Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollanda Yüksek nitelikli işçi başvurusu (kennismigrant) Nitelikli Göçmenlik Hakkında

Konu

#1
Hollanda Yüksek nitelikli işçi başvurusu (Kennismigrant)

Hollanda Nitelikli Göçmenlik Hakkında:


Yüksek nitelikli kalifiye işçilerin oturum hakki alabilmesi için Hollanda hükümeti objektif bir maaş kriteri seçmiştir. Aylık bürüt maaş üzerinden başvurular değerlendirmeye alınır. Yıl sonu ikramiyeside gelir düzeyi hesaplamasında yer almaktadır.

Hollanda’da bakanlığın yüksek nitelikli isçi programına kayıtlı bir şirkette kalifiye isçi olarak is bulan 30 yaşının üstündeki yabancılar için maaş kriteri aylık bürüt tatil parası hariç € 4.189,- dur. Tatil parası dahil € 4.524,12, dur.

30 yasının altındaki yabancılar için maaş kriteri aylık bürüt tatil parası hariç € 3.071,- dur. Tatil parası dahil € 3.316,88, dur.

Hollanda’da mezun olan bir yabancı için maaş kriteri aylık bürüt tatil parası hariç € 2.201,- dur. Tatil parası dahil € 2.377,88, dur.

Uluslararası şirketlerin kilit personeli için maaş kriteri aylık bürüt tatil parası hariç € 4.189- dur. Tatil parası dahil € 4.524,12, dur.

Doktora eğitimi görenler ve üniversite öğretmenleri için maaş kriteri geçerli değildir.
Hollanda’da yüksek meslek lise veya üniversite öğrenimi bitiren yabancı öğrencilere diploma aldıktan sonra bir sene yüksek nitelikli işçi (kennismigrant) olarak iş bulma için oturumlarını uzatma hakki tanımaktadır. Bu durumda kişinin kendi ülkesine geri dönmesine gerek yoktur.
Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki Ankara anlaşmasından dolayı yüksek nitelikli bir Türk isçisi Hollanda yüksek nitelikli isçi programına kayıtlı olmayan bir şirkettedir çalışabilir. Bu yüksek nitelikli bir Türk isçisi önemli bir avantajdır.

Bir işveren olarak, maaş kriterini karşılayan bir yıllık sözleşme ile Avrupa birliği dışından yabancı bir yüksek nitelikli işçi ise alabilirsiniz.

Bu konudaki sorularınız için arayın (+31) 020 6161487  veya e-posta gönderin (info@altadvocaten.nl).
İmage
Alıntı
#2
Hollanda Yüksek nitelikli işçi başvurusu (Kennismigrant) ile ilgili hollanda yasalari bilgilerini burada topladim hollandaca ama yukarida turkce ozeti verilmis. Ayrica bunlari turkceye cevirebilirsiniz yada yukaridaki turkce ozetini okuyun.Kennismigranten
Om kennismigranten in dienst te kunnen nemen, is erkenning als referent verplicht. Zonder erkenning kan uw organisatie geen referent zijn voor een kennismigrant.
 
Als een kennismigrant naar Nederland wil komen om arbeid te verrichten voor meer dan 3 maanden, hoeft u geen tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen. 
Als een kennismigrant voor maximaal 3 maanden arbeid wil verrichten, moet u wel een twv bij UWV aanvragen, maar deze kan verstrekt worden zonder arbeidsmarkttoets. De kennismigrant zal wel aan het salariscriterium moeten voldoen dat geldt voor kennismigranten en dat rekening houdt met hun leeftijd. 
 
Algemene voorwaarden
 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort.
 • De kennismigrant vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • De kennismigrant moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten.
 • De kennismigrant moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet de kennismigrant laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Zonodig moet de kennismigrant zich tegen tbc laten behandelen. Een aantal nationaliteiten is vrijgesteld van het TBC-onderzoek.
 
Specifieke voorwaarden om te werken als kennismigrant
 • De kennismigrant moet een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in Nederland. Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig. Als de kennismigrant wordt overgeplaatst naar een in Nederland gevestigd onderdeel dan moet er 2 verklaringen worden overlegd. Er is een verklaring nodig van het (moeder)bedrijf in het buitenland en een werkgeversverklaring van het bedrijfsonderdeel in Nederland.
 • De kennismigrant moet voldoen aan de gestelde looneis. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Toelichting:


Turkije (eerste toelating)

Voor onderdanen uit Turkije geldt een legestarief van €53 voor de aanvraag van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd zonder mvv en € 61 voor toelating en verblijf als de aanvraag is ingediend voor een van de volgende verblijfsdoelen:
 • Arbeid als zelfstandige
 • Arbeid in loondienst
 • Lerend werken
 • Seizoensarbeid
 • Wetenschappelijk onderzoeker richtlijn 2005-71/EG
 • Kennismigrant
Ook gezinsleden van Turkse onderdanen betalen deze tarieven, tenzij de verblijfgever houder is van een verblijfsvergunning regulier die is verleend onder de beperking medische behandeling. Deze tarieven gelden ook als de verblijfgever zowel de Turkse nationaliteit als de Nederlandse nationaliteit bezit.

Onder gezinsleden wordt verstaan de echtgenoot van de Turkse werknemer of zelfstandige, hun bloedverwanten in neergande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn en de bloedverwanten in opgaande lijn van deze werknemer en van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn. Met de echtgenoot wordt gelijkgesteld een geregistreerde partner.

Turkije (voortzetting van het verblijf)

Onderdanen uit Turkije betalen op grond van het associatierecht tussen Turkije en de EG een bedrag van €53 voor de aanvraag voor wijziging van een verblijfsvergunning, de aanvraag voor verlenging van een verblijfsvergunning en de aanvraag voor het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Ook geldt het legestarief van €53 voor vreemdelingen zonder de Turkse nationaliteit die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij een vreemdeling met de Turkse nationaliteit. Wel moeten deze vreemdelingen een verblijfsvergunning hebben waarbij het verrichten van arbeid is toegestaan. Dit tarief geldt niet als de vorige verblijfsvergunning is verleend voor het verblijfsdoel medische behandeling, familiebezoek of doorbrengen van verlof in Nederland.

Langdurig ingezeten derdelander

Een langdurig ingezeten derdelander is een persoon die een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd heeft met daarbij de aantekening 'EG-langdurig ingezetene', of die deze status heeft in een andere lidstaat en in Nederland een vergunning voor bepaalde tijd heeft of aanvraagt.
 
 
Langdurig ingezeten derdelander
Een langdurig ingezeten derdelander is een persoon die een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd heeft met daarbij de aantekening 'EG-langdurig ingezetene', of die deze status heeft in een andere lidstaat en in Nederland een vergunning voor bepaalde tijd heeft.
 
Kosten uitwisseling
Verblijfsdoel
TEV(1)
VVR zonder MVV
Verlenging
Toelichting:
 

Bruto (sv) bedragen
Bovenstaande bedragen zijn brutobedragen. Bij inkomen uit arbeid in loondienst wordt gekeken naar het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd. Het bedrag moet minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.
 
Financiering door derde 
Als het verblijf van de hieronder genoemde vreemdeling wordt gefinancierd door een derde, wordt - afhankelijk van de gezinssituatie van de financier - het toepasselijke normbedrag verhoogd met € 787,35 (inclusief vakantiegeld) danwel € 728,10 (exclusief vakantiegeld). Het gaat om de volgende categorieën: 
- een au pair 
- iemand die een medische behandeling moet ondergaan.
 
 
 
Hoe kan ik als werkgever een kennismigrant in dienst nemen?
U kunt alleen een kennismigrant naar Nederland laten komen als u een erkend referent bent.

Rechten en plichten als referent
U heeft een aantal rechten en plichten als erkend referent. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een snellere procedure en eigen verklaringen. U selecteert kennismigranten die aan bepaaldevoorwaarden voldoen voor toelating en verblijf in Nederland. Ook geeft u voorlichting daarover aan mogelijke kandidaten.

Erkenning als referent aanvragen
U vraagt de erkenning als referent aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiervoor gebruikt u het formulier Aanvraag erkenning referent.

Procedures voor kennismigrant
U start de procedure voor Toegang en Verblijf (tev) bij de IND. De IND gaat na of er bezwaren zijn tegen de toelating vanwege de openbare orde of veiligheid. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 weken. Is de uitslag van het onderzoek positief en voldoet de kennismigrant aan de overige voorwaarden voor vreemdelingen? Dan kan hij een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) afhalen bij de Nederlandse ambassade. Met de mvv kan hij naar Nederland komen en zijn verblijfsvergunning afhalen bij de IND.
Heeft de kennismigrant geen mvv nodig? Dan kunt u de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning starten terwijl de kennismigrant al in Nederland is.

Versnelde aanvraagprocedure voor verblijfsvergunning
Haalt uw organisatie regelmatig studenten, wetenschappelijk onderzoekers of kennismigranten uit het buitenland naar Nederland? Dan kunt u uw organisatie laten erkennen als referent. Erkende referenten kunnen gebruikmaken van een versnelde aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning voor studenten, wetenschappelijk onderzoekers of kennismigranten.
Anderen dan erkende referenten kunnen geen gebruikmaken van de snellere toelatingsprocedure. Alleen organisaties, instellingen en bedrijven kunnen erkend referent worden. Dit geldt dus niet voor individuele personen. Meer informatie over de aanvraagprocedure voor erkende referenten vindt u op de website van de IND.

Tewerkstellingsvergunning
Een kennismigrant heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Inkomensgrens kennismigranten
U moet de kennismigrant een inkomen betalen dat boven een vastgestelde grens ligt.

Uitzonderingen op de inkomensgrens
De inkomensgrens geldt niet in gevallen waarin de kennismigrant:
 • als promovendus bij een universiteit of onderzoeksinstelling gaat werken;
 • arts in opleiding tot specialist is;
 • als gastdocent.
In die gevallen mag het inkomen niet minder dan het minimumloon zijn.
Voor studenten van buiten de EU die afstuderen aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, gelden afwijkende regels. Zij hebben een jaar de tijd om een baan te vinden als kennismigrant. Als zij een baan vinden, dan geldt ook voor hen een inkomensgrens.

Europese kennismigrantenregeling
Naast de nationale kennismigrantenregeling is er de Europese kennismigrantenregeling: de Europese blauwe kaart. Hiervoor geldt een hogere inkomenseis en geldt een opleidingseis. De migrant moet een diploma hebben van een hogere opleiding van minimaal 3 jaar.
 
 
 
Kennismigranten

De kennismigrantenregeling is een versoepelde toelatingsprocedure die alleen geldt bij een verblijf van meer dan drie maanden.
Om gebruik te maken van deze regeling moet uw instelling als erkend referent bekend zijn bij de IND.
Voor kennismigranten hoeft u geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Mee- of nareizende familieleden hebben evenmin een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. Ook voor de familieleden geldt een versnelde toelatingsprocedure.

Wie is een kennismigrant?
Om als kennismigrant in aanmerking te komen moet uw gast óf een bepaald minimumsalaris verdienen óf een bepaalde functie uitoefenen. Hieronder leest u wie onder de definitie van kennismigrant valt:
 • Een migrant die in Nederland arbeid in loondienst verricht en (in 2015) een maandelijks bruto-inkomen verdient van ten minste €4189,- of € €3071,- (ex. vakantiegeld) als hij jonger is dan dertig jaar. Het looncriterium wordt jaarlijks aangepast.
 • Een wetenschappelijk onderzoeker die in dienst treedt bij een onderwijs- of onderzoeksinstelling en waarbij uit het aanstellingsbesluit blijkt dat de aanstelling van de vreemdeling onder functiecode 01 van het Universitair Functie Ordeningssysteem (UFO) valt. ‘Wetenschappelijk onderzoeker’ is een breed begrip. Hieronder vallen onder anderen promovendi, onderzoekers zonder promotiedoeleinden, post-docs, universitair docenten en toio’s.
 • Een arts in opleiding tot specialist (aios).
 • Een buitenlandse student die binnen één jaar na afstuderen aan het hbo of een universiteit in Nederland een arbeidscontract heeft en (in 2015) een maandelijks bruto inkomen ontvangt van minimaal €2.201,- (ex. vakantiegeld). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.
 • Een vreemdeling die in het kader van de regeling hoogopgeleiden een arbeidscontract heeft en (in 2015) een maandelijks bruto inkomen ontvangt van minimaal €2.201,- (ex. vakantiegeld). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.

Verplichtingen voor de werkgever
 • Uw instelling moet een aanvraag voor afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf indienen.
 • Uw instelling moet de aanvraag voor een verblijfsvergunning begeleiden.
 • Uw instelling moet zich garantstellen voor bepaalde kosten die uit het verblijf van de kennismigrant (en eventuele gezinsleden die meekomen) kunnen voortvloeien.
 • Als de kennismigrant niet langer bij uw instelling werkt, moet u dit bij de IND melden. Dit wordt de ‘afmeldplicht’ genoemd. Door uw gast af te melden vervalt de garantstelling.  
Lees meer over de MVV en VVR procedures voor kennismigranten.
 
 
 
 
Kennismigranten (tabellen)
Datum laatste wijziging: 13 maart 2016  |  Trefwoorden: TabelKennismigrantKosten, 2015, 2016 


Bedragen 2016
 
Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card
€ 4.968
Kennismigranten vanaf 30 jaar
€ 4.240
Kennismigranten jonger dan 30 jaar
€ 3.108
In Nederland afgestudeerde vreemdeling
€ 2.228

Kosten aanvraag

De leges van de overheid voor kennismigranten aanvragen zijn € 881.

Kosten erkenning

De leges voor de aanvraag van een onderneming tot erkenning als referent zijn € 5183

Ga terug naar Kennismigranten.
 
Bedragen 2015
 
Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card
€ 4.908
Kennismigranten vanaf 30 jaar
€ 4.189
Kennismigranten jonger dan 30 jaar
€ 3.071
In Nederland afgestudeerde vreemdeling
€ 2.201

Het loon moet giraal worden uitbetaald via een bankrekening die op naam van de buitenlandse werknemer staat.

Kosten aanvraag

De leges van de overheid voor kennismigranten aanvragen zijn verhoogd naar EUR 870.

Kosten erkenning

Erkenning arbeidstudie en wetenschappelijk onderzoeker                       
€ 5.116          
Aanvraag erkenning voor uitwisseling  
€ 2.533
                                      
(Bron kosten erkenning: IND)

Ga terug naar Kennismigranten.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:

Gerelateerd nieuws en/of opinies:

 
 
 
Kennismigranten in dienst – voorwaarden en looneis
26 april 2016
[img=100x100]file:///C:/Users/AdemogLu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/img]
Om kennismigranten in dienst te kunnen nemen, is erkenning als referentverplicht. Zonder erkenning kan de werkgever geen referent zijn voor een kennismigrant.
Als een kennismigrant naar Nederland wil komen om arbeid te verrichten voor meer dan 3 maanden, hoeft u geen tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen.
Als een kennismigrant voor maximaal 3 maanden arbeid wil verrichten, moet u wel een twv bij UWV aanvragen, maar deze kan verstrekt worden zonder arbeidsmarkttoets. De kennismigrant zal wel aan het salariscriterium moeten voldoen dat geldt voor kennismigranten en dat rekening houdt met hun leeftijd.
Algemene voorwaarden
 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort.
 • De kennismigrant vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
 • De kennismigrant moet in Nederland een zorgverzekering afsluiten.
 • De kennismigrant moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet de kennismigrant laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Zonodig moet de kennismigrant zich tegen tbc laten behandelen. Een aantal nationaliteiten is vrijgesteld van het TBC-onderzoek.
Specifieke voorwaarden om te werken als kennismigrant
 • De kennismigrant moet een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in Nederland. Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig. Als de kennismigrant wordt overgeplaatst naar een in Nederland gevestigd onderdeel dan moet er 2 verklaringen worden overlegd. Er is een verklaring nodig van het (moeder)bedrijf in het buitenland en een werkgeversverklaring van het bedrijfsonderdeel in Nederland.
 • De kennismigrant moet voldoen aan de gestelde looneis. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Voor werknemers boven de 30 jaar geldt een hogere looneis dan voor werknemers onder de 30 jaar.
Zoekjaar hoogopgeleiden
Voor hoogopgeleiden die gebruikmaken van een zoekjaar hoogopgeleiden, geldt een afwijkende, lagere looneis. Een zoekjaar hoogopgeleiden is een verblijfsvergunning voor maximaal 1 jaar om in Nederland een baan als kennismigrant te vinden. Ook voor hoogopgeleiden die geen verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden hebben, maar er wel voor in aanmerking komen, geldt deze lagere looneis wanneer u direct een verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant aanvraagt.
Voor (gast)docenten en artsen in opleiding geldt dat zij minimaal 70 procent van het wettelijke minimumloon moeten verdienen. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Normbedragen kennismigranten en Blue Card
Met ingang van 1 januari 2014 geldt een bruto normbedrag per maand in plaats van per jaar.
Het betreft vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgesteld brutoloon. Vanaf 1 januari 2015 geldt expliciet dat het normbedrag exclusief vakantietoeslag is.  
Naast loon kunnen onkostenvergoedingen en toeslagen meetellen, maar alleen als deze gegarandeerd zijn en structureel elke maand uitbetaald worden. Een eventuele eindejaarsuitkering telt alleen mee wanneer deze maandelijks wordt uitbetaald. De normbedragen worden elk jaar geïndexeerd.
De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de Europese Unie. Voorwaarde is dat aan de nationale voorwaarden voor de verlening van de Europese blauwe kaart wordt voldaan. Om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart moeten werknemers voldoen aan een loon- en opleidingseis.
Normbedragen 2016
Type kennismigrant
Bruto normbedrag per maand*
Normbedrag per maand exclusief vakantiegeld*
Kennismigrant 30 jaar of ouder

€4.240
Kennismigrant jonger dan 30 jaar

€3.108
Kennismigrant aansluitend op afstuderen of na zoekjaar hoogopgeleiden

€2.228
Houders Europese blauwe kaart

€4.968
* Vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde loon. De normbedragen voor verblijf als kennismigrant worden elk jaar geïndexeerd.
Aanvraag indienen
Om Nederland in te reizen voor een verblijf van meer dan 3 maanden, heeft de werknemer in veel gevallen een speciaal visum nodig. Dit heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De procedure is dan iets anders dan wanneer geen mvv nodig is.
De werknemer heeft geen mvv nodig als hij uit één van de volgende landen komt:
 • EU/ EER of Zwitserland
 • Australië
 • Canada
 • Japan
 • Monaco
 • Vaticaanstad
 • Nieuw-Zeeland
 • Verenigde Staten van Amerika
 • Zuid-Korea
Verblijfsvergunning zonder mvv
Heeft de werknemer geen mvv nodig? Dan dient u een aanvraag in voor een verblijfsvergunning. De aanvraag kan ingediend  worden als de werknemer in het buitenland of al in Nederland is.
De IND raadt aan om een aanvraag op te starten terwijl de werknemer nog in het buitenland is. U weet dan vooraf of uw werknemer een verblijfsvergunning krijgt of niet.
Zie ook de brochure Een werknemer naar Nederland laten komen
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da