HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « HOLLANDA ANAYASASI Türkçe HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 7. Eyaletler, Belediyeler, Su Ġşleri ve Diğer..

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 7. Eyaletler, Belediyeler, Su Ġşleri ve Diğer..

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 7. Eyaletler, Belediyeler, Su Ġşleri ve Diğer..

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-06-2014:16:22
#1
Bölüm 7.
Eyaletler, Belediyeler,
Su Ġşleri ve Diğer Kamu Kurumları

Madde123.
1. Eyaletler ve belediyeler kanunla kaldırılabilir ve yenisi kurulabilir.
2. Eyalet ve belediye sınırlarında yapılacak değişiklikler kanunla
düzenlenir.

Madde 124.
1. Eyaletlerin ve belediyelerin kendi iç ilişkilerini düzenleme ve idare
yetkileri bunların idari organlarına devredilir.  378
2. Eyalet ve belediye idari organları, kanun gereğince veya kanun
uyarınca düzenleme yapmak ve idari görevlerini yerine getirmekle zorunlu
tutulabilirler.

Madde 125.
1. Eyaletler, Eyalet meclisleri, belediyeler, belediye meclisleri tarafından
yönetilir. Kanunla düzenlenmiş istisnalar haricinde, bu meclislerin toplantıları
halka açıktır.
2. Buna ek olarak, eyalet yönetimi, eyalet icra heyeti ve Kraliyet
Komiserinden (Eyalet Valisi) oluşurken, belediye yönetimi de encümenler
heyeti ve Belediye Başkanından oluşur.
3. Kraliyet Komiseri (Eyalet Valisi), Eyalet Meclisi toplantılarının,
Belediye Başkanı ise Belediye Meclisi toplantılarının başkanıdır.

Madde126.
Kraliyet Komiseri bir kanun marifetiyle, hükümet tarafından verilecek
talimatları uygulamakla görevlendirilebilir.

Madde 127.
Kanunda belirlenecek istisnalar haricinde, Eyalet ve belediye
talimatnameleri sırasıyla Eyalet veya Belediye Meclisleri tarafından çıkartılır.

Madde 128.
Madde 123’de belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 124’üncü madde
birinci fıkrada belirtilen yetkiler sadece sırasıyla Eyalet veya Belediye
Meclisleri tarafından 125’inci maddede belirtilen organlardan başka organlara
devredilebilir.

Madde 129.
1. Eyalet milletvekilleri ve Belediye Meclis üyeleri, o Eyalette ve
belediyede ikamet eden ve Temsilciler Meclisi seçim şartlarını taşıyanlar
tarafından doğrudan oyla seçilirler. Eyalet milletvekili ya da belediye meclis
üyesi olmak için de aynı şartlar geçerlidir.
2. Üyeler, kanunen belirlenen sınırlar dâhilinde nispi temsiliyet esasına
göre seçilir.
3. 53’üncü maddenin ikinci fıkrası ve 59’uncu madde hükümleri
uygulanır.
4. Kanunda aksi bir hüküm yer almadıkça, Eyalet Meclisi ve Belediye
Meclisinin görev süresi dört yıldır.
5. Hangi işlerin üyelikle birlikte yürütülemeyeceği kanunla belirtilir.
Kanun, akrabalıktan veya evlilikten kaynaklanan engellerin ve kanunen
belirtilen eylemlerin yapılmasının üyeliğe mani haller olabileceğini de
düzenleyebilir.
6. Üyeler herhangi bir baskıya veya talimata tabi olmaksızın oy
kullanırlar.  379

Madde 130.
Hollanda’da ikamet eden yabancılar, aynen Hollanda vatandaşları için
geçerli olan koşulları yerine getirdikleri takdirde, Belediye Meclisi seçimlerinde,
seçme ve seçilme haklarını kullanabilirler.

Madde 131.
Kraliyet komiseri (Eyalet Valisi) ve Belediye Başkanı Kraliyet
kararnamesiyle atanır.

Madde 132.
1. Kanun, eyaletlerin ve belediyelerin kuruluşunu, hem de bunların idari
organlarının yapısını ve yetkilerini düzenler.
2. Bu idari organların denetimi kanunla düzenlenir.
3. Bu idari organların kararları ancak kanunla belirlenecek durumlarda,
önceden denetime tabi tutulabilir.
4. Bu idari organların kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı
durumlarda Kraliyet kararnameleriyle iptal edilebilir.
5. Düzenleme yapma ve yürütme yetkilerinin kullanılmasını gerektiren
124’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu yetkilerin
kullanılmaması halinde izlenecek hükümler kanunla düzenlenir. Eyalet veya
belediye idari organlarının ağır görev ihmalleri halinde 125’inci ve 127’nci
madde hükümlerine rağmen kanunla düzenleme yapılabilir.
6. Eyalet ve belediye idari organlarının koydukları vergilerinin
toplanmasına ilişkin esaslar ve bu idari organların devletle mali ilişkilerine dair
esaslar kanunla düzenlenir.

Madde 133.
1. Su kurullarının kuruluşu, feshi, görevleri, teşkilatları ve idari
organlarının yapıları, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, eyalet
tüzükleriyle düzenlenir.
2. Su kurullarının idari organlarının yasama ve diğer yetkileri ve idari
organların toplantıların halka açık şekilde düzenlenmesi şartı bir kanunla
düzenlenir.
3. Kanun, eyalet ve belediye yönetimlerinin denetimini düzenler. Bu idari
organların kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı durumlarda Kraliyet
kararnameleriyle iptal edilebilir.

Madde 134.
1. Mesleki ve ticari kamu kurumları ve diğer kamu kurumları kanunla
kurulur ve kapatılır.
2. Bu kurumların görev ve yapıları, yönetsel oluşum ve yetkileri ve de
toplantılarının kamuoyuna açık oluşu kanunla düzenlenir. Bu kurumların idari
organlarına kanunla yasama yetkileri tanınabilir.  380
3. Kanun, bu idari organların denetimini düzenler. Bu idari organların
kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı durumlarda Kraliyet
kararnameleriyle iptal edilebilir.

Madde 135.
İki veya daha fazla kamu kuruluşunu ilgilendiren meseleler, kanunla
düzenlenir. Bu konuda 134’üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki
usullerle yeni bir kamu kuruluşu kurulabilir.

Madde 136.
Kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıklar, yargının görev alanına
girmedikçe ve kararın kanun gereği başka kurumlar tarafından verilmesi
gerekmedikçe, Kraliyet kararnameleriyle çözümlenir.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:16:22 #1

Bölüm 7.
Eyaletler, Belediyeler,
Su Ġşleri ve Diğer Kamu Kurumları

Madde123.
1. Eyaletler ve belediyeler kanunla kaldırılabilir ve yenisi kurulabilir.
2. Eyalet ve belediye sınırlarında yapılacak değişiklikler kanunla
düzenlenir.

Madde 124.
1. Eyaletlerin ve belediyelerin kendi iç ilişkilerini düzenleme ve idare
yetkileri bunların idari organlarına devredilir.  378
2. Eyalet ve belediye idari organları, kanun gereğince veya kanun
uyarınca düzenleme yapmak ve idari görevlerini yerine getirmekle zorunlu
tutulabilirler.

Madde 125.
1. Eyaletler, Eyalet meclisleri, belediyeler, belediye meclisleri tarafından
yönetilir. Kanunla düzenlenmiş istisnalar haricinde, bu meclislerin toplantıları
halka açıktır.
2. Buna ek olarak, eyalet yönetimi, eyalet icra heyeti ve Kraliyet
Komiserinden (Eyalet Valisi) oluşurken, belediye yönetimi de encümenler
heyeti ve Belediye Başkanından oluşur.
3. Kraliyet Komiseri (Eyalet Valisi), Eyalet Meclisi toplantılarının,
Belediye Başkanı ise Belediye Meclisi toplantılarının başkanıdır.

Madde126.
Kraliyet Komiseri bir kanun marifetiyle, hükümet tarafından verilecek
talimatları uygulamakla görevlendirilebilir.

Madde 127.
Kanunda belirlenecek istisnalar haricinde, Eyalet ve belediye
talimatnameleri sırasıyla Eyalet veya Belediye Meclisleri tarafından çıkartılır.

Madde 128.
Madde 123’de belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 124’üncü madde
birinci fıkrada belirtilen yetkiler sadece sırasıyla Eyalet veya Belediye
Meclisleri tarafından 125’inci maddede belirtilen organlardan başka organlara
devredilebilir.

Madde 129.
1. Eyalet milletvekilleri ve Belediye Meclis üyeleri, o Eyalette ve
belediyede ikamet eden ve Temsilciler Meclisi seçim şartlarını taşıyanlar
tarafından doğrudan oyla seçilirler. Eyalet milletvekili ya da belediye meclis
üyesi olmak için de aynı şartlar geçerlidir.
2. Üyeler, kanunen belirlenen sınırlar dâhilinde nispi temsiliyet esasına
göre seçilir.
3. 53’üncü maddenin ikinci fıkrası ve 59’uncu madde hükümleri
uygulanır.
4. Kanunda aksi bir hüküm yer almadıkça, Eyalet Meclisi ve Belediye
Meclisinin görev süresi dört yıldır.
5. Hangi işlerin üyelikle birlikte yürütülemeyeceği kanunla belirtilir.
Kanun, akrabalıktan veya evlilikten kaynaklanan engellerin ve kanunen
belirtilen eylemlerin yapılmasının üyeliğe mani haller olabileceğini de
düzenleyebilir.
6. Üyeler herhangi bir baskıya veya talimata tabi olmaksızın oy
kullanırlar.  379

Madde 130.
Hollanda’da ikamet eden yabancılar, aynen Hollanda vatandaşları için
geçerli olan koşulları yerine getirdikleri takdirde, Belediye Meclisi seçimlerinde,
seçme ve seçilme haklarını kullanabilirler.

Madde 131.
Kraliyet komiseri (Eyalet Valisi) ve Belediye Başkanı Kraliyet
kararnamesiyle atanır.

Madde 132.
1. Kanun, eyaletlerin ve belediyelerin kuruluşunu, hem de bunların idari
organlarının yapısını ve yetkilerini düzenler.
2. Bu idari organların denetimi kanunla düzenlenir.
3. Bu idari organların kararları ancak kanunla belirlenecek durumlarda,
önceden denetime tabi tutulabilir.
4. Bu idari organların kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı
durumlarda Kraliyet kararnameleriyle iptal edilebilir.
5. Düzenleme yapma ve yürütme yetkilerinin kullanılmasını gerektiren
124’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda bu yetkilerin
kullanılmaması halinde izlenecek hükümler kanunla düzenlenir. Eyalet veya
belediye idari organlarının ağır görev ihmalleri halinde 125’inci ve 127’nci
madde hükümlerine rağmen kanunla düzenleme yapılabilir.
6. Eyalet ve belediye idari organlarının koydukları vergilerinin
toplanmasına ilişkin esaslar ve bu idari organların devletle mali ilişkilerine dair
esaslar kanunla düzenlenir.

Madde 133.
1. Su kurullarının kuruluşu, feshi, görevleri, teşkilatları ve idari
organlarının yapıları, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, eyalet
tüzükleriyle düzenlenir.
2. Su kurullarının idari organlarının yasama ve diğer yetkileri ve idari
organların toplantıların halka açık şekilde düzenlenmesi şartı bir kanunla
düzenlenir.
3. Kanun, eyalet ve belediye yönetimlerinin denetimini düzenler. Bu idari
organların kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı durumlarda Kraliyet
kararnameleriyle iptal edilebilir.

Madde 134.
1. Mesleki ve ticari kamu kurumları ve diğer kamu kurumları kanunla
kurulur ve kapatılır.
2. Bu kurumların görev ve yapıları, yönetsel oluşum ve yetkileri ve de
toplantılarının kamuoyuna açık oluşu kanunla düzenlenir. Bu kurumların idari
organlarına kanunla yasama yetkileri tanınabilir.  380
3. Kanun, bu idari organların denetimini düzenler. Bu idari organların
kararları, sadece hukuka ve kamu yararına aykırı durumlarda Kraliyet
kararnameleriyle iptal edilebilir.

Madde 135.
İki veya daha fazla kamu kuruluşunu ilgilendiren meseleler, kanunla
düzenlenir. Bu konuda 134’üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki
usullerle yeni bir kamu kuruluşu kurulabilir.

Madde 136.
Kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıklar, yargının görev alanına
girmedikçe ve kararın kanun gereği başka kurumlar tarafından verilmesi
gerekmedikçe, Kraliyet kararnameleriyle çözümlenir.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi