HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « HOLLANDA ANAYASASI Türkçe HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 3. Parlamento §.1. Kuruluş ve Oluşumu

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 3. Parlamento §.1. Kuruluş ve Oluşumu

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 3. Parlamento §.1. Kuruluş ve Oluşumu

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-06-2014:16:14
#1
Bölüm 3.
Parlamento
§.1. Kuruluş ve Oluşumu

Madde 50.
Parlamento tüm Hollanda halkını temsil eder.

Madde 51.
1. Parlamento; Senato (Birinci Meclis) ve Temsilciler Meclisi (İkinci
Meclis) olmak üzere iki bölümden oluşur.
2. Temsilciler Meclisi yüzelli üyeden oluşur.
3. Senato yetmişbeş üyeden oluşur.
4. Parlamentonun her iki kanadı birleşik oturumda bir araya geldiğinde,
tek bir meclis olarak kabul edilirler.

Madde 52.
1. Her iki meclisin görev süresi dört yıldır.
2. Eyalet meclisleri için görev süresi kanunen dört yıldan farklı olarak
belirlenmiş ise Senatonun görev süresi de buna uygun olarak düzenlenir.

Madde 53.
1. Parlamentonun her iki kanadının da üyeleri kanunda belirtilen sınırlar
çerçevesinde nispi temsil esasına dayalı olarak seçilir.
2. Seçimler gizli oylamayla yapılır.

Madde 54.
1. Hollanda’da ikamet etmeyen Hollandalılar müstesna, Temsilciler
Meclisinin üyeleri, onsekiz yaşını dolduran Hollandalılar tarafından doğrudan
oyla seçilir.
2. Aşağıda sayılan kişiler seçmen olamazlar;
a) Kesinleşmiş hâkim kararıyla kanunda belirtilen suçtan dolayı en az bir
yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve aynı zamanda oy kullanma hakkından men
edilen kimseler.
b) Gayri mümeyyizlik sebebiyle kesinleşmiş hâkim kararı gereğince
hukuki işlem ehliyeti olmayan kimseler.

Madde 55.
Senato Üyeleri Eyalet Meclisi milletvekilleri tarafından seçilir. Seçimler,
Senatonun feshedilmesi durumu dışında, Eyalet Meclisi seçiminden azami üç ay
sonra yapılır.

Madde 56. 
Parlamento üyesi olabilmek için, Hollandalı olmak, onsekiz
yaşını doldurmuş olmak, seçme ve seçilme hakkı elinden alınmamış olmak
gereklidir. 368

Madde 57.
1. Hiç kimse her iki meclisin aynı anda üyesi olamaz.
2. Bir Parlamento Üyesi, aynı zamanda bakan, Devlet sekreteri, Danıştay
Üyesi, Sayıştay Üyesi, Baş Kamu Denetçisi ve Baş Kamu Denetçisi Vekili,
Yüksek Mahkeme Üyesi ya da Yüksek Mahkeme Başsavcılığının ya da
Savunma Ofisinin Üyesi olamaz.
3. Bununla beraber Bakanlık ve Devlet sekreterliği görevinden istifa
etmeyi teklif eden bir kişi, bu istifa karara bağlanıncaya kadar, hem söz konusu
görevi hem de Parlamento üyeliğini birlikte yürütebilir.
4. Aynı zamanda bir Parlamento Üyesi, ya da Parlamentonun herhangi
birine üye olan bir kişinin yürütemeyeceği diğer kamu görevleri kanunla
düzenlenebilir.

Madde 58.
Her meclis yeni atanan üyelerin, üyelik için aranan şartları haiz olup
olmadığını araştırır ve bu şartlar veya seçimlerle ilgili ihtilafları kanunda
belirtilen kurallara uygun olarak karara bağlar.

Madde 59.
Bunun dışında kalan seçme ve seçilme hakkı ve seçimleri ilgilendiren her
şey kanunla düzenlenir.

Madde 60.
Meclis üyeleri göreve atandıklarında, kanunda belirtilen şekle uygun
olarak Parlamento önünde, göreve atanmalarını kanunen yasaklayan hiçbir
edimde bulunmadıkları, Anayasaya bağlı kalacakları ve görevlerini sadakatle
yerine getirecekleri yönünde ant içer veya taahhütte bulunur ve sözünü verirler.

Madde 61.
1. Her meclis, üyeleri arasından bir Meclis Başkanı seçer.
2. Her meclis, zabıt kâtibi tayin eder. Söz konusu zabıt kâtibi tıpkı
meclislerin diğer memurları gibi, aynı zamanda Parlamento üyesi olamaz.

Madde 62.
Meclisler birleşik oturumda toplandıkları zaman Senato Başkanı
toplantıya başkanlık eder.

Madde 63.
Parlamento üyelerinin ve sabık Parlamento üyelerinin ve onların
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ödenen mali yardımlar kanunla
düzenlenir. Meclisler, bu konuyla ilgili bir yasa teklifini ancak kullanılan oyların
en az üçte ikisiyle kabul edebilirler.

Madde 64.
1. Meclisler, Kraliyet kararnamesiyle feshedilebilir.
2. Feshedilme kararı, beraberinde, feshedilen Meclisin yeniden seçilmesi
ve yeni seçilen Meclisin üç ay içinde toplanması yükümlülüğünü getirir.  369
3. Fesih, yeni seçilen meclisin toplandığı günden itibaren yürürlüğe girer.
4. Kanun, fesihten sonra oluşan yeni Temsilciler Meclisinin görev
süresini belirler; bu süre beş yıldan uzun olamaz. Fesihten sonra oluşan yeni
Senatonun görev süresi, feshedilen meclisin görev süresinin biteceği tarihte sona
erer.

2. Çalışma Usulü

Madde 65.
Parlamentonun birleşik oturumunda hükümet tarafından izlenilecek
politika, her yıl Eylül ayının üçüncü Salı günü veya kanunla belirlenecek daha
erken bir tarihte Kral tarafından veya onun adına açıklanır.

Madde 66.
1. Parlamento toplantıları kamuya açıktır.
2. Parlamento toplantıları, üyelerin onda birinin veya Başkanın isteği
üzerine halka kapalı şekilde gerçekleştirilir.
3. Meclislerden biri veya birleşik oturumda her bir meclis tarafından, bir
konunun kamuya kapalı olarak görüşülmesi ve karara bağlanması
kararlaştırılabilir.

Madde 67.
1. Meclisler, tek başlarına ve birleşik oturumda, sadece üyelerin yarıdan
fazlası toplantıda bulunduğu takdirde bir konuyu görüşebilir ve karar alabilirler.
2. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
3. Üyeler etki altında kalmadan, ya da herhangi bir talimata tabi
olmaksızın oy verirler.
4. Bir üyenin istemi üzerine, şahsi olmayan konular hakkında sözlü ve
kişisel çağrıyla oylama yapılır.

Madde 68.
Bu bilginin sağlanması Devlet çıkarlarına aykırı olmadığı takdirde,
bakanlar ve Devlet sekreterleri bir veya birkaç üye tarafından istenilen
açıklamayı sözlü veya yazılı olarak, her iki meclise ayrı ayrı şekilde veya
birleşik oturumda yaparlar.

Madde 69.
1. Bakanlar ve Devlet sekreterlerine Parlamentonun toplantıları açıktır ve
görüşmelere katılabilirler.
2. Her iki meclis ve birleşik oturum tarafından toplantıda bulunmak üzere
davet edilebilirler.
3. Toplantılara kendileri tarafından belirlenecek bir yardımcı
getirebilirler.  370

Madde 70.
Her iki meclis kanunla yapılacak düzenlemeyle tek başlarına ya da
müşterek şekilde soruşturma yapma (araştırma) hakkına sahiptir.

Madde 71.
Parlamento üyeleri, bakanlar, Devlet sekreterleri ve görüşmelere katılan
diğer kişiler, Parlamento veya Parlamento komisyonların toplantıları sırasında
söyledikleri veya yazılı olarak sundukları metinler sebebiyle kovuşturmaya tabi
tutulamaz, ya da başka bir yolla kanun önünde sorumlu tutulamazlar.

Madde 72.
Parlamentonun her bir kanadı ayrı olarak ve birleşik oturumda iç tüzük
oluştururlar.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:16:14 #1

Bölüm 3.
Parlamento
§.1. Kuruluş ve Oluşumu

Madde 50.
Parlamento tüm Hollanda halkını temsil eder.

Madde 51.
1. Parlamento; Senato (Birinci Meclis) ve Temsilciler Meclisi (İkinci
Meclis) olmak üzere iki bölümden oluşur.
2. Temsilciler Meclisi yüzelli üyeden oluşur.
3. Senato yetmişbeş üyeden oluşur.
4. Parlamentonun her iki kanadı birleşik oturumda bir araya geldiğinde,
tek bir meclis olarak kabul edilirler.

Madde 52.
1. Her iki meclisin görev süresi dört yıldır.
2. Eyalet meclisleri için görev süresi kanunen dört yıldan farklı olarak
belirlenmiş ise Senatonun görev süresi de buna uygun olarak düzenlenir.

Madde 53.
1. Parlamentonun her iki kanadının da üyeleri kanunda belirtilen sınırlar
çerçevesinde nispi temsil esasına dayalı olarak seçilir.
2. Seçimler gizli oylamayla yapılır.

Madde 54.
1. Hollanda’da ikamet etmeyen Hollandalılar müstesna, Temsilciler
Meclisinin üyeleri, onsekiz yaşını dolduran Hollandalılar tarafından doğrudan
oyla seçilir.
2. Aşağıda sayılan kişiler seçmen olamazlar;
a) Kesinleşmiş hâkim kararıyla kanunda belirtilen suçtan dolayı en az bir
yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve aynı zamanda oy kullanma hakkından men
edilen kimseler.
b) Gayri mümeyyizlik sebebiyle kesinleşmiş hâkim kararı gereğince
hukuki işlem ehliyeti olmayan kimseler.

Madde 55.
Senato Üyeleri Eyalet Meclisi milletvekilleri tarafından seçilir. Seçimler,
Senatonun feshedilmesi durumu dışında, Eyalet Meclisi seçiminden azami üç ay
sonra yapılır.

Madde 56. 
Parlamento üyesi olabilmek için, Hollandalı olmak, onsekiz
yaşını doldurmuş olmak, seçme ve seçilme hakkı elinden alınmamış olmak
gereklidir. 368

Madde 57.
1. Hiç kimse her iki meclisin aynı anda üyesi olamaz.
2. Bir Parlamento Üyesi, aynı zamanda bakan, Devlet sekreteri, Danıştay
Üyesi, Sayıştay Üyesi, Baş Kamu Denetçisi ve Baş Kamu Denetçisi Vekili,
Yüksek Mahkeme Üyesi ya da Yüksek Mahkeme Başsavcılığının ya da
Savunma Ofisinin Üyesi olamaz.
3. Bununla beraber Bakanlık ve Devlet sekreterliği görevinden istifa
etmeyi teklif eden bir kişi, bu istifa karara bağlanıncaya kadar, hem söz konusu
görevi hem de Parlamento üyeliğini birlikte yürütebilir.
4. Aynı zamanda bir Parlamento Üyesi, ya da Parlamentonun herhangi
birine üye olan bir kişinin yürütemeyeceği diğer kamu görevleri kanunla
düzenlenebilir.

Madde 58.
Her meclis yeni atanan üyelerin, üyelik için aranan şartları haiz olup
olmadığını araştırır ve bu şartlar veya seçimlerle ilgili ihtilafları kanunda
belirtilen kurallara uygun olarak karara bağlar.

Madde 59.
Bunun dışında kalan seçme ve seçilme hakkı ve seçimleri ilgilendiren her
şey kanunla düzenlenir.

Madde 60.
Meclis üyeleri göreve atandıklarında, kanunda belirtilen şekle uygun
olarak Parlamento önünde, göreve atanmalarını kanunen yasaklayan hiçbir
edimde bulunmadıkları, Anayasaya bağlı kalacakları ve görevlerini sadakatle
yerine getirecekleri yönünde ant içer veya taahhütte bulunur ve sözünü verirler.

Madde 61.
1. Her meclis, üyeleri arasından bir Meclis Başkanı seçer.
2. Her meclis, zabıt kâtibi tayin eder. Söz konusu zabıt kâtibi tıpkı
meclislerin diğer memurları gibi, aynı zamanda Parlamento üyesi olamaz.

Madde 62.
Meclisler birleşik oturumda toplandıkları zaman Senato Başkanı
toplantıya başkanlık eder.

Madde 63.
Parlamento üyelerinin ve sabık Parlamento üyelerinin ve onların
bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine ödenen mali yardımlar kanunla
düzenlenir. Meclisler, bu konuyla ilgili bir yasa teklifini ancak kullanılan oyların
en az üçte ikisiyle kabul edebilirler.

Madde 64.
1. Meclisler, Kraliyet kararnamesiyle feshedilebilir.
2. Feshedilme kararı, beraberinde, feshedilen Meclisin yeniden seçilmesi
ve yeni seçilen Meclisin üç ay içinde toplanması yükümlülüğünü getirir.  369
3. Fesih, yeni seçilen meclisin toplandığı günden itibaren yürürlüğe girer.
4. Kanun, fesihten sonra oluşan yeni Temsilciler Meclisinin görev
süresini belirler; bu süre beş yıldan uzun olamaz. Fesihten sonra oluşan yeni
Senatonun görev süresi, feshedilen meclisin görev süresinin biteceği tarihte sona
erer.

2. Çalışma Usulü

Madde 65.
Parlamentonun birleşik oturumunda hükümet tarafından izlenilecek
politika, her yıl Eylül ayının üçüncü Salı günü veya kanunla belirlenecek daha
erken bir tarihte Kral tarafından veya onun adına açıklanır.

Madde 66.
1. Parlamento toplantıları kamuya açıktır.
2. Parlamento toplantıları, üyelerin onda birinin veya Başkanın isteği
üzerine halka kapalı şekilde gerçekleştirilir.
3. Meclislerden biri veya birleşik oturumda her bir meclis tarafından, bir
konunun kamuya kapalı olarak görüşülmesi ve karara bağlanması
kararlaştırılabilir.

Madde 67.
1. Meclisler, tek başlarına ve birleşik oturumda, sadece üyelerin yarıdan
fazlası toplantıda bulunduğu takdirde bir konuyu görüşebilir ve karar alabilirler.
2. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
3. Üyeler etki altında kalmadan, ya da herhangi bir talimata tabi
olmaksızın oy verirler.
4. Bir üyenin istemi üzerine, şahsi olmayan konular hakkında sözlü ve
kişisel çağrıyla oylama yapılır.

Madde 68.
Bu bilginin sağlanması Devlet çıkarlarına aykırı olmadığı takdirde,
bakanlar ve Devlet sekreterleri bir veya birkaç üye tarafından istenilen
açıklamayı sözlü veya yazılı olarak, her iki meclise ayrı ayrı şekilde veya
birleşik oturumda yaparlar.

Madde 69.
1. Bakanlar ve Devlet sekreterlerine Parlamentonun toplantıları açıktır ve
görüşmelere katılabilirler.
2. Her iki meclis ve birleşik oturum tarafından toplantıda bulunmak üzere
davet edilebilirler.
3. Toplantılara kendileri tarafından belirlenecek bir yardımcı
getirebilirler.  370

Madde 70.
Her iki meclis kanunla yapılacak düzenlemeyle tek başlarına ya da
müşterek şekilde soruşturma yapma (araştırma) hakkına sahiptir.

Madde 71.
Parlamento üyeleri, bakanlar, Devlet sekreterleri ve görüşmelere katılan
diğer kişiler, Parlamento veya Parlamento komisyonların toplantıları sırasında
söyledikleri veya yazılı olarak sundukları metinler sebebiyle kovuşturmaya tabi
tutulamaz, ya da başka bir yolla kanun önünde sorumlu tutulamazlar.

Madde 72.
Parlamentonun her bir kanadı ayrı olarak ve birleşik oturumda iç tüzük
oluştururlar.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi