HOLLANDALI GURBETÇİLER / HOLLANDALI TÜRKLER NL « HOLLANDA ANAYASASI Türkçe HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 2. Hükümet §.1. Kral

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 2. Hükümet §.1. Kral

HOLLANDA KRALLIĞI ANAYASASI - Bölüm 2. Hükümet §.1. Kral

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
 
Sahin
Forum Kurucusu
856
30-06-2014:16:13
#1
Bölüm 2.
Hükümet
§.1. Kral

Madde 24.
Orange Nassau Prensi Kral Willem’in meşru füru tahtın varisidir.

Madde 25.
Kraliyet, Kral’ın vefatıyla ve veraset yoluyla yasal nesline geçer, büyük
çocuk önceliklidir, aynı kural sonraki intikallerde de geçerlidir. Kralın soyundan
gelenin bulunmadığı hallerde Taht, Kralın ebeveyninin meşru füruna ve daha
sonra onun büyükanne ve babasının fürudan olanlardan büyük çocuğa geçer.
Ancak, sabık Kral’ın kan hısımlığı bakımından üçüncü göbekten ötesine
geçilmez.

Madde 26.
Kral öldüğü zaman Kral’dan hamile olan bir kadının hamile olduğu
çocuk, veraset için doğmuş kabul edilir. Ölü dünyaya gelirse, hiç olmadı kabul
edilir.

Madde 27.
Kraliyet’ten feragat, önceki maddelere uygun olarak gerçekleşir.
Feragatten sonra doğan çocuklar ve onların nesilleri irsi intikallerden
mahrumdurlar.

Madde 28.
1. Parlamentonun izni olmaksızın evlenen Kral, Kraliyetten feragat etmiş
sayılır.
2. Veliaht, Parlamentonun izni dışında evlenirse, bu evlilikten doğacak
çocuklar ve onların nesilleriyle birlikte irsi intikalden de mahrum olurlar.
3. Parlamentonun iki kanadı birleşik oturumda, konuya ilişkin yasa
teklifini görüşür ve kararlaştırır.

Madde 29.
1. Olağanüstü şartların gerektirdiği hallerde, bir veya birkaç kişi
verasetten kanun yoluyla mahrum bırakılabilir.
2. Bununla ilgili kanun teklifi Kral tarafından veya onun namına yapılır.
Parlamentonun iki kanadı meseleyi birleşik oturumla görüşür ve kararlaştırır.
Parlamento yasa teklifini, ancak kullanılan oyların en az üçte ikisinin lehte
oyuyla kabul edebilir.

Madde 30.
1. Yasal halefin olmaması beklentisi durumunda, halef kanunen
atanabilir. Teklif, Kral tarafından veya onun namına sunulur. Teklifin
sunulmasından sonra Parlamentonun her iki meclisi de feshedilir. Yeni  364
meclisler, birleşik oturumda konuyu görüşür ve karara bağlar. Teklif ancak
kullanılan oyların en az üçte ikisinin lehte oyuyla kabul edilebilir.
2. Kral öldüğünde veya Kraliyetten feragat ettiğinde halef olmadığı
takdirde, Parlamentonun her iki kanadı da feshedilir. Yeni meclisler Kral’ın
ölümünden veya Tahttan çekilmesinden sonra dört ay içinde birleşik oturumda
yeni Kral’ı görevlendirmek üzere toplanır. Halef ancak kullanılan oyların en az
üçte ikisinin lehte oyuyla tayin edilebilir.

Madde 31.
1. Tayin edilen Kral’ın veraseti sadece onun yasal nesli tarafından
olabilir.
2. Veraset ile ilgili maddeler ve bu maddenin birinci fıkrası, henüz Krallık
sıfatını kazanmamış olan bir halef için de gerekli değişikliklerle geçerlidir.

Madde 32.
Kral, Kraliyet ayrıcalıklarını kazandıktan sonra, mümkün olan en kısa
süre içerisinde başkent Amsterdam’da Parlamentonun halka açık birleşik
oturumunda ant içer ve merasimle Taht’a çıkar. Anayasaya sadakatle ve
görevini bağlılıkla yerine getireceği sözü verir veya yemin eder. Özel kurallar
kanunla belirlenir.

Madde 33.
Kral onsekiz yaşını doldurmadan Kraliyet ayrıcalıklarını kullanamaz.

Madde 34.
Reşit olmayan Kral’ın ebeveynlerinin sorumlulukları, velayeti ve
gözetimine ilişkin kurallar kanunla düzenler. Parlamentonun iki kanadı birleşik
oturumda konuyu görüşür ve karara bağlar.

Madde 35
1. Bakanlar Kurulu Kral’ın Kraliyet yetkilerini kullanamayacak halde
olduğu yargısındaysa, bu durumu Danıştaydan alınan tavsiyeyi de ibraz ederek
Parlamentoya bildirir, bunun üzerine Parlamentonun iki kanadı da birleşik
oturumda toplanır.
2. Parlamentonun iki kanadı da bu görüşte ise, Kral’ın Kraliyet yetkilerini
kullanamadığı yönünde bir karar alırlar. Bu karar, Parlamentonun talimatıyla
birleşik oturuma başkanlık eden Başkan tarafından halka açıklanır ve derhal
yürürlüğe girer.
3. Kral’ın Kraliyet yetkilerini tekrar kullanabilir hale geldiği zaman, bu
keyfiyet kanunen açıklanır. Parlamentonun iki kanadı birleşik oturumda konuyu
görüşür ve karar alır. Bu kanunun açıklanmasından sonra Kral, Kraliyet
yetkilerini tekrar kullanma yetkisini kazanır.
4. Kral’ın Kraliyet yetkilerini kullanamadığı bir kararla sabit ise, Kralın
şahsi vesayetine ilişkin hususlar kanunla düzenlenir. Parlamentonun iki kanadı
da konuyu birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.

Madde 36.
Kral, Kraliyet yetkilerini icra etmeyi geçici bir süre bırakabilir ve bu
icraya yasa uyarınca yeniden başlayabilir, konuyla ilgili kanun teklifi Kral
tarafından veya onun namına sunulur. Parlamentonun iki kanadı da konuyu
birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.

Madde 37.
1. Kraliyet yetkileri aşağıda sayılan hallerde vekil tarafından icra edilir;
a) Kral onsekiz yaşını dolduruncaya kadar,
b) Taht henüz doğmamış bir çocuğa miras yoluyla intikal edecek ise,
c) Kral’ın Kraliyet yetkilerini uygulayamadığının bir kararla sabit olması
halinde,
d) Kral yetkilerini geçici süreyle bırakmış ise,
e) Kralın vefatından ve feragatinden sonra Kral’ın halefi bulunmuyor ise.
2. Kralın Vekili kanunla atanır. Parlamentonun iki kanadı da konuyu
birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.
3. Birinci fıkranın © ve (d) bendinde belirtilen hallerde, Kral’ın
nesillerinden birinin halef olacağı beklentisi varsa, bu halef onsekiz yaşını
doldurmuş ise Vekil olarak atanır.
4. Vekil, Anayasaya bağlı kalacağına ve görevlerini sadakatle yerine
getireceğine birleşik oturumda toplanmış Parlamento önünde ant içer ya da söz
verir. Vekâlet görevine ilişkin kurallar kanunla düzenlenecek olup bu kanun,
intikal ve değiştirmeye ilişkin kuralları da düzenler.
5. 35 ve 36’ncı maddeler gerekli değişikliklerle vekil için de geçerlidir.

Madde 38.
Kraliyet yetkileri, bu yetkinin kullanımına ilişkin başka bir yasal
düzenleme yapılıncaya kadar, Danıştay tarafından kullanılır.

Madde 39.
Kimlerin Kraliyet ailesinden olduğu kanunla düzenlenir.

Madde 40.
1. Kral kanunlar çerçevesinde devletten yıllık ödenek alır. Bu kanun
Kraliyet ailesinin hangi fertlerine devletten ödenek verileceğini ve bu
ödeneklerin miktarını da düzenler.
2. Devletten alınan ödenek ile birlikte görevlerini yerine getirmeleri için
kullanılan varlıklar kişisel vergiye tabi değildir. Ayrıca, Kral’ın ya da Tahta
çıkması beklenen veliahdın miras yoluyla, ya da hediye olarak Kraliyet
ailesinden aldığı şeyler veraset ve intikal vergisinden, ya da hediye vergisinden
muaftır. Diğer vergi istisnaları kanunla düzenlenebilir.
3. Bir önceki fıkrada anılan konuları düzenleyen yasa teklifleri
Parlamento tarafından ancak üçte iki oyla kabul edilebilir.
  366

Madde 41.
Kral, kamu menfaatini göz önünde bulundurarak Kraliyet Sarayı’nı döşer.

§.2. Kral ve Bakanlar

Madde 42.
1. Kral ve bakanlar hükümeti oluşturur.
2. Hükümetin işlemlerinden Kral değil bakanlar sorumludur.

Madde 43.
Başbakan ve bakanlar Kraliyet kararnamesiyle atanırlar ve görevden
alınırlar.

Madde 44.
1. Bakanlıklar Kraliyet kararnamesiyle kurulur. Bakanlıklar bir bakan
tarafından yönetilir.
2. İcracı olmayan bakanlar da atanabilir.

Madde 45.
1. Bakanlar, Bakanlar Kurulu’nu oluşturur.
2. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanıdır.
3. Bakanlar Kurulu, genel hükümet politikasını görüşür ve kararlaştırır ve
bu politikayı bir bütün olarak gerçekleştirmeye çalışır.

Madde 46.
1. Devlet sekreterlikleri Kraliyet kararnamesiyle atanırlar ve görevden
alınırlar.
2. Devlet sekreteri, bakanın gerek gördüğü durumlarda ve onun
talimatlarını göz önünde bulundurarak bakana vekâlet eder. Bakanın
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, sorumluluk Devlet sekreterine aittir.

Madde 47.
Tüm kanunlar ve Kraliyet kararnameleri, Kral ve bir veya birkaç bakan
ya da Devlet sekreteri tarafından imzalanır.

Madde 48.
Başbakanı atayan Kraliyet kararnamesi kendisinin (Başbakanın) karşı
imzasını taşır. Diğer bakanların ve Devlet sekreterlerini atama ve görevden alma
kararnameleri Başbakan tarafından imzalanır.

Madde 49.
Bakanlar ve Devlet sekreterleri atama kararnamesini kabul ettiklerinde,
kanunda belirtilen şekle uygun olarak Kral önünde, göreve atanmalarını kanunen
yasaklayan hiçbir edimde bulunmadıkları, Anayasaya bağlı kalacakları ve
görevlerini sadakatle yerine getirecekleri yönünde ant içer veya taahhütte
bulunur ve sözünü verirler.

ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!
Sahin
30-06-2014:16:13 #1

Bölüm 2.
Hükümet
§.1. Kral

Madde 24.
Orange Nassau Prensi Kral Willem’in meşru füru tahtın varisidir.

Madde 25.
Kraliyet, Kral’ın vefatıyla ve veraset yoluyla yasal nesline geçer, büyük
çocuk önceliklidir, aynı kural sonraki intikallerde de geçerlidir. Kralın soyundan
gelenin bulunmadığı hallerde Taht, Kralın ebeveyninin meşru füruna ve daha
sonra onun büyükanne ve babasının fürudan olanlardan büyük çocuğa geçer.
Ancak, sabık Kral’ın kan hısımlığı bakımından üçüncü göbekten ötesine
geçilmez.

Madde 26.
Kral öldüğü zaman Kral’dan hamile olan bir kadının hamile olduğu
çocuk, veraset için doğmuş kabul edilir. Ölü dünyaya gelirse, hiç olmadı kabul
edilir.

Madde 27.
Kraliyet’ten feragat, önceki maddelere uygun olarak gerçekleşir.
Feragatten sonra doğan çocuklar ve onların nesilleri irsi intikallerden
mahrumdurlar.

Madde 28.
1. Parlamentonun izni olmaksızın evlenen Kral, Kraliyetten feragat etmiş
sayılır.
2. Veliaht, Parlamentonun izni dışında evlenirse, bu evlilikten doğacak
çocuklar ve onların nesilleriyle birlikte irsi intikalden de mahrum olurlar.
3. Parlamentonun iki kanadı birleşik oturumda, konuya ilişkin yasa
teklifini görüşür ve kararlaştırır.

Madde 29.
1. Olağanüstü şartların gerektirdiği hallerde, bir veya birkaç kişi
verasetten kanun yoluyla mahrum bırakılabilir.
2. Bununla ilgili kanun teklifi Kral tarafından veya onun namına yapılır.
Parlamentonun iki kanadı meseleyi birleşik oturumla görüşür ve kararlaştırır.
Parlamento yasa teklifini, ancak kullanılan oyların en az üçte ikisinin lehte
oyuyla kabul edebilir.

Madde 30.
1. Yasal halefin olmaması beklentisi durumunda, halef kanunen
atanabilir. Teklif, Kral tarafından veya onun namına sunulur. Teklifin
sunulmasından sonra Parlamentonun her iki meclisi de feshedilir. Yeni  364
meclisler, birleşik oturumda konuyu görüşür ve karara bağlar. Teklif ancak
kullanılan oyların en az üçte ikisinin lehte oyuyla kabul edilebilir.
2. Kral öldüğünde veya Kraliyetten feragat ettiğinde halef olmadığı
takdirde, Parlamentonun her iki kanadı da feshedilir. Yeni meclisler Kral’ın
ölümünden veya Tahttan çekilmesinden sonra dört ay içinde birleşik oturumda
yeni Kral’ı görevlendirmek üzere toplanır. Halef ancak kullanılan oyların en az
üçte ikisinin lehte oyuyla tayin edilebilir.

Madde 31.
1. Tayin edilen Kral’ın veraseti sadece onun yasal nesli tarafından
olabilir.
2. Veraset ile ilgili maddeler ve bu maddenin birinci fıkrası, henüz Krallık
sıfatını kazanmamış olan bir halef için de gerekli değişikliklerle geçerlidir.

Madde 32.
Kral, Kraliyet ayrıcalıklarını kazandıktan sonra, mümkün olan en kısa
süre içerisinde başkent Amsterdam’da Parlamentonun halka açık birleşik
oturumunda ant içer ve merasimle Taht’a çıkar. Anayasaya sadakatle ve
görevini bağlılıkla yerine getireceği sözü verir veya yemin eder. Özel kurallar
kanunla belirlenir.

Madde 33.
Kral onsekiz yaşını doldurmadan Kraliyet ayrıcalıklarını kullanamaz.

Madde 34.
Reşit olmayan Kral’ın ebeveynlerinin sorumlulukları, velayeti ve
gözetimine ilişkin kurallar kanunla düzenler. Parlamentonun iki kanadı birleşik
oturumda konuyu görüşür ve karara bağlar.

Madde 35
1. Bakanlar Kurulu Kral’ın Kraliyet yetkilerini kullanamayacak halde
olduğu yargısındaysa, bu durumu Danıştaydan alınan tavsiyeyi de ibraz ederek
Parlamentoya bildirir, bunun üzerine Parlamentonun iki kanadı da birleşik
oturumda toplanır.
2. Parlamentonun iki kanadı da bu görüşte ise, Kral’ın Kraliyet yetkilerini
kullanamadığı yönünde bir karar alırlar. Bu karar, Parlamentonun talimatıyla
birleşik oturuma başkanlık eden Başkan tarafından halka açıklanır ve derhal
yürürlüğe girer.
3. Kral’ın Kraliyet yetkilerini tekrar kullanabilir hale geldiği zaman, bu
keyfiyet kanunen açıklanır. Parlamentonun iki kanadı birleşik oturumda konuyu
görüşür ve karar alır. Bu kanunun açıklanmasından sonra Kral, Kraliyet
yetkilerini tekrar kullanma yetkisini kazanır.
4. Kral’ın Kraliyet yetkilerini kullanamadığı bir kararla sabit ise, Kralın
şahsi vesayetine ilişkin hususlar kanunla düzenlenir. Parlamentonun iki kanadı
da konuyu birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.

Madde 36.
Kral, Kraliyet yetkilerini icra etmeyi geçici bir süre bırakabilir ve bu
icraya yasa uyarınca yeniden başlayabilir, konuyla ilgili kanun teklifi Kral
tarafından veya onun namına sunulur. Parlamentonun iki kanadı da konuyu
birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.

Madde 37.
1. Kraliyet yetkileri aşağıda sayılan hallerde vekil tarafından icra edilir;
a) Kral onsekiz yaşını dolduruncaya kadar,
b) Taht henüz doğmamış bir çocuğa miras yoluyla intikal edecek ise,
c) Kral’ın Kraliyet yetkilerini uygulayamadığının bir kararla sabit olması
halinde,
d) Kral yetkilerini geçici süreyle bırakmış ise,
e) Kralın vefatından ve feragatinden sonra Kral’ın halefi bulunmuyor ise.
2. Kralın Vekili kanunla atanır. Parlamentonun iki kanadı da konuyu
birleşik oturumda görüşür ve karara bağlar.
3. Birinci fıkranın © ve (d) bendinde belirtilen hallerde, Kral’ın
nesillerinden birinin halef olacağı beklentisi varsa, bu halef onsekiz yaşını
doldurmuş ise Vekil olarak atanır.
4. Vekil, Anayasaya bağlı kalacağına ve görevlerini sadakatle yerine
getireceğine birleşik oturumda toplanmış Parlamento önünde ant içer ya da söz
verir. Vekâlet görevine ilişkin kurallar kanunla düzenlenecek olup bu kanun,
intikal ve değiştirmeye ilişkin kuralları da düzenler.
5. 35 ve 36’ncı maddeler gerekli değişikliklerle vekil için de geçerlidir.

Madde 38.
Kraliyet yetkileri, bu yetkinin kullanımına ilişkin başka bir yasal
düzenleme yapılıncaya kadar, Danıştay tarafından kullanılır.

Madde 39.
Kimlerin Kraliyet ailesinden olduğu kanunla düzenlenir.

Madde 40.
1. Kral kanunlar çerçevesinde devletten yıllık ödenek alır. Bu kanun
Kraliyet ailesinin hangi fertlerine devletten ödenek verileceğini ve bu
ödeneklerin miktarını da düzenler.
2. Devletten alınan ödenek ile birlikte görevlerini yerine getirmeleri için
kullanılan varlıklar kişisel vergiye tabi değildir. Ayrıca, Kral’ın ya da Tahta
çıkması beklenen veliahdın miras yoluyla, ya da hediye olarak Kraliyet
ailesinden aldığı şeyler veraset ve intikal vergisinden, ya da hediye vergisinden
muaftır. Diğer vergi istisnaları kanunla düzenlenebilir.
3. Bir önceki fıkrada anılan konuları düzenleyen yasa teklifleri
Parlamento tarafından ancak üçte iki oyla kabul edilebilir.
  366

Madde 41.
Kral, kamu menfaatini göz önünde bulundurarak Kraliyet Sarayı’nı döşer.

§.2. Kral ve Bakanlar

Madde 42.
1. Kral ve bakanlar hükümeti oluşturur.
2. Hükümetin işlemlerinden Kral değil bakanlar sorumludur.

Madde 43.
Başbakan ve bakanlar Kraliyet kararnamesiyle atanırlar ve görevden
alınırlar.

Madde 44.
1. Bakanlıklar Kraliyet kararnamesiyle kurulur. Bakanlıklar bir bakan
tarafından yönetilir.
2. İcracı olmayan bakanlar da atanabilir.

Madde 45.
1. Bakanlar, Bakanlar Kurulu’nu oluşturur.
2. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanıdır.
3. Bakanlar Kurulu, genel hükümet politikasını görüşür ve kararlaştırır ve
bu politikayı bir bütün olarak gerçekleştirmeye çalışır.

Madde 46.
1. Devlet sekreterlikleri Kraliyet kararnamesiyle atanırlar ve görevden
alınırlar.
2. Devlet sekreteri, bakanın gerek gördüğü durumlarda ve onun
talimatlarını göz önünde bulundurarak bakana vekâlet eder. Bakanın
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, sorumluluk Devlet sekreterine aittir.

Madde 47.
Tüm kanunlar ve Kraliyet kararnameleri, Kral ve bir veya birkaç bakan
ya da Devlet sekreteri tarafından imzalanır.

Madde 48.
Başbakanı atayan Kraliyet kararnamesi kendisinin (Başbakanın) karşı
imzasını taşır. Diğer bakanların ve Devlet sekreterlerini atama ve görevden alma
kararnameleri Başbakan tarafından imzalanır.

Madde 49.
Bakanlar ve Devlet sekreterleri atama kararnamesini kabul ettiklerinde,
kanunda belirtilen şekle uygun olarak Kral önünde, göreve atanmalarını kanunen
yasaklayan hiçbir edimde bulunmadıkları, Anayasaya bağlı kalacakları ve
görevlerini sadakatle yerine getirecekleri yönünde ant içer veya taahhütte
bulunur ve sözünü verirler.


ÖM ile soru cevaplamiyoruz! Forum'a yazın cevaplardan herkes yararlansın!

 
  • 0 Oy - 0 Ortalama
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar):
 1 Ziyaretçi