HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « HOLLANDA ANAYASASI Türkçe HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 5. Yasama Erki ve Yürütme §.1. Kanunlar ve ...

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 5. Yasama Erki ve Yürütme §.1. Kanunlar ve ...

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 5. Yasama Erki ve Yürütme §.1. Kanunlar ve ...

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-06-2014:16:18
#1
Bölüm 5.
Yasama Erki ve Yürütme
§.1. Kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler

Madde 81.
Hükümet ve Parlamento kanunları birlikte yaparlar.

Madde 82.
1. Yasa teklifleri Kral tarafından veya onun namına, ya da Temsilciler
Meclisi tarafından sunulur.
2. Parlamentonun birleşik oturumunda görüşülmesi gereken yasa
teklifleri, Kral tarafından veya onun namına ve 2. Bölümün ilgili madde
hükümleriyle çelişmemek kaydıyla, Parlamentonun birleşik oturumu tarafından
sunulur.
3. Temsilciler Meclisi veya Parlamentonun birleşik oturumu tarafından
sunulacak yasa teklifleri, Meclise duruma göre birleşik oturuma bir ya da birkaç
üye tarafından sunulur.

Madde 83.
Kral veya onun namına sunulan yasa teklifi, Temsilciler Meclisine veya
birleşik oturumda görüşülmesi gerekiyorsa, Parlamentonun birleşik oturumuna
bu toplantıya gönderilir.

Madde 84.
1. Kral veya onun namına sunulan ve Temsilciler Meclisi veya
Parlamentonun birleşik oturumu tarafından henüz onaylanmamış bir yasa teklifi,
Hükümetin bir ya da daha fazla sayıdaki üyesinin teklifiyle Temsilciler Meclisi
veya duruma göre birleşik oturum tarafından değiştirilebilir.
2. Temsilciler Meclisi veya birleşik oturumun sunacağı yasa teklifi
onaylanmadığı sürece, bir ya da birkaç üyenin veya sunan üyenin veya üyelerin
teklifiyle değiştirilebilir.

Madde 85.
Temsilciler Meclisi bir yasa teklifini kabul ettiği takdirde veya bir yasa
teklifi vermeyi kararlaştırdığında, bu metni olduğu gibi görüşülmek üzere
Senatoya gönderir. Yasa teklifinin Senatoda müdafaası için Temsilciler Meclisi
bir veya daha fazla sayıda üyesini görevlendirebilir.

Madde 86.
1. Sunulan bir kanun teklifi Parlamento tarafından onaylanmadığı sürece,
teklifi veren kişi veya vekili tarafından geri çekilebilir.
2. Temsilciler Meclisi veya birleşik oturum tarafından sunulan yasa teklifi
kabul edilmediği sürece, bu yasa teklifini sunan üye veya üyeler tarafından geri
çekilebilir.  373

Madde 87.
1. Bir yasa teklifi Parlamento tarafından kabul edildiğinde ve Kral
tarafından tasdik edildiğinde kanun olur.
2. Kral ve Parlamento yasa teklifiyle ilgili kararlarını karşılıklı olarak
birbirlerine bildirirler.

Madde 88.
Kanunların ilânı ve yürürlüğü kanunla düzenlenir. Kanunlar ilân
edilmeden önce yürürlüğe girmez.

Madde 89.
1. Düzenleyici idari işlemler Kraliyet kararnameleriyle belirlenir.
2. Cezai hükümler taşıyan düzenleyici işlemler sadece kanunla belirlenir.
Verilecek cezalar kanunla düzenlenir.
3. Düzenleyici idari işlerin ilânı ve yürürlüğü kanunla düzenlenir. Bunlar
ilân edilmeden önce yürürlüğe giremezler.
4. İkinci ve üçüncü fıkralar, hükümet tarafından belirlenen diğer
düzenleyici işlemler için de gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra geçerlidir.

§.2. Diğer Hükümler

Madde 90.
Hükümet uluslararası hukukun gelişimini destekler.

Madde 91.
1. Uluslararası antlaşmalar, Parlamentonun onayı olmaksızın bağlayıcı
etkiye sahip olmadıkları gibi, yürürlükten de kaldırılamazlar. Parlamentonun
onayını gerektirmeyen antlaşmalar kanunla belirlenir.
2. Antlaşmaların onama şekli kanunla düzenlenir ki, bu kanunda
antlaşmaların zımni şekilde onanmasını düzenleyen hükümlere de yer verilebilir.
3. Anayasaya aykırılık içeren, ya da Anayasayla çelişmesi muhtemel
antlaşma hükümleri ancak Parlamentonun üçte iki çoğunluğunun lehte kararıyla
onaylanabilir.

Madde 92.
91’inci maddenin üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yasama,
yürütme ve yargı yetkisi gerektiğinde antlaşmalarla uluslararası örgütlere
devredilebilir.

Madde 93.
İçerikleri gereği herkes üzerinde bağlayıcı etkisi bulunan uluslararası
antlaşma hükümleri ve uluslar arası örgütlerin kararları ilân edildikten sonra
bağlayıcılık kazanırlar.  374

Madde 94.
Hollanda Krallığının meri kanunları, uygulamanın uluslararası bağlayıcı
antlaşmalara ve uluslararası örgüt kararlarına aykırı olması halinde,
uygulanmazlar.

Madde 95.
Uluslararası örgütlerin antlaşma ve kararlarının ilânı kanunla düzenlenir.

Madde 96.
1. Kraliyet, Parlamentonun izni olmadan savaş ilân edemez.
2. Savaş halinin fiilen mevcut olması nedeniyle Parlamentoya
danışılmasının mümkün olmadığı hallerde, bu izin gerekmez.
3. Parlamentonun iki kanadı savaş ilânı iznini birleşik oturumda görüşür
ve kararlaştırır.
4. Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası ateşkes kararı için de uygulanır.

Madde 97.
1. Krallığın menfaatlerini savunmak ve korumak ve ayrıca uluslararası
hukuk düzenini muhafaza etmek ve desteklemekle görevli bir silahlı kuvvetler
mevcuttur.
2. Silahlı kuvvetler Hükümetin üst otoritesine tabidir.

Madde 98.
1. Silahlı kuvvetler gönüllülerden ve askerlik yükümlülüğünü yerine
getiren kişilerden oluşur.
2. Zorunlu askerlik hizmeti ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin
esaslar kanunla düzenlenir.

Madde 99.
Vicdani nedenlerle askerlikten muafiyet durumları kanunla düzenlenir.

Madde 99a.
Sivil savunma amacıyla kanunda belirtilen esaslara uygun olarak
görevlendirme yapılabilir.

Madde 100.
1. Silahlı kuvvetlerin uluslararası hukuk düzeninin korunması ve
desteklenmesi amacıyla bir yerde konuşlandırılması, ya da kullanılması
gerekecek ise, Hükümet bu keyfiyeti önceden Parlamentoya bildirir. Bu durum,
silahlı çatışmalar sırasında insani yardım sağlanmasını da içerir.
2. Önceden bilgi vermeye mani olan zaruri sebepler bulunuyorsa birinci
fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda bilgilendirme mümkün olan en kısa
sürede yapılır.

Madde 101.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 401 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır).  375

Madde 102.
(Bu madde 22 Haziran 2000 tarihli ve 294 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır).

Madde 103.
1. İç ve dış güvenliğin gerektirdiği durumlarda; sonuçları kanunla
düzenlemek şartıyla ve Kraliyet kararnameleriyle olağanüstü hal ilân edilebilir.
2. Birinci fıkrada belirtilen durumda, anayasanın, eyalet, belediye ve su
işleri idaresini düzenleyen hükümlerden, 6’ncı maddede düzenlenen anayasal
haklardan, belirtilen hakların bina ve kapalı mekânlar dışında uygulandığı
takdirde, 7, 8 ve 9’uncu maddeler ile 12’nci maddenin ikinci fıkrası, ayrıca
13’üncü madde ile 113’üncü maddenin bir ve üçüncü fıkra hükümleri
uygulanmayabilir.
3. Olağanüstü hal ilânını müteakiben, Kraliyet kararnameleriyle
kaldırılmadığı sürece, Parlamento gerekli gördüğü her an olağanüstü halin
süresini belirleyebilir. Meclisler konuyu birleşik oturumda görüşür ve karara
bağlar.

Madde 104.
Devletin koyduğu vergiler kanun uyarınca toplanır. Devletin koyduğu
diğer harçlar kanunla düzenlenir.

Madde 105.
1. Devletin gelir ve gider tahminleri kanunla düzenlenir.
2. Genel bütçeye ilişkin kanun tasarıları her yıl 65’inci maddede belirtilen
zamanda Kral veya onun vekili tarafından Parlamentoya sunulur.
3. Devletin gelir ve giderlerini gösteren hesap tablosu ilgili kanun
hükümlerine uygun olarak Parlamentoya sunulur. Sayıştay tarafından
onaylanmış bilanço Parlamentoya sunulur.
4. Devlet maliyesinin yönetimine ilişkin esaslar kanunla belirlenir.
Madde 106.
Para sistemi kanunla düzenlenir.

Madde 107.
1. Medeni hukuk, ceza hukuku, medeni usul ve ceza usul hukuku, genel
kanunla düzenlenir, bazı konuların özel kanunlarla düzenlenme yetkisi saklıdır.
2. İdari hukukun genel ilkeleri kanunla düzenlenir

Madde 108.
(Bu madde 25 Şubat 1999 tarihli ve 133 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır).

Madde 109.
Memurların hukuki statüleri kanunla düzenlenir. Memurların iş güvencesi
ve yönetime katılma hakları ile ilgili düzenlemeler de kanunla yapılır.  376

Madde 110.
Devlet kurumları görevlerini yerine getirirlerken, vatandaşların kanunda
belirtilen esaslar çerçevesinde bilgi edinme haklarını gözetirler.

Madde 111.
Şeref unvanları kanunla verilir.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:16:18 #1

Bölüm 5.
Yasama Erki ve Yürütme
§.1. Kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler

Madde 81.
Hükümet ve Parlamento kanunları birlikte yaparlar.

Madde 82.
1. Yasa teklifleri Kral tarafından veya onun namına, ya da Temsilciler
Meclisi tarafından sunulur.
2. Parlamentonun birleşik oturumunda görüşülmesi gereken yasa
teklifleri, Kral tarafından veya onun namına ve 2. Bölümün ilgili madde
hükümleriyle çelişmemek kaydıyla, Parlamentonun birleşik oturumu tarafından
sunulur.
3. Temsilciler Meclisi veya Parlamentonun birleşik oturumu tarafından
sunulacak yasa teklifleri, Meclise duruma göre birleşik oturuma bir ya da birkaç
üye tarafından sunulur.

Madde 83.
Kral veya onun namına sunulan yasa teklifi, Temsilciler Meclisine veya
birleşik oturumda görüşülmesi gerekiyorsa, Parlamentonun birleşik oturumuna
bu toplantıya gönderilir.

Madde 84.
1. Kral veya onun namına sunulan ve Temsilciler Meclisi veya
Parlamentonun birleşik oturumu tarafından henüz onaylanmamış bir yasa teklifi,
Hükümetin bir ya da daha fazla sayıdaki üyesinin teklifiyle Temsilciler Meclisi
veya duruma göre birleşik oturum tarafından değiştirilebilir.
2. Temsilciler Meclisi veya birleşik oturumun sunacağı yasa teklifi
onaylanmadığı sürece, bir ya da birkaç üyenin veya sunan üyenin veya üyelerin
teklifiyle değiştirilebilir.

Madde 85.
Temsilciler Meclisi bir yasa teklifini kabul ettiği takdirde veya bir yasa
teklifi vermeyi kararlaştırdığında, bu metni olduğu gibi görüşülmek üzere
Senatoya gönderir. Yasa teklifinin Senatoda müdafaası için Temsilciler Meclisi
bir veya daha fazla sayıda üyesini görevlendirebilir.

Madde 86.
1. Sunulan bir kanun teklifi Parlamento tarafından onaylanmadığı sürece,
teklifi veren kişi veya vekili tarafından geri çekilebilir.
2. Temsilciler Meclisi veya birleşik oturum tarafından sunulan yasa teklifi
kabul edilmediği sürece, bu yasa teklifini sunan üye veya üyeler tarafından geri
çekilebilir.  373

Madde 87.
1. Bir yasa teklifi Parlamento tarafından kabul edildiğinde ve Kral
tarafından tasdik edildiğinde kanun olur.
2. Kral ve Parlamento yasa teklifiyle ilgili kararlarını karşılıklı olarak
birbirlerine bildirirler.

Madde 88.
Kanunların ilânı ve yürürlüğü kanunla düzenlenir. Kanunlar ilân
edilmeden önce yürürlüğe girmez.

Madde 89.
1. Düzenleyici idari işlemler Kraliyet kararnameleriyle belirlenir.
2. Cezai hükümler taşıyan düzenleyici işlemler sadece kanunla belirlenir.
Verilecek cezalar kanunla düzenlenir.
3. Düzenleyici idari işlerin ilânı ve yürürlüğü kanunla düzenlenir. Bunlar
ilân edilmeden önce yürürlüğe giremezler.
4. İkinci ve üçüncü fıkralar, hükümet tarafından belirlenen diğer
düzenleyici işlemler için de gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra geçerlidir.

§.2. Diğer Hükümler

Madde 90.
Hükümet uluslararası hukukun gelişimini destekler.

Madde 91.
1. Uluslararası antlaşmalar, Parlamentonun onayı olmaksızın bağlayıcı
etkiye sahip olmadıkları gibi, yürürlükten de kaldırılamazlar. Parlamentonun
onayını gerektirmeyen antlaşmalar kanunla belirlenir.
2. Antlaşmaların onama şekli kanunla düzenlenir ki, bu kanunda
antlaşmaların zımni şekilde onanmasını düzenleyen hükümlere de yer verilebilir.
3. Anayasaya aykırılık içeren, ya da Anayasayla çelişmesi muhtemel
antlaşma hükümleri ancak Parlamentonun üçte iki çoğunluğunun lehte kararıyla
onaylanabilir.

Madde 92.
91’inci maddenin üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yasama,
yürütme ve yargı yetkisi gerektiğinde antlaşmalarla uluslararası örgütlere
devredilebilir.

Madde 93.
İçerikleri gereği herkes üzerinde bağlayıcı etkisi bulunan uluslararası
antlaşma hükümleri ve uluslar arası örgütlerin kararları ilân edildikten sonra
bağlayıcılık kazanırlar.  374

Madde 94.
Hollanda Krallığının meri kanunları, uygulamanın uluslararası bağlayıcı
antlaşmalara ve uluslararası örgüt kararlarına aykırı olması halinde,
uygulanmazlar.

Madde 95.
Uluslararası örgütlerin antlaşma ve kararlarının ilânı kanunla düzenlenir.

Madde 96.
1. Kraliyet, Parlamentonun izni olmadan savaş ilân edemez.
2. Savaş halinin fiilen mevcut olması nedeniyle Parlamentoya
danışılmasının mümkün olmadığı hallerde, bu izin gerekmez.
3. Parlamentonun iki kanadı savaş ilânı iznini birleşik oturumda görüşür
ve kararlaştırır.
4. Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası ateşkes kararı için de uygulanır.

Madde 97.
1. Krallığın menfaatlerini savunmak ve korumak ve ayrıca uluslararası
hukuk düzenini muhafaza etmek ve desteklemekle görevli bir silahlı kuvvetler
mevcuttur.
2. Silahlı kuvvetler Hükümetin üst otoritesine tabidir.

Madde 98.
1. Silahlı kuvvetler gönüllülerden ve askerlik yükümlülüğünü yerine
getiren kişilerden oluşur.
2. Zorunlu askerlik hizmeti ve celp dönemlerinin ertelenmesine ilişkin
esaslar kanunla düzenlenir.

Madde 99.
Vicdani nedenlerle askerlikten muafiyet durumları kanunla düzenlenir.

Madde 99a.
Sivil savunma amacıyla kanunda belirtilen esaslara uygun olarak
görevlendirme yapılabilir.

Madde 100.
1. Silahlı kuvvetlerin uluslararası hukuk düzeninin korunması ve
desteklenmesi amacıyla bir yerde konuşlandırılması, ya da kullanılması
gerekecek ise, Hükümet bu keyfiyeti önceden Parlamentoya bildirir. Bu durum,
silahlı çatışmalar sırasında insani yardım sağlanmasını da içerir.
2. Önceden bilgi vermeye mani olan zaruri sebepler bulunuyorsa birinci
fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu durumda bilgilendirme mümkün olan en kısa
sürede yapılır.

Madde 101.
(Bu madde 10 Temmuz 1995 tarihli ve 401 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır).  375

Madde 102.
(Bu madde 22 Haziran 2000 tarihli ve 294 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır).

Madde 103.
1. İç ve dış güvenliğin gerektirdiği durumlarda; sonuçları kanunla
düzenlemek şartıyla ve Kraliyet kararnameleriyle olağanüstü hal ilân edilebilir.
2. Birinci fıkrada belirtilen durumda, anayasanın, eyalet, belediye ve su
işleri idaresini düzenleyen hükümlerden, 6’ncı maddede düzenlenen anayasal
haklardan, belirtilen hakların bina ve kapalı mekânlar dışında uygulandığı
takdirde, 7, 8 ve 9’uncu maddeler ile 12’nci maddenin ikinci fıkrası, ayrıca
13’üncü madde ile 113’üncü maddenin bir ve üçüncü fıkra hükümleri
uygulanmayabilir.
3. Olağanüstü hal ilânını müteakiben, Kraliyet kararnameleriyle
kaldırılmadığı sürece, Parlamento gerekli gördüğü her an olağanüstü halin
süresini belirleyebilir. Meclisler konuyu birleşik oturumda görüşür ve karara
bağlar.

Madde 104.
Devletin koyduğu vergiler kanun uyarınca toplanır. Devletin koyduğu
diğer harçlar kanunla düzenlenir.

Madde 105.
1. Devletin gelir ve gider tahminleri kanunla düzenlenir.
2. Genel bütçeye ilişkin kanun tasarıları her yıl 65’inci maddede belirtilen
zamanda Kral veya onun vekili tarafından Parlamentoya sunulur.
3. Devletin gelir ve giderlerini gösteren hesap tablosu ilgili kanun
hükümlerine uygun olarak Parlamentoya sunulur. Sayıştay tarafından
onaylanmış bilanço Parlamentoya sunulur.
4. Devlet maliyesinin yönetimine ilişkin esaslar kanunla belirlenir.
Madde 106.
Para sistemi kanunla düzenlenir.

Madde 107.
1. Medeni hukuk, ceza hukuku, medeni usul ve ceza usul hukuku, genel
kanunla düzenlenir, bazı konuların özel kanunlarla düzenlenme yetkisi saklıdır.
2. İdari hukukun genel ilkeleri kanunla düzenlenir

Madde 108.
(Bu madde 25 Şubat 1999 tarihli ve 133 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Devlet Yasası ile yürürlükten kaldırılmıştır).

Madde 109.
Memurların hukuki statüleri kanunla düzenlenir. Memurların iş güvencesi
ve yönetime katılma hakları ile ilgili düzenlemeler de kanunla yapılır.  376

Madde 110.
Devlet kurumları görevlerini yerine getirirlerken, vatandaşların kanunda
belirtilen esaslar çerçevesinde bilgi edinme haklarını gözetirler.

Madde 111.
Şeref unvanları kanunla verilir.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi