Ana içeriğe geç

facebook youtube twitter
Hollandalı Gurbetçiler

Hollandaca (Flemenkce) İsimler

Konu

#1
Hollandaca İsimler

1. Hollandaca (Flemenkce) Cinsiyet

Hollandaca’da isimlerin cinsiyeti vardır. Cinsiyet, de ve het belirtili tanımlıkları ile belirtilir: hem eril hem dişil isimler de-belirtili tanımlığnı alırken, nötr olanlar hettanılığını alirlar. Çoğul isimlerin tümü belirtili tanımlık olarak de’yi alirlar. İsimlerin eril veya dişil olması önemli değildir. Ama, bir ismin de-kelimesi veya het-kelimesi olması çok önemlidir. Dolayısi ile her ismi, belirtili tanımlıkları ile birlikte öğrenmeniz gerekmektedir.

Bileşik isimlerde (isimlerin biraraya gelmesi ile oluşturulan isim), ismin cinsiyetini belirleyen, son ismin tanımlığıdır:

het huis + de deur = de huisdeur ev + kapı = evkapısı
de instructie + het boek = het instructieboek öğretim + kitap = alıştırma kitabı

2. Hollandaca (Flemenkce) İsimlerin çoğul hali

Çoğul hali oluşturabilmek için üç farklı ek kullanılabilir: -s/-'s, -eren ve -en. İsimlerin büyük bir kısmı çoğul eki olarak –en alırken, küçük bir kısmı da çoğul eki olarak –eren alırlar.

• -s/-'s eki alan çoğullar

İki veya daha fazla heceden oluşup, vurgusuz -el, -em, -en, -er, -e ve -je eki ile bitten kelimeler –s çoğul ekini alırlar:
de tafel de tafels masa
de bodem de bodems taban
de wagen de wagens araç
de kamer de kamers oda
het meisje de meisjes kız

-a, -é, -i, -ie, -o, -u veya -y ile biten isimler -'s veya –s çoğul ekini alırlar:

de opa de opa's dede
de taxi de taxi's taksi
de kilo de kilo's kilo
de accu de accu's akü
de baby de baby's bebek
het café de cafés kafe

Kelimenin yanlış telafuzunu önlemek için apostrof kullanılır: opas durumunda kelime kısa sesli a ile telaffuz edilmek zorunda kalır. Opa's kelimesindeki apostrof sesli harfin (a) uzun kalmasını sağlar. Aynı durum (uzun -ī ile biten) taxi, (uzun -ō ile biten) kilo, (uzun – ū) ile biten accu ve (uzun –ī sesi ile biten) baby kelimeleri için de geçerlidir. Ama, örneğin café gibi, son sesli harfinde olan vurgu ile uzun tellafuz edileceği belli olan kelimelerde apostrof kullanılmaz: cafés.
• -eren eki alan çoğullar
het kind de kinderen çocuk
het ei de eieren yumurta
het blad de bladeren yaprak

• -en eki alan çoğulllar
de citroen de citroenen limon
de kaart de kaarten bilet
het park de parken park
het boek de boeken kitap

Şu örneklerin yazılışına dikkat ediniz:

Uzun bir sesliye sahip olanlar:
de minuut de minuten dakika
de tomaat de tomaten domates
de week de weken hafta
Kısa bir sesliye sahip olanlar:
de bus de bussen otobüs
de kat de katten kedi
de bel de bellen zil
-ee veya vurgulu –ie ile sonlanan isimler:
het idee de ideeën19 fikir
de industrie de industrieën endüstri

Kelime sonundaki -f harfi genellikle –v harfine, -s harfi de, -z harfine dönüşür:


de golf de golven dalga
de brief de brieven mektup
de reis de reizen gezi
de kaas de kazen peynir
het huis de huizen ev
de prijs de prijzen fiyat

Kelime sonundaki -f ve -s harfleri aşağıdaki kelimelerde değişime uğramazlar:

de fotograaf de fotografen fotoğrafçı
de mens de mensen insan
de wens de wensen dilek
de kans de kansen şans
de dans de dansen dans
het kruis de kruisen haç

• Özel durumlar

Tekil halinde kısa olan sesliler, çoğul halinde uzun olarak telaffuz edilir :

de dag de dagen gün
de weg de wegen yol
het blad de bladen magazin
Diğer sesli değişimleri:
het schip de schepen gemi
de stad de steden şehir
de koe de koeien inek

3. Hollandaca (Flemenkce) Küçültmeler

Küçültmeler, kelimeye -je, -tje, -pje, -etje21 veya -kje takılarının eklenmesi ile oluşturulur:

het boek het boekje kitapçık
de brief het briefje mektupcuk/not
de jas het jasje ceketçik
het verhaal het verhaaltje hikayecik
de schoen het schoentje ayakkabıcık
de vrouw het vrouwtje kadıncık
de duw het duwtje itmecik
het ei het eitje yumurtacık
de auto het autootje arabacık
de boom het boompje agaççık
de film het filmpje filmcik
de man het mannetje adamcık
de ring het ringetje yüzükçük
de bal het balletje topçuk
de weg het weggetje yolcuk
de koning het koninkje kralcık

Görüldüğü gibi, tüm küçültmeler het-kelimeleridir.
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task