DİNİMİZ « iSLAM İSLAMİYET « SORULAR CEVAPLAR iSLAM HUKUKU’NDA KÜRTAJ ÇOCUK ALDIRMA | Gurre nedir? | YÜKSEK LiSANS TEZi.

iSLAM HUKUKU’NDA KÜRTAJ ÇOCUK ALDIRMA | Gurre nedir? | YÜKSEK LiSANS TEZi.

iSLAM HUKUKU’NDA KÜRTAJ ÇOCUK ALDIRMA | Gurre nedir? | YÜKSEK LiSANS TEZi.

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
_mumine_
Üye
4
14-06-2017:12:53
#1
T.C. iSTANBUL ÜNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ TEMEL iSLÂM BiLiMLERi ANABiLiM DALI iSLÂM HUKUKU BiLiM DALI

YÜKSEK LiSANS TEZi.
 
 iSLÂM HUKUKUNDA KÜRTAJ (ÇOCUK ALDIRMA) CENiNE MÜDAHALENiN HÜKMÜ:
 
3. iSLAM HUKUKU’NDA (KÜRTAJ ÇOCUK ALDIRMA)
    CENiNE MÜDAHALENiN HÜKMÜ:
 
Kuran’da _ ! (nefs) hem ruh hem de beden anlamında kullanılır. Beden
anlamında nefsin iki safhası vardır. 1. safha bedenin ilk yapı tası olan, yani döllenmis
yumurtadan ruhun üflenmesine kadar olan dönemi ifade ederler. Digeri de ruhun
üflenmesinden ölüme kadar olan dönemi ifade eder. 1. safhayı söyle açıklayabiliriz:
 
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da esini yaratan ve
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının.” 149
 “Sizi bir tek nefisten yaratan ve yanında huzur bulsun diye esini yaratan esini
de ondan yaratan O'dur. Esi ile (birlesince) esine hafif bir yük yüklendi (hamile
kaldı). Onu bir müddet tasıdı.” 150
Bu iki ayet kadın olsun, erkek olsun, nefisten yaratılmıs oldugunu
göstermektedir. Asagıdaki ayetlerde de o nefsin yerine nutfe kelimesi kullanmıstır.
 
149 Nisa 4/1
150 A'râf 7/189.
48
Karsılıklı konusan arkadası ona hitaben: "Sen, dedi, seni topraktan, sonra
nutfeden (döllenmis yumurtadan) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan
Allah'ı inkâr mı ettin?" 151
 
_nsan görmez mi ki, biz onu nutfeden (döllenmis yumurtadan) yarattık. Bir de
bakıyorsun ki, apaçık düsman kesilmis.152
 
“Gerçek su ki, biz insanı karısık bir nutfeden (döllenmis yumurtadan) yarattık;
onu imtihan edelim diye, kendisini isitir ve görür kıldık.”
153
Su ayet nutfeye tam bir insan seklini alıncaya kadar nefis denildigini gösterir:
  
Nefse ve onu ( bir insan seklinde ) düzenleyene yemin olsun. 154
Yukarda geçen ayetlerde anne rahminde yumurtanın döllenmesinden ceninin
tam bir insan seklini almasına kadar geçen süre içersinde ona nefis denildigi ortaya
çıkmaktadır.
2. safhaya gelince, o da ruhun üflenmesinden ölüme kadar olan süreçtir. Bir
çocugun anne rahminde bir insan olarak kaldıgı süre 6 aydır. Onu yukarıda birinci
bölümde ruhun üflenmesi basgında delilleriyle birlikte anlatmıstık.
Orada sunu da anlatmıstık: Ruhun üflenmesinden itibaren ölünceye kadar hem
bedene, hem ruha nefis adı verilir.
Nefsin öldürülmesi hakkında Kur’ân da su bilgiler yer almaktadır:
Allah Teâlâ söyle buyurmaktadır:
151 el-KEHF 18/ 74 ayetlerden dipnot verme seklini düzelt
152 Yasın 77
153 Kiyamet 75/37.
154 es-SEMS 91/7
49
5 “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldıgını okuyayım: O'na hiçbir
seyi ortak kosmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı
öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açıgına da gizlisine
de yaklasmayın ve Allah'ın yasakladıgı cana haksız yere kıymayın! _ste bunlar
Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düsünüp anlarsınız.”155
 
“Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldıgı cana kıymayın. Bir
kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu
velî de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacagını
almıstır.” 156
_ste bu yüzdendir ki _srailogulları'na söyle yazmıstık: Kim, bir cana veya
yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karsılık olmaksızın (haksız yere) bir cana
kıyarsa bütün insanları öldürmüs gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün
insanları kurtarmıs gibi olur. ”157
 
155 el-En'âm 6/151.
156 el-_SRÂ 17/33.
157 el-Mâide 5/32.
50
“Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuga rastladıklarında (Hızır) hemen onu
öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karsılıgı olmaksızın (kimseyi
öldürmedigi halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir sey yaptın!.”158
         
“Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) baska bir tanrıya yalvarmazlar,
Allah'ın haram kıldıgı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan,
günahı (nın cezasını) bulur.” 159
Yukarıda geçen ayetlerde öldürülmesi haram kılınan nefsi zikretmektedir.
Nitekim kısas ve savas gibi bazı durumlarda öldürülmesine de izin verildigi su
ayetlerden anlasılmaktadır:
 
3) Tevrat'ta onlara söyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulaga
kulak, dise dis (karsılık ve cezadır) Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile
cezalandırılır) Kim bunu (kısası) bagıslarsa kendisi için o keffâret olur. Kim Allah'ın
indirdigi ile hükmetmezse iste onlar zalimlerdir.” 160
 “(Savasta) inkâr edenlerle karsılasgınız zaman boyunlarını vurun.” 161
Ruh üflendikten sonra cenin tam bir insan olur. Dolayısıyla bir nefse veya
yeryüzünde fesada karsılık olmaksızın öldürülmesi caiz degildir. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.v) kasten çocuk düsürmeyi cinayet olarak adlandırıp bunu isleyen
veya buna sebep olanın maddî tazminat ödemesine hükmetmistir.162 Rızık, kader ve
158 el-Kehf 18/ 74.
159 el-Furkân 25/68.
160 el-Mâide 5/45.
161 Muhammed 47/4.
tevekkülle ilgili dinî telkin ve emirler bir anlamda anne karnındaki ceninin hayat
hakkını da güvence altına almaya matuf emir ve tedbirlerdir.163
 
Konu ile ilgili Diyanet isleri Baskanlıgı Din isleri Yüksek Kurulunun
Kararı:
Bu husus, Din _sleri Yüksek Kurulu’na da sorulmustur, kurul, bu konuyu
_slam fakihlerinin konu ile görüslerini de dikkate alarak incelemis ve bu konuda su
kararı almıstır:
Bilindigi üzere _slam dini, insana ve insan hayatına büyük deger vermistir.
Hayatın ve neslin korunması bütün ilahi dinlerin baslıca hedefleri arasında yer
almıstır. Bu itibarla, her ne sekilde olursa olsun, ana rahminde meydana gelen bir
canlının kesin ve mesru bir mazeret olmadıkça dıstan bir müdahale ile (düsürme,
aldırma, kürtaj gibi yolarla) yasama imkânının yok edilmesi cinayet sayılmıstır.
Ancak söz konusu olaya, _slam’ın izzeti ve _slam toplumunun bu bölgede
varlıgını devam ettirmesi veya yok olması açısından da bakılması gerekmektedir.
Olayı bu yönü ile degerlendiren kurulumuz, annenin hayatını ve saggını tehlikeye
sokmamak sartıyla, zorla tecavüz sonucu gebe bırakılan Müslüman kadın ve
kızların, kendi iradelerine baglı olarak ilaç veya tıbbî müdahale ile rahimlerinin
tahliyesine cevaz verilebilecegi kanaatine varılmıstır.290
289 Yusuf Kardavi. Hedyü’l-_slâm fetava muasıra, Dârü'l-Vefa, Mısır 1993, II, 609-611.
290 Fetvalar. Diyanet isleri Bakanlıgı Yayınları, Ankara, 1995, s. 80-81
 
 
SONUÇ
Giris ve üç bölüm halinde sundugumuz çalısmamızın “Kur’ân ve Sünnet’te
Cenin” adlı birinci bölümünde ceninin anne rahminde geçirecegi safhaları incelerken,
ceninin anlamı konusunda tıpçılar, _slam hukukçuları ve sözlük bilginleri arasında
farklılıgın olmadıgını, ana karnındaki çocugun tüm asamalarına cenin denildigini
görmekteyiz. Ceninin anne karnında geçirecegi safhalardan nutfe safhasını
incelerken, nutfe kelimesinin simdiye kadar bildigimiz gibi sadece erkegin suyu
degil, aksine erkegin sperm hücresi ile kadının yumurta hücresi birlestikten sonraki
hali oldugu sonucuna vardık.
Alaka safhasını incelerken alakanın "kan pıhtısı veya aslanmıs yumurta"
olmadıgı, aksine döllenme tamamlandıktan sonra rahmin çeperlerine asılıp tutunan
hücreler toplugu oldugu sonucuna vardık.
Mudga safhasını incelerken Kur’ân da geçen “ "muhallaka ve
gayri muhallaka" ifadesinin kimi müfessirlerin söyledikleri gibi henüz yaratılıp
biçimlendirilmeden önce rahimlerin dısarı attıgı nutfe veya kemik, diger halleri
tamamlanarak doganlar olmadıgı, onun mudganın sıfatı oldugu, ona dısarıdan
bakıldıgında gayrı muhallaka, yaratılısı belirsiz görünüyor olsa da dikkatle
incelendiginde ceninin sekillenmeye basladıgını görmenin mümkün oldugu sonucuna
vardık.
Cenine ruhun üflenmesini incelerken, ruhla canlılıgın aynı sey olmadıgı, ruhun
canlılıktan farklı bir sey oldugu ve cenine ruhun yaklasık 105 günden sonra
üflenecegi, cenine ruh üflendigi andan itibaren insan kabul edilecegi sonucuna
vardık.
_slam hukukunda cenine müdahalenin hükmünü incelerken, hamileligin ilk
günlerinden itibaren kürtajın caiz olmadıgı, ancak cenine ruh üflenmeden önce
annenin saglık durumunun ciddi bir tehlikeye maruz kalması gibi mesru bir sebebin
yani zaruretin bulunması halinde anneyi kurtarmak için kürtaj yapılabilecegi
sonucuna vardık.
77
Ancak ruh üflendikten sonra cenin bir insan haline geldigi için ruh üflendigi
andan itibaren herhangi bir durum veya herhangi bir sartta, cenine müdahale etmenin
(düsürmenin) caiz olmadıgı sonucuna vardık.
Özürlü (engelli) oldugu tespit edilen ceninin alınmasına gelince, ceninde
özürlügün ve hastalıgın tespit edilmesinin, onun kürtaj edilmesine neden olarak kabul
edilemeyecegi, dolayısıyla özürlü oldugu tespit edilen ceninin kesin ve mesru bir
zaruret olmaksızın, düsürme veya aldırma yoluyla hayatına son vermenin haram
oldugu sonucuna vardık.
Zinadan olusan ceninin düsürülmesine gelince, zina sebebi ile bir ceninin
hayatını sonlandırmanın haklı bir gerekçe olmadıgı, dolayısıyla zina sonucu olusan
ceninin kürtaj edilmesi veya herhangi bir yolla hayatının sonlandırılmasının caiz
olmadıgı sonucuna vardık.
Tecavüz sonucu hamile bırakılan kadının dıstan bir müdahale ile rahminin
tahliyesinin dinen caiz olup-olmadıgına gelince, gebelik olustuktan sonra, isteyerek
kürtajın yasak oldugu ama tecavüze ugrayan kadınların kürtaj yoluna basvurmayı
istemeleri halinde hamileligin üzerinden 105 gün geçmeden önce kürtaj yapmada bir
sakınca bulunmadıgı görüsüne vardık.
 
 
Cenine Ruh Ne zaman Üflenir?
Toplam hamilelik 40 haftadan biraz fazla yani 282 gün kabul edilir. Altı ay, kameri ay olacağı için yarısının 29 gün çektiğini düşünürsek toplam 177 gün eder. Bunu 282’den çıkarınca geriye 105 gün kalır. Onu da 7’ye bölersek toplam 15 hafta eder. Bundan sonra 16. hafta gelir. İşte Mü'minûn süresinin 14. ayetinde geçen ثَمَّ أَنشَأنَاهُ خَلْقَاً آخَر yani “Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik” ayetindeki ruhun üflenip tam insan olduğuna işaret ettiği altı aylık sürenin başlangıcı olan 16. hafta, çocuğa ruhun üflendiği haftadır. [
 
   Dinî Hüküm ve Ceza:
   Kürtajın dîni hükmüne  dört madde halinde değinecek sonra da  bu hükümlerin Kur’ân ve Sünnet delillerini ayrı ayrı açıklamaya çalışacağız.
   a. En az iki-üç kişilik uzmanlardan oluşturulacak ilim-etik kurulunun ananın hayatını kurtarmak için yapılmasını onayladıkları Kürtaj yapılabilir ve yapılmalıdır.
   b. Ananın hayatını kurtarmak dışındaki  gerekçelerle yapılabilecek  kürtaj haramdır [15] Yapanları, yaptıranları ve kurumlarını aracı kılanları günahkâr kılar.
   c. Kürtajdan alınacak  para da haramdır. İadesi gerekir.
  d. Zina, eşcinsellik ve işkence gibi haramlar gibi haram nitelikli Kürtaj da bir kısmı malî olan Tazîri (yönetim ve yargı kararıyla belirlenecek cezayı) gerektirir suçtur.
 

 

 
 
_mumine_
14-06-2017:12:53 #1

T.C. iSTANBUL ÜNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ TEMEL iSLÂM BiLiMLERi ANABiLiM DALI iSLÂM HUKUKU BiLiM DALI

YÜKSEK LiSANS TEZi.
 
 iSLÂM HUKUKUNDA KÜRTAJ (ÇOCUK ALDIRMA) CENiNE MÜDAHALENiN HÜKMÜ:
 
3. iSLAM HUKUKU’NDA (KÜRTAJ ÇOCUK ALDIRMA)
    CENiNE MÜDAHALENiN HÜKMÜ:
 
Kuran’da _ ! (nefs) hem ruh hem de beden anlamında kullanılır. Beden
anlamında nefsin iki safhası vardır. 1. safha bedenin ilk yapı tası olan, yani döllenmis
yumurtadan ruhun üflenmesine kadar olan dönemi ifade ederler. Digeri de ruhun
üflenmesinden ölüme kadar olan dönemi ifade eder. 1. safhayı söyle açıklayabiliriz:
 
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da esini yaratan ve
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının.” 149
 “Sizi bir tek nefisten yaratan ve yanında huzur bulsun diye esini yaratan esini
de ondan yaratan O'dur. Esi ile (birlesince) esine hafif bir yük yüklendi (hamile
kaldı). Onu bir müddet tasıdı.” 150
Bu iki ayet kadın olsun, erkek olsun, nefisten yaratılmıs oldugunu
göstermektedir. Asagıdaki ayetlerde de o nefsin yerine nutfe kelimesi kullanmıstır.
 
149 Nisa 4/1
150 A'râf 7/189.
48
Karsılıklı konusan arkadası ona hitaben: "Sen, dedi, seni topraktan, sonra
nutfeden (döllenmis yumurtadan) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan
Allah'ı inkâr mı ettin?" 151
 
_nsan görmez mi ki, biz onu nutfeden (döllenmis yumurtadan) yarattık. Bir de
bakıyorsun ki, apaçık düsman kesilmis.152
 
“Gerçek su ki, biz insanı karısık bir nutfeden (döllenmis yumurtadan) yarattık;
onu imtihan edelim diye, kendisini isitir ve görür kıldık.”
153
Su ayet nutfeye tam bir insan seklini alıncaya kadar nefis denildigini gösterir:
  
Nefse ve onu ( bir insan seklinde ) düzenleyene yemin olsun. 154
Yukarda geçen ayetlerde anne rahminde yumurtanın döllenmesinden ceninin
tam bir insan seklini almasına kadar geçen süre içersinde ona nefis denildigi ortaya
çıkmaktadır.
2. safhaya gelince, o da ruhun üflenmesinden ölüme kadar olan süreçtir. Bir
çocugun anne rahminde bir insan olarak kaldıgı süre 6 aydır. Onu yukarıda birinci
bölümde ruhun üflenmesi basgında delilleriyle birlikte anlatmıstık.
Orada sunu da anlatmıstık: Ruhun üflenmesinden itibaren ölünceye kadar hem
bedene, hem ruha nefis adı verilir.
Nefsin öldürülmesi hakkında Kur’ân da su bilgiler yer almaktadır:
Allah Teâlâ söyle buyurmaktadır:
151 el-KEHF 18/ 74 ayetlerden dipnot verme seklini düzelt
152 Yasın 77
153 Kiyamet 75/37.
154 es-SEMS 91/7
49
5 “De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldıgını okuyayım: O'na hiçbir
seyi ortak kosmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı
öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açıgına da gizlisine
de yaklasmayın ve Allah'ın yasakladıgı cana haksız yere kıymayın! _ste bunlar
Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düsünüp anlarsınız.”155
 
“Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldıgı cana kıymayın. Bir
kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine (hakkını alması için) yetki verdik. Ancak bu
velî de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacagını
almıstır.” 156
_ste bu yüzdendir ki _srailogulları'na söyle yazmıstık: Kim, bir cana veya
yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karsılık olmaksızın (haksız yere) bir cana
kıyarsa bütün insanları öldürmüs gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün
insanları kurtarmıs gibi olur. ”157
 
155 el-En'âm 6/151.
156 el-_SRÂ 17/33.
157 el-Mâide 5/32.
50
“Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuga rastladıklarında (Hızır) hemen onu
öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karsılıgı olmaksızın (kimseyi
öldürmedigi halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir sey yaptın!.”158
         
“Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) baska bir tanrıya yalvarmazlar,
Allah'ın haram kıldıgı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan,
günahı (nın cezasını) bulur.” 159
Yukarıda geçen ayetlerde öldürülmesi haram kılınan nefsi zikretmektedir.
Nitekim kısas ve savas gibi bazı durumlarda öldürülmesine de izin verildigi su
ayetlerden anlasılmaktadır:
 
3) Tevrat'ta onlara söyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulaga
kulak, dise dis (karsılık ve cezadır) Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile
cezalandırılır) Kim bunu (kısası) bagıslarsa kendisi için o keffâret olur. Kim Allah'ın
indirdigi ile hükmetmezse iste onlar zalimlerdir.” 160
 “(Savasta) inkâr edenlerle karsılasgınız zaman boyunlarını vurun.” 161
Ruh üflendikten sonra cenin tam bir insan olur. Dolayısıyla bir nefse veya
yeryüzünde fesada karsılık olmaksızın öldürülmesi caiz degildir. Nitekim Hz.
Peygamber (s.a.v) kasten çocuk düsürmeyi cinayet olarak adlandırıp bunu isleyen
veya buna sebep olanın maddî tazminat ödemesine hükmetmistir.162 Rızık, kader ve
158 el-Kehf 18/ 74.
159 el-Furkân 25/68.
160 el-Mâide 5/45.
161 Muhammed 47/4.
tevekkülle ilgili dinî telkin ve emirler bir anlamda anne karnındaki ceninin hayat
hakkını da güvence altına almaya matuf emir ve tedbirlerdir.163
 
Konu ile ilgili Diyanet isleri Baskanlıgı Din isleri Yüksek Kurulunun
Kararı:
Bu husus, Din _sleri Yüksek Kurulu’na da sorulmustur, kurul, bu konuyu
_slam fakihlerinin konu ile görüslerini de dikkate alarak incelemis ve bu konuda su
kararı almıstır:
Bilindigi üzere _slam dini, insana ve insan hayatına büyük deger vermistir.
Hayatın ve neslin korunması bütün ilahi dinlerin baslıca hedefleri arasında yer
almıstır. Bu itibarla, her ne sekilde olursa olsun, ana rahminde meydana gelen bir
canlının kesin ve mesru bir mazeret olmadıkça dıstan bir müdahale ile (düsürme,
aldırma, kürtaj gibi yolarla) yasama imkânının yok edilmesi cinayet sayılmıstır.
Ancak söz konusu olaya, _slam’ın izzeti ve _slam toplumunun bu bölgede
varlıgını devam ettirmesi veya yok olması açısından da bakılması gerekmektedir.
Olayı bu yönü ile degerlendiren kurulumuz, annenin hayatını ve saggını tehlikeye
sokmamak sartıyla, zorla tecavüz sonucu gebe bırakılan Müslüman kadın ve
kızların, kendi iradelerine baglı olarak ilaç veya tıbbî müdahale ile rahimlerinin
tahliyesine cevaz verilebilecegi kanaatine varılmıstır.290
289 Yusuf Kardavi. Hedyü’l-_slâm fetava muasıra, Dârü'l-Vefa, Mısır 1993, II, 609-611.
290 Fetvalar. Diyanet isleri Bakanlıgı Yayınları, Ankara, 1995, s. 80-81
 
 
SONUÇ
Giris ve üç bölüm halinde sundugumuz çalısmamızın “Kur’ân ve Sünnet’te
Cenin” adlı birinci bölümünde ceninin anne rahminde geçirecegi safhaları incelerken,
ceninin anlamı konusunda tıpçılar, _slam hukukçuları ve sözlük bilginleri arasında
farklılıgın olmadıgını, ana karnındaki çocugun tüm asamalarına cenin denildigini
görmekteyiz. Ceninin anne karnında geçirecegi safhalardan nutfe safhasını
incelerken, nutfe kelimesinin simdiye kadar bildigimiz gibi sadece erkegin suyu
degil, aksine erkegin sperm hücresi ile kadının yumurta hücresi birlestikten sonraki
hali oldugu sonucuna vardık.
Alaka safhasını incelerken alakanın "kan pıhtısı veya aslanmıs yumurta"
olmadıgı, aksine döllenme tamamlandıktan sonra rahmin çeperlerine asılıp tutunan
hücreler toplugu oldugu sonucuna vardık.
Mudga safhasını incelerken Kur’ân da geçen “ "muhallaka ve
gayri muhallaka" ifadesinin kimi müfessirlerin söyledikleri gibi henüz yaratılıp
biçimlendirilmeden önce rahimlerin dısarı attıgı nutfe veya kemik, diger halleri
tamamlanarak doganlar olmadıgı, onun mudganın sıfatı oldugu, ona dısarıdan
bakıldıgında gayrı muhallaka, yaratılısı belirsiz görünüyor olsa da dikkatle
incelendiginde ceninin sekillenmeye basladıgını görmenin mümkün oldugu sonucuna
vardık.
Cenine ruhun üflenmesini incelerken, ruhla canlılıgın aynı sey olmadıgı, ruhun
canlılıktan farklı bir sey oldugu ve cenine ruhun yaklasık 105 günden sonra
üflenecegi, cenine ruh üflendigi andan itibaren insan kabul edilecegi sonucuna
vardık.
_slam hukukunda cenine müdahalenin hükmünü incelerken, hamileligin ilk
günlerinden itibaren kürtajın caiz olmadıgı, ancak cenine ruh üflenmeden önce
annenin saglık durumunun ciddi bir tehlikeye maruz kalması gibi mesru bir sebebin
yani zaruretin bulunması halinde anneyi kurtarmak için kürtaj yapılabilecegi
sonucuna vardık.
77
Ancak ruh üflendikten sonra cenin bir insan haline geldigi için ruh üflendigi
andan itibaren herhangi bir durum veya herhangi bir sartta, cenine müdahale etmenin
(düsürmenin) caiz olmadıgı sonucuna vardık.
Özürlü (engelli) oldugu tespit edilen ceninin alınmasına gelince, ceninde
özürlügün ve hastalıgın tespit edilmesinin, onun kürtaj edilmesine neden olarak kabul
edilemeyecegi, dolayısıyla özürlü oldugu tespit edilen ceninin kesin ve mesru bir
zaruret olmaksızın, düsürme veya aldırma yoluyla hayatına son vermenin haram
oldugu sonucuna vardık.
Zinadan olusan ceninin düsürülmesine gelince, zina sebebi ile bir ceninin
hayatını sonlandırmanın haklı bir gerekçe olmadıgı, dolayısıyla zina sonucu olusan
ceninin kürtaj edilmesi veya herhangi bir yolla hayatının sonlandırılmasının caiz
olmadıgı sonucuna vardık.
Tecavüz sonucu hamile bırakılan kadının dıstan bir müdahale ile rahminin
tahliyesinin dinen caiz olup-olmadıgına gelince, gebelik olustuktan sonra, isteyerek
kürtajın yasak oldugu ama tecavüze ugrayan kadınların kürtaj yoluna basvurmayı
istemeleri halinde hamileligin üzerinden 105 gün geçmeden önce kürtaj yapmada bir
sakınca bulunmadıgı görüsüne vardık.
 

 
Cenine Ruh Ne zaman Üflenir?
Toplam hamilelik 40 haftadan biraz fazla yani 282 gün kabul edilir. Altı ay, kameri ay olacağı için yarısının 29 gün çektiğini düşünürsek toplam 177 gün eder. Bunu 282’den çıkarınca geriye 105 gün kalır. Onu da 7’ye bölersek toplam 15 hafta eder. Bundan sonra 16. hafta gelir. İşte Mü'minûn süresinin 14. ayetinde geçen ثَمَّ أَنشَأنَاهُ خَلْقَاً آخَر yani “Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik” ayetindeki ruhun üflenip tam insan olduğuna işaret ettiği altı aylık sürenin başlangıcı olan 16. hafta, çocuğa ruhun üflendiği haftadır. [
 
   Dinî Hüküm ve Ceza:
   Kürtajın dîni hükmüne  dört madde halinde değinecek sonra da  bu hükümlerin Kur’ân ve Sünnet delillerini ayrı ayrı açıklamaya çalışacağız.
   a. En az iki-üç kişilik uzmanlardan oluşturulacak ilim-etik kurulunun ananın hayatını kurtarmak için yapılmasını onayladıkları Kürtaj yapılabilir ve yapılmalıdır.
   b. Ananın hayatını kurtarmak dışındaki  gerekçelerle yapılabilecek  kürtaj haramdır [15] Yapanları, yaptıranları ve kurumlarını aracı kılanları günahkâr kılar.
   c. Kürtajdan alınacak  para da haramdır. İadesi gerekir.
  d. Zina, eşcinsellik ve işkence gibi haramlar gibi haram nitelikli Kürtaj da bir kısmı malî olan Tazîri (yönetim ve yargı kararıyla belirlenecek cezayı) gerektirir suçtur.
 

 

 
 

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Benzer Konular...