türlü anlaşmazlık yetkili makamlara sunulur.
(3) Sigortalıların aile sayısı ve ay olarak gösterilen çalışma süreleri bir yıllık icmal cetvelinde gösterilir.
Bu cetvel, ait olduğu yılı takip eden 6 ay içinde, 9 uncu maddenin 1 (i) fıkrasına göre yetkili kurumlarca düzenlenen belgelerin birer nüshası ile birlikte, bir taraftan Hastalık Sandıkları Konseyine, diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilir.MADDE 19


(1) Sözleşmenin 16 ncı maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre, Hollanda’da yapılan sağlık yardımları masrafları, her takvim yılı için aşağıda açıklandığı üzere, götürü olarak hesap edilir:
(a) Götürü meblâğ, aylık veya gelir alan kimse ve bu kimsenin aile ferdi başına düşen yıllık ortalama miktarın, hesaba dahil edilen aylık veya gelir alan kimseler ve bunların aile fertlerinin yıllık ortalama sayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir.
(b) Aylık veya gelir alan kimse ve bu kimsenin aile ferdi başına düşen miktar, ilgili memleketin kurumlarınca o memleket mevzuatına tabi aylık veya gelir alan kimselerin tamamına (Aile fertleri dahil) yapılan sağlık yardımları masrafları mecmuundan, aylık veya gelir alan kimse ve aile ferdi başına düşen ortalamaya eşittir.
© Hesaplar aylık veya gelir alan kimselerin dahil oldukları yaş gruplarına göre farklı olabilir.
(2) Sözleşmenin 16 ncı maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre Türkiye?de yapılan sağlık yardımları masraflarının ödenmesi, bu Anlaşmanın 17 nci maddesinin 1,2 ve 4. fıkralarında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılır.MADDE 20


(1) Sözleşmenin 17 ncimadesinde öngörülen ödemeler yetkili İrtibat Büroları aracılığı ile yapılır.
(2) İdare masraflarının karşılanması için, irtibat Büroları, bu Anlaşmanın 17, 18 ve 19 uncu maddelerine göre hesaplanan meblâğlar üzerinden bir yüzde oranında mutabık kalabilirler.
Bundan başka, borçlanılan meblâğlar üzerinden avans ödenmesinde de anlaşabilirler.
(3) İrtibat Büroları, bu Anlaşmanın 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine göre ödenecek meblâğlar için başka hesaplama şekilleri üzerinde mutabık kalabilirler.MADDE 21


Bu bölümün hükümleri, Türk mevzuatına göre iş kazası veya meslek hastalığı halinde yapılacak yardımlara kıyas yoluyla uygulanır.BÖLÜM 3
MALÜLLÜKMADDE 22


Bu bölümün uygulanmasında, Sözleşmenin 1 inci maddesinin (f) bendinde öngörülen Kurumdan başka, uyguladığı mevzuat gereğince münhasıran readaptasyon, tedavi ve buna bağlı hizmetlere müteallik tedbirlerin geliştirilmesi, kontrolü ve kazanma gücünde bir kaybın mevcudiyetinin tahkiki işleriyle görevli bir kurum da yetkili kurum sayılır.MADDE 23


(1) Hollanda mevzuatına göre yardım almakta olup, Türkiye?de ikamet eden kimselerin İdari ve tıbbi kontrolü, yetkili kurumun talebi üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile yapılır.
(2) Türk mevzuatına göre yardım almakta olup Hollanda?da ikamet eden kimselerin idari ve tıbbi kontrolü, yetkili Kurumun talebi üzerine, «NieweAlgemene Belvijfsvereniging» (Yeni Genel Meslek Derneği) aracılığı ile yapılır.
(3) Ancak, yetkili kurumun yardım mevzuu kimseyi kendi seçeceği bir hekime muayene ettirme ve bu kimsenin sağlık durumu ile çalışma gücünü koruma, iade veya artırmaya matuf tedbirler alma hakkı mahfuzdur.
MADDE 24


Bir memleketin kurumları, malûllük derecesinin tayininde, diğer memleketin kurumlarınca elde edilen tıbbi müşahedeleri ve idari malûmatı nazara alırlar; ancak, ilgiliyi kendi seçecekleri bir hekime muayene ettirme hakları mahfuzdur.


MADDE 25

Bir malullük aylığı almakta olan bir kimsenin, bu anlaşmanın 23...

Turkiye & Hollanda Kralligi arasinda yapilan sozlesmenin tam metni ekte sunulmustur, Ekteki Sozlesme Dokumaninin tam metnini indirebilirsiniz!
Eklenti Dosyaları
.doc
Hollanda (2).doc
Boyut: 57.5 KB / İndirilme: 5
Administrator
14-03-2011:20:25 #1

İmza Tarihi ve Yeri : 5.4.1966/ANKARA
Yayınlandığı Resmi Gazete
Tarih ve Nosu : 16.12.1967/12778
Yürürlük Tarihi : 1.2.1968

TÜRKiYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLiK ANTLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA
5 NİSAN 1966 TARİHLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN
TADİLİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞME

İmza Tarihi ve Yeri : 4.9.1980/ANKARA
Yayınlandığı Resmi Gazete
Tarih ve No?su : 2.4.1981/17298
Yürürlük Tarihi : 1.5.1983İki Devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki münasebetleri düzenlemeyi arzu eden: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Hollanda Kraliçesi aşağıda yazılı hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır:KISIM 1
GENEL HÜKÜMLERMADDE 1


Bu sözleşmenin uygulanmasında:
(a) « Mevzuat » tabiri, 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı Sosyal Güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride yürürlüğe konulacak kanun, tüzük ve yönetmelikleri;
(b) « Ülke » tabiri:
Türkiye bakımından, Milli sınırlar içindeki Türkiye ülkesini, Hollanda bakımından, Avrupa?daki Krallık ülkesini;
© « Vatandaşlar » tabiri:
Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını haiz kimseleri,
Hollanda bakımından, Hollanda vatandaşı olan kimseleri;
(d) « Yetkili Makam » tabiri:
Hollanda bakımından : Sosyal İşler Bakanı ve Çevre Temizliği ve Kamu Sağlığı Bakanı,
Türkiye bakımından: Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve yetkili diğer Bakanlıklar;
(e) « Kurum » tabiri, mevzuatı tamamen veya kısmen uygulamakla görevli teşkilat veya makamı;
(f) « Yetkili kurum » tabiri, sigortalının yardım talebinde bulunduğu tarihte bağlı bulunduğu kurumu veya kendisinden yardım talep etme hakkına sahip olduğu veyahut son defa çalıştığı ülkede ikamet etse idi kendisinden yardım talep etme hakkına sahip olacağı kurumu;
(g) « Yetkili taraf » tabiri, ülkesinde yetkili kurumun bulunduğu Akit Tarafı;
(h) « İkamet tabiri », daimi ikameti;
(i) « İkamet mahallindeki kurum » ve « bulunulan yerdeki kurum » tabirleri, sırasıyla, ilgilinin ikamet ettiği yerde yardımları yapmakla görevli kurumu ve ilgilinin geçici olarak bulunduğu yerde, bahis konusu yardımları bu Akit Taraf mevzuatına göre yapmakla görevli kurumu veya böyle bir kurum mevcut değilse, ilgili tarafın yetkili makamınca belirtilen kurumu;
(j) « Aile fertleri » tabiri, çalışan kimsenin, ikamet ettikleri memleket mevzuatına göre, yardımdan faydalanma hakkına sahip olarak kabul edilen ailesi fertlerini;
(k) « Ölen sigortalının hak sahipleri » tabiri, uygulanan mevzuata göre böyle kabul veya tarif edilen kimseleri;
(l) « Sigortalılık süreleri » tabiri, mevzuata göre sigortalılık süresi olarak tarif veya kabul edilen prim ödeme veya çalışma süreleri ile aynı mevzuata göre, sigortalılık süresi veya çalışma süresine muadil olarak kabul edilen bütün süreleri;
(m) « Yardımlar, Aylıklar » ve « Gelirler » tabirleri, kamu fonlarından ödenen bütün elemanlar da dahil olmak üzere, zamlar, ayarlamalar, ek tahsislerle birlikte bütün yardımları, aylıkları, gelirleri ve aylık veya gelir yerine ödenebilen sermaye yardımlarını;
ifade eder.MADDE 2


(1) Bu sözleşme aşağıda yazılı Sosyal Güvenlik Mevzuatına uygulanır:
(a) Hollanda’da:
1- Hastalık ve analık yardımları;
2- İşgöremezlik yardımları;
3- Yaşlılık yardımları;
4- Ölüm yardımları;
5- İşsizlik yardımları;
6- Aile tahsisleri;
7- Kömür ocağı işleten kuruluşlar tarafından çalıştırılan kimseler hakkında uygulanan özel rejimlere ilişkin mevzuat.
(b) Türkiye’de;
1- Ücretli işçilerin Sosyal Sigortaları (hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) mevzuatı;
2- Bağımsız çalışanlar ve serbest meslek sahiplerine ilişkin Sosyal Sigortalar (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm) mevzuatı;
3- Memurlar için T.C. Emekli Sandığı;
4- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde öngörülen kuruluşlar.
(2) Bu sözleşme, bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan mevzuatı değiştirecek veya tamamlayacak olan bütün kanun ve tüzüklere de uygulanır.
Sözleşme :
(a) Yeni bir Sosyal Sigorta koluna ilişkin mevzuata, Akit Taraflar arasında bu maksatla anlaşma yapılması şartıyla uygulanır.
(b) Mevcut Sosyal Güvenlik rejimlerini yeni sigortalı zümrelerine teşmil edecek olan mevzuata, bu hükümlerin yayınlandığının bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık bir süre içinde, ilgili Akit Taraf hükümetince itirazda bulunulmaması şartıyla uygulanır.MADDE 3


(1) Bu sözleşme hükümleri, Akit Taraflardan birinin vatandaşı olup bu taraflardan birinin mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş bulunan işçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri ve ölümlerinde hak sahipleri hakkında uygulanır.
(2) Bu sözleşme hükümleri, Kançılarya kadrolarında çalışanlar dahil, Elçilik ve Konsolosluklardaki meslek memurları ile Akit Taraflardan birinin resmi dairelerinde çalışmakta iken hükümetleri tarafından diğer taraf ülkesine gönderilen memurlar hakkında uygulanmaz.MADDE 4


Akit Taraflardan birinin vatandaşı olup, haklarında bu sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, 2 nci maddede yazılı mevzuata, mükellefiyetler ve haklar bakımından, diğer Akit Tarafın vatandaşları ile aynı şartlarla tabidirler.MADDE 5


(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazanılmış olan aylık veya gelirlerle bunlara yapılan zamlar, hak sahibinin ödemeyi yapacak kurumun bulunduğu ülkede değil de diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet etmesi sebebiyle, hiç bir indirime tabi tutulamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, kesilemez ve el konulamaz.
(2) Akit Taraflardan birinin sosyal sigorta yardımları, üçüncü bir devletin ülkesinde ikamet eden diğer Akit Taraf vatandaşlarına, bu üçüncü devlet ülkesinde ikamet eden kendi vatandaşları ölçüsünde ve aynı şartlarla ödenir.MADDE 6


(1) İki Akit Tarafın kurumlarınca kısmi aylıklar şeklinde bağlanan ihtiyarlık sigortası yardımları hariç olmak üzere bu Sözleşme aynı sigorta vak’ası veya aynı sigortalılık süresi için iki Akit Tarafın mevzuatı gereğince birden fazla yardım yapılmasına hak kazandırmadığı gibi böyle bir hakkı devam ettiremez.
(2) Bir yardımın diğer sosyal güvenlik yardımlarıyla veya bir kazançla birleşmesi halinde, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımın azaltılması, durdurulması veya kesilmesi gerekiyorsa, diğer akit tarafın mevzuatı gereğince sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılmış olması veya diğer akit taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi halinde de aynı hükümler uygulanır.
(3) 2 inci fıkra hükmünün uygulanması, her iki Akit Taraf mevzuatına göre ödenen yardımların azaltılmasını veya durdurulmasını gerektirirse, yardımlardan her biri, azaltılması icap eden miktarın yarısından daha fazla miktarda azaltılamaz veya durdurulamaz.

(4) Şu kadar ki, yukarıdaki fıkra hükmü, bu sözleşmenin 22 ve 23 üncü maddeleri gereğince iki Akit Tarafın mevzuatına göre aynı mahiyette yardımlara hak kazanılması hallerinde uygulanmaz.
(5) 2 inci fıkra hükmünün uygulanması, 22 ve 23 üncü maddeler hükümlerine göre tespit edilmiş olan bir yardımın azaltılmasını veya durdurulmasını gerektirdiği takdirde, yardımın azaltılması veya durdurulmasında, bu yardımların veya kazançların sadece 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde bahsolunan sigortalılık süreleriyle orantılı kısımları nazara alınır.KISIM II
UYGULANACAK MEVZUATIN TAYİNİ HAKKINDA HÜKÜMLERMADDE 7


Bu kısım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Akit Taraflardan birinin ülkesinde çalışan işçiler veya benzerleri, ikametgahlarının diğer Akit Taraf ülkesinde bulunduğunun kabul edilmesi veya bunların işverenlerinin yahut teşebbüs merkezinin diğer Akit Taraf ülkesinde bulunması hallerinde dahi, çalıştıkları tarafın mevzuatına tabidirler.MADDE 8


Aşağıda yazılı haller yukarıdaki madde hükmünden istisna edilmiştir.
(a) Bir teşebbüsün hizmetinde olup, normal olarak, bu teşebbüsün Akit Taraflardan birinin ülkesindeki bir işyerine bağlı bulunan işçiler veya benzerleri, bir işin yapılması maksadiyle, teşebbüs tarafından diğer Akit Taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, 24 ay müddetle, teşebbüs merkezinin bulunduğu Akit Taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi bu taraf mevzuatına tabi tutulurlar. Diğer Akit Taraf ülkesindeki çalışma süresi 24 ayı aştığı takdirde, bu sürenin sona ermesinden önce, işçinin muvafakatı ile işveren veya işverenin muvafakatı ile işçi tarafından, 7 nci madde hükmünü uygulama durumunda olan Akit Taraf yetkili makamının muvafakatı istenmek şartıyla teşebbüs merkezinin bulunduğu taraf mevzuatının uygulanmasına devam edilir. Yetkili makam, bu muvafakatı, ancak diğer tarafın yetkili makamının da müsadesini almak suretiyle verebilir.
(b) Merkezi Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve gerek başkasının hesabına gerekse kendi hesabına, demir, kara, hava veya deniz yolu ile yolcu veya yük taşıyan veya deniz balıkçılığı işleri yapan bir teşebbüsün hizmetinde gezici olarak çalışan işçiler veya benzerleri, teşebbüsün merkezinin bulunduğu Akit Taraf mevzuatına tabidirler; şu kadar ki, teşebbüsün diğer Akit Taraf ülkesinde bir şubesi veya daimi temsilciliği varsa, şube veya temsilcilik tarafından çalıştırılan kimseler, şubenin veya daimi temsilciliğinin bulunduğu Akit Taraf mevzuatına tabidirler.MADDE 9


(1) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydiyle, Akit Tarafların elçilik ve konsolosluklarında ve buralardaki memurların şahsi hizmetinde çalışan işçiler veya benzerleri hakkında 7 inci madde hükümleri uygulanır.
(2) Şu kadar ki, bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsolunan kimseler, elçilik veya konsoloslukca temsil edilen Akit Tarafın vatandaşı iseler çalışmaya başladıkları veya bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde, haklarında kendi memleketleri mevzuatının uygulanmasını isteyebilirler; yapılan tercihin eski sürelere şumulü yoktur.MADDE 10


Akit Tarafların yetkili makamları, aralarında anlaşmak suretiyle, bazı işçiler veya işçi toplulukları hakkında uygulanacak mevzuat bakımından bu sözleşmenin 7-9 uncu maddeleri hükümlerinden istisnalar öngörebilirler.KISIM III
ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 1
HASTALIK-ANALIK

MADDE 11


Bir işçi veya benzeri, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak iki Akit Tarafın mevzuatna da tabi olmuş bulunuyorsa yardımlara hak kazanılması, bu hakkın ihyası veya idamesi bakımlarından, her iki Akit Taraf mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirilir.MADDE 12


(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, sigortalılık süreleri bulunan bir işçi veya benzeri, diğer Akit Taraf ülkesine gittiğinde, kendisi ve aynı ülkede bulunan ailesi fertleri için, aşağıdaki şartlarla ülkesinde bulunduğu Akit Tarafın mevzuatında öngörülen hastalık ve analık sigortaları yardımlarından faydalanır.
(a) Bu Akit Taraf ülkesine son gelişinde çalışabilir durumda olmak,
(b) Bu ülkeye son gelişinden sonra mecburi sigortaya tabi tutulmuş olmak;
© Yukarıdaki maddede bahsolunan sigortalı süreleri toplamı nazara alınmak suretiyle, bu Akit Taraf mevzuatına göre gerekli şartları yerine getirmiş bulunmak.
(2) Bu maddenin 1. fıkrasında yazılı hallerde, işçi veya benzeri, aynı fıkranın a,b, ve c bendlerinde öngörülen şartları yerine getirmediği takdirde ve ikametgahını nakletmeden önce son defa sigortalı bulunduğu ülkede kalsa idi o taraf mevzuatına göre yardımlardan faydalanma hakkına sahip olacak idiyse, yardımlardan faydalanma hakkını muhafaza eder. İşçinin ayrıldığı memleketteki kurum, ikametgahın bulunduğu yerdeki kurumdan ilgiliye bu son kurum mevzuatında öngörülen şekil ve usullere göre sağlık yardımı yapılmasını isteyebilir.
MADDE 13


(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan ve bu taraf ülkesinde ikamet eden işçi veya benzeri, geçici olarak diğer Akit Taraf ülkesinde bulunduğu sırada durumu derhal yardım yapılmasını gerektirirse, hastahanede yapılacak tedaviler de dahil olmak üzere, sağlık yardımlarından faydalanır.
(2) Akit taraflardan birinin kurumunca sağlanan yardımlardan faydalanmağa başlamış ve bu taraf ülkesinde ikamet etmekte olan bir işçi veya benzeri ikametgahını diğer Akit taraf ülkesine naklettiği takdirde de yardımdan faydalanma hakkı devam eder; şu kadar ki , işçi ikametgahını değiştirmeden önce yetkili kurumun müsaadesini almak zorundadır; müsaade talebi, yalnız, bu kurumun bir hekimi tarafından ilgilinin sağlık durumunun ikametgahını diğer Akit Taraf ülkesine nakletmesine mani olduğu hakkında rapor verilmesi halinde reddolunabilir.
(3) Yukarıdaki fıkralar gereğince yardıma hak kazanmış bulunan bir işçi veya benzerine yapılacak sağlık yardımları, geçici olarak bulunulan yerdeki veya yeni ikamet mahallindeki kurum tarafından ve özellikle sağlık yardımlarının kapsamı ve ifa şekli bakımından, bu kurumun uyguladığı mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanır; şu kadar ki, yardımların süresi yetkili tarafın mevzuatında öngörülen süredir.
(4) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında bahsolunan hallerde, protezlerin, büyük cihazların ve önemli sağlık yardımlarının sağlanması, mutlak olarak müstacel olan haller müstesna olmak üzere, yetkili kurumun müsaade vermesi şartına bağlıdır.
(5) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında bahsolunan hallerde yapılacak para yardımları yetkili taraf mevzuatına göre sağlanır. Bu yardımlar, bir idari anlaşma ile tespit olunacak usullerle, yetkili kurum hesabına diğer taraf kurumunca da ödenebilir.
(6) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, aile fertlerinin geçici olarak diğer Akit Taraf ülkesinde bulunmaları veya, hastalık yahut analık halinin vukuundan sonra ikametgahlarını diğer Akit Taraf ülkesine nakletmeleri hallerinde de, kıyas yoluyla uygulanır.MADDE 14


(1) Akit taraflardan birinin kurumuna bağlı bir işçi veya benzerinin diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri, sanki işçi bunların ikamet mahallindeki kuruma bağlı imiş gibi sağlık yardımlarından faydalanırlar. Bu yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli ikamet mahallindeki kurumca uygulanan mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.
(2) Aile fertleri ikametgahlarını yetkili kurumun bulunduğu ülkeye naklettiklerinde, yardımlardan bu taraf mevzuatındaki hükümlere göre faydalanırlar. Bu hüküm, aile fertlerinin. ikametgahlarını değiştirmeden önce bulundukları memleketin kurumu tarafından sağlanan yardımlardan aynı hastalık veya analık vakası için faydalanmağa başlamış olmaları halinde de uygulanır; bu halde, yetkili kurumun uyguladığı mevzuatta sağlık yardımları için azami bir süre derpiş olunmuş ise, ikametgahın naklinden önce yardım yapılmış olan süreler nazara alınır.
(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasında bahsolunan aile fertleri ikametgahlarının bulunduğu ülkede mesleki bir faaliyet icra ediyorlarsa veya kendilerine sağlık yardımlarından faydalanma hakkını sağlayan bir aylık yahut gelir alıyorlarsa, bu madde hükümleri uygulanmaz.MADDE 14 bis


İşsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Akit Tarafın mevzuatına göre, gerektiğinde 11. madde hükümleri de nazara alınarak, sağlık yardımlarına hak kazanmak için gerekli şartları yerine getiren işsiz kimseler, diğer Akit Tarafın ülkesinde ikamet ettikleri sırada, aile fertleri ile birlikte sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu takdirde, sağlık yardımları, ilgili kimsenin yardım hakkı ikamet yerindeki kurumun uyguladığı mevzuata göre doğmuş gibi, bu kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanır; ancak yardım masrafları işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Akit Tarafın yetkili kurumunca ödenir.
MADDE 15


Bu bölüm hükümlerinin uygulanması bir işçi veya benzerine veya bunların aile fertlerinden birine her iki taraf mevzuatına göre de analık yardımlarından faydalanma hakkını kazandığı takdirde, gerekirse 11 nci maddeye göre birleştirilen sigortalılık süreleri de nazara alınmak suretiyle, yalnız doğumun vuku bulduğu ülkede yürürlükte olan mevzuat uygulanır.MADDE 16


(1) Aynı zamanda her iki Akit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan ve Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir kimse, bu taraf mevzuatıyla sağlanan sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulunduğu takdirde, gerek kendisine gerek aile fertlerine yapılacak sağlık yardımları, ikamet mahallindeki kurum tarafından ve sanki aylık veya gelir yalnız bu tarafın mevzuatına göre ödeniyormuşcasına sağlanır. Bu yardımların yükü ikamet mahallindeki kuruma aittir.
(2) Akit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimse diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet ettiği takdirde aylığı ödeyen Akit Tarafın mevzuatına göre gerek kendisinin gerekse ailesi fertlerinin müstehak bulundukları sağlık yardımları, ikamet mahalindeki kurumca sağlanır.
(3) Akit Taraflardan birinin mevzuatı sağlık yardımları karşılığı olarak aylık veya gelirden prim kesilmesini öngörüyorsa, bu maddede bahis konusu olan hallerde, aylık veya geliri ödeyen ve sağlık yardımlarının masrafını yükümlenen kurum, ödediği aylık veya gelirden bu kesintileri yapmağa yetkilidir.MADDE 17


(1) Bu sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 13 üncü maddesinin 1,2 ve 6 ncı fıkraları, 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve 16 ıncı maddenin 2 nci fıkrası gereğince yapılan sağlık yardımlarının tutarları, yetkili kurumlarca, bu yardımları yapan kurumlara ödenir.
(2) Ödeme, yetkili makamlar arasında akdolunacak bir idari anlaşmada tespit edilecek usullere göre yapılır, ödemenin götürü olarak yapılmasıda mümkündür.BÖLÜM 2
MALÜLLÜKMADDE 18


Sigortalı, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Akit Tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, yardımlara hak kazanılması bu hakkın ihyası veya idamesi bakımlarından, Akit Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartiyle, birleştirilir.MADDE 19


Bir sigortalı, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak iki tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, gerekirse 18 inci madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle yalnız, malüllükle sonuçlanan işgöremezlik halinin vukua geldiği tarihte tabi bulunduğu mevzuat ile sağlanan yardımlardan faydalanır.MADDE 20


(1) Malüllük yardımının durdurulmasından sonra, sigortalı yardıma tekrar hak kazanırsa, malüllük hali önceki yardımın yapılmasına sebep olan hastalıktan ileri geldiği takdirde, önceki yardımı yapmış olan kurum bu yardımı yapmağa devam eder.
(2) Malüllük yardımının kesilmesinden sonra sigortalının durumu kendisinin yeniden bir malüllük yardımı yapılmasını gerektirdiği takdirde, yardım, 19 uncu maddede yazılı esaslara göre yeniden tespit edilir.MADDE 21


Malüllük yardımından faydalanma hakkının doğması için, bu yardımların ödenmesine başlamadan önce, ilgiliye hastalık sigortasından ödenek verilmesi gereken süre, herhalde, malüllüğe sebep olan hastalığın meydana çıktığı veya kazanın olduğu tarihte sigortalının tabi bulunduğu mevzuatta öngörülen süredir.BÖLÜM 3
YAŞLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)
-1-
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 22


(1) Bir sigortalı, birbirini takip eden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Akit Tarafın mevzuatına da tabi olmuş ise, yardımlardan faydalanma hakkının doğması, bu hakkın ihyası veya idamesi bakımlarından, Akit Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartıyla, birleştirilir.
(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bazı yardımların yapılması, sigortalılık sürelerinin özel bir sosyal güvenlik rejimine tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, bu yardımlara hak kazanılması için, diğer Akit Taraf ülkesinde yalnız bu rejime tekabül eden bir sosyal güvenlik rejimine tabi olarak geçmiş süreler ile diğer Akit Tarafın başka rejimlerine tabi olarak aynı meslekte geçmiş süreler, aynı zamana rastlamamak şartıyla, birleştirilir. Sigortalı, bu sürelerin toplanmasına rağmen, bahis konusu yardımlardan faydalanmak için gerekli süreyi tamamlayamazsa, sözü edilen süreler, Akit Tarafların genel rejimleriyle sağlanan yardımlardan faydalanmak bakımından, yine birleştirilir.
(3) Bir Akit Tarafın mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının doğmasında ve belirlenmesinde hiç bir sigortalılık süresi gerekmiyorsa ve yardımların sağlanması işçinin sigorta olayının meydana geldiği tarihte mevzuata göre sigortalı olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu koşul işçinin o tarihte diğer Akit Tarafın mevzuatına göre sigortalı olması halinde yerine getirilmiş sayılır.MADDE 23


(1) İlgilinin talep edebileceği yardımlar aşağıdaki şekilde tasfiye edilir:
(a) Akit Taraflardan her birinin kurumu, kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanan yardımlardan faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmiş olup olmadığını, gerektirdiğinde önceki madde hükümlerini de nazara almak suretiyle tespit eder.
(b) Yukarıdaki bende göre yardıma hak kazanılıyorsa? bahis konusu kurum, ilgili maddeye göre birleştirilen sigortalılık sürelerinin tamamını kendi uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş gibi kabul ederek, ilgilinin hak kazanabileceği nazari yardım tutarını hesaplar; ve bu tutarın sigorta vak?asının vukuundan önce kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş süreler toplamı oranına tekabül eden kısmını tayin eder; bu meblağ bahis konusu kurumun ilgiliye ödemesi gereken yardımı teşkil eder.
© Bununla birlikte, yardım tutarının geçmiş devrelerin süresine bağlı olmaması halinde, bu tutar yukarıdaki bentde sözü edilen « nazari miktar » olarak kabul edilir; Bu takdirde ilgili kurum ilgili kimseye ödenmesi gereken yardımın fiili tutarını; uyguladığı mevzuata göre sigorta olayının meydana gelmesinden önce geçen sigortalılık devreleri süresinin ilgili kimsenin veya ölen kişinin 20 yaşına bastığı tarihte veya (20 yaşına basmadan önce akit taraflardan birinin mevzuatına göre işçi niteliği ile sigortalı idiyse) sigortalılığın başladığı tarihle sigorta olayının meydana geldiği tarih arasında geçen devrenin süresine oranı ölçüsünde tesbit eder.
(d) İlgili kimse, yukarıdaki madde hükümleri nazara alındığında, kendisi hakkında uygulanacak mevzuatlara göre gerekli koşulları belirli bir zamanda yerine getiremediği, fakat bunlardan yalnız birinin koşullarını yerine getirdiği takdirde, yardım tutarı, duruma göre, bu fıkranın (b) veya © bendi hükümleri gereğince tesbit olunur.
(e) İlgili, kendisi hakkında uygulanacak mevzuatlara göre gerekli şartları belirli bir zamanda yerine getiremediği, fakat, bunlardan birine göre gerekli şartları, diğer akit taraf mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerinin nazara alınmasına ihtiyaç duyulmaksızın, yerine getirebildiği takdirde; yardım tutarı, yalnız yardıma hak kazanmış bulunduğu mevzuat hükümlerine göre ve yalnız bu mevzuata tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle tayin olunur.
(f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda evvelce tasfiye olunan yardımlar, önceki madde hükümleri nazari itibare alınmak suretiyle, ilgili hakkında uygulanabilecek diğer mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine geldiğinde, bu fıkranın (b) ve © bendindeki esaslara göre yeniden gözden geçirilir.
(2) 22 nci madde hükmü uygulanmaksızın, yalnız bir Akit Tarafın mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle ve bu mevzuat hükümlerine göre ilgilinin hak kazanabileceği yardım tutarı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre tayin olunan yardım tutarından fazla olduğu takdirde, bu Akit Tarafın kurumunca yapılan yardım, aradaki fark kadar arttırılır.
(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendi ile 26 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu bölüm hükümlerinden fayadalanabilecek durumda olan kimseler, haklarında yalnız bir Akit Tarafın mevzuatının uygulanmasını isteyemezler.- 2 -
ÖZEL HÜKÜMLER
MADDE 24


Yaşlılık sigortası hakkında Hollanda mevzuatına tabi bir sigortalının, 65 yaşından küçük olan ve Türkiye?de ikamet eden karısı da, aşağıda yazılı süreler hariç olmak üzere aynı mevzuata göre sigortalıdır.
(a) Türkiye’de mecburi bir yaşlılık sigortasına tabi olarak geçen
süre; (b) Böyle bir sigortadan yaşlılık aylığı almakta olduğu süre,MADDE 25


Hollanda kurumları, yaşlılık aylığını, doğrudan doğruya ve yalnız ilgili mevzuata tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerine göre hesaplarlar.MADDE 26


Sözleşmenin 26. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27


(1) Yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatında, 1 Ocak 1957 tarihinde 65 yaşını tamamlamış olan kimseler için öngörülen geçici aylıklardan, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar.
(2) Yaşlılık sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatında, 1 Ocak 1957 tarihinde 15-65 yaşlar arasında olan kimseler için öngörülen geçici menfaatlerden, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar.MADDE 28


Dul ve yetimler sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatının geçici hükümleri gereğince, 1 Ekim 1959?dan önce vuku bulmuş ölüm hallerinde yapılması öngörülen yardımlardan, Türk vatandaşları Hollanda vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar.MADDE 29


Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları hakkındaki Türk mevzuatının uygulanmasında, sigortalı, Türkiye?de yaşlılık sigortasına tabi işe girmeden önce, Hollanda da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuşsa, bahis konusu Hollanda rejimine tabi olduğu ilk gün, Türk mevzuatına göre yaşlılık sigortasına tabi işe ilk defa girdiği gün olarak kabul edilir.BÖLÜM 4
İŞKAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARIMADDE 30


(1) Türkiye mevzuatına göre sigortalı olan bir işçi veya benzerinin 8 inci madde hükümlerine uygun olarak Hollanda?da çalıştığı sırada bir işkazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulması yahut, Türkiye mevzuatına göre tedavi edilmeğe başladıktan sonra ikametgahını Hollanda?ya nakletmesi halinde, sağlık yardımları, masrafları yetkili kurum tarafından karşılanmak üzere, sigortalının geçici olarak çalıştığı veya yeni ikametgahının bulunduğu yerdeki kurum tarafından sağlanır.
(2) Sağlık yardımlarının kapsamı, süresi ve ifa şekilleri bakımından, 13 üncü maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
(3) Bu maddede bahis konusu olan hallerde para yardımları, 13 üncü maddenin 5 inci fıkrası hükümlerine göre yapılır.MADDE 31


Türk Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmaya başlamış olan bir sigortalının ikametgahını Hollanda?ya nakletmesi halinde, nakilden önce bu Kurumun müsaadesinin alınması gerekir. Müsaade talebi yalnız, sigortalının sağlık durumunun ikametgahını Hollanda?ya nakletmesine mani olduğu hakkında, bu kurumun bir hekimi tarafından verilen rapor üzerine reddolunabilir.MADDE 32


30 uncu maddede bahsolunan hallerde yapılacak sağlık yardımlarının tutarı, 17. maddede belirtilen esaslar dahilinde, Hollanda Kurumlarına ödenir.BÖLÜM 5
AİLE YARDIMLARIMADDE 33


(1) Hollanda?da çalışan ve çocukları Türkiye?de ikamet eden veya yetiştirilen Türk Işçileri, aile yardımlarından, Hollandalı işçilerin tabi oldukları şartlarla faydalanırlar.
(2) Aile yardımları, bu yardımların ödendiği kimse tarafından aile bireylerinin bakımına tahsis olunmadığı takdirde, Hollanda kurumu, anılan yardımları, yükümlülükten kurtarıcı sonuçları ile, Türk yetkili makamı tarafından bu maksatla tayin olunan kurumun talebi üzerine ve bu kurumun aracılığı ile, aile bireylerini fiilen geçindirmekle yükümlü gerçek veya tüzel kişiye öder.BÖLÜM 6
İŞSİZLİKMADDE 34


Hollanda mevzuatına göre sağlanan işsizlik yardımlarına hak kazanılmasında, Türkiye?deki çalışma süreleri ile Hollanda?daki çalışma süreleri birleştirilir.MADDE 34 bis


Hollanda’ya giden Türk İşçisi bu ülkede bulunduğu sürece, Hollanda mevzuatında öngörülen işsizlik yardımlarından;
(a) Yukarıdaki madde gereğince birleştirilen sürelerde nazara alındığında bu mevzuatın gerektirdiği koşulları yerine getirmesi;
(b) Yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuata göre çalıştırılmış olması:
kaydıyla,
Yararlanmak hakkına sahiptir.KISIM IV
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERMADDE 35


Yetkili Makamlar;
(1) Bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli bütün idari hazırlıkları yaparlar;
(2) Bu sözleşmenin uygulanması maksadıyla alınan tedbirler hakkında birbirlerine bilgi verirler;
(3) Sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapılabilecek mahiyetteki bütün mevzuat tadilleri hakkında birbirlerine bilgi verirler.MADDE 36


(1) Bu sözleşmenin uygulanmasıyla görevli makam ve kurumlar, bu sözleşmenin uygulanmasına gayret ederler ve tıpkı kendi mevzuatlarının uygulanmasında olduğu gibi davranırlar.
(2) İki Akit Tarafın makam ve kurumları bu sözleşmenin uygulanmasında, gerek birbirleriyle gerekse ilgili şahıslar veya bunların vekilleriyle doğrudan doğruya yazışabilirler.
(3) Türk mevzuatına göre malüllük veya işgöremezlik derecelerinin tespitine ilişkin hükümlerin uygulanmasında, bir Hollanda sağlık kurumunca verilmiş olan tıbbi raporlar Türk kurumlarınca verilmiş gibi kabul edilirler.
MADDE 37


(1) Akit taraflardan birinin mevzuatına göre bu Akit Taraf mevzuatının uygulanmasında düzenlenen belgeler için tanınmış olan pul, resim ve harç muafiyeti veya indirimler, diğer Akit Taraf mevzuatının veya bu sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelere de teşmil edilir.
(2) Bu sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelerle yazılan yazılar elçilik ve konsoloslukların tasdikinden ve konsolosluk harçlarından muaftır.MADDE 38


(1) Bu Sözleşmenin uygulanmasında, kurumlar, aralarında doğrudan doğruya ve Fransızca yahut İngilizce olarak yazışırlar.
(2) Akit Taraflardan birinin kurum ve makamları, kendilerine sunulan dilekçe ve diğer belgeleri, sırf diğer Akit Tarafın resmi diliyle yazılmış olmasından dolayı reddedemezler.MADDE 39


Akit Taraflardan birinin mevzuatının uygulanmasında, bu tarafın bir makamına, kurumuna veya diğer bir teşekkülüne belirli bir süre içinde verilmesi gerekli olan dilekçe, bildirge veya müracaatlar, aynı süre içinde diğer tarafın bunlara tekabül eden bir makamına, kurumuna veya diğer bir teşekkülüne verilebilir. Bu halde, başvurulan makam, kurum veya teşekkül, bu dilekçe, bildirge veya müracaatları geciktirmeksizin diğer Akit tarafın yetkili makam, kurum veya teşekkülüne, ya doğrudan doğruya, veya Akit tarafların yetkili makamlarının aracılığı ile intikal ettirirler.MADDE 40


(1) Diğer Akit taraf ülkesinde bulunan kimselere bu sözleşme gereğince para yardımları ödemek durumunda olan kurumları, ödemeyi kendi paralarıyla yaparak görevlerini yerine getirmiş olurlar; kurumların diğer Akit Taraf ülkesindeki bir kuruma ödeme yapmaları gerektiğinde ise, bu ödeme diğer tarafın parasıyla yapılmak zorundadır.
(2) Bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili para transferleri, Akit taraflar arasında transfer tarihinde yürürlükte olan bu konudaki anlaşma ve kurallara göre yapılır.MADDE 41


(1) Bu sözleşmenin yorumu veya uygulanmasıyle ilgili olarak Akit Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Akit Tarafların yetkili makamları arasında müzakere yoluyla halledilir.
(2) Anlaşmazlıklar, müzakerelerin başlamasından itibaren 6 aylık bir süre içinde bu yoldan halledilemezse, konu teşekkülü ve çalışma usulleri Akit Tarafların hükümetleri arasında mutabık kalınarak tespit edilecek bir hakem kuruluna tevdi edilir. Hakem kurulu, anlaşmazlığı, bu sözleşmenin ana prensiplerine ve ruhuna göre halleder. Kurulun kararları kesin ve uyulması zorunludur.MADDE 42


(1) Akit taraflardan birinin kurumu, yardıma hak kazanan bir kimseye avans ödemişse, bu kurum veya onun talebi üzerine diğer tarafın yetkili kurumu, bu avansı, ilgilinin hak ettiği ödemelerden keser.
(2) Yardıma hak kazanmış olan kimse, para yardımlarına müstehak bulunduğu süre içinde, Akit taraflardan birinin sosyal yardımlarından faydalanmış ise, sosyal sigorta yardımlarını ödeyen kurum, bu yardımlardan, sosyal yardım olarak ödenmiş meblağ kadarını, sosyal yardım teşkilatının talebi üzerine ve onun hesabına keser.KISIM V
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLERMADDE 43


(1) Bu sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için hiç bir yardım ödenmesi hakkını doğurmaz.
(2) Bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi olarak geçmiş olan bütün sigortalılık süreleri, bu sözleşme hükümlerine göre hak kazanılacak yardımların tayininde nazara alınır.
(3) Bu maddenin 1. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vukua gelmiş olaylar için dahi, bu sözleşme hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanabilir. Bu maksatla, ilgilinin vatandaşlık durumu veya ikametgahının diğer Akit Taraf ülkesinde bulunması yüzünden bağlanamamış veya ödenmesi durdurulmuş olan bütün aylık veya gelirler, ilgilinin müracaatı üzerine, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlanır veya ihya edilir; şu kadar ki, evvelce toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilen haklar için bu hüküm uygulanmaz.
(4) Yukarıdaki fıkranın uygulanmasından doğan haklar için, ilgilinin sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde müracaat etmesi halinde, akit tarafların mevzuatında yer alan hakkın düşmesi ve zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
Müracaat bu süreden sonra yapılmışsa yardım hakkı yine düşmez veya zamanaşımına uğramaz; şu kadar ki, bu hak, akit tarafın mevzuatında daha müsait hükümler bulunmadığı takdirde, müracaat tarihinden başlar.MADDE 44


Bu sözleşme, Hollanda Krallığı bakımından, Avrupa’daki Krallık ülkesinde uygulanır.MADDE 45


Bu sözleşme, tasdik edilir ve tasdik belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Lahey?de teati edilir.MADDE 46


Bu sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.MADDE 47


Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Akit Taraflar sözleşmeyi fesh edebilirler. Fesih için engeç, içinde bulunulan takvim yılının sona ermesinden 6 ay önce karşı tarafa ihbarda bulunulması şarttır. Bu takdirde sözleşme, o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkar.MADDE 48


(1) Sözleşmenin feshi halinde, hükümlerinin uygulanmasından doğan bütün haklar saklı kalır.
(2) Feshin muteber olduğu tarihten önceki süreler dolayısıyla ileride iktisap edilecek haklar; sözleşmenin feshi sebebiyle kaybolmaz; bu hakların ne suretle devam ettirileceği sözleşmenin feshinden sonraki devreler için varılacak bir mutabakatla veya böyle bir mutabakata varılamaması halinde ilgili kurumun uyguladığı mevzuat ile tespit edilir.


Usulüne göre yetkili kılınan temsilciler işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
Ankara’da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak iki nüsha düzenlenmiştir.Türkiye Cumhuriyeti adına Hollanda Krallığı adına
Ali Naili ERDEM Dr. G. M. J VELDKAMP
Çalışma Bakanı Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı


A. R. Tammenoms BAKKER,
Hollanda BüyükelçisiİMZA PROTOKOLÜ


Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (Bundan sonra «Sözleşme» olarak bahsedilecektir) imzalandığı sırada aşağıda imzaları bulunan temsilciler şu hususlarda mutabık kalmışlardır.
1- İşçilerin, uzun süreli işgöremezliklerinin mali sonuçlarına karşı mecburi olarak sigortalanmalarına müteallik yeni mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, Hollanda mevzuatında işkazaları ve meslek hastalıklarının tazmini için ayrı bir rejimin bulunmayacağı kaydedilmiştir. Bu takdirde, işkazaları ve meslek hastalıkları halinde yapılacak yardımlar, sözleşmenin 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) 1,2 ve 4 üncü sıralarında kayıtlı genel rejimler çerçevesi içerisinde sağlanacaktır.
2- Sözleşme, yukarıdaki 1 inci fıkrada bahsolunan yeni Hollanda mevzuatından daha önce yürürlüğe girdiği takdirde, bu sözleşme işkazaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkındaki Hollanda mevzuatına uygulanacaktır.
Bu protokol sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.
Ankara’da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak iki nüsha düzenlenmiştir.Türkiye Cumhuriyeti adına Hollanda Krallığı adına
Ali Naili ERDEM Dr. G.M.J.VELDKAMP
Çalışma Bakanı Sağ. ve Sos. İşl. Bakanı


A. R. Tammenoms BAKKER
Hollanda BüyükelçisiTürkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekilleri Hakkında İdari Anlaşma


İmza Tarihi ve Yeri: 14.5.1967/La-Haye
Yayınlandığı Resmi Gazete:
Tarih ve Nosu : 26.6.1969/13233
Yürürlük Tarihi: 1.2.1968Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekilleri Hakkında İdari Anlaşma


Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 5 Nisan 1966 tarihinde Ankara?da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (Aşağıda Sözleşme olarak adlandırılmıştır) 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 35 inci maddesi hükümlerinin uygulama şekilleri hakkında, Türkiye ve Hollanda yetkili mercileri:
«Türkiye’nin La Haye Büyükelçisi V. Halefoğlu tarafından temsil olunan Türkiye Çalışma Bakanı» ile «Hollanda Sosyal İşler ve Halk Sağlığı Bakanı B. Roolvink» aşağıdaki hükümleri müştereken kararlaştırmışlardır.BÖLÜM 1


MADDE 1


Sözleşmenin ve bu İdari Anlaşmanın uygulanmasında aşağıda isimleri yazılı teşekküller İrtibat Büroları olarak seçilmişlerdir.
(1) Hollanda’da:
(a) Hastalık ve analık halinde yapılacak sağlık yardımları için:
Hastalık Sandıkları Konseyi «Ziekenfondsraad» Amsterdam:
(b) Aile yardımları için: Çalışma Konseyleri Derneği «Vereenigingvan Radenvan Arbeid» Amsterdam:
© İhtiyarlık ve ölüm aylıkları ile bu aylıklardan yararlanacak kimselere ödenecek aile tahsisleri için: Sosyal Sigortalar Bankası «SocialeVerzekeringsbank» Amsterdam:
(d) Bütün diğer hallerde : Müşterek Yönetim Bürosu «GemeenschapplejkAdministratiekantoor» Amsterdam:
(2) Türkiye’de : Sosyal Sİgortalar Kurumu - AnkaraMADDE 2


(1) Sözleşmenin 8 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen halde, işyeri merkezinin bulunduğu memleketin bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen makam veya kurumu, işçiye anılan memleket mevzuatına tabi olmakta devam ettiğini gösterir bir belge verir.
Bu belge, gerektiğinde, işverenin diğer memlekette bir vekilinin bulunması halinde bu vekil tarafından, yoksa bizzat işçi tarafından temin edilir.
Aynı işyerine bağlı birden fazla işçinin müşterek bir iş yapmak üzere diğer memlekete aynı zamanda gitmesi halinde, bütün işçiler için bir tek belge düzenlenebilir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında anılan makam veya kurum aşağıda gösterilmiştir.
Hollanda’da: Sosyal İşler ve Halk Sağlığı Bakanlığı Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu- Ankara
MADDE 3


Sözleşmenin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen tercih hakkını kullanmak için, işçi, işverenini de haberdar ederek temsil edilen memleketin yukarıdaki maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen makam veya kurumuna müracaat eder.
Müracaatın yapıldığı makam veya kurum durumu diğer memleketin makam veya kurumuna bildirir.BÖLÜM 2
HASTALIK-ANALIKMADDE 4


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında bahsi geçen işçi, sigortalılık devrelerinin birleştirilmesinden yararlanmak için, yetkili tarafa son geliş tarihinden hemen önce tabi olduğu mevzuata göre geçmiş sigortalılık sürelerini gösterir bir belgeyi yetkili kuruma ibraz etmeye mecburdur.
(2) Belge, işçinin talebi üzerine, aşağıda isimleri yazılı kurumlarca verilir:
(a) Hollanda?da geçmiş sigortalılık devreleri için:
(i) Para yardımları sözkonusu ise, işçinin son defa sigortalı olduğu Hastalık Sigortası Para Yardımları Kurumu:
(ii) İşçi yalnız sağlık yardımları bakımından sigortalı ise, Hastalık Sigortası Sağlık Yardımları Kurumu:
Anılan Kurum işçinin para yardımları bakımından sigortalı olmadığını belirtir.
(b) Türkiye’de geçmiş sigortalılık süreleri için:
Sosyal Sigortalar Kurumunun yetkili şubesi:
(3) İşçi anılan belgeyi ibraz etmezse, gittiği memleketin yetkili kurumu, yukarıda belirtilen kurumdan belgeyi düzenleyip kendisine göndermesini ister.

(4) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında bahsi geçen işçi, diğer memlekete gelmesinden önce son defa sigortalı olduğu yetkili kurumca kendisine veya bir aile ferdine protez, önemli araç veya önemli yekûn tutan diğer sağlık yardımları yapılmasına hak kazanmış ise, bu yardımlar, işçinin hareketinden sonra fiilen yapılmış olsa dahi, anılan kurumca karşılanır.MADDE 5


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre sağlık yardımlarından yararlanmak için işçi, ikametgahını nakletmeden önce son defa sigortalı olduğu memleketin yetkili kurumunca verilmiş, kendisinin bu yardımlara hak kazandığını ve bilhassa yardımların yapılabileceği azami süreyi belirten bir belgeyi, ikamet mahallindeki kuruma ibraz eder. Eğer işçi anılan belgeyi ibraz etmezse , ikamet mahallindeki kurum, yetkili kuruma belgenin temini için müracaat eder.
(2) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.MADDE 6


(1) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında bahsi geçen işçi, yetkili tarafta değil de diğer Akit Taraf ülkesinde geçici olarak ikamet ettiği sırada sağlık yardımlarından (Gerektiğinde hastanede tedavi dahil) yararlanmak için mümkün olduğu takdirde geçici ikametin başlamasından önce yetkili kurumca verilmiş ve kendisinin bu yardımlara hak kazandığını gösterir bir belgeyi geçici ikamet mahallindeki kuruma ibraz eder. Bu belgede, bilhassa yardımların yapılabileceği devrenin süresi belirtilir. İşçi anılan belgeyi ibraz etmediği takdirde, geçici ikamet mahallindeki kurum, yetkili kuruma, belgenin temini için, müracaat eder.
(2) Yukarıdaki fıkra hükümleri, aile fertlerine diğer memleketteki geçici ikametleri sırasında kıyas yoluyla uygulanır.MADDE 7


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ve 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen hallerde sağlık yardımlarının yapılması için aşağıdaki hükümler uygulanır.
(2) Yatarak tedavi halinde, geçici ikamet mahallindeki kurum, ilgilinin bir hastane veya sağlık tesisine giriş tarihini ve sözkonusu tedavinin muhtemel süresini, duruma ıttılaından itibaren 7 gün içinde yetkili kuruma bildirir; hastaneden veya sağlık tesisinden çıkış halinde de, geçici ikamet mahallindeki kurum, söz konusu çıkış tarihini, duruma ıttılaından itibaren 7 gün içinde yetkili kuruma bildirir.
(3) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, yardımların sağlanmasında öngörülen müsadeyi almak için, geçici ikamet mahallindeki kurum, yetkili kuruma müracaat eder. Bu yardımlar mutlak müstaceliyet halinde, yetkili kurumun izni olmadan yapılırsa, geçici ikamet mahallindeki kurum, yetkili kurumu derhal haberdar eder.
(4) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında öngörülen mutlak müstaceliyet halleri, ilgilinin hayatını veya sağlığını ağır surette tehlikeye düşüren ve yardımın derhal yapılmasını gerektiren hallerdir. Bir protez veya aracın kazaen kırılması veya bozulması halinde, mutlak müstaceliyeti tespit için, söz konusu malzemenin tamiri veya yenilenmesi zaruretinin belirtilmesi kâfidir.
(5) Hastalık Sandıkları Konseyi ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında öngörülen yardımların listesini müştereken düzenlerler.MADDE 8


(1) Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında bahsi geçen işçi, yeni ikamet yerinin bulunduğu memlekette sağlık yardımlarından yararlanmak için, anılan memleketteki kuruma bir belge ibraz etmek zorundadır. Bu belge ile, yetkili kurum, işçiyi, ikametgâhının naklinden sonra yardımlardan yararlanmaya devam hakkını muhafazaya yetkili kılar. Anılan kurum, gerektiğinde aynı belgede sağlık yardımlarının yetkili taraf mevzuatına göre devam edeceği azami süreyi de belirtir. Belge mücbir sebeplerle önceden düzenlenememişse, yetkili kurum, bunu işçinin ikametgâhını naklinden sonra ve müracaatı üzerine de verebilir.
(2) İşçinin yeni ikamet mahallindeki kurumca yardımların yapılmasında, bu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 2. ve 3. fıkraları hükümleri, kıyas yoluyla uygulanır.
(3) Yeni ikamet mahallindeki kurum, yardımları fiilen ve muntazaman devam edip etmediğini tespit için, ilgiliyi, gerek kendi müracaatı gerek yetkili kurumun talebi üzerine, eşit devrelerle muayene ettirir. Anılan kurum bu muayeneleri yaptırmakla ve neticelerini yetkili kuruma derhal bildirmekle yükümlüdür. Yardımların yetkili kurumca kaşılanmaya devam olunması bu usullere uyulmasına bağlıdır.
(4) Bu maddenin 1 ilâ 3 üncü fıkraları hükümleri, hastalık veya analık halinin vukuundan sonra ikametgâhlarını diğer memlekete nakleden aile fertlerine, kıyas yoluyla uygulanır.
(5) İkamet mahallindeki kurum, hastanede tedavinin sona ermesi gerektiğini tespit ettiği takdirde işçiye, söz konusu tedavinin sona eriş tarihini bildirir ve bildirisinin bir suretini derhal yetkili kuruma gönderir.MADDE 9


(1) Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 1. fıkrasında bahsi geçen aile fertleri, ikamet yerlerinin bulunduğu memlekette sağlık yardımlarından yararlanmak için, anılan memleketteki kuruma aşağıdaki belgeleri ibraz ederek kaydolmaya mecburdurlar:
(i) İşçinin talebi üzerine yetkili kurumca 3 nüsha olarak verilmiş işçinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının bulunduğunu ve işçi tarafından bildirilen aile fertlerinin isimlerini gösterir bir belge. Bu belge, hükümsüzlüğü yetkili Kurumca ikamet mahallindeki kuruma bildirilinceye kadar geçerlidir.
[ii) Aile fertlerine sağlık yardımları sağlanması için, ikamet yerinin bulunduğu memleket mevzuatınca normal olarak gerekli görülen belgeler.
(2) İkamet mahallindeki kurum, kendi mevzuatına göre aile fertlerinin yardımlarından yararlanma hakkına sahip olup olmadıklarını yetkili kuruma bildirir.
(3) Aile fertlerine sağlık yardımlarının yapılması, bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgenin geçerliliğine bağlıdır.
(4) İşçi ve aile fertleri, bu fertlerin sağlık yardımlarından yararlanma haklarına tesir eden mahiyetteki her türlü değişikliği, bilhassa işçinin işini terk ettiğini veya değiştirdiğini yahut işçinin veya ailesinden birinin daimi veya geçici ikametgâhını naklettiğini, yetkili kuruma ve aile fertlerinin ikamet mahallindeki kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
(5) Yardımlardan haksız yere yararlanmış olan kimse hakkında muamele yapmak isteyen yetkili kuruma, daimi ikamet mahallindeki kurum yardımcı olur.MADDE 10


Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2. fıkrasında öngörülen halde, yetkili kurum, gerektiğinde, yetkili kurumun bulunduğu memlekete ikametgâhını nakletmiş olan aile fertlerinin her biri için, son ikametgâhın bulunduğu memleketteki kurumdan, nakilden hemen önce yardım yapılan sürelere ait bilgilerin verilmesini ister.MADDE 11


(1) Sözleşmenin 16 ncı maddesinin 2. fıkrasında öngörülen aylık veya gelir alan kimse, ikamet yerinin bulunduğu memlekette sağlık yardımlarından yararlanmak için, anılan memleketteki kuruma bir belge ibraz ederek kaydolmaya mecburdur. Bu belgede, aylık veya gelir ödeyen kurumun tabi olduğu memlekete göre, «Sosyal Sigortalar Kurumu» veya «Hastalık Sandıkları Konseyi», aylık veya gelir alan kimsenin ve aile fertlerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olduğunu bildirir. Belgeyi düzenleyen kurum, ikamet mahallindeki İrtibat Bürosuna belgenin ikinci nüshasını gönderir.
(2) Aylık veya gelir alan kimse, sağlık yardımlarından yararlanma hakkına tesir eden mahiyette her türlü değişikliği, bilhassa aylık veya gelirin kesildiğini veya durdurulduğunu ve kendisinin veya aile fertlerinin ikametgahlarını naklettiklerini ikamet mahallindeki kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(3) Belgeyi düzenleyen kurum, aylık veya gelir alan kimsenin ikamet mahallindeki İrtibat Bürosuna, bu kimsenin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının sona erdiğini bildirir.
MADDE 12


(1) Yetkili tarafta değil de, diğer Akit Taraf ülkesinde geçici olarak ikameti sırasında para yardımlarından yararlanmak için işçi, geçici ikamet mahallindeki kuruma (Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2. fıkrasında öngörülen halde, 5 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeyi, sözleşmenin 13 üncü maddesinin 1. fıkrasında öngörülen halde, 6 ıncı maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeyi ve sözleşmenin 13 üncü maddesinin 2. fıkrasında öngörülen halde, 8 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgeyi ibraz ederek) derhal müracaatta bulunur. Eğer bulunduğu memleketin mevzuatı gerektiriyorsa müracaatına müdavi hekim tarafından verilmiş bir işgöremezlik belgesini ekler. Ayrıca, bulunduğu memleketteki kendi adresini ve işvereni ile yetkili kurumun isim ve adresini de bildirir.
(2) Eğer işçi, yukarıdaki fıkrada öngörülen belgeyi ibraz etmezse geçici ikamet mahallindeki kurum, böyle bir belgenin veya işçinin yetkili memleket mevzuatına göre halâ sigortalı olduğunu gösterir bir belgenin temini için, yetkili kuruma müracaat eder. Bununla beraber, 8 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belge ancak mücbir sebeplerle önceden düzenlenememişse, ikametgâhın naklinden sonra düzenlenir.MADDE 13


(1) Geçici ikamet mahallindeki kurum, derhal ve en geç işçinin bu kuruma başvurduğu tarihi takip eden 3 gün içinde, hekimlerinden birine işçiyi muayene ettirir. Yetkili kurum, 8 inci maddenin 1. fıkrasında öngörülen belgede, işçinin sağlık kontrolüne tabi olacağı bir tarih bildirmişse, ikamet halindeki kurum, ilk muayeneyi bu tarihe kadar geciktirebilir.
(2) İşçinin işgöremez durumda olup olmadığını belirten ve işgöremezliğin mevcut olması halinde bunun başladığı tarihi, teşhis ve muhtemel işgöremezlik süresini gösteren hekim raporu, muayene tarihini takip eden 3 gün içinde, geçici ikamet mahallindeki kurumca, yetkili kuruma gönderilir. Geçici ikamet mahallindeki kurum, bu meyanda, işçinin bu kuruma başvurduğu tarihi de bildirir.MADDE 14


(1) İşçi geçici ikamet mahallindeki kurumun idari kontrol nizamına tabidir.
(2) Geçici ikamet mahallindeki kurum, ilk sağlık kontrolünden sonra, kendi sigortalılarına uygulanan şartlar dahilinde tıbbi ve idari kontrole devam eder. Tıbbi kontrol, işçinin son hekim raporuna göre, muhtemelen işgöremez halde kalacağı devrenin sonunda yeniden kontrole tabi tutulmasına kadar sık sık yapılır.
(3) İşçinin halâ işgöremez durumda olup olmadığını belirten ve teşhis ve muhtemel işgöremezlik süresini de gösteren hekim raporları, muayene tarihini takip eden 7 gün içinde, geçici ikamet mahallindeki kurumca, yetkili kuruma gönderilir.
(4) İşçi kontrol nizamına uymadığı takdirde, geçici ikamet mahallindeki kurum, durumu derhal yetkili kuruma bildirir, Bildiride ihlalin mahiyeti ve kendi sigortalısına bu gibi ahvalde, mutat olarak, ne gibi işlemler yapıldığını da belirtir.MADDE 15


(1) Hekim, işçinin tekrar işe başlamaya müsait durumda olduğunu veya olacağını tespit ederse, geçici ikamet mahallindeki kurum, işçiye işgöremezliğinin sona erdiğini bildirir ve bildirinin bir suretini hekim raporuyla birlikte derhal yetkili kuruma gönderir.
(2) Yetkili kurum, aldığı bilgilere dayanarak, işçinin tekrar işe başlamaya müsait olduğuna karar verirse, kararını kendisine bildirir ve bildirinin bir suretini ikamet mahallindeki kuruma gönderir.
(3) Böyle bir durumda, ikamet mahallindeki kurumla yetkili kurum işgöremezliğin sona erdiğine dair, birbirinden farklı iki tarih tespit ederlerse, yetkili kurumun tespit ettiği tarihe itibar olunur.MADDE 16


İşçinin, yetkili tarafa dönmesi halinde, geçici ikamet mahallindeki kurum, durumu yetkili kuruma bildirir ve bildiriye seyahatin, işçinin sağlık durumu bakımından zararlı olup olmadığını gösteren hekim mütalaasını ekler.MADDE 17


(1) Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 13 üncü maddesinin 1,2 ve 6 ıncı fıkraları hükümlerine göre yapılan sağlık yardımları masraflarının, kurumların muhasebe kayıtlarından elde edilen fiili tutarları, yetkili kurumlarca, bu yardımları yapan, kurumlara ödenir.
(2) Türkiye?de bu konuda yapılan yardım tutarlarını gösterir belgeler Sosyal Sİgortalar Kurumuna ve bu Kurumca, örneği müştereken tespit edilen bir cetvelle birlikte, altı ayda bir, Hastalık Sandıkları Konseyine, gönderilir.
(3) Hollanda?da bu konuda yapılan yardım tutarlarını gösterir belgeler Hastalık Sandıkları Konseyine ve bu Konseyce, örneği müştereken tespit edilen bir cetvelle birlikte, altı ayda bir, Sosyal Sigortalar Kurumuna, gönderilir.
(4) Ödemelerde, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen yardımları yapmış olan Kurumun mevzuatına tabi işçilere sağlanan sağlık yardımlarına uygulanan tarifelerden yüksek olan tarifeler nazara alınmaz.MADDE 18


(1) Sözleşmenin 14 üncü maddesinin uygulanmasında, aile fertlerine yapılan sağlık yardımları masrafları, her takvim yılı için, götürü olarak hesaplanır.
(2) Götürü meblâğ, aile başına düşen yıllık ortalama miktarın, hesaba dahil edilen aile sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur.
Hesapla ilgili unsurlar şöyle tayin edilir:
(a) Hollanda için, aile başına düşen yıllık ortalama miktar, Hollanda mevzuatına tabi sigortalıların aile fertlerinin tamamına bu memleket kurumlarınca yapılan yıllık sağlık yardımları masrafları mecmuunun, bu memleket mevzuatına tabi ve yardım talebinde bulunabilen aile fertlerine sahip sigortalıların yıllık ortalama sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir;
(b) Türkiye için aile başına düşen yıllık ortalama miktar, sigortalılara ve bunların aile fertlerine yapılan sağlık yardımları masrafları mecmuunun, (Emsal+1) ile çarpılan yıllık ortalama fiili sigortalı sayısına bölünmesi ve elde edilen sayının anılan emsalle çarpılması suretiyle hesap edilir.
Sigortalı başına düşen aile fertleri ortalamasını gösteren emsal, aile fertleri mecmuunun sigortalı mecmuuna bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu emsal her takvim yılı için, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, kendi hesaplarında kullandığı istatistiki doneleri nazara almak suretiyle, tespit edilir ve netice tasvip edilmek üzere Hastalık Sandıkları Konseyine bildirilir. Bu konu ile ilgili her türlü anlaşmazlık yetkili makamlara sunulur.
(3) Sigortalıların aile sayısı ve ay olarak gösterilen çalışma süreleri bir yıllık icmal cetvelinde gösterilir.
Bu cetvel, ait olduğu yılı takip eden 6 ay içinde, 9 uncu maddenin 1 (i) fıkrasına göre yetkili kurumlarca düzenlenen belgelerin birer nüshası ile birlikte, bir taraftan Hastalık Sandıkları Konseyine, diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilir.MADDE 19


(1) Sözleşmenin 16 ncı maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre, Hollanda’da yapılan sağlık yardımları masrafları, her takvim yılı için aşağıda açıklandığı üzere, götürü olarak hesap edilir:
(a) Götürü meblâğ, aylık veya gelir alan kimse ve bu kimsenin aile ferdi başına düşen yıllık ortalama miktarın, hesaba dahil edilen aylık veya gelir alan kimseler ve bunların aile fertlerinin yıllık ortalama sayısı ile çarpılması suretiyle elde edilir.
(b) Aylık veya gelir alan kimse ve bu kimsenin aile ferdi başına düşen miktar, ilgili memleketin kurumlarınca o memleket mevzuatına tabi aylık veya gelir alan kimselerin tamamına (Aile fertleri dahil) yapılan sağlık yardımları masrafları mecmuundan, aylık veya gelir alan kimse ve aile ferdi başına düşen ortalamaya eşittir.
© Hesaplar aylık veya gelir alan kimselerin dahil oldukları yaş gruplarına göre farklı olabilir.
(2) Sözleşmenin 16 ncı maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre Türkiye?de yapılan sağlık yardımları masraflarının ödenmesi, bu Anlaşmanın 17 nci maddesinin 1,2 ve 4. fıkralarında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılır.MADDE 20


(1) Sözleşmenin 17 ncimadesinde öngörülen ödemeler yetkili İrtibat Büroları aracılığı ile yapılır.
(2) İdare masraflarının karşılanması için, irtibat Büroları, bu Anlaşmanın 17, 18 ve 19 uncu maddelerine göre hesaplanan meblâğlar üzerinden bir yüzde oranında mutabık kalabilirler.
Bundan başka, borçlanılan meblâğlar üzerinden avans ödenmesinde de anlaşabilirler.
(3) İrtibat Büroları, bu Anlaşmanın 17, 18 ve 19 uncu maddeleri hükümlerine göre ödenecek meblâğlar için başka hesaplama şekilleri üzerinde mutabık kalabilirler.MADDE 21


Bu bölümün hükümleri, Türk mevzuatına göre iş kazası veya meslek hastalığı halinde yapılacak yardımlara kıyas yoluyla uygulanır.BÖLÜM 3
MALÜLLÜKMADDE 22


Bu bölümün uygulanmasında, Sözleşmenin 1 inci maddesinin (f) bendinde öngörülen Kurumdan başka, uyguladığı mevzuat gereğince münhasıran readaptasyon, tedavi ve buna bağlı hizmetlere müteallik tedbirlerin geliştirilmesi, kontrolü ve kazanma gücünde bir kaybın mevcudiyetinin tahkiki işleriyle görevli bir kurum da yetkili kurum sayılır.MADDE 23


(1) Hollanda mevzuatına göre yardım almakta olup, Türkiye?de ikamet eden kimselerin İdari ve tıbbi kontrolü, yetkili kurumun talebi üzerine, Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığı ile yapılır.
(2) Türk mevzuatına göre yardım almakta olup Hollanda?da ikamet eden kimselerin idari ve tıbbi kontrolü, yetkili Kurumun talebi üzerine, «NieweAlgemene Belvijfsvereniging» (Yeni Genel Meslek Derneği) aracılığı ile yapılır.
(3) Ancak, yetkili kurumun yardım mevzuu kimseyi kendi seçeceği bir hekime muayene ettirme ve bu kimsenin sağlık durumu ile çalışma gücünü koruma, iade veya artırmaya matuf tedbirler alma hakkı mahfuzdur.
MADDE 24


Bir memleketin kurumları, malûllük derecesinin tayininde, diğer memleketin kurumlarınca elde edilen tıbbi müşahedeleri ve idari malûmatı nazara alırlar; ancak, ilgiliyi kendi seçecekleri bir hekime muayene ettirme hakları mahfuzdur.


MADDE 25

Bir malullük aylığı almakta olan bir kimsenin, bu anlaşmanın 23...

Turkiye & Hollanda Kralligi arasinda yapilan sozlesmenin tam metni ekte sunulmustur, Ekteki Sozlesme Dokumaninin tam metnini indirebilirsiniz!

Eklenti Dosyaları
.doc
Hollanda (2).doc
Boyut: 57.5 KB / İndirilme: 5

Neslihan
Üye
7
25-01-2021:12:20
#2
 Hayırlı günler herkese, 
 
-Hollanda’da sigortalı çalışan evli bir kişinin Türkiye’de yaşayan eşi de  AOW  emeklilik aylığı için Hollanda’da sigortalı sayılıyor mu? Türkiye’de yasayan eş içinde aow birikimi oluyor mu?  
Türkiye Hollanda sosyal güvenlik anlaşmasının 24. Maddesi halen yürüklükte mi, yoksa kaldırıldı mı?
 
MADDE 24
Yaşlılık sigortası hakkında Hollanda mevzuatına tabi bir sigortalının, 65 yaşından küçük olan ve Türkiye’de ikamet eden karısı da, aşağıda yazılı süreler hariç olmak üzere aynı mevzuata göre sigortalıdır.
(a) Türkiye’de mecburi bir yaşlılık sigortasına tabi olarak geçen
süre; (b) Böyle bir sigortadan yaşlılık aylığı almakta olduğu süre,
  
-Türkiye’de ikamet eden eş Türkiye'deyken çalışırsa AOW birikimi olmuyor.  İsteğe bağlı sigorta için durum nedir? Hollanda’da çalışan kişinin Türkiye’de ikamet eden ev hanımı eşi Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim öderse, ödediği dönemde aow birikiyor mu? Yoksa Svb isteğe bağlıya ödenen dönemi kesip daha düşük maaş mı bağlar?  
 
Teşekkürler
Neslihan 
Neslihan
25-01-2021:12:20 #2

 Hayırlı günler herkese, 
 
-Hollanda’da sigortalı çalışan evli bir kişinin Türkiye’de yaşayan eşi de  AOW  emeklilik aylığı için Hollanda’da sigortalı sayılıyor mu? Türkiye’de yasayan eş içinde aow birikimi oluyor mu?  
Türkiye Hollanda sosyal güvenlik anlaşmasının 24. Maddesi halen yürüklükte mi, yoksa kaldırıldı mı?
 
MADDE 24
Yaşlılık sigortası hakkında Hollanda mevzuatına tabi bir sigortalının, 65 yaşından küçük olan ve Türkiye’de ikamet eden karısı da, aşağıda yazılı süreler hariç olmak üzere aynı mevzuata göre sigortalıdır.
(a) Türkiye’de mecburi bir yaşlılık sigortasına tabi olarak geçen
süre; (b) Böyle bir sigortadan yaşlılık aylığı almakta olduğu süre,
  
-Türkiye’de ikamet eden eş Türkiye'deyken çalışırsa AOW birikimi olmuyor.  İsteğe bağlı sigorta için durum nedir? Hollanda’da çalışan kişinin Türkiye’de ikamet eden ev hanımı eşi Türkiye’de isteğe bağlı sigortaya prim öderse, ödediği dönemde aow birikiyor mu? Yoksa Svb isteğe bağlıya ödenen dönemi kesip daha düşük maaş mı bağlar?  
 
Teşekkürler
Neslihan 

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...
Cevaplar: 3
Gösterim: 2,357
28-01-2021:06:12
Son Mesaj tarafından Sahin