HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « VERGİ YASALARI Hollanda Vergi Sistemi Hakkinda;

Hollanda Vergi Sistemi Hakkinda;

Hollanda Vergi Sistemi Hakkinda;

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
09-04-2015:12:07
#1
Hollanda Vergi Sistemi;

Hollanda vergi sistemi, dolaysız vergiler olan “Gelir, kazanç ve servet vergileri” ve “Dolaylı vergiler” başlıkları altında ele alınacaktır.
 
A) GELİR, KAZANÇ ve SERVET VERGİLERİ


1-Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primleri
Gelir vergisi, kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Hollanda’da vergilendirilebilir gelirle ilgili farklı vergi oranlarına tabi 3 kategori bulunmaktadır.
Kategori 1: Buraya işten ve evden sağlanan gelir dahil edilmektedir. Söz konusu gelirlerden%33,60 ile %52 arasında kademeli olarak değişen oranlarda vergi ve sosyal güvenlikkesintileri yapılmaktadır.
Kategori 2: Önemli miktarlardaki faiz gelirleri bu kategoriye girmektedir.Uygulanan vergi oranı %25’tir.
Kategori 3: Tasarruf ve yatırımlardan elde edilen gelir bu kategoriye girmektedir. Oran %30 olup, toplam net değer üzerinden % 4’lük sabit bir kâr hesaplanarak bu kâr üzerine vergi oranı uygulanır. Net değer, mal varlıklarının (bunlar tasarruf mevduatı, kiraya verilmiş mülk,hisseler vb. olabilir), borçlar düşüldükten sonra kalan değeridir. Referans tarihler 1 Ocak – 31
Aralıktır. Vergi 20.315,-Euro’yu geçen değerlere uygulanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Katkıları: Gelir vergisi yanında, sosyal güvenlik katkıları da 16Vergi İdaresi tarafından uygulanmaktadır. Sosyal güvenlik katkılarına yaşlılık sigortası (aow), geriye kalan akrabalar ödeneği (anw), istisnai sağlık masrafları (awbz) ve çocuk yardımı dahildir. Sosyal güvenlik katkıları, gelir vergisi ile birlikte toplam bir miktar olarak ödenmektedir.

2. Hollanda’da Ücret Vergisi
Bir kişinin her yıl tek başına yüksek miktarlarda gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi ödemesini önlemek için iki türlü stopaj vergisi hayata geçirilmiştir. Bunlardan birisi ücret vergisi ve diğeri şirket ortaklarına dağıtılacak kâr üzerine uygulanan kâr payı vergisidir.
Ücret vergisi stopajı brüt ücretten direkt kesilmektedir. İşveren, ücret vergisi ve sosyal güvenlik primi kesintilerini yapar ve bunları daha sonra Vergi İdaresi’ne gönderir.

Ücret vergisi ve sosyal güvenlik katkıları aşağıda gösterilmektedir:
- İlk 17,579 Euro: %33.60 (%2,45 gelir vergisi, % 31,15 sosyal güvenlik katkıları)
- İkinci 14,010 Euro: % 41,85 (% 10,70 gelir vergisi, % 31,15 sosyal güvenlik katkısı)
- Üçüncü 22,271 Euro: % 42 gelir vergisi.
- Bunun üstü % 51 gelir vergisi.

3. Hollanda’da Kurumlar Vergisi
Belirli firmaların, örneğin anonim şirket (NV) ve limited şirketlerin (BV) kârları üzerinden alınan vergidir. Kâr amaçlı faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklerde bu vergiye tabidir. Vergilendirilebilir kârın ilk 40.000 Euro’su için %20, 40.000-200.000 Euro’luk kısmı  % 23 ve 200.000 Euro’yu aşan kısmı % 25,5 vergi oranı uygulanmaktadır. Eğer firma geçmiş yıllarda zarara uğramış ise, bu miktar vergilendirilebilir kârdan düşülebilmektedir.

4. Hollanda’da Kâr Payı Vergisi
Firmalar hissedarlarlarına dağıttıkları kâr payları %15 stopaja tabidir. Kâr payı vergisi kesintileri şirketler tarafından yapılır ve bu kesintiler Vergi İdaresine iletilir. Böylece kâr payının %85’i hissedarların eline geçer.
Yabancı bir kuruluşa kâr payı dağıtılırken, prensipte %15 kâr payı vergisi halen geçerlidir. Ancak, bir çok istisnalar vardır:
- Kâr payı alan yabancı kurumun ortaklık muafiyetlerinden yararlanma hakkı varsa ve ortaklık Hollanda’da yerleşik bir firmaya ait ise kâr payı vergisi alınmamaktadır.
- Diğer bir AB ülkesinde kayıtlı bir firmaya kâr payı ödeniyor ve kâr payı alan şirket Hollandalı şirkette en az % 5 hisse sahibiyse, Hollandalı firmanın kâr payı stopajını yapması gerekmemektedir.
- Kâr payı muafiyetine sahip olmayan Hollanda dışında yerleşik (örneğin Türkiye’de Trakya Kalkınma Ajansı17 yerleşik) gerçek kişiler ve firmalar için de çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları çerçevesinde %15’ten düşük oranlarda kâr payı vergisi stopajıuygulanabilmektedir. Ülkemiz ile Hollanda arasında da çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması bulunmaktadır.

5. Hollanda’da Veraset Vergisi ve Hibe/Bağış Vergisi


a) Veraset (Miras) Vergisi
En son ikamet ettiği veya ikamet yeri olarak sayıldığı yer Hollanda olan bir kişinin, sahip olduğu tüm malvarlığının değeri üzerinden ödenmesi gereken vergidir. Vergi Dairesi tarafından eş olarak (yani partner olarak) kabul edilmiş bir kişi ve çocuklar, diğer kişilerden daha az vergi ödemektedirler. Vergi alınmadan önce bir muafiyet söz konusudur. Bu muafiyet vefat eden kişiyle ilgiliakrabalık bağına göredir. En yüksek muafiyet eşlere tanınmış muafiyettir (€ 627.367,00), özürlü çocuklara tanınmış muafiyet € 59.601, çocuklara tanınmış muafiyet € 19.868, anne ve babaya tanınmış muafiyet € 47.053, diğer kişilere tanınmış muafiyet € 2.092 avro‘dur. Hollanda’da faaliyet gösteren sosyal, hayır ve genel ilgili kamu kuruluşları tamamen muaf olabiliyorlar. Ödenilen emeklilik hakkı tamamen veraset vergisinden muaf olmakla birlikte, emeklilik hakkının toplam değeri muafiyet hakkından tam ya da kısmen düşülmektedir.
Veraset vergisi, sahip olunan varlığın muafiyet dışı kalan ve bundan dolayı vergiye tabi olan kısmına uygulanmaktadır. Sahip olunan varlığın değerine ve varislere göre asgari ve azami vergi oranları vardır:
- Eşler, çocuklar ve beraber oturup vergi dairesi tarafından partner olarak statü kazanmış kişiler % 10 ve % 20 tabidirler.
- Çocuklarınızın çocukları %18 ve % 36 tabidirler. Diğer herkes istinasız, ister anne baba veya kardeş veya komşu olsun fark etmez,  % 30 ve % 40 tabidirler.
Bu tarifeler matraha göre, miras yoluyla edinilen ilk € 117.214 için % 10, % 18 veya % 30 tarifesi uygulanıyor, € 117.214,- miktarını geçen kısım için % 20, % 36 ve % 40 tarifeyle vergilendiriliyor.
(Not: bu sayılar 2014 yılına ait, vergilerin yüzdeleri ise 2010’dan bu yana bu sabit rakamlarladır. Hollanda’nın veraset ve intikal vergisi kanunu 2010’da bir reform geçirmiştir.)
- Dini, ideolojik, sosyal yardım, kültürel ve ilmi konularda faaliyet gösteren dernek ve
vakıflar ile Hollanda’da sosyal ve kültürel konularda çalışan kamu kurumlarına miras
kalan mal tam muafiyete tabi olabiliyor.

b) Hollanda’da Hibe Vergisi
Hollanda’da yerleşik bir şahıstan hediye amacıyla edinilmiş her şeyin değeri üzerinden alınan 18 vergidir (değerinden daha düşük bir miktarla edinilen mallarda bunlara tabi olabiliyor). Vergi oranları veraset vergisi oranları ile aynıdır. Yine, bazı miktarlar hibe vergisinden muaftır. Bu muafiyetten herkes yararlanır fakat anne baba tarafından çocuklara verilen hediyeler daha yüksek muafiyete tabidir, geri kalan herkese sabit ve daha düşük bir muafiyet uygulanmaktadır. Topluma faydalı ve hayırlı olan cemiyet ve kuruluşlarda tamamen muafiyete tabi olabilirler. Muafiyet, şartlara bağlı olabilmektedir.

c) Hollanda’da İntikal Vergisi
Hollanda dışında yerleşik kişilere ait olan ve Hollanda’da bulunan belirli varlıklar (örneğin gayrimenkul) miras ya da hibe yoluyla başkasına intikal ederken uygulanan vergidir. İntikal vergisinde muafiyet ve istisna yoktur. Vergi oranları veraset vergisinde olduğu gibidir.

6. Hollanda’da Şans Oyunları Vergileri
Kazanılan ikramiye değeri 454 Euro’dan fazla olduğu takdirde vergi ödenmektedir. Piyasa değeri olan her mal “ikramiye” olarak kabul edilmektedir. Hollanda’da bazı piyango (lotto)oyunları vergiyi kaynağında keserek net ödeme yapmaktadır. Yabancı bir şans oyunundan ikramiye kazanan bir kişi, durumu Vergi Dairesine bildirmekte sorumludur. Vergi oranı %29’dur.

B) Hollanda’da DOLAYLI VERGİLER


1. Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisi (KDV), Hollanda’da ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)’ adı altında uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına ‘Wet op de Omzetbelasting’ (İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile aktarılmıştır. KDV, genel tüketim vergisi olup, özel harcamalardan alınmaktadır ve tüketicinin mal ve hizmete ödediği fiyata dahil edilmiştir. Tüm firmalar örneğin; fırın, su tesisatçısı, imalatçısonradan vergiyi Vergi Dairesi’ne bildirmektedir. İşletmeler tahsil ettikleri KDV miktarından diğer işletmelerce kendilerinden alınan KDV miktarını düşerek farkı Vergi Dairesi’ne yatırırlar. Eğer fark eksi bakiye veriyorsa, Vergi Dairesi bu miktarı ilgili işletmeye iade eder.
Bazı işlemlere vergi istisnası uygulanır. Böyle durumlarda firma KDV almaz ve firmanın ödediği KDV vergiden düşülemez. İstisna tutulan faaliyetlere çeşitli sağlık hizmetleri, belirli çeşit eğitim, sigorta ve bankacılık işlemleri dahildir.

Genel KDV oranı %21’dir. Buna ilaveten 2 özel oran bulunmaktadır:
- Düşük oran % 6: Gıda, ilaç, su, tarımsal üretimde kullanılan bazı mal ve hizmetler, bir takım tıbbi yardımlar, bazı yoğun işçilik gerektiren hizmetler, kitap ve dergiler, yolcu taşımacılığı, bir takım eğlence hizmetleri (spor yarışmaları, sirk, tiyatro faaliyetlerine giriş ücretleri vb.) % 6’lık orana tabidir.
- Sıfır vergi oranı (% 0): Belirli koşullarla, AB dışındaki bir ülkeye ihracat gibi sınır ötesi işlemler ile AB içindeki firmalara yapılan mal satışları ve bu satışlarla ilgili hizmetlerde % 0 KDV uygulanmaktadır. Sonuçta mallar Hollanda’dan KDV’siz olarak çıkmaktadır.

2. Hollanda’da Özel Tüketim Vergileri
Belirli tüketim mallarına uygulanmaktadır. Bu vergiye tabi olan ürünler alkollü içkiler (şarap, port, sherry ve bira vb.), tütün, petrol ve diğer mineral yağlardır (motorin, benzin ve lpg).
KDV’de olduğu gibi tüketim vergisi tüketici fiyatına dahil edilir. Vergi, daha sonra Hollandalı imalatçı, ticaret ile uğraşan kişiler ve ithalatçı tarafından Vergi Dairesi’ne ödenir.
Meyve suyu, sebze suyu, maden suyu, gazozlu içecekler ve tatlı içecekler gibi alkolsüz içeceklere ayrı bir tüketim vergisi uygulanmaktadır.
Bu vergiler, AB düzeyinde 92/12/EEC sayılı mevzuatla genel kurallara bağlanırken, özel ürün bazında AB’nin ayrıntılı düzenlemeleri de mevcuttur. Söz konusu mevzuat Hollanda hukukuna Özel Tüketim Vergileri Kanunu, (Wet op de accijns 31 October 1991, Stb. 1991, 561) ile aktarılmıştır.

Hollanda’da Ürünler bazında özel mevzuat düzenlemeleri de mevcuttur:
- Wet belastingen op milieugrondslag (Çevre Vergileri Kanunu, 23 December 1994, Stb. 1994, 923).
- Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Petrol Ürünleri Depolama Kanunu, 28 March 2001, Stb. 2001, 155).
- Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten(Alkolsüz içkiler ve diğer Bazı Ürünlerde Tüketim Vergisi Kanunu, 24 December 1992, Stb. 1992, 685)2008 yılı itibariyle uygulana tüketim vergileri aşağıdadır:
- Alkollü içkilerde, 1 hektolitre içkide bulunan %1 alkol için 15.04 Euro.
- Bir litre benzinde (Euro, kurşunsuz) tüketim vergisi 0,689 Euro senttir. Tüketim vergisi yanında KDV’de uygulanmaktadır.
- Tütünde tüketim vergisi aynı zamanda satış fiyatı ile alakalıdır. Örneğin, 25 tanelik bir paket sigara fiyatı 4,60 Euro’nun 2,63 Euro’su tüketim vergisidir.
- Bir litre limonatada tüketim vergisi 5,5 Euro cent, bir litre meyve suyu, sebze suyu ve maden suyu için yaklaşık 4,13 Euro cent’tir.

3. Hollanda’da Hukuki İşlem Vergileri
Devir (Transfer) vergisi, sigorta vergisi ve sermaye vergisi hukuki işlem vergileridir.
Bu vergiler genellikle firmalar için geçerlidir.

A-Devir Vergisi
Hollanda’da bulunan ev, arsa vb. gayri menkullerin yasal sahipliği ve kullanım hakkıdevri yapıldığında uygulanır. Noterde düzenlenen bir senetle devir yapılır ve bu esnada noter tarafından vergi kesilerek Vergi İdaresi’ne gönderilir. Devir vergisi oranı evler için %2’dir ve diğer gayrimenkuller için %6’dır ve gayri menkulün piyasa/sürüm değeri üzerine uygulanır.
Miras yoluyla edinilen veya evlilikten dolayı mal ortaklığı rejiminden kaynaklanan paylaşımdan dolayı intikal eden gayrimenkullerden bu vergi alınmıyor.

B- Hollanda’da Sigorta vergisi
Sigorta yaptırılırken uygulanır. Hayat sigortası, kaza sigortası, malullük ve iş görmezlik sigortası, sağlık sigortası, işsizlik sigortası ve nakliye sigortası vergiden muaftır. Vergi oranı %7,5 olup sigorta primi üzerine uygulanır.

C- Hollanda’da Otomobil ve Motosiklet Vergileri
Otomobil ve motosiklet vergileri aracın tescili ya da Hollanda karayollarına ilk çıkışıesnasında bir kereliğine uygulanır. Araç yeni ise satıcı ya da ithalatçı, bir kişi eski bir araç ithal ediyorsa doğrudan o kişi vergiyi ödemekle sorumludur. Taksiler, işletmecilerin nakliye araçları, itfaiye ve polis araçları gibi bazı araçlar vergiden muaftır. Ayrıca, başka bir ülkede tescil edilmiş otomobiller de bazı koşullarla vergiden muaf tutulabilir.Benzinli araçlar için uygulanan vergi, net katalog fiyatının %42,33’ünden 1.442 Euro düşülerek bulunan rakamdır. Dizel araçlar için uygulanan vergi ise, net katalog fiyatının %42,33’üne 307 Euro eklenerek bulunan rakamdır.
Motosikletlerin net satış fiyatı 2.133 Euro’ya kadar olanlarda net katalog fiyatının % 9,66’sı oranında vergi uygulanır. Net satış fiyatı 2.133 Euro’yu geçen motosikletlerde, net katalog fiyatının % 9,66’sından 210 Euro düşülerek uygulanacak vergi bulunur.
Kullanılmış araç ve motosikletler için aracın değer düşüşüne paralel olarak uygulanacak vergi düşürülmektedir. Vergi, bir yaşından sonra %37, iki yaşından sonra %47 ve maksimum %90 oranında düşürülerek uygulanır. 25 yaşı ve üzerindekiler için vergi alınmaz.

4- Hollanda’da Motorlu Araç Vergisi
Kendi adına tescilli otomobil, motosiklet ya da kamyonu olan kişiler motorlu araç vergisi ödemekle yükümlüdür. Otobüsler için, karayollarına çıktıkları zaman motorlu araç vergisi ödenir. Ödenecek vergi, aracın türüne, ağırlığına, otomobillerde yakıt türüne, CO2 emisyonuna, kişinin ikamet ettiği eyalete (Hollanda’da 12 eyalet vardır), römorku olup olmamasına ve kaç dönemdir vergi ödeniyor olmasına göre değişmektedir.Ağır taşıtlar için, Hollanda karayollarını kullanma karşılığında Eurovignet adı verilen bir vergi uygulanır. Sadece eşya taşımacılığında kullanılan ve taşıma haddi 12 ton ve üzeri olan araçlar ağır taşıt sınıfına girerler. Eurovignet, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsveç ve Danimarka arasındaki bir anlaşmaya dayanmaktadır. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak ödenebilen Eurovignetin tutarı, aracın dingil sayısına ve Euro sınıflandırmasına (euro-2, euro-3, euro-4) göre belirlenir. Vergi ödenerek Eurovignet belgesi alınır ve bu belge araçta bulundurulur. Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde (Almanya hariç) Eurovignet alınan araçlar, geçerli olduğu süre içerisinde Hollanda’da ayrıca vergi ödemeden Hollanda karayollarını kullanabilir.

5. Hollanda’da Çevre Vergileri
Hollanda’da yeraltı suyu, musluk suyu, atık, kömür, enerji ve paket vergileri isimleri altında çeşitli çevre vergileri uygulanmaktadır.

a) Hollanda’da Yeraltı Suyu Vergisi
Yeraltı suyu çıkaran firmalar (su dağıtım firmaları, çiftlikler, drenaj şirketleri, soğutma suyu olarak kullanan firmalar vb.) bu vergiye tabidirler. Vergi oranı, çıkarılan suyun metreküpü başına 0,1883 Euro’dur.

b) Hollanda’da Musluk Suyu Vergisi
Su aboneliği olan ev ya da işyerleri bu vergiyi öderler. Vergi, azami 300 metreküpe kadar olan tüketim üzerinden alınır. Vergiyi su dağıtım şirketi toplar ve Vergi İdaresi’ne iletir. Vergi oranı, kullanılan suyun metreküpü başına 0,151 Euro’dur.

c) Hollanda’da Atık Vergisi
Atık toplama tesisleri bu vergiyi öderler. Vergi tesise giren atık üzerinden alınır. Vergi miktarı bir ton atık için 88,21 Euro’dur.

d) Hollanda’da Kömür Vergisi
Kömür işleme ve depolama firmaları bu vergiyi öderler. Vergi, bu işi yapabilmek için gerekli iznin alınması aşamasında ödenir. Vergi oranı 12,95 Euro/1.000 kg. dır.

e) Hollanda’da Enerji Vergisi22
Enerji vergisi, doğal gaz, elektrik ve belirli mineral yağlardan alınır. Genellikle, enerjiyi satan firma verginin yükümlüsüdür; ancak firma bu yükü alıcılara yansıtabilir.
Vergi oranları kullanım miktarına göre değişmektedir. Seralarda kullanılan doğal gaz ve mineral yağlar için özel vergi oranları geçerlidir.

f) Hollanda’da Ambalaj (Paket) Vergisi
Bu vergi 01 Ocak 2008’de uygulanmaya başlamıştır. Ambalaj üreticileri ve ithalatçıları verginin mükellefidirler. Mükellef başına 15.000 kg’lık bir istisna vardır. Yani, ambalaj vergisi mükellefi olan bir firma 15.000 kg üzerindeki ambalaj için vergi ödeyecektir; bu rakamın altında kalan firmalara vergi uygulanmaz.
Vergi tarifesi her bir kilo ambalaj malzemesi için aşağıdaki gibidir:Malzeme Ambalaj Birincil Ambalaj İkincil Ambalaj
Cam € 0.0456 € 0.0160
Alüminyum € 0.5731 € 0.2011
Diğer Metaller € 0.1126 € 0.0395
Plastik € 0.3554 € 0.1247
Biy. Parçalanabilen plastik € 0.1777 € 0.0624
Kağıt ve karton € 0.0641 € 0.0225
Ağaç € 0.0228 € 0.0080
Diğer malzemeler € 0.1017 € 0.0357

6. Hollanda’da Gümrük Vergileri
Avrupa Birliği’ne (AB) ithal edilen malların çoğunluğu gümrük vergilerine tabidir. Vergiyi ürünün AB’ye girişi sırasında ilgili ülke gümrük idaresi tahsil eder ve daha sonra AB’ye iletir. Gümrük vergileri AB’nin geliridir; ancak Hollanda tahsil ettiği gümrük vergisinin %25’ini alıkoyma hakkına sahiptir.

Gümrük vergileri şunları kapsar:
- AB’nin Gümrük Tarifesi çerçevesinde alınan gümrük vergileri,
- Gümrük vergisiyle aynı etkiye sahip vergiler (anti-dumping vergisi vb.),
- Ortak tarım politikası kapsamındaki vergiler,
- KDV,
- Belirli ürünler için özel tüketim vergiler,
- Belirli ürünler için çevre vergileri
Gümrük tarifeleri AB tarafından belirlenmektedir. AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payları için gümrük vergisi karşılıklı olarak alınmamaktadır. Tarım ürünlerinde gümrük vergileri uygulanmakla birlikte bazı ürünler için tavizli vergi oranları ya da tarife kontenjanları bulunmaktadır. AB, ülkemiz yanında diğer bir çok ülkeye serbest ticaret anlaşmaları ve benzeri anlaşmalar çerçevesinde tavizli vergi uygulamaktadır. AB’nin uyguladığı gümrük vergilerine dair bilgilere http://exporthelp.europa.euweb sayfasından ulaşılabilir.
Gümrük tarifeleri tüm AB üyeleri için aynı iken, özel tüketim vergisi ile KDV oranları değişebilmektedir. Hollanda’nın ithalatta KDV ve özel tüketim vergisi uygulamaları aşağıda açıklanmaktadır.
KDV: Hollanda’da piyasaya sürülmek üzere ithal edilen her türlü ürün KDV’ye tabidir. Aşağıdaki gümrük rejimlerine tabi tutulan ürünler için o rejim altında kaldıkları sürece KDV uygulanmayacaktır:
Serbest bölge ya da serbest antrepoya konulan ürünler
Geçici depolamaya tabi ürünler
Gümrük antreposuna ya da dahilde işleme rejimine sokulan ürünler
Geçici ithal edilen ürünler
Transit rejimine tabi ürünler
Bazı ürünler KDV’den muaftır. Uluslararası taşımacılıkta kullanılacak uçaklar ve bunların donanım malzemeleri, deniz taşıtları (özel botlar hariç) ve bunların donanım malzemeleri ile yapay diş KDV’den muaf olan ticari ürünlerdir.
Hollanda’da KDV’ye tabi işlemler yapan ancak Hollanda’da yerleşik olmayan yabancı kişiler KDV işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ya Vergi İdaresi’ne kayıt olmalı ya da bir vergi temsilcisi atamalıdır. KDV için kayıt Belastingdienst Limburg / Kantoor
Buitenland’e (Limburg Vergi İdaresi – Uluslararası İşler Bölümü) yapılmaktadır. Hollanda’da vergilendirilebilir bir işlem (bir mal ve hizmet satışı) yapmayan yabancılar, Hollanda’da ödedikleri KDV’nin geri ödenmesi için, Belastingdienst Limburg / Afdeling
Omzetbelasting’den (KDV Dairesi) temin edecekleri bir formla başvurabilirler.
Özel tüketim vergileri ve çevre vergileri, ithalatta Douane (Hollanda Gümrük İdaresi) tarafından tahsil edilir.

Bilgi Kaynakları
Hollanda vergi sistemi ve uygulamaları hakkındaki bilgilere internetten ulaşılabilecek
kaynaklar aşağıda gösterilmektedir:
Hollanda Maliye Bakanlığı: www.minfin.nl
Hollanda Vergi İdaresi: www.belastingdienst.nl
Hollanda Gümrük İdaresi: www.douane.nl

Hollanda’da Devlet Yardımları
Aşağıdaki linkten devlet yardımlarına ulaşılabilir.
http://www.answersforbusiness.nl/subsidies

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
09-04-2015:12:07 #1

Hollanda Vergi Sistemi;

Hollanda vergi sistemi, dolaysız vergiler olan “Gelir, kazanç ve servet vergileri” ve “Dolaylı vergiler” başlıkları altında ele alınacaktır.
 
A) GELİR, KAZANÇ ve SERVET VERGİLERİ


1-Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primleri
Gelir vergisi, kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergidir. Hollanda’da vergilendirilebilir gelirle ilgili farklı vergi oranlarına tabi 3 kategori bulunmaktadır.
Kategori 1: Buraya işten ve evden sağlanan gelir dahil edilmektedir. Söz konusu gelirlerden%33,60 ile %52 arasında kademeli olarak değişen oranlarda vergi ve sosyal güvenlikkesintileri yapılmaktadır.
Kategori 2: Önemli miktarlardaki faiz gelirleri bu kategoriye girmektedir.Uygulanan vergi oranı %25’tir.
Kategori 3: Tasarruf ve yatırımlardan elde edilen gelir bu kategoriye girmektedir. Oran %30 olup, toplam net değer üzerinden % 4’lük sabit bir kâr hesaplanarak bu kâr üzerine vergi oranı uygulanır. Net değer, mal varlıklarının (bunlar tasarruf mevduatı, kiraya verilmiş mülk,hisseler vb. olabilir), borçlar düşüldükten sonra kalan değeridir. Referans tarihler 1 Ocak – 31
Aralıktır. Vergi 20.315,-Euro’yu geçen değerlere uygulanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Katkıları: Gelir vergisi yanında, sosyal güvenlik katkıları da 16Vergi İdaresi tarafından uygulanmaktadır. Sosyal güvenlik katkılarına yaşlılık sigortası (aow), geriye kalan akrabalar ödeneği (anw), istisnai sağlık masrafları (awbz) ve çocuk yardımı dahildir. Sosyal güvenlik katkıları, gelir vergisi ile birlikte toplam bir miktar olarak ödenmektedir.

2. Hollanda’da Ücret Vergisi
Bir kişinin her yıl tek başına yüksek miktarlarda gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi ödemesini önlemek için iki türlü stopaj vergisi hayata geçirilmiştir. Bunlardan birisi ücret vergisi ve diğeri şirket ortaklarına dağıtılacak kâr üzerine uygulanan kâr payı vergisidir.
Ücret vergisi stopajı brüt ücretten direkt kesilmektedir. İşveren, ücret vergisi ve sosyal güvenlik primi kesintilerini yapar ve bunları daha sonra Vergi İdaresi’ne gönderir.

Ücret vergisi ve sosyal güvenlik katkıları aşağıda gösterilmektedir:
- İlk 17,579 Euro: %33.60 (%2,45 gelir vergisi, % 31,15 sosyal güvenlik katkıları)
- İkinci 14,010 Euro: % 41,85 (% 10,70 gelir vergisi, % 31,15 sosyal güvenlik katkısı)
- Üçüncü 22,271 Euro: % 42 gelir vergisi.
- Bunun üstü % 51 gelir vergisi.

3. Hollanda’da Kurumlar Vergisi
Belirli firmaların, örneğin anonim şirket (NV) ve limited şirketlerin (BV) kârları üzerinden alınan vergidir. Kâr amaçlı faaliyetlerde bulunan kurum ve derneklerde bu vergiye tabidir. Vergilendirilebilir kârın ilk 40.000 Euro’su için %20, 40.000-200.000 Euro’luk kısmı  % 23 ve 200.000 Euro’yu aşan kısmı % 25,5 vergi oranı uygulanmaktadır. Eğer firma geçmiş yıllarda zarara uğramış ise, bu miktar vergilendirilebilir kârdan düşülebilmektedir.

4. Hollanda’da Kâr Payı Vergisi
Firmalar hissedarlarlarına dağıttıkları kâr payları %15 stopaja tabidir. Kâr payı vergisi kesintileri şirketler tarafından yapılır ve bu kesintiler Vergi İdaresine iletilir. Böylece kâr payının %85’i hissedarların eline geçer.
Yabancı bir kuruluşa kâr payı dağıtılırken, prensipte %15 kâr payı vergisi halen geçerlidir. Ancak, bir çok istisnalar vardır:
- Kâr payı alan yabancı kurumun ortaklık muafiyetlerinden yararlanma hakkı varsa ve ortaklık Hollanda’da yerleşik bir firmaya ait ise kâr payı vergisi alınmamaktadır.
- Diğer bir AB ülkesinde kayıtlı bir firmaya kâr payı ödeniyor ve kâr payı alan şirket Hollandalı şirkette en az % 5 hisse sahibiyse, Hollandalı firmanın kâr payı stopajını yapması gerekmemektedir.
- Kâr payı muafiyetine sahip olmayan Hollanda dışında yerleşik (örneğin Türkiye’de Trakya Kalkınma Ajansı17 yerleşik) gerçek kişiler ve firmalar için de çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları çerçevesinde %15’ten düşük oranlarda kâr payı vergisi stopajıuygulanabilmektedir. Ülkemiz ile Hollanda arasında da çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması bulunmaktadır.

5. Hollanda’da Veraset Vergisi ve Hibe/Bağış Vergisi


a) Veraset (Miras) Vergisi
En son ikamet ettiği veya ikamet yeri olarak sayıldığı yer Hollanda olan bir kişinin, sahip olduğu tüm malvarlığının değeri üzerinden ödenmesi gereken vergidir. Vergi Dairesi tarafından eş olarak (yani partner olarak) kabul edilmiş bir kişi ve çocuklar, diğer kişilerden daha az vergi ödemektedirler. Vergi alınmadan önce bir muafiyet söz konusudur. Bu muafiyet vefat eden kişiyle ilgiliakrabalık bağına göredir. En yüksek muafiyet eşlere tanınmış muafiyettir (€ 627.367,00), özürlü çocuklara tanınmış muafiyet € 59.601, çocuklara tanınmış muafiyet € 19.868, anne ve babaya tanınmış muafiyet € 47.053, diğer kişilere tanınmış muafiyet € 2.092 avro‘dur. Hollanda’da faaliyet gösteren sosyal, hayır ve genel ilgili kamu kuruluşları tamamen muaf olabiliyorlar. Ödenilen emeklilik hakkı tamamen veraset vergisinden muaf olmakla birlikte, emeklilik hakkının toplam değeri muafiyet hakkından tam ya da kısmen düşülmektedir.
Veraset vergisi, sahip olunan varlığın muafiyet dışı kalan ve bundan dolayı vergiye tabi olan kısmına uygulanmaktadır. Sahip olunan varlığın değerine ve varislere göre asgari ve azami vergi oranları vardır:
- Eşler, çocuklar ve beraber oturup vergi dairesi tarafından partner olarak statü kazanmış kişiler % 10 ve % 20 tabidirler.
- Çocuklarınızın çocukları %18 ve % 36 tabidirler. Diğer herkes istinasız, ister anne baba veya kardeş veya komşu olsun fark etmez,  % 30 ve % 40 tabidirler.
Bu tarifeler matraha göre, miras yoluyla edinilen ilk € 117.214 için % 10, % 18 veya % 30 tarifesi uygulanıyor, € 117.214,- miktarını geçen kısım için % 20, % 36 ve % 40 tarifeyle vergilendiriliyor.
(Not: bu sayılar 2014 yılına ait, vergilerin yüzdeleri ise 2010’dan bu yana bu sabit rakamlarladır. Hollanda’nın veraset ve intikal vergisi kanunu 2010’da bir reform geçirmiştir.)
- Dini, ideolojik, sosyal yardım, kültürel ve ilmi konularda faaliyet gösteren dernek ve
vakıflar ile Hollanda’da sosyal ve kültürel konularda çalışan kamu kurumlarına miras
kalan mal tam muafiyete tabi olabiliyor.

b) Hollanda’da Hibe Vergisi
Hollanda’da yerleşik bir şahıstan hediye amacıyla edinilmiş her şeyin değeri üzerinden alınan 18 vergidir (değerinden daha düşük bir miktarla edinilen mallarda bunlara tabi olabiliyor). Vergi oranları veraset vergisi oranları ile aynıdır. Yine, bazı miktarlar hibe vergisinden muaftır. Bu muafiyetten herkes yararlanır fakat anne baba tarafından çocuklara verilen hediyeler daha yüksek muafiyete tabidir, geri kalan herkese sabit ve daha düşük bir muafiyet uygulanmaktadır. Topluma faydalı ve hayırlı olan cemiyet ve kuruluşlarda tamamen muafiyete tabi olabilirler. Muafiyet, şartlara bağlı olabilmektedir.

c) Hollanda’da İntikal Vergisi
Hollanda dışında yerleşik kişilere ait olan ve Hollanda’da bulunan belirli varlıklar (örneğin gayrimenkul) miras ya da hibe yoluyla başkasına intikal ederken uygulanan vergidir. İntikal vergisinde muafiyet ve istisna yoktur. Vergi oranları veraset vergisinde olduğu gibidir.

6. Hollanda’da Şans Oyunları Vergileri
Kazanılan ikramiye değeri 454 Euro’dan fazla olduğu takdirde vergi ödenmektedir. Piyasa değeri olan her mal “ikramiye” olarak kabul edilmektedir. Hollanda’da bazı piyango (lotto)oyunları vergiyi kaynağında keserek net ödeme yapmaktadır. Yabancı bir şans oyunundan ikramiye kazanan bir kişi, durumu Vergi Dairesine bildirmekte sorumludur. Vergi oranı %29’dur.

B) Hollanda’da DOLAYLI VERGİLER


1. Katma Değer Vergisi
Katma değer vergisi (KDV), Hollanda’da ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)’ adı altında uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına ‘Wet op de Omzetbelasting’ (İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile aktarılmıştır. KDV, genel tüketim vergisi olup, özel harcamalardan alınmaktadır ve tüketicinin mal ve hizmete ödediği fiyata dahil edilmiştir. Tüm firmalar örneğin; fırın, su tesisatçısı, imalatçısonradan vergiyi Vergi Dairesi’ne bildirmektedir. İşletmeler tahsil ettikleri KDV miktarından diğer işletmelerce kendilerinden alınan KDV miktarını düşerek farkı Vergi Dairesi’ne yatırırlar. Eğer fark eksi bakiye veriyorsa, Vergi Dairesi bu miktarı ilgili işletmeye iade eder.
Bazı işlemlere vergi istisnası uygulanır. Böyle durumlarda firma KDV almaz ve firmanın ödediği KDV vergiden düşülemez. İstisna tutulan faaliyetlere çeşitli sağlık hizmetleri, belirli çeşit eğitim, sigorta ve bankacılık işlemleri dahildir.

Genel KDV oranı %21’dir. Buna ilaveten 2 özel oran bulunmaktadır:
- Düşük oran % 6: Gıda, ilaç, su, tarımsal üretimde kullanılan bazı mal ve hizmetler, bir takım tıbbi yardımlar, bazı yoğun işçilik gerektiren hizmetler, kitap ve dergiler, yolcu taşımacılığı, bir takım eğlence hizmetleri (spor yarışmaları, sirk, tiyatro faaliyetlerine giriş ücretleri vb.) % 6’lık orana tabidir.
- Sıfır vergi oranı (% 0): Belirli koşullarla, AB dışındaki bir ülkeye ihracat gibi sınır ötesi işlemler ile AB içindeki firmalara yapılan mal satışları ve bu satışlarla ilgili hizmetlerde % 0 KDV uygulanmaktadır. Sonuçta mallar Hollanda’dan KDV’siz olarak çıkmaktadır.

2. Hollanda’da Özel Tüketim Vergileri
Belirli tüketim mallarına uygulanmaktadır. Bu vergiye tabi olan ürünler alkollü içkiler (şarap, port, sherry ve bira vb.), tütün, petrol ve diğer mineral yağlardır (motorin, benzin ve lpg).
KDV’de olduğu gibi tüketim vergisi tüketici fiyatına dahil edilir. Vergi, daha sonra Hollandalı imalatçı, ticaret ile uğraşan kişiler ve ithalatçı tarafından Vergi Dairesi’ne ödenir.
Meyve suyu, sebze suyu, maden suyu, gazozlu içecekler ve tatlı içecekler gibi alkolsüz içeceklere ayrı bir tüketim vergisi uygulanmaktadır.
Bu vergiler, AB düzeyinde 92/12/EEC sayılı mevzuatla genel kurallara bağlanırken, özel ürün bazında AB’nin ayrıntılı düzenlemeleri de mevcuttur. Söz konusu mevzuat Hollanda hukukuna Özel Tüketim Vergileri Kanunu, (Wet op de accijns 31 October 1991, Stb. 1991, 561) ile aktarılmıştır.

Hollanda’da Ürünler bazında özel mevzuat düzenlemeleri de mevcuttur:
- Wet belastingen op milieugrondslag (Çevre Vergileri Kanunu, 23 December 1994, Stb. 1994, 923).
- Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Petrol Ürünleri Depolama Kanunu, 28 March 2001, Stb. 2001, 155).
- Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten(Alkolsüz içkiler ve diğer Bazı Ürünlerde Tüketim Vergisi Kanunu, 24 December 1992, Stb. 1992, 685)2008 yılı itibariyle uygulana tüketim vergileri aşağıdadır:
- Alkollü içkilerde, 1 hektolitre içkide bulunan %1 alkol için 15.04 Euro.
- Bir litre benzinde (Euro, kurşunsuz) tüketim vergisi 0,689 Euro senttir. Tüketim vergisi yanında KDV’de uygulanmaktadır.
- Tütünde tüketim vergisi aynı zamanda satış fiyatı ile alakalıdır. Örneğin, 25 tanelik bir paket sigara fiyatı 4,60 Euro’nun 2,63 Euro’su tüketim vergisidir.
- Bir litre limonatada tüketim vergisi 5,5 Euro cent, bir litre meyve suyu, sebze suyu ve maden suyu için yaklaşık 4,13 Euro cent’tir.

3. Hollanda’da Hukuki İşlem Vergileri
Devir (Transfer) vergisi, sigorta vergisi ve sermaye vergisi hukuki işlem vergileridir.
Bu vergiler genellikle firmalar için geçerlidir.

A-Devir Vergisi
Hollanda’da bulunan ev, arsa vb. gayri menkullerin yasal sahipliği ve kullanım hakkıdevri yapıldığında uygulanır. Noterde düzenlenen bir senetle devir yapılır ve bu esnada noter tarafından vergi kesilerek Vergi İdaresi’ne gönderilir. Devir vergisi oranı evler için %2’dir ve diğer gayrimenkuller için %6’dır ve gayri menkulün piyasa/sürüm değeri üzerine uygulanır.
Miras yoluyla edinilen veya evlilikten dolayı mal ortaklığı rejiminden kaynaklanan paylaşımdan dolayı intikal eden gayrimenkullerden bu vergi alınmıyor.

B- Hollanda’da Sigorta vergisi
Sigorta yaptırılırken uygulanır. Hayat sigortası, kaza sigortası, malullük ve iş görmezlik sigortası, sağlık sigortası, işsizlik sigortası ve nakliye sigortası vergiden muaftır. Vergi oranı %7,5 olup sigorta primi üzerine uygulanır.

C- Hollanda’da Otomobil ve Motosiklet Vergileri
Otomobil ve motosiklet vergileri aracın tescili ya da Hollanda karayollarına ilk çıkışıesnasında bir kereliğine uygulanır. Araç yeni ise satıcı ya da ithalatçı, bir kişi eski bir araç ithal ediyorsa doğrudan o kişi vergiyi ödemekle sorumludur. Taksiler, işletmecilerin nakliye araçları, itfaiye ve polis araçları gibi bazı araçlar vergiden muaftır. Ayrıca, başka bir ülkede tescil edilmiş otomobiller de bazı koşullarla vergiden muaf tutulabilir.Benzinli araçlar için uygulanan vergi, net katalog fiyatının %42,33’ünden 1.442 Euro düşülerek bulunan rakamdır. Dizel araçlar için uygulanan vergi ise, net katalog fiyatının %42,33’üne 307 Euro eklenerek bulunan rakamdır.
Motosikletlerin net satış fiyatı 2.133 Euro’ya kadar olanlarda net katalog fiyatının % 9,66’sı oranında vergi uygulanır. Net satış fiyatı 2.133 Euro’yu geçen motosikletlerde, net katalog fiyatının % 9,66’sından 210 Euro düşülerek uygulanacak vergi bulunur.
Kullanılmış araç ve motosikletler için aracın değer düşüşüne paralel olarak uygulanacak vergi düşürülmektedir. Vergi, bir yaşından sonra %37, iki yaşından sonra %47 ve maksimum %90 oranında düşürülerek uygulanır. 25 yaşı ve üzerindekiler için vergi alınmaz.

4- Hollanda’da Motorlu Araç Vergisi
Kendi adına tescilli otomobil, motosiklet ya da kamyonu olan kişiler motorlu araç vergisi ödemekle yükümlüdür. Otobüsler için, karayollarına çıktıkları zaman motorlu araç vergisi ödenir. Ödenecek vergi, aracın türüne, ağırlığına, otomobillerde yakıt türüne, CO2 emisyonuna, kişinin ikamet ettiği eyalete (Hollanda’da 12 eyalet vardır), römorku olup olmamasına ve kaç dönemdir vergi ödeniyor olmasına göre değişmektedir.Ağır taşıtlar için, Hollanda karayollarını kullanma karşılığında Eurovignet adı verilen bir vergi uygulanır. Sadece eşya taşımacılığında kullanılan ve taşıma haddi 12 ton ve üzeri olan araçlar ağır taşıt sınıfına girerler. Eurovignet, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsveç ve Danimarka arasındaki bir anlaşmaya dayanmaktadır. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak ödenebilen Eurovignetin tutarı, aracın dingil sayısına ve Euro sınıflandırmasına (euro-2, euro-3, euro-4) göre belirlenir. Vergi ödenerek Eurovignet belgesi alınır ve bu belge araçta bulundurulur. Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde (Almanya hariç) Eurovignet alınan araçlar, geçerli olduğu süre içerisinde Hollanda’da ayrıca vergi ödemeden Hollanda karayollarını kullanabilir.

5. Hollanda’da Çevre Vergileri
Hollanda’da yeraltı suyu, musluk suyu, atık, kömür, enerji ve paket vergileri isimleri altında çeşitli çevre vergileri uygulanmaktadır.

a) Hollanda’da Yeraltı Suyu Vergisi
Yeraltı suyu çıkaran firmalar (su dağıtım firmaları, çiftlikler, drenaj şirketleri, soğutma suyu olarak kullanan firmalar vb.) bu vergiye tabidirler. Vergi oranı, çıkarılan suyun metreküpü başına 0,1883 Euro’dur.

b) Hollanda’da Musluk Suyu Vergisi
Su aboneliği olan ev ya da işyerleri bu vergiyi öderler. Vergi, azami 300 metreküpe kadar olan tüketim üzerinden alınır. Vergiyi su dağıtım şirketi toplar ve Vergi İdaresi’ne iletir. Vergi oranı, kullanılan suyun metreküpü başına 0,151 Euro’dur.

c) Hollanda’da Atık Vergisi
Atık toplama tesisleri bu vergiyi öderler. Vergi tesise giren atık üzerinden alınır. Vergi miktarı bir ton atık için 88,21 Euro’dur.

d) Hollanda’da Kömür Vergisi
Kömür işleme ve depolama firmaları bu vergiyi öderler. Vergi, bu işi yapabilmek için gerekli iznin alınması aşamasında ödenir. Vergi oranı 12,95 Euro/1.000 kg. dır.

e) Hollanda’da Enerji Vergisi22
Enerji vergisi, doğal gaz, elektrik ve belirli mineral yağlardan alınır. Genellikle, enerjiyi satan firma verginin yükümlüsüdür; ancak firma bu yükü alıcılara yansıtabilir.
Vergi oranları kullanım miktarına göre değişmektedir. Seralarda kullanılan doğal gaz ve mineral yağlar için özel vergi oranları geçerlidir.

f) Hollanda’da Ambalaj (Paket) Vergisi
Bu vergi 01 Ocak 2008’de uygulanmaya başlamıştır. Ambalaj üreticileri ve ithalatçıları verginin mükellefidirler. Mükellef başına 15.000 kg’lık bir istisna vardır. Yani, ambalaj vergisi mükellefi olan bir firma 15.000 kg üzerindeki ambalaj için vergi ödeyecektir; bu rakamın altında kalan firmalara vergi uygulanmaz.
Vergi tarifesi her bir kilo ambalaj malzemesi için aşağıdaki gibidir:Malzeme Ambalaj Birincil Ambalaj İkincil Ambalaj
Cam € 0.0456 € 0.0160
Alüminyum € 0.5731 € 0.2011
Diğer Metaller € 0.1126 € 0.0395
Plastik € 0.3554 € 0.1247
Biy. Parçalanabilen plastik € 0.1777 € 0.0624
Kağıt ve karton € 0.0641 € 0.0225
Ağaç € 0.0228 € 0.0080
Diğer malzemeler € 0.1017 € 0.0357

6. Hollanda’da Gümrük Vergileri
Avrupa Birliği’ne (AB) ithal edilen malların çoğunluğu gümrük vergilerine tabidir. Vergiyi ürünün AB’ye girişi sırasında ilgili ülke gümrük idaresi tahsil eder ve daha sonra AB’ye iletir. Gümrük vergileri AB’nin geliridir; ancak Hollanda tahsil ettiği gümrük vergisinin %25’ini alıkoyma hakkına sahiptir.

Gümrük vergileri şunları kapsar:
- AB’nin Gümrük Tarifesi çerçevesinde alınan gümrük vergileri,
- Gümrük vergisiyle aynı etkiye sahip vergiler (anti-dumping vergisi vb.),
- Ortak tarım politikası kapsamındaki vergiler,
- KDV,
- Belirli ürünler için özel tüketim vergiler,
- Belirli ürünler için çevre vergileri
Gümrük tarifeleri AB tarafından belirlenmektedir. AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payları için gümrük vergisi karşılıklı olarak alınmamaktadır. Tarım ürünlerinde gümrük vergileri uygulanmakla birlikte bazı ürünler için tavizli vergi oranları ya da tarife kontenjanları bulunmaktadır. AB, ülkemiz yanında diğer bir çok ülkeye serbest ticaret anlaşmaları ve benzeri anlaşmalar çerçevesinde tavizli vergi uygulamaktadır. AB’nin uyguladığı gümrük vergilerine dair bilgilere http://exporthelp.europa.euweb sayfasından ulaşılabilir.
Gümrük tarifeleri tüm AB üyeleri için aynı iken, özel tüketim vergisi ile KDV oranları değişebilmektedir. Hollanda’nın ithalatta KDV ve özel tüketim vergisi uygulamaları aşağıda açıklanmaktadır.
KDV: Hollanda’da piyasaya sürülmek üzere ithal edilen her türlü ürün KDV’ye tabidir. Aşağıdaki gümrük rejimlerine tabi tutulan ürünler için o rejim altında kaldıkları sürece KDV uygulanmayacaktır:
Serbest bölge ya da serbest antrepoya konulan ürünler
Geçici depolamaya tabi ürünler
Gümrük antreposuna ya da dahilde işleme rejimine sokulan ürünler
Geçici ithal edilen ürünler
Transit rejimine tabi ürünler
Bazı ürünler KDV’den muaftır. Uluslararası taşımacılıkta kullanılacak uçaklar ve bunların donanım malzemeleri, deniz taşıtları (özel botlar hariç) ve bunların donanım malzemeleri ile yapay diş KDV’den muaf olan ticari ürünlerdir.
Hollanda’da KDV’ye tabi işlemler yapan ancak Hollanda’da yerleşik olmayan yabancı kişiler KDV işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ya Vergi İdaresi’ne kayıt olmalı ya da bir vergi temsilcisi atamalıdır. KDV için kayıt Belastingdienst Limburg / Kantoor
Buitenland’e (Limburg Vergi İdaresi – Uluslararası İşler Bölümü) yapılmaktadır. Hollanda’da vergilendirilebilir bir işlem (bir mal ve hizmet satışı) yapmayan yabancılar, Hollanda’da ödedikleri KDV’nin geri ödenmesi için, Belastingdienst Limburg / Afdeling
Omzetbelasting’den (KDV Dairesi) temin edecekleri bir formla başvurabilirler.
Özel tüketim vergileri ve çevre vergileri, ithalatta Douane (Hollanda Gümrük İdaresi) tarafından tahsil edilir.

Bilgi Kaynakları
Hollanda vergi sistemi ve uygulamaları hakkındaki bilgilere internetten ulaşılabilecek
kaynaklar aşağıda gösterilmektedir:
Hollanda Maliye Bakanlığı: www.minfin.nl
Hollanda Vergi İdaresi: www.belastingdienst.nl
Hollanda Gümrük İdaresi: www.douane.nl

Hollanda’da Devlet Yardımları
Aşağıdaki linkten devlet yardımlarına ulaşılabilir.
http://www.answersforbusiness.nl/subsidies


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi